joomla
АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОСЛИН
Юридична Україна

УДК 349.42:354.83:631.54 Катерина Сакаджи,

Аспірантка Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого

Охарактеризовано сутність державно-правового регулювання застосування засобів за­хисту сільськогосподарських рослин та проаналізовані деякі аспекти досліджуваного питання. Надано визначення поняття державно-правового регулювання застосування засобів захисту сільськогосподарських рослин, а також визначено систему органів дер­жавного управління, які здійснюють вплив на досліджувану сферу.

Ключові слова: державно-правове регулювання, застосування засобів захисту сільсько­господарських рослин, сільське господарство, система органів державної влади, Головна державна інспекція із захисту рослин, державні інспекції захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей і районів, функції державного регулювання, завдання дер­жавного регулювання.


На сьогодні в сільському господарстві захист сільськогосподарських рослин по - сідаєодне з провідних місць серед техно­логічних прийомів вирощування сіль­ськогосподарських культур. Одним із основних аспектів ефективного функ­ціонування досліджуваної сфери є здійс­нення державно-правового регулювання відповідних відносин. Таке регулювання передбачає здійснення комплексних за­ходів у сфері застосування засобів захис­ту сільськогосподарських рослин з метою упорядкування, встановлення загальних норм і правил суспільної поведінки для здійснення державного контролю за за­хистом рослин, визначення доцільності здійснення заходів щодо захисту рослин та гарантування безпеки здоров’я люди­ни та охорони довкілля при здійсненні заходів щодо захисту рослин.

Актуальним залишається визначення сутності державно-правового регулюван­ня досліджуваної сфери та характерис­тики його основних аспектів. Теоретичне і практичне значення розкриття вище­згаданих питань полягає у необхідності тлумачення поняття державно-правово­го регулювання застосування засобів за­хисту сільськогосподарських рослин та визначенні системи органів державного управління, які здійснюють державний вплив на досліджувану сферу.

Дослідженням питань, пов’язаних з державним регулюванням застосування засобів захисту сільськогосподарських рослин, займалися такі науковці, як В. Б. Авер’янов [1], М. Д. Лесечко [2], К. О. Яремчук [3], О. Ю. Піддубний [4] та ін. Але наукові праці вищезгаданих вчених лише окремо торкалися аспектів державно-правового регулювання дослі­джуваної сфери, а отже, розкриття пору­шених проблем становить значну науко­ву новизну.

Мета даної статті — навести тлума­чення сутності поняття державно-право­вого регулювання застосування засобів захисту сільськогосподарських рослин, здійснити детальну характеристику сис­теми органів державної влади в галузі захисту сільськогосподарських рослин.

Поняття державно-правового регулювання*

Для розкриття сутності державно­правового регулювання сфери застосузання засобів захисту сільськогосподар­ських рослин, звернемось спочатку до тлумачення поняття державного регулю­вання сільського господарства. Так, у підручнику «Аграрне право» за редак­цією В. 3. Янчука під державно-право­вим регулюванням сільського господар­ства розуміється сукупність заходів щодо визначення системи органів дер­жавного управління, які відають цією складовою народного господарства, прий­няття і належного виконання аграрних законів і нормативно-правових актів про сільське господарство, закріплення кола повноважень (компетенції) цих органів

[5] . Дещо схоже, але більш конкретизо­ване визначення досліджуваного понят­тя закріплене в підручнику «Аграрне право» за редакцією О. О. Погрібного, а саме: державне регулювання — це су­купність економіко-правових заходів, спрямованих на встановлення ринкових відносин, роздержавлення, приватиза­цію, підприємництво, розвиток села й різних форм господарювання з метою по­ліпшення організації виробництва і до­ведення до споживача продукції сіль­ського господарства [6].

