joomla
Юридична Україна
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 CУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
2 OPINIO JURIS ЯК КВАЛІФІКУЮЧА ОЗНАКА МІЖНАРОДНОГО ЗВИЧАЮ: ПРАКТИКА МІЖНАРОДНОГО СУДУ ООН
3 «ПРАВОЧИН» ЯК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ТЕРМІН: ЮРИДИЧНЕ НОВОВВЕДЕННЯ ЧИ ЛІНГВІСТИЧНЕ УТОЧНЕННЯ?
4 ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПРАЦЮ В МОРСЬКОМУ СУДНОПЛАВСТВІ 2006 р. ЯК ПРОГРАМНИЙ ПРАВОВИЙ ПРОЦЕС[6]
5 ІННОВАЦІЙНІ УПРАВЛІНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
6 ІНСТИТУТ БАНКРУТСТВА В СИСТЕМІ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
7 ІНСТИТУТ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА
8 ІНСТИТУТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ФУНКЦІЯ ПРАВА
9 ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ
10 ІНСТИТУТИ НАРОДОВЛАДДЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕМОКРАТИЗМУ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
11 ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПРИНЦИПИ СУДОВОЇ ВЛАДИ
12 ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ
13 ІНСТИТУЦЮНАЛЬНИИ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕННЯ ПРО НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН
14 ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ ТА ЇЇ РОЛЬ У СИСТЕМІ ПОДІЛУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ*
15 ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОГОЛОШЕННЯ АКТА ЗЛУКИ УНР ТА ЗУНР*
16 ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ ІНСТИТУТУ ВИКУПУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ[1]
17 ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ НАРОДУ ТА СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
18 ІСТОРИЧНИМ АСПЕКТ УЧАСТІ ПРОКУРОРА У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ*
19 АВСТРІЙСЬКЕ законодавство ПРО ОХОРОНУ НАДР ХІХ ст.*
20 АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ЗЕМЕЛЬ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ ТА ПСУВАННЯ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ*
21 АДМІНІСТРАТИВНІ ВІДНОСИНИ, ЩО МОЖУТЬ ПІДПАДАТИ ПІД ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
22 АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЧИНЕННЯ ПРОСТУПКІВ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА*
23 АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО ЯК ЕЛЕМЕНТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ
24 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ПО БОРОТЬБІ З ЕПІДЕМІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ В УКРАЇНІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVIII ст
25 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ
26 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ СТАТУСУ ПОСАДОВОЇ ОСОБИ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ*
27 АКСІОЛОГІЧНА І КОГНІТИВНА ФУНКЦІЇ ПРАВА У ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
28 АКТИ ТЛУМАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ФОРМУЛЮВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ
29 АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ГАЛУЗІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ*
30 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРАВОТВОРЧОСТІ
31 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
32 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ*
33 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ГАРАНТІЙ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
34 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД УПРАВЛІННЯ В СКЛАДНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ СИСТЕМАХ НА ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ТА УКРАЇНИ*
35 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ПРАВА
36 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ ПОКАРАНЬ
37 АКТУАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВПЛИВУ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА РОЗВИТОК ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
38 АКЦІОНЕРНІ УГОДИ
39 АНАЛІЗ ДОКТРИНАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ЮРИСДИКЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН*
40 АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОСПОРЮВАННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ
41 АНАЛІЗ ОСНОВНИХ МІЖНАРОДНИХ ТА ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНИХ ПРАВОВИХ НОРМ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ВІДНОСИНИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ
42 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗБІЙНИХ НАПАДІВ В УКРАЇНІ
43 АПЕЛЯЦІЯ НА ПОСТАНОВУ СУДУ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПЕРШІ КРОКИ - ПЕРШІ ПРОБЛЕМИ
44 АРХЕОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР У ПРАВОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ*
45 АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОСЛИН
46 БАЗОВІ ЗАСАДИ ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
47 БАЗОВА ДИСЦИПЛІНА З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ СУДОВО-ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ*
48 БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ОБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО ст. 210 КК УКРАЇНИ*
49 ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ ДО ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ*
50 ВІДМЕЖУВАННЯ СКЛАДУ ФІКТИВНОГО БАНКРУТСТВА ВІД СУМІЖНИХ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ
51 ВІДНОСИНИ МІЖ БАТЬКАМИ ТА ДІТЬМИ В КРАЇНАХ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОГО ТИПУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
