joomla
Юридична Україна
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
101 ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОКАРАННЯ ЗА НЕЗАКОННЕ ЗАЙНЯТТЯ РИБНИМ, ЗВІРИНИМ АБО ІНШИМ ВОДНИМ ДОБУВНИМ ПРОМИСЛОМ
102 ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
103 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ*
104 ДЕЯКІ АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ*
105 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОСТРОЧЕННЯ СТОРІН У ПІДРЯДНИХ ДОГОВОРАХ: ПОНЯТТЯ І ПРАВОВІ НАСЛІДКИ
106 ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ ДЖЕРЕЛОМ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ БЕЗ ВИНИ
107 ДЕЯКІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ВЛАСНОСТІ
108 ДЕЯКІ ПИТАННЯ НОРМАТИВНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ПРИНЦИПІВ ПРАВА
109 ДЕЯКІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИХ КООПЕРАТИВІВ
110 ДЕЯКІ ПРИНЦИПИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У ГАЛУЗІ БДЖІЛЬНИЦТВА
111 ДЖЕРЕЛА І ФОРМИ ТРУДОВОГО ПРАВА: РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ*
112 ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ
113 ДЖЕРЕЛА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
114 ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПОВІТРЯНОГО ПРАВА
115 ДО 85-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ФЕДОРА ГЛІБОВИЧА БУРЧАКА - ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО-ПРАВОЗНАВЦЯ, АКАДЕМІКА - ЗАСНОВНИКА АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
116 ДО ПИТАННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА І ЗАКОНУ В УКРАЇНІ*
117 ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ БЮДЖЕТНИХ ПРАВОВІДНОСИН
118 ДО ПИТАННЯ ЛЕГАЛЬНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЦУКРОБУРЯКІВНИЦТВО»*
119 ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «БАНК ЯКОСТІ НАФТИ»
120 ДО ПИТАННЯ ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ПІДТВЕРДЖЕННЯ РЕЗИДЕНТСТВА У ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
121 ДО ПИТАННЯ ПРО ОБ'ЄКТ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
122 ДО ПИТАННЯ ПРО ПОЛІТИЧНІ ТА ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ Т. Г. ШЕВЧЕНКА (відгук на статтю К. В. Харабета)
123 ДО ПИТАННЯ ПРО правовий статус ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА
124 ДО ПИТАННЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ
125 ДО ПИТАННЯ ПРО ТИМЧАСОВУ ПЕРЕДАЧУ ЛІСІВ СЕЛЯНСТВУ ЗА ЧАСІВ НЕПу
126 ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМАЛЬНО-ДОГМАТИЧНИИ І СТАНОВИЙ поділ норм права київської русі*
127 ДО ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ФІСКАЛЬНОЇ (ПОДАТКОВОЇ) ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В ІХ-ХІХ СТОЛІТТЯХ*
128 ДО ПИТАННЯ УЧАСТІ НАРОДУ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ В УКРАЇНСЬКІЙ ГЕТЬМАНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ ТА В ПЕРІОД ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ДО СКЛАДУ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ*
129 ДО ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ УКЛАДЕННІ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ПІДПРИЄМСТВА ПРИВАТНОГО ВЛАСНИКА
130 ДО ПРОБЛЕМИ ПРОСТРОЧЕННЯ КРЕДИТОРА У ДОГОВІРНОМУ ПРАВІ[2]
131 ДОБРОСОВІСНЕ НАБУТТЯ МАЙНА, ПРОДАНОГО У ПОРЯДКУ, ВСТАНОВЛЕНОМУ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ*
132 ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ ВАНТАЖУ В МОРСЬКИХ ПОРТАХ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
133 ДОГОВІР КОНСИГНАЦІЇ ЯК РІЗНОВИД ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ
134 ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ, ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ*
135 ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ ОПЕРАТОРІВ, ПРОВАЙДЕРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ З ТРЕТІМИ ОСОБАМИ ПРИ НАДАННІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
136 ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
137 ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОГОЛОШЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ В НІМЕЧЧИНІ
138 ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДАВНІХ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗВИЧАЇВ НА ПРИКЛАДІ ЛІСОВОГО ПРАВА
139 ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ*
140 ДОСТОВІРНІСТЬ І ДОСТАТНІСТЬ ДОКАЗІВ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ*
141 ДОСТУП ДО СУДУ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ СУДОВОГО ЗАХИСТУ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ ПРОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ТА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
142 ДРУГА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МЕТОДОЛОГІЯ ПРИВАТНОГО ПРАВА: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»
143 ЕВОЛЮЦІИНИИ РОЗВИТОК ПРОЦЕСУАЛЬНИХ НОРМ ЩОДО CУДОВОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ ВИБОРЧИХ СПОРІВ
144 ЕВОЛЮЦІЯ ВЧЕННЯ ПРО НЕПРИПУСТИМІСТЬ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ДОКТРИНІ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
145 ЕКОНОМІЧНІ, СОЦІАЛЬНІ І КУЛЬТУРНІ ПРАВА ЛЮДИНИ ТА МЕХАНІЗМИ ЇХ ЗАХИСТУ
146 ЕФЕКТИВНІСТЬ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВ ОСОБИ ЯК ПОКАЗНИК ЯКОСТІ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАКОНУ
147 ЖЕРТВА ЗЛОЧИНУ І ВІКТИМНІСТЬ[5]
148 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
149 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ ТА КВАЛІФІКОВАНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
150 ЗАВДАННЯ ІСТОТНОЇ ШКОДИ ЯК НАСЛІДОК ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ[2]
151 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
