joomla
Юридична Україна
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
201 КОНСТИТУЦІЙНІ основи ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СФЕРИ
202 КОНСТИТУЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН*
203 КОНСТИТУЦІЙНА юстиція ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ (ДО П'ЯТНАДЦЯТИРІЧЧЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ)
204 КОНСТИТУЦІЙНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНУ (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)
205 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА ПРАЦЮ ОСІБ ЗІ ЗНИЖЕНОЮ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ*
206 КОНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
207 КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ
208 КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ І РОЗВИТОК ВИБОРЧОГО ПРАВА УКРАЇНИ
209 КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПРОБЛЕМА ПОДВІЙНОГО ГРОМАДЯНСТВА В УКРАЇНІ*
210 КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ У РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
211 КОНСТИТУЦІЯ ПИЛИПА ОРЛИКА 1710 РОКУ: ОСНОВНІ ПРАВОВІ І ПОЛІТИЧНІ ІДЕЇ ТА ЇЇ ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
212 КОНСТРУКЦІЯ ДОГОВОРУ НА КОРИСТЬ ТРЕТЬОЇ ОСОБИ: ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ
213 КОНФЛІКТ У СФЕРІ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ЯК ПЕРЕДУМОВА ВИНИКНЕННЯ ПОДАТКОВОГО СПОРУ
214 КОНЦЕПТУАЛЬНІ МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ
215 КОНЦЕПЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОНОМІЇ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ, ПОЛЬЩІ ТА РОСІЇ
216 КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОТИПРАВНИХ ДІЙ АДВОКАТА ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ НИМ ПРОФЕСІЙНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ У КРИМІНАЛЬНІЙ СПРАВІ
217 КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСОБИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ЗАКОНОДАВСТВІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО
218 КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОГРОЗУ У ЗАКОНОДАВСТВІ ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ
219 КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА ПОЛІТИКА І КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО ЯК ЗАСІБ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
220 КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ВПЛИВУ НА НАРКОЗАЛЕЖНИХ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ ЗЛОЧИНИ: ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА
221 КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОБҐРУНТОВАНОСТІ ПОКАРАННЯ
222 КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА КОМЕРЦІЙНОГО НАЙМЕНУВАННЯ, ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ І ГЕОГРАФІЧНОГО ЗАЗНАЧЕННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
223 КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ТА КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕРПІЛОЇ ВІД НЕЗАКОННОГО ПРОВЕДЕННЯ АБОРТУ
224 КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯННЯ, ПОВ'ЯЗАНОГО ІЗ ПОРУШЕННЯМ ПРАВИЛ ОХОРОНИ АБО ВИКОРИСТАННЯ НАДР[3]
225 КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ, ЯКИЙ САМОВІЛЬНО ЗАЙНЯВ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ТА ЗДІЙСНИВ САМОВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО*
226 ЛАТЕНТНИЙ ВИМІР КОРИСЛИВОЇ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ*
227 ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН ЯК КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ПОНЯТТЯ*
228 ЛОКАЛІЗАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ТА МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ
229 ЛОКАЛЬНЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
230 МІЖДЕРЖАВНЕ ПРИРОДООХОРОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ХІХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ ТА ІТАЛІЇ)*
231 МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ*
232 МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМИ І ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
233 МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА : ДО ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВОВИХ ЯВИЩ
234 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ІНТЕРНЕТ
235 МІЖНАРОДНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНВЕНЦІЙ З ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
236 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ У КОСМІЧНІЙ СФЕРІ*
237 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ СВОБОДИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЇХ НАЦІОНАЛЬНА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ*
238 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ ДИТИНИ В УКРАЇНІ
239 МІСЦЕ І РОЛЬ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
240 МІСЦЕ І РОЛЬ СУДУ В СИСТЕМІ СУДОУСТРОЮ УКРАЇНИ
241 МІСЦЕ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
242 МІСЦЕ ПРАВОВОГО ЗВИЧАЮ СЕРЕД ФОРМ (ДЖЕРЕЛ) ПРАВА УКРАЇНИ*
243 МІСЦЕ ТРУДОВОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ[1]
244 МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ І ДЕМОКРАТИЧНА ДЕРЖАВА: ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ І ВЗАЄМНОЇ ДЕТЕРМІНАЦІЇ
245 МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ*
246 МАТЕРІАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ ПІДСТАВИ ЗАСТОСУВАННЯ УМОВНО-ДОСТРОКОВОГО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ[2]
247 МЕЖІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРІВ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
248 МЕЖІ ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У СПРАВАХ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ
249 МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
