joomla
Юридична Україна
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
401 ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ
402 ПРАВОВІ ФУНКЦІЇ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ*
403 ПРАВОВА ІДЕОЛОГІЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
404 ПРАВОВА ЕКСПЕРТИЗА ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ ПОМИЛОК У ВСТАНОВЛЕННІ МІРИ ПОКАРАННЯ В КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ САНКЦІЯХ[3]
405 ПРАВОВА ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ НА УКРАЇНСЬКИХ ТЕРЕНАХ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
406 ПРАВОВА ОХОРОНА ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ФОРМАТУ ЯК ОБ'ЄКТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
407 ПРАВОВА ПРИРОДА ДЕПОЗИТАРНИХ РОЗПИСОК
408 ПРАВОВА ПРИРОДА ПЕРЕВАЖНИХ ПРАВ (НАБУТТЯ) ЯК СУБ'ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
409 ПРАВОВА ПРИРОДА ПРОГРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ УРЯДУ
410 ПРАВОВА ПРИРОДА РОЗ'ЯСНЕНЬ ПЛЕНУМУ СУДУ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ
411 ПРАВОВА ПРИРОДА РОЗ'ЯСНЕНЬ ПЛЕНУМУ СУДУ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ
412 ПРАВОВА ПРИРОДА ЧЛЕНСЬКИХ ВІДНОСИН У ВИРОБНИЧИХ КООПЕРАТИВАХ
413 ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ'ЄКТИВНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН НА БЕЗПЕЧНЕ ДОВКІЛЛЯ
414 ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СТОРІН У ДОГОВОРАХ НА КОРИСТЬ ТРЕТІХ ОСІБ
415 ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ У1918-1939 рр.*
416 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У СФЕРІ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ*
417 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ В СИСТЕМІ ФУНКЦІЙ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ*
418 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТАВИ ГРОШЕЙ ТА ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У СИСТЕМІ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
419 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНКЛЮДЕНТНИХ ДІЙ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
420 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄС
421 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕНАВІГАЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСКОРДОННИХ ВОДНИХ РЕСУРСІВ: ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ТА ДОГОВІРНА ПРАКТИКА УКРАЇНИ*
422 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ ТА ПСУВАННЯ*
423 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВОГО ЗАХИСТУ СУБ'ЄКТИВНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ*
424 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ*
425 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ У ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИНАХ
426 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
427 ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ВАНТАЖООДЕРЖУВАЧА ЗА ДОГОВОРОМ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ
428 ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЧЛЕНІВ ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВУ
429 ПРАВОВИЙ ЗВИЧАЙ ЯК ДЖЕРЕЛО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
430 ПРАВОВИМ МЕХАНІЗМ ПЕРЕДАЧІ ОБ'ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СЕЛА У КОМУНАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ
431 ПРАВОВИМ СТАТУС ЛІЗИНГОВИХ КОМПАНІЙ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ
432 ПРАВОСУБ'ЄКТНІСТЬ ОСОБИ, ЯКА НАВЧАЄТЬСЯ, ЯК УЧАСНИКА ОСВІТНІХ ПРАВОВІДНОСИН
433 ПРАВОСУБ'ЄКТНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ*
434 ПРАВОСУБ'ЄКТНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ЯК СУБ'ЄКТА ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН[1]
435 ПРАВОСУДДЯ І САМОСУД: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ
436 ПРАВОСУДДЯ ТА РЕЖИМИ ЗДІЙСНЕННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ: СУДОВА АРИСТОКРАТІЯ, СУДОВА ОЛІГАРХІЯ ТА СУДОВА ДЕМОКРАТІЯ*
437 ПРАВОТВОРЧІСТЬ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНИХ СУСПІЛЬСТВ ЯК ПРЕДМЕТ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
438 ПРАВОЧИНИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ
439 ПРАКТИКА СТРАСБУРЗЬКОГО СУДУ ЯК НАВЧАЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ У СИСТЕМІ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ (ЛЬВІВСЬКИЙ ДОСВІД)
440 ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ І ЗДАТНІСТЬ ДО РОБОТИ: РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ*
441 ПРАЦЯ ЯК ЗАСІБ ВИПРАВЛЕННЯ І ВИХОВАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ (ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ НАРИС)*
442 ПРИМІТКИ
443 ПРИНЦИП «PACTA SUNT SERVANDA» ЯК ПРАВОВА ОСНОВА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ[6]
444 ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
445 ПРИНЦИП ДЕМОКРАТИЗМУ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ НОВЕЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ
446 ПРИНЦИП ОБ'ЄКТИВНОЇ (СУДОВОЇ) ІСТИНИ: ЕВОЛЮЦІЯ ДОКТРИНИ ТА ЗАКОНОДАВСТВА
447 ПРИНЦИП ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
448 ПРИНЦИП ПРОПОРЦІЙНОСТІ (СПІВРОЗМІРНОСТІ) В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ, МЕЖІ, УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ
449 ПРИНЦИП СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ У ПОБУДОВІ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН*
450 ПРИНЦИП УНІВЕРСАЛЬНОСТІ ТА КУЛЬТУРНИЙ РЕЛЯТИВІЗМ: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
451 ПРИНЦИПИ ІПОТЕКИ: ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ТА СУЧАСНИЙ ЕТАП
452 ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ АНГЛІЇ
453 ПРИНЦИПИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: НАМІРИ І РЕАЛЬНІСТЬ
