joomla
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Юридична Україна

Тетяна Гречана,

Заступник директора Департаменту контролю за відшкодуванням ПДВ

Державної податкової адміністрації України

 

У статті розглянуто основні найбільш актуальні питання, що характеризують сього­дення в регулюванні податку на додану вартість саме з позиції законодавчого підґрун­тя. Зокрема висвітлено проблеми, з якими на сьогодні стикається не тільки платник, на якого покладено обов’язок сплати податкових зобов’язань, а й держава в особі орга­нів державної податкової служби при адмініструванні податку на додану вартість. Ключові слова: податок на додану вартість, законодавство з податку на додану вар­тість, колізійність норм права, податкова реформа.


Законність і демократія — фактори побу­дови правової держави. Законність е режи­мом реально діючого права, станом відповід­ності суспільних відносин законам і підза - конним нормативно-правовим актам, які, у свою чергу, покликані відображати принци­пи свободи і справедливості, закладені в праві. Однією з вимог законності є забезпе­чення стабільності правових актів [1].

Діюча на сьогодні податкова система внаслідок нестабільності законодавства пе­решкоджає зусиллям суб’єктів господарю­вання у розвитку виробництва і підвищенні ефективності їх діяльності. Нестабільність податкового законодавства зумовлена чис­ленними доповненнями та змінами існую­чих нормативно-правових актів, зокрема в частині порядку сплати податків, зборів й обов’язкових платежів, що приймаються відповідно до поточних потреб у фінансу­ванні доходної частини бюджету. Це при­зводить до ускладнення та заплутаності, зокрема у здійсненні розрахунків зі сплати податкових платежів.

Податкове законодавство України є од­ним із найскладніших у правовій системі України. Як показує практика його засто­сування, зміни, що вносяться до законів України з питань оподаткування, досить часто спричиняють нові проблеми [2].

Колізії між правовими нормами ведуть до порушення системності правового регу­лювання і тим самим знижують його ефек­тивність. Законодавчі колізії заважають нормальній, злагодженій роботі правової системи, нерідко порушують права грома­дян, позначаються на ефективності правово­го регулювання, стані законності і правопо­рядку, правосвідомості і правовій культурі суспільства [3].

Найважливішою проблемою законодав­ства України, яке регулює оподаткування, є колізії, що існують між законами та під- законними нормативно-правовими актами, котрі іноді видаються всупереч змісту за­конів або на ускладнення їх виконання і встановлюють додаткові приписи, інструк­ції, роз’яснення, узгодження тощо [4].

Слід зазначити, що характерними недо­ліками податкової системи в частині зако­нодавства є:

— велика кількість нормативно-правових актів із питань оподаткування, їх численні зміни — існує більш як 500 нормативно- правових актів, нормами яких повинні во­лодіти та керуватися на практиці як платни­ки податків, так і працівники органів дер­жавної податкової служби України [5];

— колізійність законів та підзаконних актів, які регулюють податкові відносини;

— наявність законів, які належать до ін­ших галузей права, але регулюють подат­кові відносини;

— неврегульованість правових гарантій для учасників податкових відносин, від­сутність прозорих та ефективних механіз­мів захисту прав платників податків.

Також до негативних рис податкової системи варто віднести її надмірну фіскаль­ну спрямованість і неврахування інших за­вдань, таких як стимулювання виробниц­тва, інновацій, інвестування у розвиток підприємницької діяльності [6].

Всі ці проблеми вказують на недоскона­лість та неефективність чинного податко­вого законодавства, а як наслідок і подат­
кової системи, на те, що вона не сприяє економічному зростанню країни.

Проблематикою даного питання займа­лися такі українські вчені: М. Я. Азаров, В. І. Антипов, Т. Т. Гега, В. М. Геець, Д. І. Голосніченко, О. Д. Данілов, Т. І. Єфи - менко, Л. М. Касьяненко, В. П. Кучерявен­ко, В. В. Лисенко, О. Я. Мельник, П. В. Мельник, О. В. Музиченко, В. М. По­пович, Л. А. Савченко, А. М. Соколовська, Л. Л. Тарангул, В. Я. Тацій та ін. Однак слід зазначити, що науково-теоретичне роз­роблення шляхів вирішення колізій подат­кового законодавства України потребує по­дальшого опрацювання.