3 урахуванням того, що під поняттям застосування засобів захисту сільськогос­подарських рослин розуміємо запрова­дження в ужиток комплексної системи засобів захисту сільськогосподарських рослин для боротьби з шкідниками, хво­робами та шкідливими організмами з ме­тою зменшення втрат врожаю та запо­бігання погіршенню стану сільськогос­подарських рослин, визначимо категорію «державно-правове регулювання сфери застосування засобів захисту сільськогос­подарських рослин». Це — сукупність заходів щодо визначення системи органів державного управління, які здійснюють державний вплив на сферу застосування засобів захисту сільськогосподарських рослин шляхом встановлення та застосу­вання державними органами правил, спрямованих на коригування діяльності суб’єктів аграрного господарювання з ме­тою досягнення максимальної ефектив­ності захисту сільськогосподарських рос­лин і забезпечення охорони навколиш­нього природнього середовища.

Функції державного регулювання за­стосування засобів захисту сільськогос­подарських рослин здійснюють органи законодавчої, виконавчої влади та пра­воохоронні органи, що визначають стра­тегічні цілі і завдання досліджуваної сфери, забезпечують матеріально-фінан­сову підтримку та здійснюють контроль і нагляд за дотриманням законодавства в сфері застосування засобів захисту сіль­ськогосподарських рослин.

Система органів державного управління

Надалі охарактеризуємо систему орга­нів державного управління в сфері засо­бів захисту сільськогосподарських рос­лин. Детальніше проаналізуємо систему органів державної влади, які здійсню­ють регулятивний вплив на застосуван­ня засобів захисту сільськогосподар­ських рослин.

Згідно зі ст. 7 Закону України «Про за­хист рослин» від 14.10.1998 р. № 180-ХІУ органами, що здійснюють державну по­літику в сфері захисту рослин, є Кабінет Міністрів України, уряд Автономної Рес­публіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядуван­ня, а також спеціально уповноважені ор­гани виконавчої влади у сфері захисту рослин. Детальніше зупинимось на харак­теристиці повноважень кожного з вище­названих державних органів.

Відповідно до положень статей 113— 117 Конституції України та Закону Ук­раїни «Про Кабінет Міністрів України» від 07.10.2010 р. № 2591-УІ Кабінет Мі­ністрів України є вищим органом у си­стемі органів виконавчої влади. У сфері застосування засобів захисту сільсько­господарських рослин повноваженнями Кабінету Міністрів є:

— здійснення державної політики;

— здійснення державного контролю;

— забезпечення розроблення і вико­нання загальнодержавних і міждержав­них цільових програм із захисту рослин;

— запровадження на території Украї­ни особливого режиму захисту рослин у разі масового розвитку і поширення особливо небезпечних шкідливих орга­нізмів.

Відповідно до приписів ст. 9 Закону України «Про захист рослин» до повно­важень уряду Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої вла­ди та органів місцевого самоврядування у сфері захисту рослин належить: здійс­нення контролю за проведенням підпри­ємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами за­ходів щодо захисту рослин і сприяння державним інспекторам захисту рослин у виконанні ними службових обов’язків; створення надзвичайних комісій із бо­ротьби з особливо небезпечними шкідли­вими організмами у разі масового їх роз­множення і поширення; запровадження у межах компетенції особливого режиму захисту рослин на період масового роз­витку і поширення особливо небезпеч­них шкідливих організмів.

До системи спеціально уповноваже­них органів виконавчої влади у сфері за­хисту рослин, згідно із Законом України «Про захист рослин», наказами Мініс­терства аграрної політики України «Про затвердження Положення про Головну державну інспекцію захисту рослин (Го - ловдержзахист)» від 18.06.2007 р. № 422 та «Про затвердження примірного Поло­ження про державну інспекцію захисту рослин району» від 19.04.2010 р. № 11 входить Головна державна інспекція за­хисту рослин (Головдержзахист), що діє у складі спеціально уповноваженого цен­трального органу виконавчої влади з пи­тань аграрної політики (Міністерство аг­рарної політики України), а також державні інспекції захисту рослин Авто­номної Республіки Крим, областей і ра­йонів. Основними завданнями названих інспекцій є забезпечення проведення єдиної державної політики у сфері за­хисту рослин від шкідників, хвороб і бур’янів та здійснення державного кон­тролю за своєчасним проведенням під­приємствами, установами, організаці­ями всіх форм власності і громадянами заходів щодо захисту рослин, за додер­жанням регламентів зберігання, транс­портування і застосування пестицидів.

