joomla
Главная страница
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В КОНКУРЕНТНЫХ ДЕЛАХ
Форум права
УДК 346.5

С. С. ВАЛИТОВ, докт. юрид. наук, доц., Донецкий национальный университет

Ключевые слова: конкурентное дело, доказате­льство, картель, конкурентное законодательс­тво, ответственность, обыск, арест, суд, ан­тиконкурентные действия

Организация экономического сотрудниче­ства и развития (ОЭСР), представляя первую внешнюю в целом положительную оценку состояния конкурентного законодательства и...
Подробнее...
 
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО - УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН У ТРУДОВОМУ ПРАВІ
Форум права
УДК 349.2

В. В. ВОЛИНЕЦЬ, канд. юрид. наук, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Ключові слова: трудові правовідносини, органі - заційно-управлінські відносини, особливості ор­ганізації управління працею

Процес побудови незалежної, демократич­ної, соціальної держави, де одним із пріори­тетів державою визнана людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека та...
Подробнее...
 
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ В СУДОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ: ПОТРЕБА ПОДАЛЬШОГО РЕФОРМУВАННЯ
Форум права
УДК 349.3(477)

М. І. ЛОГВИНЕНКО, канд. юрид. наук, доц., Сумський державний університет О. В. ЛЕБЕДЬ, Сумський державний універ­ситет

Ключові слова: судове управління, органи судо­вого адміністрування, судова реформа

Після проголошення Україною принципу розподілу влад на законодавчу, виконавчу та судову гостро постала проблема наповнення задекларованої незалежності судів реальним змістом. Важливу роль у...
Подробнее...
 
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА ПРАВОВІДНОСИН У РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
Форум права
УДК 347.91/95

М. П. КУРИЛО, канд. юрид. наук, доц., Сумський національний аграрний університет

Ключові слова: процесуальні правовідносини, об 'єкт правовідносин, зміст процесуальних правовідносин, процесуальні дії, інтерес, ціль

Питання об’єкта як одного із процесуаль­но-правових елементів цивільних, господар­ських, адміністративних процесуальних пра­вовідносин є одним із найдискусійніших питань у...
Подробнее...
 
ДО ПРОБЛЕМИ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ (ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНОЇ) РОБОТИ ПІДРОЗДІЛІВ КРИМІНАЛЬНОЇ МІЛІЦІЇ
Форум права
УДК 342.9:351.74

С. М. КАВУН, Сумський державний універ­ситет

Ключові слова: профілактика, попередження, діяльність, робота, кримінальна міліція, правове регулювання

Однією з головних проблем, що перешко­джає нормальній діяльності кримінальної міліції є багатоманітність і невпорядкова­ність законодавства, відсутність єдиного но - рмативно-правового акта, що в комплексі визначав би структуру, принципи...
Подробнее...
 
СПЕЦІАЛЬНІ КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Форум права
УДК 347.73(477)

В. В. МИХАИЛОВ, Національний універ­ситет державної податкової служби України

Ключові слова: податки, збори, податкова сис­тема, повноваження, компетенція

Застосування критерію правового режиму для проведення класифікації податків та збо­рів, що входять до податкової системи Украї­ни, зумовлено його універсальністю, всеохоп - люваністю, а також здатністю підкреслювати найважливіші...
Подробнее...
 
АКМЕОЛОГІЯ СУДДІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ в АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ
Форум права
УДК 343.162:347.962.1

В. О. НЕМЧЕНКО, Запорізький націона­льний університет

Ключові слова: адміністративний процес, акме - ологія, особистість, потенціал, професійна дія­льність, суддя, фахівець

Актуальність розробки теоретико - акмеологічних засад професійної діяльності судді в адміністративному процесі зростає не тільки через необхідність наукового осмис­лення цієї проблематики, але й у зв’язку з...
Подробнее...
 
ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Форум права
УДК 342.7

Ю. А. ЧЕБОТАРЬОВА, канд. юрид. наук, доц., Донецький державний університет управ­ління

Ключові слова: людина, громадянин, загальний правовий статус, механізм захисту, гарантії дотримання прав

Проблема прав і свобод людини є вельми складним явищем, яке знаходиться в полі зо­ру не тільки права, але і філософії, психології, педагогіки і інших наук. Права і свободи лю­дини і громадянина є досягненням...
Подробнее...
 
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ В АСПЕКТІ ПОСИЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ІГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Форум права
УДК 342.3

В. І. КОВТУН, канд. юрид. наук, Національ­ний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Ключові слова: державний суверенітет, гаран­тії державного суверенітету, глобалізація, мі­жнародна інтеграція, Європейський Союз

У сучасних умовах посилення глобалізації та інтеграції держав в міжнародне співтова­риство все частіше в нових конституціях з’являються положення про...
Подробнее...
 