152 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ВИДІВ ОБЛІГАЦІЙ*
153 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ДІТЕЙ
154 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ
155 ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНЕ ЗАПОБІГАННЯ КОРИСЛИВІМ НАСИЛЬНИЦЬКІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ
156 ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНЕ ЗАПОБІГАННЯ ПРИМУШУВАННЮ ДО ВСТУПУ В СТАТЕВИЙ ЗВ'ЯЗОК
157 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ПРАВОСУБ'ЄКТНОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ*
158 ЗАКОН ПРО ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА УКРАЇНИ*
159 ЗАКОНОДАВСТВО ПРО КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
160 ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ, ЩО РЕГУЛЮЄ ЯКІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА МОЖЛИВІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ
161 ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА: ТЛУМАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ ТА СУБ'ЄКТИ
162 ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРИ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ
163 ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ У БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ СЕРЕД ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ*
164 ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ СТЯГНЕННЯ ДО ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
165 ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ СОТ ТА ACQUIS COMMUNAUTAIRE У СФЕРІ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
166 ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ СПРАВЕДЛИВОСТІ, ДОБРОСОВІСНОСТІ ТА РОЗУМНОСТІ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
167 ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ НОРМ
168 ЗАСТОСУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЗА АНАЛОГІЄЮ
169 ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ КРЕДИТОРІВ ПІД ЧАС НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА: ДОКТРИНИ «СПРАВЕДЛИВОЇ СУБОРДИНАЦІЇ ВИМОГ» ТА «ПЕРЕКВАЛІФІКАЦІЇ»*
170 ЗАХИСТ ВЛАСНОСТІ ЯК РІЗНОВИД ПРАВА НА НЕОБХІДНУ ОБОРОНУ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ США[1]
171 ЗАХИСТ ПРИВАТНИХ ПРАВ ОСОБИ АДМІНІСТРАТИВНИМИ СУДАМИ
172 ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОВЖИВАННЮ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ
173 ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ ЯК ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
174 ЗВ'ЯЗОК СИСТЕМИ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ ІДЕЇ У ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІЙ ТЕОРІЇ І. ІЛЬЇНА
175 ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕВАЖНОГО ПРАВА КУПІВЛІ ЧАСТКИ У МАЙНІ
176 ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА ДОМЕННЕ ІМ'Я В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
177 ЗЕМЛІ, НАДАНІ ДЛЯ ПОТРЕБ, ПОВ'ЯЗАНИХ З КОРИСТУВАННЯМ НАДРАМИ, ЯК ОБ'ЄКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ*
178 ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ І ПОРУШЕННЯ ДОГОВІРНОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ*
179 ЗЛОЧИНИ, ПОВ'ЯЗАНІ З НЕЗАКОННИМ ВИКОРИСТАННЯМ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ: ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
180 ЗМІНА СУДОВОЇ СИСТЕМИ В ГАЛИЧИНІ В СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ
181 ЗМІНИ ПРЕДМЕТА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
182 ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА» В ТЕОРІЇ ТА ЗАКОНОДАВСТВІ
183 ЗМІСТ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА У ПРАЦЯХ С. І. ІЛОВАЙСЬКОГО
184 ЗМІСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
185 ЗНАЧЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ТА ВЕРСУВАННЯ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ РОЗБІЙНИХ НАПАДІВ НА БАНКІВСЬКІ УСТАНОВИ*
186 ЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ В КОНТЕКСТІ ДЖЕРЕЛ ПРАВА*
187 ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ІНСТАНЦІЙНОСТІ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН*
188 ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
189 ЗУМОВЛЕНІСТЬ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ НОРМИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ЗДАЧІ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ ТА ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ
190 КИЇВСЬКА ЦИВІЛІСТИЧНА ШКОЛА РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ (ДО 175-РІЧЧЯ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА)
191 КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ
192 КОДИФІКАЦІЯ КООПЕРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УСРР 1920-х РОКІВ*
193 КОЛІЗІЙНЕ регулювання укладення шлюбу З УЧАСТЮ ІНОЗЕМНОГО ЕЛЕМЕНТА*
194 КОМПАРАТИВІСТСЬКИМ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ПОКАРАННЯ*
195 КОМПЕТЕНЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ ЩОДО РОЗГЛЯДУ ВИБОРЧИХ СПОРІВ
196 КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОВНОВАЖЕННЯ І ФУНКЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
197 КОМЮНІКЕ СЕКРЕТАРЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ СТОСОВНО РІШЕННЯ У СПРАВІ «З. Н. С ПРОТИ ТУРЕЧЧИНИ» («Z. N. S. v. TURKEY») РЕФЕРАТИВНИЙ ПЕРЕКЛАД[7]
198 КОМЮНІКЕ СЕКРЕТАРЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ СТОСОВНО РІШЕННЯ У СПРАВІ «ЧЕМБЕР ПРОТИ РОСІЇ» («CHEMBERv. RUSSIA»)
199 КОНСТИТУЦІИНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ*
200 КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ЄДНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
 
« ПерваяПредыдущая1234567СледующаяПоследняя »
Страница 2 из 7