Головдержзахист очолює систему дер­жавних інспекцій захисту рослин, до складу якої входять інспекції Автономної Республіки Крим, областей і районів з ме­режею спеціалізованих лабораторій (про­гнозів і діагностики появи шкідників і хвороб, біологічного методу, гельмінтоло­гічних та контрольно-токсикологічних).

Основні завдання і функції Головдержзахисту

Основні завдання та функції інспек­ції, закріплені у п. 2 Положення про Го - ловдержзахист, залежно від сфери, в якій виникають ті чи інші відносини із захисту рослин, можна класифікувати таким чином:

1) У сфері забезпечення фітосанітар - ного прогнозу стану сільськогосподар­ських угідь та здійснення контролю що­до захисту рослин: а) організація обсте­ження сільськогосподарських та інших угідь, посівів, насаджень, рослинності закритого ґрунту, продукції рослинного походження та розроблення прогнозів за­селення і зараження їх шкідливими ор­ганізмами, підготовка регіональних цільових програм, упровадження інтег­рованих систем захисту рослин на основі науково обґрунтованого застосування пестицидів у сільському господарстві;

Б) забезпечення вчасного і достовірного інформування про наявність та розвиток шкідників, хвороб і бур’янів, організація та здійснення державного контролю за своєчасним проведенням підприємства­ми, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами заходів щодо захисту рослин, додержанням регламен­тів застосування засобів захисту рослин;

В) здійснення контролю за вмістом за­лишкових кількостей пестицидів і агро - хімікатів, важких металів у ґрунтах зе­мель сільськогосподарського призначен­ня, кормах, сільськогосподарській про­дукції та сировині, поверхневих водах, що використовуються для сільськогоспо­дарських потреб; г) надання у встановле­ному порядку повної та достовірної ін­формації про появу, поширення, розви­ток шкідливих організмів;

2) у сфері контролю за якістю засобів захисту сільськогосподарських рослин:

а) визначення асортименту та обсягів ви­робництва засобів захисту рослин вітчиз­няною промисловістю, координація їх закупівлі за імпортом; б) погодження асортименту засобів захисту рослин, тех­нічних умов їх виробництва і застосуван­ня, плану державних випробувань і реє­страції засобів захисту рослин, переліку пестицидів, дозволених до використання в Україні, асортименту пестицидів, що завозяться в Україну; в) вивчення ринку пестицидів, проводить відповідну екс­пертизу та веде баланс потреби і надхо­дження їх в Україну за асортиментом і обсягами; г) укладання угод про спільну співпрацю з науковими установами, за­інтересованими організаціями із скла­дання прогнозів появи, розвитку та по­ширення шкідників, хвороб і бур’янів, визначення науково обґрунтованої по­треби в обсягах і асортименті виробниц­тва засобів захисту рослин та з інших питань, віднесених до його компетенції; ґ) внесення пропозицій щодо удоскона­лення форм державної статистичної звіт­ності з питань використання пестицидів; д) забезпечення аналітичних дослі - дженнь щодо відповідності вимогам сер­тифікатів якості засобів захисту рослин, у тому числі пестицидів, які завозяться в Україну, а також додержання регла­ментів їх застосування;