СТРУКТУРА МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ ЯК ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ
Форум права
УДК 342.9(477)

В. О. САХНО, відділ правового забезпечен­ня та кадрової роботи виконавчого апарату Сум­ської обласної ради

Ключові слова: структура, місцева державна адміністрація, виконавча влада, державний ор­ган

В сучасній науці адміністративного права суттєва увага приділяється питанням організа­ції органів державної виконавчої влади. На сьогоднішній день, в науці адміністративного права можна...
Подробнее...
 
ЩОДО АДМІНІСТРАТИВНО - ПРАВОВОГО СТАТУСУ АДВОКАТА
Форум права
УДК 342.9

H. A. МЕЄРОВИЧ, прокуратура Ленінсь­кого району м. Севастополя

Ключові слова: адвокат, адвокатська діяль­ність, повноваження, права, обоє 'язки

Для України, як і для будь якої іншої де­мократичної правової держави, людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторкан­ність і безпека є найвищою соціальною цінні­стю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість...
Подробнее...
 
УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТЕРОРОГЕННОСТІ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ ТА ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
Форум права
УДК 343.9:343.341(477)

І. М. РИЖОВ, канд. юрид. наук, Національна академія Служби безпеки України,

В. Н. КУБАЛЬСЬКИЙ, канд. юрид. наук, Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету

Ключові слова: тероризм, теророгенність, соціальні системи, причини, умови, віктимність

Тероризм став одним із найнебезпечніших явищ у житті світового співтовариства. Нові­тня історія свідчить про його...
Подробнее...
 
ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА КАВКАЗЕ И ЗАКАВКАЗЬЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В
Форум права
УДК 351.713(47+57)“17/18”

Б. В. ЗМЕРЗЛЫИ, докт. ист. наук, Таври­ческий национальный университет им. В. И. Вернадского,

П. Е. ТАРАН, канд. юрид. наук, доц., Таври­ческий национальный университет им. В. И. Вернадского

Ключевые слова: нормативно-правовое регули­рование, таможенные учреждения

Актуальность избранной для исследова­ния проблемы обусловливается необходимо­стью изучения истории развития таможенно­го...
Подробнее...
 
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
Форум права
УДК 336.221

І. Б. БЄЛІК, Інститут права ім. кн. Володи­мира Великого Міжрегіональної академії управ­ління персоналом

Ключові слова: електронна комерція, оподатку­вання., міжнародний досвід, правове регулювання електронної комерції

Колосальні можливості електронної коме­рції протягом останнього років характери­зують даний сегмент діяльності як один із самих швидко зростаючих, однак питання...
Подробнее...
 
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ НЕПОВНОЛІТНІМИ
Форум права
УДК 347.65

H. М. ОКСАНЮК, Хмельницький універ­ситет управління та права

Ключові слова: спадкування, прийняття спад­щини, фактичне прийняття спадщини, неповно­літній, здійснення права на спадкування

Будь-яка особа проживає життєвий шлях, який рано чи пізно закінчується. За життя кожна людина накопичує певні статки з яки­ми і пов’язаний процес спадкування. Прийн­яття спадщини - це офіційна можливість...
Подробнее...
 
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Форум права
УДК 35.85(477)

М. І. ІНШИН, докт. юрид. наук, проф., Київ­ський національний університет ім. Т. Шевченка

Ключові слова: правове регулювання, державна служба, перспективирозвитку

Запроваджене Президентом України ре­формування державної служби та започатко­вана оптимізація системи центральних орга­нів виконавчої влади, що має на меті усунення дублювання їх повноважень, за­безпечення скорочення чисельності...
Подробнее...
 
ЮРИДИЧНІ ОЗНАКИ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ ГАЛУЗІ
Форум права
УДК 347.73

О. А. ЛУКАШЕВ, докт. юрид. наук, доц., Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Ключові слова: галузь фінансового права, сис­тема права, предмет та метод правового регу­лювання, структура галузі права

Ще в другій половині двадцятого сто­річчя існувала низка думок, відповідно до яких фінансове право або взагалі не розг­лядалося як самостійна галузь, або...
Подробнее...
 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ І СТИМУЛЮВАННЯ ПРАВОСЛУХНЯНОЇ ПОВЕДІНКИ ПРИ ЗАСТОСОВУВАННІДО ЗАСУДЖЕНИХ ЗАХОДІВ СТЯГНЕННЯ І ЗАОХОЧЕННЯ
Форум права
УДК 343.82

В. В. КАРЕЛІН, Науково-дослідний інсти­тут вивчення проблем злочинності імені академі­ка В. В. Сташиса НАПрН України

Ключові слова: принципи кримінально- виконавчого права, кримінально-виконавчий ко­декс, принцип раціонального застосування при­мусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки, виконання покарань відбування пока­рань

В основі кримінально-виконавчого права...
Подробнее...
 