454 ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ (НА МАТЕРІАЛАХ КОНСТИТУЦІЙНОГО РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ)
455 ПРИРОДНЕ ПРАВО У ПРАЦЯХ ЛЕИБНІЦА
456 ПРИЧИНИ ІСНУВАННЯ ТА ЗАСОБИ ПОДОЛАННЯ ЕЛІТАРНОГО ПРАВОВОГО НІГІЛІЗМУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬСТВ ПЕРЕХІДНОГО ТИПУ
457 ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ПРАВОВА СВІДОМІСТЬ» ТА «ПРАВОВА КУЛЬТУРА»*
458 ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТА У СТРУКТУРІ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН*
459 ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ В КОНСЕРВАТИВНО-ПРАВОВІЙ ТЕОРІЇ (П. КАЗАНСЬКИЙ, Л. ТИХОМИРОВ)
460 ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
461 ПРОБЛЕМА КВАЛІФІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СУБ'ЄКТА ЧИ ОБ'ЄКТА ПРАВА
462 ПРОБЛЕМАТИКА ПОХІДНОГО (НЕПРЯМОГО) ПОЗОВУ[3]
463 ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ ЗА КУпАП: МАТЕРІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
464 ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ ЗА КУпАП: ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
465 ПРОБЛЕМИ АРБІТРАЖНОЇ УГОДИ ТА ЇЇ АВТОНОМНОСТІ*
466 ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИМОГ ДО ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ
467 ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ НА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ
468 ПРОБЛЕМИ ВСТАНОВЛЕННЯ КОЛА СУБ'ЄКТІВ ЗЛОЧИНУ ЗА Ч. 2 СТ. 387 КК УКРАЇНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ЇХ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА РОЗГОЛОШЕННЯ ДАНИХ ДІЗНАННЯ АБО ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА*
469 ПРОБЛЕМИ ДОТРИМАННЯ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ
470 ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ
471 ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТА СВОБОД ДИТИНИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ КІНЦЯ ХІХ-ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ століть*
472 ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМИРЕННЯ У СПРАВАХ ПУБЛІЧНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ*
473 ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗНИЩЕННЯ, ПІДРОБКИ АБО ЗАМІНИ НОМЕРІВ ВУЗЛІВ ТА АГРЕГАТІВ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ТА ВІДМЕЖУВАННЯ ЦЬОГО СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ВІД СТ. 396 КК УКРАЇНИ «ПРИХОВУВАННЯ ЗЛОЧИНУ»*
474 ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ СУБ'ЄКТІВ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН*
475 ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ДЕРЖАВНОЇ І КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ОБ'ЄКТІВ УПРАВЛІНСЬКОГО ВПЛИВУ
476 ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАЛАНСУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ СКЛАДОВИХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРИ НАДАННІ СПЕЦІАЛЬНИХ ДОЗВОЛІВ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ В УКРАЇНІ
477 ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗМІНИ УМОВ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ У ПРОЕКТІ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
478 ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
479 ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НА ДІТЕЙ ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ
480 ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ПРИМУШУВАННЮ ДАВАТИ ПОКАЗАННЯ В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ ДЕРЖАВАХ*
481 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ
482 ПРОБЛЕМИ ФОРМАЛЬНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ ПРАВА ПРАЦІВНИКА НА БЕЗПЕКУ ПРАЦІ*
483 ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИРІШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ ЯК НАСЛІДОК РЕФОРМУВАННЯ СУДОВО-ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
484 ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ
485 ПРОГАЛИНИ В ПРАВІ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ ТА ПОДОЛАННЯ
486 ПРОГРАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ЯК ЗАПОРУКА СИСТЕМНОГО ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СУДНОБУДУВАННЯ
487 ПРОГРАМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЯК АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ФОРМА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ
488 ПРОКУРОРСЬКИМ НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ МІЛІЦІЄЮ ЯК ОРГАНОМ ДІЗНАННЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ
489 ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ*
490 ПРОЦЕДУРИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ОСВІТУ
491 ПРОЦЕНТИ ЗА НОВАЦІИНИМ ДОГОВОРОМ ПОЗИКИ
492 ПРОЦЕСУАЛЬНІ І КРИМІНАЛІСТИЧНІ ЗАХОДИ СПРИЯННЯ ДОТРИМАННЮ ПРАВ ОСОБИ ПРИ ЗНЯТТІ ІНФОРМАЦІЇ З КАНАЛІВ ЗВ'ЯЗКУ
493 ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОГОЛОШЕННЯ СЕКРЕТНОГО ЗАПОВІТУ*
494 ПРОЦЕСУАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРАВОВА ТЕОРІЯ*
495 ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ВІДМОВИ ПРОКУРОРА ВІД ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ*
496 ПРЯМА ДІЯ НОРМ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ЯК ЇЇ ЮРИДИЧНА ВЛАСТИВІСТЬ*
497 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРИЧИНИ НАСИЛЬСТВА
498 РЕАЛІЗАЦІЯ ЖИТЕЛЯМИ СТОЛИЦІ УКРАЇНИ ПРАВА НА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ*
499 РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ДОГОВОРУ У ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДЕЛІКТНИХ ВІДНОСИНАХ
500 РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ І СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ
 
« ПерваяПредыдущая1234567СледующаяПоследняя »
Страница 5 из 7