Метою цієї роботи є аналіз недоліків діючої системи законодавства з податку на додану вартість та пошук шляхів їх вирі­шення.

В економічній системі України зберіга­ються традиції та норми, властиві адміні­стративно-командній системі. Це, напри­клад, норма підпорядкування, норма неви­конання зобов’язань, норма простого утилі­таризму, тобто прагнення індивіда макси - мізувати особисту користь поза зв’язком зі своєю продуктивною діяльністю. Склалася ситуація, коли одні закони суперечать ін­шим, не всі відносини між економічними суб’єктами закріплені законом, можливості економічних суб’єктів визначаються їхнім становищем у суспільній ієрархії [7].

На сьогодні політична ситуація в кра­їні, а саме протистояння різних політич­них сил у питанні управління державою, а відповідно і різних інституцій, зумовило поширення правового нігілізму в державі. Регулювання питань оподаткування, в то­му числі й щодо податку на додану вар­тість, у зв’язку з необхідністю наповнення доходної частини бюджету в нинішній кризисній ситуації здійснюється підзакон - ними нормативно-правовими актами. Крім того, в деяких випадках такі акти супере­чать один одному.

Так, Кабінетом Міністрів України 01.07.2009 р. за номером 757-р прийнято розпорядження «Деякі питання адміні­стрування податків, зборів (обов’язкових платежів)», яким встановлюються нові по­ложення щодо податкового обліку та реє­страції платником податку на додану вар­тість. 17.07.2009 р. за номером 838-р Кабінетом Міністрів України видано роз­порядження «Про врегулювання деяких питань адміністрування податку на додану вартість», яке як і попереднє, містить об­меження щодо прав платників податку. Зокрема дані обмеження:

— суперечать нормам п. 7.5 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 р. № 168/97-ВР і, всупереч п. 17.2 Закону України «Про порядок пога­шення зобов’язань платників податків пе­ред бюджетними та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-ІІІ об­межують права платників податків щодо права на самостійне виправлення помилок, допущених у попередніх податкових періо­дах протягом терміну позовної давності;

— передбачають анулювання реєстрації платників податку у випадку, не передба­ченому нормами п. 9.8 ст. 9 Закону Украї­ни «Про податок на додану вартість». За­значена норма є нормою прямої дії і не пе­редбачає надання органам державної по­даткової служби функцій, які перевищу­ють їх повноваження, що встановлені да­ною нормою закону;

— суперечать підпункту 7.2.6 п. 7.2 ст. 7 Закону України «Про податок на до­дану вартість» щодо нарахування податко­вих зобов’язань на підставі податкової на­кладної та ін.

Тобто норми зазначених розпоряджень суперечать ст. 19 Конституції України, від­повідно до якої правовий порядок в Україні базується на принципах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений ро­бити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцево­го самоврядування, їх посадові особи зо­бов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Крім того, відповідно до ст. 92 Консти­туції України податки та збори (в тому числі механізми їх розрахунку та сплати) встановлюються виключно законами Укра­їни, а відповідно до ст. 3 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 16.05.2008 р. № 279-УІ у формі розпоря­дження видаються акти Кабінету Міністрів з організаційно-розпорядчих та інших по­точних питань, тоді як акти нормативного характеру видаються в формі постанов.

Враховуючи ситуацію, що склалася в державі, Кабінет Міністрів України, нама­гаючись забезпечити належне та в повному обсязі надходження платежів до бюджету, спричинив непрозорість, колізійність норм права, їх неефективність при застосуванні.