250 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ НИМИ ПОВНОВАЖЕНЬ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ПОШУК ОПТИМАЛЬНОГО ВАРІАНТУ
251 МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН ДО ОРГАНІВ ВЛАДИ
252 МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
253 МЕХАНІЗМ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ НОРМ ПРАВА ЄС У НАЦІОНАЛЬНІ ПРАВОПОРЯДКИ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
254 МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ПІД ЧАС ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ПОКАРАННЯ[2]
255 НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ У ПРАВОВІДНОСИНАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ*
256 НАЦІОНАЛЬНА ДЕРЖАВА В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ*
257 НАЦІОНАЛЬНА ПРАВОВА ПОЛІТИКА В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ*
258 НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ГАЛИЧИНИ В КОНТЕКСТІ БОРОТЬБИ УКРАЇНЦІВ ЗА НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ПРАВА[7]
259 НАЦІОНАЛЬНИМ БАНК УКРАЇНИ ЯК СУБ'ЄКТ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
260 НЕВІДКЛАДНІ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ З ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ СУДНОБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
261 НЕДОСКОНАЛІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РЕФЕРЕНДУМ ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ В ПРОЦЕСІ РЕФЕРЕНДУМУ
262 НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ ЯК ПРОБЛЕМНИЙ ФАКТОР ПОДОЛАННЯ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ (ПРАВОВИЙ КОНТЕКСТ)
263 НЕОБХІДНІСТЬ КОРИГУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ФОРМУЛИ ПРЕЗУМПЦІЇ ЗНАННЯ ЗАКОНУ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
264 НЕПІДПРИЄМНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА У МЕХАНІЗМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СВОБОДУ ОБ'ЄДНАНЬ
265 НЕПРЯМЕ ВИПЛИВАННЯ ПРАВОВИХ НОРМ ІЗ АКТІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА СПОСОБИ ЇХ ВИЯВЛЕННЯ ПРИ ТЛУМАЧЕННІ
266 НОВЕЛИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА»
267 НОВЕЛИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ[4]
268 НОВИМ ПОГЛЯД НА ВИЗНАЧЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ПРИРОДИ ПРАВА ПРИТРИМАННЯ
269 НОМЕНКЛАТУРНИЙ ПРИНЦИП ОРГАНІЗАЦІЇ СТАЛІНСЬКОЇ СИСТЕМИ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ НА ПРИКЛАДІ СТАНІСЛАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ УРСР*
270 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ*
271 НОРМОТВОРЧИИ ПРОЦЕС В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ ПРИБАЛТИКИ
272 НОТАРІАТ В УКРАЇНІ: ПРАВОВА ПРИРОДА, МІСЦЕ В СИСТЕМІ ПРАВА
273 ОБ'ЄКТ І СИСТЕМА ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
274 ОБ'ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН
275 ОГЛЯД КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
276 ОКРЕМІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНТНОГО НАБУТТЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ*
277 ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ
278 ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ
279 ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ ПРО НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ
280 ОКРЕМІ ПИТАННЯ СПАДКОВОГО ДОГОВОРУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
281 ОНОВЛЕННЯ ДОКТРИНАЛЬНИХ ЗАСАД УКРАЇНСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА У СВІТЛІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ВИМОГ
282 ОНТОЛОГІЧНИЙ ТА АКСІОЛОГІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТИ У СУЧАСНІЙ ПРАВОВІЙ СВІДОМОСТІ
283 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ проблеми ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ IPTV ТА ІНШИХ НОВІТНІХ ФОРМ ТЕЛЕБАЧЕННЯ В УКРАЇНІ
284 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ПІДСИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ
285 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА КОМЕРЦІЙНИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ У КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНВЕСТОРІВ*
286 ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ НАУКОВОЇ ДУМКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ДИТИНИ (ІІІ ст. до н. е. — ХІХ ст. н. е.)
287 ОСНОВНІ ЗАСАДИ (СТРАТЕГІЯ) ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
288 ОСНОВНІ ЗМІНИ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ПІСЛЯ ЛІСАБОНСЬКОГО ДОГОВОРУ
289 ОСНОВНІ ПРАВА І СВОБОДИ В МЕХАНІЗМІ КОНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
290 ОСОБА, ЩО МАЄ ПРАВО ДОСТУПУ ДО КОМП'ЮТЕРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО ст. 362 КК УКРАЇНИ[1]
291 ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОСИН ПРЕДСТАВНИЦТВА У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ
292 ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ, ЩО УКЛАДАЮТЬСЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
293 ОСОБЛИВОСТІ ДОБРОСОВІСНОГО НАБУТТЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА КОНВЕНЦІЄЮ УНІДРУА З МАТЕРІАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ У ВОЛОДІННІ ПОСЕРЕДНИКА
294 ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ НА КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО
295 ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ЖИТЛОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЯК СУБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
296 ОСОБЛИВОСТІ ЗЛОВЖИВАНЬ ОКРЕМИМИ ПРАВАМИ, ГАРАНТОВАНИМИ КОНВЕНЦІЄЮ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД*
297 ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ*
298 ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
299 ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ*
300 ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИ У ЗЛОЧИНАХ НАСИЛЬНИЦЬКОГО ХАРАКТЕРУ
 
« ПерваяПредыдущая1234567СледующаяПоследняя »
Страница 3 из 7