joomla
Главная страница
ЩОДО поняття «ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ»
Форум права
У, ЦК 331.343

С. П. БАРКОВА, Харківський національний університет внутрішніх справ

Ключові слова: адміністративно-правове регу­лювання, послуги зберігання, транспортні засоби

Більшість громадян України користують­ся звичним для них терміном «транспортні засоби». Не менш часто даний термін вжива­ється представниками органів законодавчої, виконавчої та судової влади. При цьому, да­не словосполучення є...
Подробнее...
 
ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ПРАВООХОРОННІЙ СИСТЕМІ
Форум права
УДК 342.9(477)

С. М. СИДОРЕНКО, Харківський

Національний університет внутрішніх справ

Ключові слова: принципи, нормативно-правове закріплення, принципи діяльності. Державна пенітенціарна служба України

Діяльність Державної пенітенціарної слу­жби України (далі - ДПтС України) як і будь-якого суб’єкта правовідносин базується на основоположних керівних началах, які в науково-правових колах отримали...
Подробнее...
 
МІСЦЕ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ГІЛОК ВЛАДИ
Форум права
УДК 347.963:342.7(477)

А. Т. КОМЗЮК, докт. юрид. наук, проф., Харківський національний університет внутріш­ніх справ

Ключові слова: органи прокуратури, гілки влади, правоохоронні органи, функції прокуратури, міс­це органів прокуратури в системі гілок влади

На сучасному етапі розвитку української державності відбувається остаточне оформ­лення механізму державної влади, що супро­воджується проведенням ряду...
Подробнее...
 
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРАВОВИЙ СТАТУС ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ»
Форум права
УДК 349.2

І. М. БУТКОВ, Сєвєродонецька міська рада

Ключові слова: правовий статус, фізична особа - підприємець

З 90-х років XX ст. до господарської діяль­ності в Україні було залучено значну групу нових учасників - громадян України, грома­дян іноземних держав, а також осіб без гро­мадянства. У червні 1996 р. право фізичних осіб на зайняття підприємницькою діяльністю отримало конституційне закріплення у ст.42...
Подробнее...
 
ЩОДО РОЗРІЗНЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ І НАГЛЯДОВИХ ПРОВАДЖЕНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
Форум права
УДК 343.163

Т. В. ЄВЧУК, Інститут права ім. Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом

Ключові слова: контрольні провадження, нагля­дові провадження, підстави для проведення кон­трольних та наглядових проваджень, сфера ко­нтрольних проваджень, сфери наглядових проваджень, класифікація наглядових та конт­рольних проваджень

Прокуратура України в своїй діяльності здійснює як...
Подробнее...
 
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ФОРМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ГРОМАДЯН В СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
Форум права
УДК 349.2

A. І. АЛІМПІЄВ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ключові слова: загінятість населення, правові форми, види форм забезпечення реалізації прав громадян в сфері загінятості населення

Реалізація прав громадян в сфері зайнятості населення здійснюється у відповідній правовій формі, яка являє собою систему однорідних та пов’язаних між собою певною родовою озна­кою...
Подробнее...
 
ДО ПИТАННЯ ПРО ОХОРОНУ ВИКЛЮЧНИХ ПРАВ НА ТОРГІВЕЛЬНУ МАРКУ
Форум права
УДК 347.772

О. Г. М А РУШ ЕВА, Національний універ­ситет «Юридична академія України імені Яро­слава Мудрого»

Ключові слова: торгівельна марка, правова охо­рона, інтелектуальна власність, позитивні умови

На сучасному етапі розвитку суспільства та економіки, особливої уваги потребують питання захисту законних прав як вітчизня­них виробників так і інших суб’єктів закор­донних країн, які використовують...
Подробнее...
 
ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
Форум права
УДК 342(477)

Т. М. СЛІНЬКО, канд. юрид. наук, Націо­нальний університет «Юридична академія Укра­їни імені Ярослава Мудрого»

Ключові слова: інтерпретаційна діяльність, джерело права, правові позиції Конститлщійного Суду Україна, практика Європейського суду з прав людини, свобода вираження поглядів

Ратифікація Україною Європейської кон­венції про захист прав людини і основополо­жних свобод (ЄКПЛ) 17.07.1997 р...
Подробнее...
 
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕРПІЛОГО ВІД ПЕРЕШКОДЖАННЯ ЗАКОННІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ
Форум права
УДК 343.2:343.4

Я. С. БЕЗПАЛА, Харківський національний університет внутрішніх справ

Ключові слова: потерпілий, журналіст, засіб масової інформації, близькі родичі

У сучасній доктрині кримінального права проблема потерпілого від злочину є недоста­тньо розробленою. Пов’язано це, насамперед, з тим, що вона має комплексний, міжгалузе­вий характер. У чинному Кримінальному ко­дексі (далі - КК) України відсутнє...
Подробнее...
 
ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО - ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ, СВОБОД ТА ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Форум права
УДК 342.922:351.74(477)

О. М. ДРУЧЕК, Одеський державний уні­верситет внутрішніх справ

Ключові слова: правове забезпечення, адмініст - ративно-правове забезпечення, права дитини, органи внутрішніх справ України, міліція

Забезпечення належного рівня захисту прав дитини є складовою процесу розбудови в Україні правової соціальної держави та входження її в загальноєвропейський прос­тір. Україна є учасницею...
Подробнее...
 
САНКЦІЇ СТАТТІ 299 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Форум права
УДК 343.58:342.9:351.765(477)

Д. О. КАЛМИКОВ, канд. юрид. наук, Лу­ганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

Ключові слова: жорстоке поводження з твари­нами, кримінальна відповідальність, санкція ча­стини статті, правила конструювання криміна- льно-правових санкцій

Як випливає зі змісту численних міжнаро­дних нормативно-правових актів у сфері за­хисту тварин, кожна людина має...
Подробнее...
 
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ ҐРУНТОВИМ ПОКРИВОМ (ПОВЕРХНЕВИМ ШАРОМ) ЗЕМЛІ (СТ.2391 КК УКРАЇНИ)
Форум права
УДК 343.79(477)

О. С. ОЛІИНИК, Національна академія внутрішніх справ

Ключові слова: незаконне зняття, перенесення, переміщення, зберігання, транспортування гру­нтового покриву (поверхневого шару) землі, по­рушення порядку користування грунтовим пок­ривом землі

Вчинень особою суспільно небезпечно­го діяння, яке містить склад злочину, перед­баченого Особливою частиною КК України, є єдиною юридичною...
Подробнее...
 
ЩОДО СУТНОСТІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ
Форум права
УДК 349.2

С. М. МАРТЮШЕВ, прокуратура м. Хар­кова

Ключові слова: сутність, пенсійне забезпечення, пенсія, працівник

В останні роки проблема належного пен­сійного забезпечень є однією з найбільш ак­туальних для України, адже перехід економіки України до ринкових відносин загострив про­блему ефективного пенсійного забезпечень працівників [І]. Враховуючи це у теорії та на практиці інтерес викликає...
Подробнее...
 
СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТСМЕНІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ТРУДОВОГО ПРАВА В УКРАЇНІ
Форум права
УДК 349.2(477)

М. В. КОЗІНА, ТОВ «МіраклСофт»

Ключові слова: спортсмен, спортивна діяльність, трудове право, трудове законодав­ство, професійний спортсмен, РФ, Україна

Актуальність теми дослідження є очевид­ною з урахуванням наступних факторів: по - перше, в Україні вже давно назріла потреба у якісному врегулюванні діяльності спортсме­нів, про що свідчить існуюча практика, зок­рема, рівень спортивної...
Подробнее...
 
ЩОДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ЗАВОЛОДІННЯ ҐРУНТОВИМ ПОКРИВОМ (ПОВЕРХНЕВИМ ШАРОМ) ЗЕМЕЛЬ (СТ.239-1 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ)
Форум права
УДК 343.77:504.53(477)

Р. О. МОВЧАН, канд. юрнд. наук, Лугансь­кий державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

Ключові слова: грунтовнії покрив, земельна діля­нка, спеціальний дозвіл, незаконне заволодіння, зняття

Та перенесення

З набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодав­чих актів України щодо відповідальності за правопорушення у сфері довкілля» від 15.11.2009 р....
Подробнее...
 
ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ
Форум права
УДК 343.973

Б. М. ГОЛОВКІН, докт. юрид. наук, проф., Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Ключові слова: господарські відносини, матері­альна шкода, суб 'єкти господарювання, види економічної діяльності

У кримінологічній літературі існує велика кількість визначень злочинності у сфері еко­номіки, що вказує на широку зацікавленість науковою спільнотою цією проблемою...
Подробнее...
 
АДМІНІСТРАТИВНО - ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
Форум права
УДК 342.5+342.56(477)

А. Л. БОРКО, канд. юрнд. наук, Ленінський районний суд м. Севастополя

Ключові слова: адміністративно-правові засади, організаційно-управлінс ькі відносини, організація та функціонування. Конституційний Суд України

Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції, що на рівні з судами загальної юрисдикції реалізує судову владу в Україні. У той же час, Консти­туційний...
Подробнее...
 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Форум права
УДК 346.7:332.8

A. B. НАУМЕНКО, канд. юрид. наук, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Ключові слова: діяльність з управління, управи­тель, державне регулювання, саморегулювання, саморегульовані організації

Сучасні дослідники визначають економіку теперішнього часу як синтез ринкового меха­нізму і елементів державного регулювань. Останні дослідження вказують на...
Подробнее...
 
