joomla
Юридична Україна
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
301 ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕГЛЯДУ ПОСТАНОВИ У СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
302 ОСОБЛИВОСТІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДРОЗДІЛАМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
303 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВІДНОСИН З ПРИВОДУ НЕДОЛІКІВ РЕЧІ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ З ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ НІМЕЧЧИНИ ТА УКРАЇНИ
304 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ З ОБОВ'ЯЗКОМ ОБДАРОВУВАНОГО НА КОРИСТЬ ТРЕТЬОЇ ОСОБИ
305 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРОКОВИХ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН З НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ У ЧИННОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ТА У ПРОЕКТІ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
306 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНІВ ВІД ПОМЕРЛОГО ДОНОРА*
307 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ТЕРИТОРІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ОХОРОНОЮ АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ*
308 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ*
309 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА ЗВЕРНЕННЯМИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ*
310 ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО ПРЕДСТАВНИКА
311 ОХОРОНА КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ
312 ОХОРОННА ФУНКЦІЯ ПРАВА: ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ОБУМОВЛЕНОСТІ
313 ОЦІНКА ДОКАЗІВ НА ДОСУДОВИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ*
314 ОЦІНОЧНА ФУНКЦІЯ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ: ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ
315 ПІДВИЩЕННЯ ЧАСТКИ НЕТРАДИЦІЙНИХ ТА ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ БАЛАНСІ КРАЇНИ - ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ЗНИЖЕННЯ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (ЗАКОНОДАВЧІ АСПЕКТИ)
316 ПІДСТАВИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ОСВІТУ
317 ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ
318 ПІДСТАВИ ТА ФОРМИ УЧАСТІ ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ*
319 ПІДСТАВИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ НОРМ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (ПРАКТИКА СУДУ ЄС)*
320 ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО КУПІВЛІ ЧАСТКИ У ПРАВІ СПІЛЬНОЇ ЧАСТКОВОЇ ВЛАСНОСТІ*
321 ПЕРЕДАЧІ (ПРОГРАМИ) ОРГАНІЗАЦІЙ МОВЛЕННЯ ЯК ОБ'ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
322 ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ: ПРОБЛЕМИ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ
323 ПЕРЕДУМОВИ ДОГОВІРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ ПЕРЕД ПІДПРИЄМЦЯМИ
324 ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА: СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК
325 ПЕРСПЕКТИВИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ ВІЙСЬКОВОГО СВЯЩЕНИКА
326 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИБОРАМИ І РЕФЕРЕНДУМАМИ В УКРАЇНІ
327 ПЕРШЕ ВІТЧИЗНЯНЕ КОМПЛЕКСНЕ НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ КОДИФІКАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ
328 ПИТАННЯ ЕМІГРАЦІЇ КРИМСЬКИХ ТАТАР НАПРИКІНЦІ XIX - НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТЬ У ПУБЛІКАЦІЯХ ІСМАЇЛА ГАСПРИНСЬКОГО
329 ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ права НА ЗАХИСТ ПЕРЕВАЖНИХ ПРАВ*
330 ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПРАВА ОЦІНОЧНІ ПОНЯТТЯ ПРАВА: ТЕРМІНОЛОГІЧНА ДИСКУСІЯ
331 ПИТАННЯ ТИПОЛОГІЇ КОНСТИТУЦІЙНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
332 ПЛАНУВАННЯ ЯК ОДНА З ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
333 ПЛЮРАЛІЗАЦІЯ МЕТОДОЛОГІЇ ПРАВОВОЇ НАУКИ І ПРОБЛЕМА РОЗМЕЖУВАННЯ НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН: ДО ПИТАННЯ ПРО ДИСЦИПЛІНАРНУ ПРИНАЛЕЖНІСТЬ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРАВОВОЇ ТРАДИЦІЇ У НАУЦІ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАВОВІЙ НАУЦІ
334 ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН (ТАРИФІВ)
335 ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ТА ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ МОЖЛИВОГО ОФОРМЛЕННЯ ФЕДЕРАТИВНИХ ВІДНОСИН МІЖ АВСТРІЄЮ ТА ЗУНР*
336 ПОМИЛКИ У ВИЗНАЧЕННІ МІРИ ПОКАРАННЯ В КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ САНКЦІЯХ (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ)*
337 ПОНЯТТЯ «ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ЕКОЛОГІЧНУ БЕЗПЕКУ» В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ*
338 ПОНЯТТЯ «ТВОРЧІСТЬ» ЯК КАТЕГОРІЯ ТРУДОВОГО ПРАВА*
339 ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ЗАХИСТ СВОЇХ ПРАВ*
340 ПОНЯТТЯ І ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ*
341 ПОНЯТТЯ І ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА АКЦІОНЕРНИХ УГОД У СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
342 ПОНЯТТЯ І ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ «ДОМОВЛЕНОСТІ» ЯК ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
343 ПОНЯТТЯ ІДЕОЛОГІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ПРАВА І СПЕЦИФІКА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ У ДЕМОКРАТИЧНІЙ ДЕРЖАВІ
344 ПОНЯТТЯ майна та капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
345 ПОНЯТТЯ МЕТОДУ ТА ЗАХОДУ В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ*
346 ПОНЯТТЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ
347 ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
348 ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ОБ'ЄКТІВ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ*
349 ПОНЯТТЯ ТА ОБСЯГ ДІЄЗДАТНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