Зрозуміло, що стабільна та прозора си­стема законодавства з питань оподаткуван­ня, в тому числі й з податку на додану вар­тість, є необхідним елементом стабільності податкової системи, а відповідно й еконо­мічного розвитку держави. На жаль, в Україні стабільність в оподаткуванні поки залишається лише мрією. Першим кроком у напрямі стабільності та прогнозованості державної політики у галузі оподаткуван­ня було схвалення концепції реформуван­ня податкової системи. Концепція рефор­мування податкової системи — це довго­строкова стратегія поетапного реформуван­ня податкової системи в нашій державі, яка ґрунтується на оцінці проблем та недо­ліків існуючої податкової системи та ви­значенні шляхів їх розв’язання.

Створення нової законодавчої бази в сфері оподаткування повинно віддзеркалю­вати традиції існуючої податкової системи та відповідати світовим тенденціям розвит­ку податкових систем. В Україні необхідно формувати податкову політику, спрямова­ну на побудову стабільної та зрозумілої сис­теми оподаткування, зменшення податко­вого тягаря і забезпечення збалансованості інтересів держави та інтересів суб’єктів гос­подарювання.

При цьому податкова політика держави повинна базуватися на єдиних принципах: податки мають бути стабільними та не надто обтяжливими, але сплачувати їх зобов’язані всі без винятку, податкове законодавство має бути простим і зрозумілим, а витрати органів державної влади на адміністрування податків — мінімальними.

Досягнення будь-якою державою голов­ної мети — стійкого економічного зрос­тання та забезпечення рівня соціальної справедливості — можливе лише за умови формування в країні ефективної податко­вої політики, створення надійної фінансо­вої бази, забезпечення стабільного, вчасно­го та повного надходження платежів до бюджетів усіх рівнів.

Враховуючи зазначене, виникає необхід­ність проведення податкової реформи та створення єдиного систематизованого за­конодавчого акта прямої дії, який охоплю­ватиме всі без виключення питання по­даткового права та відповідатиме аде­кватним засадам податкової політики держави.

ПРИМІТКИ

1. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Скакун ; пер. з рос. — X. : Консум, 2001. — С. 447, 450.

2. Майстренко О. Деякі питання вирішення колізій у податковому законодавстві України / О. Майстренко // Право України. — 2005. — №9. — С. 95.

3. Матузов Н. И. Коллизия в праве: причины, виды и способы разрешения / Н. И. Ма - тузов // Правоведение. — 2000. — № 5. — С. 225.

4. Ластовецький А. Колізії у законодавстві про оподаткування / А. Ластовецький // Право України. — 2003. — № 7. — С. 44.

5. Майстренко О. Реформування податкової системи України як спосіб вирішення по­даткових колізій / О. Майстренко // Право України. — 2006. — № 2. — С. 40.

6. Рейнська В. Б. Роль податкової системи у трансформаційних процесах в Україні / В. Б. Рейнська // Фінансова система України : зб. наук. праць. — Острог : Вид-во НАУ «Острозька академія», 2006. — Вип. 8. — С. 257.

7. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи : монографія / П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, 3. С. Варналій [та ін.] ; за ред. 3. С. Варналія. — К. : Знання України, 2008. — С. 41.

8. Томчинська М. Оцінка податкової політики в Україні в 2006 і 2007 рр. та її майбут­ні перспективи / М. Томчинська // Економіст. — 2006. — № 6.

 

Гречана Татьяна. Актуальные вопросы законодательства по налогу на добавлен­ную стоимость.

В статье рассмотрены основные наиболее актуальные вопросы, которые характеризу­ют сегодняшний день в вопросе регулирования налога на добавленную стоимость имен­но с позиции законодательства. Так, раскрыты проблемы, с которыми сталкивается не только плательщик, на которого возложена обязанность уплаты налоговых обяза­тельств, но и государство в лице органов налоговой службы при администрировании налога на добавленную стоимость.

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, законодательство с налога на до­бавленную стоимость, коллизионность норм права, налоговая реформа.

Grechana Tanya. Actual points of law with value added tax.

The article describes the main most pressing issues that currently dictate the issue of regulation of value added tax (VAT) from the point of view of law. Thus, the disclosed problems facing not only to a payer, who has the responsibility of payment of tax liabilities, but also a state, in the face of tax authorities in the administration of value added tax.

Key words: value added tax, the law of value added tax, contradictions of the law, tax reform.