ЮРИДИЧНА ПРИРОДА НОРМ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ОХОРОНУ ПРАЦІ
Форум права
УДК 331.45:34

У. П. БЕК, Львівський національний універ­ситет імені Івана Франка

Ключові слова: охорона праці, правовий інсти­тут, професійна безпека, право на належні, без­печні і здорові умови праці, техніка безпеки, ви­робнича санітарія

Охорона праці, це складне, багатоаспектне явище, яке вивчається у багатьох вітчизняних галузях науки. У науці трудового права чима­ло науковців присвятили свої праці...
Подробнее...
 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА КАВКАЗЕ И ЗАКАВКАЗЬЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Форум права
УДК 351.713(47+57)“19/20”

Б. В. ЗМЕРЗЛЫЙ, докт. ист. наук, проф., Таврический национальный университет им.

В. И. Вернадского,

П. Е. ТАРАН, канд. юрид. наук, доц., Таври­ческий национальный университет им. В. И. Вер­надского

Ключевые слова: нормативно правовое регули­рование, таможенные учреждения

Ранее мы рассмотрели опыт нормативно­правового регулирования процесса создания и деятельности таможенных учреждений...
Подробнее...
 
ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ КОМІСІЙ ПО ТРУДОВИХ СПОРАХ
Форум права
УДК 349.2

Я. A. CJIICAPEHKO, Національний уні­верситет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Ключові слова: Комісія по трудових спорах, трудові спори, індивідуальні трудові спори, тру­дова прокуратура, громадські суди

На сьогодні питанню індивідуальних тру­дових спорів в Україні присвячена окрема глава XV Кодексу законів про працю Украї­ни 1971 року (далі - КЗпП України), що має однойменну назву -...
Подробнее...
 
УНОРМУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ З ПРОБЛЕМ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Форум права
УДК 34.06

B. C. БІЛОБОРОДЬКО, Донецький наці­ональний медичний університет ім. М. Горького

Ключові слова: надзвичайна ситуація, аварія, катастрофа, масова загибель людей, розсліду­вання катастроф

Щорічно у світі спостерігається зростання великомасштабних катастроф. На щастя, в Україні кількість надзвичайних ситуацій за 2012 рік зменшилась на 4 % [1]. В аналізі їх причин та наслідків фахівці використовують...
Подробнее...
 
НАРИСИ ДО ДИСКУСІЇ ПРО ПРАВОВУ ПРИРОДУ ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
Форум права
УДК 347.1+346.1

Є. В. ПЕТРОВ, докт. юрид. наук, доц., Доне­цький юридичний інститут МВС України

Ключові слова: цивільне право, господарське право, предмет права

У вітчизняній правовій науці є ряд проблем, які, не дивлячись на те, що вони обговорю­ються у наукових колах протягом багатьох де­сятиріч, не втрачають своєї актуальності. Од­нією з них є проблема визначень правової природи господарського права. Аналіз...
Подробнее...
 
ЩОДО ТИПОЛОГІЇ ПРАВОВИХ АКТІВ
Форум права
УДК 340.13

A. C. БАРЬЯК, Національний університет «Одеська юридична академія»

Ключові слова: правові акти, типологія право­вих актів, система правових актів, регулятивні правові акти, нерегулятивні правові акти

Правові акти - це незмінні супутники ро­звитку правової системи, невід’ємні елемен­ти механізму дії права, найбільш конкрети­зовані, об’єктивовані вияви права у правовому житті будь-якого...
Подробнее...
 
ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО - ТАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІ В НОВИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ УМОВАХ
Форум права
УДК 343.985

Ю. М. МИРОШНИЧЕНКО, Канд. юрид.

Наук, Іллічівськнй районний суд м. Маріуполя Донецької області

Ключові слова: кримінальний процес, плануван­ня, організація судового провадження, тактичні рішення, керування судовим процесом

Судове провадження в кримінальному процесі є складним видом соціальної дія­льності, цілі якої досягаються оптималь­ною організацією певної послідовності процесуальних...
Подробнее...
 
ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ: ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВ­ЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Форум права
УДК 339.16

В. М. ЗАВАЛЬНИИ, Сумський національ­ний аграрний університет

Ключові слова: договір, укладений на відстані, дистанційна торгівля, засоби дистанційного зв 'язку

Важливою функцією суб’єкта торговель­ної діяльності та виробника продукції стано­вить оперативний облік запитів та негайні дії по їх реалізації. Доступ до ринків в режимі реального часу є насущною потребою. Рин­кова економіка стає...
Подробнее...
 
Еще статьи...
« ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя »

Страница 2 из 45