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМІНИ ОСІБ У ЗОБОВ’ЯЗАННЯХ
Форум права
УДК 347.4

В. І. ПУШАИ, канд. юрид. наук, доц., Харків­ський національний університет ім. В. Н. Каразіна

Ключові слова: зобое 'язання, заміна осіб у зо - бое 'язанні, відстутення права вимоги, переве­дення боргу

В сучасних умовах, пов’язаних із запрова­дженням європейських моделей регулювання майнових відносин, питання здійснення замі­ни осіб у зобов’язаннях, на фоні істотного прискорення розвитку майнового...
Подробнее...
 
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВО - ПРАВОВА САНКЦІЯ»
Форум права
УДК 347.73

Р. О. ЄНА, Національний університет «Юри­дична академія України ім. Ярослава Мудрого»

Ключові слова: фінансова відповідальність, фі­нансові санкції, фінансово-правова норма, штраф

Виконуючи одне з основних своїх завдань

- здійснення контролю за додержанням пода­ткового законодавства, правильністю обчис­лення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів подат­ків...
Подробнее...
 
ДОСВІД ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ У ВИКОРИСТАННІ ГРОМАДСЬКОСТІ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ
Форум права
УДК 343.85

М. Г. КОЛОДЯЖНИИ, канд. юрид. наук, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

Ключові слова: запобігання злочинності, про­тидія злочинності, профілактика злочинності, громадськість, громадський вплив на злочин­ність, Велика Британія

Здійснення певних висновків щодо політи­ки Великої Британії у сфері запобігань зло­чинності можливе за...
Подробнее...
 
ЕКОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРАВОПОРЯДКУ
Форум права
У, ЦК 340.132

Л. В. ШОНІЯ, Міжнародний гуманітарний університет

Ключові слова: правопорядок, суспільні послуги, органи державної влади, забезпечення правопо­рядку

Розвиток суспільно-політичних та соціа - льно-економічних процесів, які відбуваються в кожній без винятку державі, повинен від­буватися в чітких рамках правового поля. Встановлюючи норми поведінки та визнача­ючи межі застосування...
Подробнее...
 
ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ПИТАНЬ УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ «ПРО КОНЦЕПЦІЮ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО - ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ»
Форум права
УДК 342.531.42(477)

0.1. БОГАТИРЬОВА, канд. юрид. наук, Харківський національний університет внутріш­ніх справ

Ключові слова: Державна кримінально - виконавча служба України, Державна пенітен­ціарна служба України, державна політика, ре­формування

У діяльності Державної кримінально - виконавчої служби України (далі - ДКВС) відмічають існування проблем, про що свід­чать, у першу чергу, фактичні та статистичні...
Подробнее...
 
ВІЙСЬКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЗА УГОДОЮ ПРО АСОЦІАЦІЮ
Форум права
УДК (477)341.174(4)

Л. В. ЗІНЯК, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Ключові слова: Європейський Союз, Угода про асоціацію, військове співробітництво, євроінте - грація, співробітництво України та ЄЄ

Україна як європейська позаблокова дер­жава здійснює відкриту зовнішню політику і прагне співробітництва з усіма заінтересова­ними партнерами, уникаючи залежності від...
Подробнее...
 
ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Форум права
УДК 342.7+681.3(477)

П. В. МАКУШЕВ, канд. юрид. наук, доц., Дніпропетровський гуманітарний університет

Ключові слова: персональні дані, система інфо­рмаційного забезпечення, державна виконавча служба

Базовою засадою функціонування право­вої системи України є виконання рішень державних органів, що забезпечують право­вий порядок у державі. Указом Президента України від 09.12.2010 року № 1085 «Про оптимізацію...
Подробнее...
 
ЦЕНТРАЛІЗОВАНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ
Форум права
УДК 349.2(477)

Т. В. КОЛЄСНІК, Харківський націона­льний університет внутрішніх справ

Ключові слова: дисципліна праці, забезпечення дисципліни праці, трудові права, трудові правовідносини, централізована регламентація

Актуальність обраної теми є очевидною з огляду на два чинники: по-перше, практика демонструє, що дотримання трудової дисцип­ліни є неодмінною умовою успішної праці у всіх суб’єктах...
Подробнее...
 
Еще статьи...
« ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя »

Страница 3 из 45