52 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДРЯДНИКА ЗА НЕДОЛІКИ ПРОЕКТНИХ ТА ПОШУКОВИХ РОБІТ ТА ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ*
53 ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ДОГОВОРУ
54 ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВУ ОХОРОНУ РЕЛІГІЙНИХ СПОРУД, КУЛЬТОВИХ БУДИНКІВ ТА РЕЛІГІЙНИХ СВЯТИНЬ*
55 ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ПРОДОВОЛЬСТВА ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
56 ВЗАЄМОДІЯ ОВС ЗІ ЗМІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ПОРЯДОК ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ»*
57 ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ПРАВА І СВОБОДИ
58 ВИБОРИ І ДІЯЛЬНІСТЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДУМИ У1870-Х РОКАХ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ОГЛЯДІВ ОЛЕКСАНДРА КОНИСЬКОГО)
59 ВИДИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ)
60 ВИДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЯК СПОСОБИ ЗАХИСТУ
61 ВИДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ У МЕХАНІЗМІ РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
62 ВИДИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ
63 ВИЗНАЧЕННЯ КОЛА УМОВ ТА ЮРИДИКО-ФАКТИЧНОЇ ПІДСТАВИ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ
64 ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЗА ЛІСАБОНСЬКИМ ДОГОВОРОМ
65 ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТА ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК[1]
66 ВИКЛЮЧНІСТЬ ЯК ВЛАСТИВІСТЬ РІШЕННЯ СУДУ В ЦИВІЛЬНІЙ СПРАВІ, ЩО НАБРАЛО ЗАКОННОЇ СИЛИ*
67 ВИКЛЮЧНА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЯК ВИД ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ
68 ВИКОНАВЦІ ЯК СУБ'ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
69 ВИМОГИ ДО УГОД ТА ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ВИНИКАЄ МІЖНАРОДНЕ ОБТЯЖЕННЯ РУХОМОГО ОБЛАДНАННЯ*
70 ВИНА ЯК КРИТЕРІЙ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ
71 ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ОСОБАМИ З ФІЗИЧНИМИ АБО ПСИХІЧНИМИ ВАДАМИ ПІД ЧАС ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ (ЗЛОЧИНУ)
72 ВНЕСОК Г. О. РАДОВА У РОЗБУДОВУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
73 ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ НА ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЙОГО СТВОРЕННЯ*
74 ВПЛИВ ЮРИДИЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ РЕЧЕЙ НА ОСОБЛИВОСТІ СПАДКУВАННЯ ЖИТЛА
75 ВРУЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ У ПОРЯДКУ НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ[7]
76 ГАРАНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СТРАЙК ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ
77 ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА - ОСНОВА СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ
78 ГЛАВА ДЕРЖАВИ: ІНСТИТУТ І СТАТУС
79 ГЛОБАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ЯК МЕТОД ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я
80 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ЯК САМОСТІЙНА ГАЛУЗЬ ПРАВА: ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ
81 ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ, ЩО НАДАЮТЬ ЕКСКУРСІЙНІ ПОСЛУГИ
82 ГРОМАДСЬКИМ КОНТРОЛЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
83 ДІЄЗДАТНІСТЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ІПОТЕЧНИХ УСТАНОВ*
84 ДІАЛЕКТИКА РОЗВИТКУ ЗМАГАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
85 ДІАЛЕКТИЧНИМ ПІДХІД У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
86 ДІЯ В ЧАСІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ СУДОМ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРАВОСУДДЯ В ЦИВІЛЬНИХ ПРАВАХ*
87 ДІЯ ДИРЕКТИВ ЄС У НАЦІОНАЛЬНИХ ПРАВОПОРЯДКАХ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ (КОНЦЕПЦІЇ ПРЯМОЇ ТА НЕПРЯМОЇ ДІЇ)*
88 ДІЯ РЕГЛАМЕНТІВ ЄС У НАЦІОНАЛЬНИХ ПРАВОПОРЯДКАХ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ
89 ДЕКЛАРУВАННЯ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЗАСАД ПРИ СПРОБАХ ВІДНОВИТИ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВНІСТЬ НА ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ[6]
90 ДЕМОКРАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ*
91 ДЕОНТОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ ПРИРОДНОГО ПРАВА У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПРАВОВІЙ ДУМЦІ XVII - СЕРЕДИНИ XVI!! СТОЛІТЬ
92 ДЕПУТАТСЬКА НЕДОТОРКАННІСТЬ ЯК ГАРАНТІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦЬКОГО ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
93 ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ ТА ІНТЕРПЕЛЯЦІЯ ЯК ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПАРЛАМЕНТОМ КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ: ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ, СПІВВІДНОШЕННЯ
94 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА НЕДОСКОНАЛІСТЬ МЕТОДОЛОГІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВИРОБНИЧІ КООПЕРАТИВИ*
95 ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ
96 ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ: УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
97 ДЕРЖАВНИЙ ПРИМУС В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУТІ І УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ
98 ДЕТЕРМІНАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ КОНФЛІКТІВ*
99 ДЕТЕРМІНАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА ТА ЙОГО СОЦІАЛЬНІ УМОВИ*
100 ДЕТЕРМІНАЦІЯ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ПРАЦІВНИКАМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ У СФЕРІ СІМЕЙНО-ПОБУТОВИХ ВІДНОСИН*
 
« ПерваяПредыдущая1234567СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 7