3) У сфері організаційно-розпорядчих питань, пов’язаних із забезпеченням за­стосування засобів захисту сільськогос­подарських рослин: а) узагальнення практики застосування актів законодав­ства з питань, що належать до компетен­ції Головдержзахисту, розробка пропози­ції щодо їх вдосконалення та внесення на розгляд спеціально вповноваженого цен­трального органу виконавчої влади з пи­тань аграрної політики у порядку, вста­новленому законодавством України; б) організація впровадження передових досягнень науки, техніки та екологічно безпечних для людини і довкілля методів та заходів щодо захисту рослин; в) надан­ня практичної допомоги в організації ви­робництва, застосування біологічних та інших нехімічних засобів захисту рослин біолабораторіями і біофабриками; г) ви­значення обставин, меж території, часу введеня особливого режиму захисту рос­лин та заходів щодо локалізації і ліквіда­ції особливо небезпечних шкідливих ор­ганізмів, а також залучення у встанов­леному порядку для цих цілей ресурсів держави, підприємств, установ, організа­цій усіх форм власності та громадян з по­переднім відшкодуванням понесених ни­ми витрат; ґ) участь у визначенні збитків, завданих підприємствам, уста­новам, організаціям та громадянам вна­слідок порушення законодавства про за­хист рослин; д) сприяння підприємствам, установам, організаціям усіх форм влас­ності у підготовці працівників з питань технології захисту рослин; е) сприяння громадянам, яким земельні ділянки на­лежать на праві власності або праві ко­ристування, і які займаються вирощу­ванням сільськогосподарських та інших рослин і насаджень, у їх обізнаності із за­собами захисту рослин і технологією їх застосування.

Поряд з цим, відповідно до приписів ст. 13 Закону України «Про захист рос­лин» державні інспекції захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів, у свою чергу, також здійснюють названі завдання та функції, але в ме­жах АРК, області, району. Зазначимо, що до 2008 р. правове регулювання ство­рення та функціонування державних ін­спекцій АРК, областей, районів здійсню­валося наказом Міністерства аграрної політики України «Про затвердження положень про державні інспекції захисту рослин Автономної Республіки Крим і областей» від 22.10.2007 р. № 754 [12], який на сьогодні втратив чинність на під­ставі наказу Міністерства аграрної по­літики України «Про скасування наказу Мінагрополітики від 22 жовтня 2007 ро­ку № 754 та про затвердження положень про державні інспекції захисту рослин Автономної Республіки Крим і областей» від 19.05.2008 р. № 310. Норми остан­нього нормативно-правового акта закріп­люють Положення про державні інспек­ції захисту рослин для кожної області України окремо.

У свою чергу, посадові особи спеціаль­но уповноважених органів виконавчої влади в сфері захисту рослин, зокрема державні інспекції АРК, областей, райо­нів, міст, наділені доволі широкими пов­новаженнями, серед яких, зокрема, можна зазначити право:

— вимагати від підприємств, установ, організацій усіх форм власності та гро­мадян, діяльність яких пов’язана із за­хистом рослин, додержання законодав­ства про захист рослин;

— відвідувати підприємства, устано­ви, організації усіх форм власності, діяльність яких пов’язана з користуван­ням землею, лісами, водними об’єктами, вирощуванням рослин сільськогосподар­ського та іншого призначення, багато­річних і лісових насаджень, дерев, ча­гарників, рослинності закритого ґрунту, а також реалізацією, переробкою, збе­ріганням і використанням рослин та продукції рослинного походження, з ме­тою перевірки додержання законодав­ства про захист рослин, а також відбира­ти зразки ґрунту, води, насіння, рослин, продукції рослинного походження та ін­ших матеріалів для проведення фітоса - нітарної діагностики;

— обмежувати, тимчасово забороняти або припиняти діяльність підприємств, установ, організацій усіх форм власності і громадян у разі порушення ними вимог технології та нормативно-правових актів з питань захисту рослин, що можуть спричинити загрозу життю і здоров’ю людей та довкіллю, тощо.

Висновки

Проаналізувавши деякі аспекти дер­жавно-правового регулювання застосуван­ня засобів захисту сільськогосподарських рослин, можемо зробити висновки.

Державно-правовим регулюванням захисту сільськогосподарських рослин є сукупність заходів щодо визначення си­стеми органів державного управління, які здійснюють державний вплив на сфе­ру застосування засобів захисту сіль­ськогосподарських рослин шляхом вста­новлення та застосування державними органами правил, спрямованих на кори­гування діяльності суб’єктів аграрного господарювання з метою досягнення максимальної ефективності захисту сіль­ськогосподарських рослин і забезпечен­ня охорони навколишнього природного середовища.