350 ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
351 ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
352 ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ ЮРИСДИКЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН*
353 ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
354 ПОНЯТТЯ ТА СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ УКРАЇНИ*
355 ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРАВОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ
356 ПОНЯТТЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕЛІКТНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ПРАВІ США
357 ПОНЯТТЯ ТА ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА*
358 ПОНЯТТЯ УЧАСТІ ПРАЦІВНИКІВ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ, УСТАНОВОЮ, ОРГАНІЗАЦІЄЮ*
359 ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА СКЛАД КОРУПЦІЙНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ*
360 ПОРІВНЯЛЬНІ ПІДХОДИ ДО АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
361 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ТА КРАЇН СНД ПРО ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ*
362 ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
363 ПОРЯДОК ВИПУСКУ АКЦІЙ: ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
364 ПОСЯГАННЯ НА ЖИТТЯ ПРАЦІВНИКА ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ, ЧЛЕНА ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ АБО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ (ст. 348 ККУ) ТА ВІДМІННІСТЬ ЦЬОГО ЗЛОЧИНУ ВІД СУМІЖНИХ ЗЛОЧИНІВ
365 ПОТЕРПІЛИМ ЯК СУБ'ЄКТ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
366 ПРІОРИТЕТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА - ПРОВІДНИЙ ПРИНЦИП ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ
367 ПРІОРИТЕТНІ ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОСНОВ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ І ФОРМ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ
368 ПРІОРИТЕТНІСТЬ ВИМОГ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ПРИНЦИП ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
369 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ
370 ПРАВО ГРОМАДЯН НА ЕКОЛОГІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ ТА ЙОГО ЗАХИСТ ВІДПОВІДНО ДО НОРМ УКРАЇНИ ТА ЄС
371 ПРАВО ГРОМАДЯН НА ЗАХИСТ ЗА НАДЗВИЧАЙНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ СИТУАЦІЙ*
372 ПРАВО НА ДОМЕННЕ ІМ'Я В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: ПОНЯТТЯ І ПРАВОВА ПРИРОДА
373 ПРАВО НА ЕКОЛОГІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ ЯК ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЕКОЛОГІЧНУ БЕЗПЕКУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
374 ПРАВО НА ЖИТЛО ВІДПОВІДНО ДО НОРМ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
375 ПРАВО НА ЗАХИСТ ОХОРОНЮВАНОГО ЗАКОНОМ ІНТЕРЕСУ
376 ПРАВО НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ЖИТЛА У РІЗНИХ КОНСТИТУЦІЯХ СВІТУ
377 ПРАВО НА РЕЛІГІЙНУ ОСВІТУ В ДЕРЖАВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: ПОЗИЦІЇ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦЕРКОВ ТА ПРАКТИКА УКРАЇНИ І РОСІЇ
378 ПРАВО НАРОДУ НА ПРОТЕСТ
379 ПРАВО ОСОБИ НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ЖИТЛА ТА ЙОГО ОБМЕЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
380 ПРАВО ПІДРЯДНИКА НА ПРИТРИМАННЯ РЕЗУЛЬТАТУ ВИКОНАНИХ РОБІТ У ПІДРЯДНИХ ЗОБОВ'ЯЗАННЯХ
381 ПРАВО ПІДРЯДНИКА НА ПРИТРИМАННЯ РЕЗУЛЬТАТУ ВИКОНАНИХ РОБІТ У ПІДРЯДНИХ ЗОБОВ'ЯЗАННЯХ
382 ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ДЕМОКРАТИЗМУ ДЕРЖАВНОГО ЛАДУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
383 ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ*
384 ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВНЕСЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА
385 ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ
386 ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ДВОСТОРОННІХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА РОСІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
387 ПРАВОВІ ЗАХОДИ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
388 ПРАВОВІ ОЗНАКИ ДЕМОКРАТИЧНОГО ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ
389 ПРАВОВІ ОСНОВИ УЧАСТІ МІСЦЕВИХ ГРОМАД У БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ (ДОСВІД ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ)
390 ПРАВОВІ ОСНОВИ УЧАСТІ МІСЦЕВИХ ГРОМАД У БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ НАПРИКЛАД! ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНА)
391 ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ
392 ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЮ ІНСПЕКЦІЄЮ ЗА ОСОБАМИ, ЗВІЛЬНЕНИМИ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ*
393 ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ЖИТЛОВИХ ВІДНОСИН
394 ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЄВРАЗІЙСЬКОЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
395 ПРАВОВІ ПИТАННЯ ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ЄВРОПЕЙСЬКОЮ СОЦІАЛЬНОЮ ХАРТІЄЮ (ПЕРЕГЛЯНУТОЮ)*
396 ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНИХ ІНТЕРВЕНЦІЙ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ[1]
397 ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАКУПІВЛІ ТОВАРІВ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ СУБ'ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
398 ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ*
399 ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИСТОЯННЯ НЕГАТИВНОМУ ВПЛИВУ ЗМІ НА СВІДОМІСТЬ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
400 ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГАРАНТІЙ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЗМІНУ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
 
« ПерваяПредыдущая1234567СледующаяПоследняя »
Страница 4 из 7