Державне регулювання сфери захисту рослин здійснюється конкретно визначе­ною системою органів державної влади, до якої входять Кабінет Міністрів Украї­ни, уряд Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також спе­ціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері захисту рослин, зокрема: Головна державна інспекція захисту рос­лин, що діє у складі спеціально уповно­важеного центрального органу виконав­чої влади з питань аграрної політики (Міністерство аграрної політики Украї­ни), державні інспекції захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей і районів, які забезпечують втілення осно - вих принципів державної політики в сфері захисту рослин.

У статті вперше в правовій науці за­пропонована класифікація функцій Го - ловдержзахисту залежно від сфери, в якій виникають ті чи інші відносини з захисту рослин, коли вирізняються такі функції: 1) у сфері забезпечення фітоса - нітарного прогнозу стану сільськогоспо­дарських угідь та здійснення контролю щодо захисту рослин; 2) у сфері контро­лю за якістю засобів захисту сільськогос­подарських рослин; 3) у сфері організа­ційно-розпорядчих питань, пов’язаних із забезпеченням застосування засобів захисту сільськогосподарських рослин.

Основними перспективами подаль­ших наукових розвідок питань держав­но-правового регулювання досліджува­ної сфери можуть бути: характеристика особливостей правового регулювання в сфері державного управління в сфері за­стосування засобів захисту сільськогос­подарських рослин, опрацювання меха­нізму забезпечення більш ефективного і дієвого контролю за додержанням відпо­відного законодавства, вивчення міжна­родного досвіду державно-правового ре­гулювання застосування засобів захисту сільськогосподарських рослин.

ПРИМІТКИ

1. Авер’янов В. Б. Теоретико-методологічні засади державного управління / В. Б. Авер’я - нов // Державне управління: теорія і практика. — К. : Юрінком Інтер, 1998. — 340 с.

2. Державне управління у сфері реалізації екологічної політики в Україні: організаційно - правові засади : монографія / за ред. проф. М. Д. Лесечка. — Л. : Ліга-Прес, 2003. — 90 с.

3. Яремчук К. О. Інститут захисту рослин: ретроспектива і сучасність / К. О. Яремчук // Південноукраїнський правничий часопис. — 2009. — № 2. — С. 148—151.

4. Піддубний О. Ю. Державні сільськогосподарські інспекції в Україні: стан та можливості удосконалення правового регулювання : монографія / О. Ю. Піддубний ; за ред. В. І. Курило. — К. : Ірідіум, 2009. — 120 с.

 

Сакаджи Катерина. Аспекты государствено-правового регулирования применения средств защиты сельскохозяйственных растений.

Охарактеризована сущность государственно-правового регулирования применения средств защиты сельскохозяйственных растений и проанализированы некоторые аспекты иссле­дуемого вопроса. Предоставлено определение понятия государственно-правового регулиро­вания применения средств защиты сельскохозяйственных растений, а также определена система органов государственного управления, которые осуществляют влияние на иссле­дуемую сферу.

Ключевые слова: государственно-правовое регулирование, применение средств защиты сельскохозяйственных растений, сельское хозяйство, система органов государственной власти, Главная государственная инспекция по защите растений, государственные ин­спекции защиты растений Автономной Республики Крым, областей и районов, функции государственного регулирования, задания государственного регулирования.

Sakadzhu Kateryna. Aspects of state-legal of the adjusting of application of facilities of defence of agricultural plants.

Essence of the adjusting of state-legal of application facilities of defence of agricultural plants is described and some aspects of the probed question are analysed. Determination of concept of state-legal of the adjusting of application facilities of defence of agricultural plants is given, and also the system of organs of state administration, which carry out influence on the probed sphere, is certain.

Key words: state-legal adjusting, application facilities of defence of agricultural plants, agriculture, system of public authorities, The main state inspection on defence of plants, state inspections of defence plants of Autonomous Republic Crimea, regions and districts, functions of government control, tasks of government control.