joomla
Главная страница
ENFORCEMENT IN UKRAINE
Форум права
UDK 343.136(477)

R. L. SOPILNYK, Phd in law, Lviv University of Business and Law

Keywords: Enforcement, citizen, public hearing, the court trial, the State Executive Service, a legal act

For every citizen is important opportunity to protect and restore their rights and freedoms. Thus, in accordance with Articles 6 and 13 con­ventions on human rights and fundamental free­doms, everyone has the right to a fair and public hearing within a reasonable time by an inde­pendent and impartial tribunal established by law, the determination of his civil rights and ob­ligations or of any which against him criminal charges. Everyone whose rights and freedoms as set forth in this Convention are violated shall have an effective remedy before...
Подробнее...
 
ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ: ПОНЯТТЯ, СУТТЄВІ СТОРОНИ ТА ІНШІ ОЗНАКИ
Форум права
УДК 347.734.5:351.72

І. В. СОЛОШКІНА, канд. юрид. наук, Ха­рківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Ключові слова: фінансові установи, фінансові установи, нормативно-правове регулювання, державне управління

Використання фінансовими установами та іншими суб’єктами, що надають фінансові послуги, прогалин в чинному законодавстві задля власного збагачень за рахунок спожи­вачів - явище, що нерідко...
Подробнее...
 
КРИТЕРІЙ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ КАТЕГОРІЙ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ
Форум права
УДК 347.73

В. І. СКОРОБОГАЧ, Національний юри­дичний університет імені Ярослава Мудрого

Ключові слова: податки та збори, податкова система, податкові відносини, правовий режим, бюджетно-правове регулювання

З моменту зароджень держави обов’яз­кові податкові платежі є суттєво-необхідними елементами суспільно-економічних відносин, а право справляти обов’язкові податкові пла­тежі виступає одним з...
Подробнее...
 
ЕВОЛЮЦІЯ ЗМІСТУ СУВЕРЕНІТЕТУ: ПРИЧИНИ І ФАКТОРИ
Форум права
УДК 341.23

О. М. СІВАШ, канд. юрнд. наук, доц., Наці­ональний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Ключові слова: суверенітет, незалежність, гло­балізація, наднаціональність

Суверенітет є фундаментальним поняттям міжнародного і конституційного права. Як справедливо відзначав І. Д. Лєвін: «Найбільш насущні проблеми державного і міжнародно­го права - питання самої суті цих...
Подробнее...
 
ГОСПОДАРСЬКИЙ ДОГОВІР ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Форум права
УДК 346.3

О. В. СІДЕИ, Харківський національний уні­верситет внутрішніх справ

Ключові слова: промислове підприємство, гос­подарський договір, господарські правовідносини, господарські зобов 'язання, договірні зобов 'язання

В умовах становлення ринкової економіки пріоритетним напрямком є удосконалень ре­гулювань діяльності підприємств в Україні. Оскільки найрозвинутішою сферою економіки є...
Подробнее...
 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА ДИТИНИ НА СІМ’Ю
Форум права
УДК 347.61:053.6

О. В. СИНЄГУБОВ, канд. юрид. наук, Ха­рківський національний університет внутрішніх справ

Ключові слова: особисті немайнові права, діти, батьки, сім 'я, материнство

Сім’я як соціальний інститут, як елемент культури суспільства, існує багато тисячо­літь. Таємниця її довговічності полягає в то­му, що вона виступає найважливішою опо­середкованою ланкою у відносинах людини з навколишнім світом...
Подробнее...
 
ЗАХОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИПИНЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ У ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Форум права
УДК 342.951

Г. В. СИНЕЛЬНИКОВА, Харківський

Національний університет внутрішніх справ

Ключові слова: житлово-комунальне господар­ство, адміністративний примус, заходи адміні­стративного припинення, протидія правопору­шенням

Як відомо, забезпечення ефективної про­тидії правопорушенням у галузі житлово- комунального господарства та суміжних із ним галузях народного господарства сьогодні є...
Подробнее...
 
ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНО - КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Форум права
YДК 347.734

B. C. СИМОВ’ЯН, Харківський національ­ний університет внутрішніх справ

Ключові слова: публічне право, адміністративне право, фінансове право, фінансові правовідноси­ни, принципи діяльності акціонерно - комерційного банку, стандарти Базельського комітету банківського нагляду

Розвиток України як держави із ринковою економікою зумовлює розвиток фінансових правовідносин. Активним учасником...
Подробнее...
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX В
Форум права
УДК 343.828/(470+571) “18”

А. Ю. СИБИЛЕВА, Таврический национа­льный университет им. В. И. Вернадского

Ключевые слова: школы, Таврическая губерния, тюрьма

Гуманитарная составляющая деятельности пенитенциарной системы любого государства на сегодняшний день являются признанным фактором развития его социальной, гумани­стической и демократической жизни выбран­ного направления развития. На сегодняшний день ее...
Подробнее...
 
ФОНЕТИЧЕСКОЕ (ЗВУКОВОЕ) ПРАЙВЕСИ
Форум права
УДК 342.72

В. А. СЕРЕГИН, докт. юрид. наук, доц., Ха­рьковский национальный университет внутрен­них дел

Ключевые слова: права человека, право на не­прикосновенность частной жизни, прайвеси, звук, фонетическое прайвеси

Звук - это физическое явление, представ­ляющее собой распространение в виде упру­гих волн механических колебаний в твёрдой, жидкой или газообразной среде. Способность живых организмов...
Подробнее...
 
РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА У ТРУДОВОМУ ПРАВІ
Форум права
УДК 349.2

А. О. СЕМЕНЮК, Верховна Рада України

Ключові слова: роль, значення, представництво, трудове право

Зважаючи на розвиток нашої держави, су - спільно-економічні, політичні та культурні процеси, центральне місце займає правове регулювання прав громадян, утверджень та гарантувань яких є основним обов'язком держави. Це стосується всіх конституційних прав громадян, в тому числі - трудових. Тим не менш...
Подробнее...
 
ОСОБЛИВОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ЮРИСДИКЦІЙНИХ ПРОЦЕДУР У СУДАХ
Форум права
УДК 342.95

О. Ю. САЛМАНОВА, канд. юрид. наук, доц., Харківський національний університет вну­трішніх справ

Ключові слова: юрисдикцтна процедура, юрис­дикція, суд, управлінська процедура

В правовій теорії є твердження про те, що оптимальність та ефективність функціонуван­ня будь-якого державного органу залежить від його внутрішньої та зовнішньої організаційної діяльності. Як зазначає В. В. Цветков...
Подробнее...
 
ДІЯ В ЧАСІ НОРМ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ
Форум права
УДК 340.132.3

О. В. ПУШНЯК, канд. юрид. наук, Націона­льний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Ключові слова: дія в часі норм міжнародних до­говорів, набуття чинності міжнародно - правовим договором, припинення чинності між - народно-правовим договором, зворотна дія між- народно-правового договору, тимчасове засто­сування міжнародного договору

Конституція України у ст.9...
Подробнее...
 
ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОКУРОРА ЯК УЧАСНИКА СЛУЖБОВО-ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Форум права
УДК 349.2

B. C. ПРЯНИКОВ, прокуратура Луганської області

Ключові слова: прокурор спеціальний правовий статус, трудові права, обоє 'язки, відповідаль­ність, юридичні гарантії, державна служба, ор­гани прокуратури України

Зміст та значення правового статусу пра­цівника в трудовій сфері життєдіяльності є складними та неоднозначними категоріями, адже вони мають характеризувати всіх без виключення...
Подробнее...
 
ОРГАНИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА ЇХ МІСЦЕ В МЕХАНІЗМІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВОЮ
Форум права
УДК 342.519(477)

Ю. О. ПОЛЯКОВА, Національний юриди­чний університет імені Ярослава Мудрого

Ключові слова: органи, діяльність, забезпечення, Президент, система, держава, управління, л/е - ханізм

Система державного управління, що існує в Україні, орієнтована на дієву роботу держа­вних органів при ефективному керівництві ними з боку Президента України, який задає стратегічний вектор діяльності органів влади і...
Подробнее...
 
ВИСОКІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
Форум права
УДК 343.46

В. п. поїзд, Головне оперативне управління Міністерства доходів і зборів України

Ключові слова: високі інформаційні технології, злочини у сфері господарської діяльності, елект­ронний ринок, протидія злочинності

Аналітичний огляд як фундаментальних так і прикладних наукових, а також розробок експертної спільноти свідчить, що розвиток будь-яких суспільних процесів неможливий без...
Подробнее...
 
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПРО КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКУ ОРГАНІЗОВАНУ ЗЛОЧИННУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Форум права
УДК 343.103

0. 0. ПОДОБНИИ, канд. юрид. наук, доц., Одеський державний університет внутрішніх справ

Ключові слова: оперативно-розшукове забезпе­чення, кримінальне провадження, корисливо - насильницька організована злочинна діяльність

Актуальність окресленого предмету обу­мовлена тими обставинами, що розслідування злочинів, учинюваних організованими зло­чинними угрупованнями, здійснюється шля­хом...
Подробнее...
 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ТА ОВС УКРАЇНИ З ПРИПИНЕННЯ ГРУПОВИХ ПОРУШЕНЬ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
Форум права
УДК 357.758:351.74(477)

М. П. ПИХТІН, Національна академія внут­рішніх справ

Ключові слова: охорона громадського порядку, організація діяльності внутрішніх військ по при­пиненню правопорушень, припинення групових, масових протиправних дій

Проблеми, які існують у правовому адміні­стративно-попереджувальних заходів, пояс­нюється відсутністю спеціальних наукових досліджень, їх системи та видів, підстав і...
Подробнее...
 
КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ, ДИНАМІКИ ТА СТРУКТУРИ ФАКТОРІВ ПРИЗОНІЗАЦІЇ
Форум права
УДК 343.97

Д. І. ПЕРЕПЕЛИЦЯ, Харківський націо­нальний університет внутрішніх справ

Ключові слова: призонізація, судимість, позбав­лення волі, рівень, динаміка, структура

Відомим вітчизняній кримінологічній науці є зв’язок правових, організаційно-управлінсь­ких недоліків у сфері діяльності органів та установ виконання покарань, а також органів соціального патронажу, соціальної реінтегра­ції осіб, що...
Подробнее...
 
РОЛЬ, МІСЦЕ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВИЩОЇ РАДИ ЮСТИЦІЇ В УПРАВЛІННІ ГОСПОДАРСЬКИМИ СУДАМИ УКРАЇНИ
Форум права
УДК 342.9(477)

О. М. ОСТАПЕНКО, Київський апеляцій­ний господарський суд України

Ключові слова: Вища рада юстиції, господарсь­кий суд, адміністративне право, управлінські структури

Здійснюючи аналіз адміністративно-право­вого забезпечення функціонування господар­ських судів в Україні необхідно звернути свою увагу на організацію діяльності держав­них органів та тих структурних підрозділів...
Подробнее...
 
ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЛЮДИНИ ВІД ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Форум права
УДК 343.431

А. М. ОРЛЕАН, канд. юрнд. наук, доц., На­ціональна академія прокуратури України

Ключові слова: кримінально-правове забезпечен­ня охорони людини, кримінально-правова охорона людини, кримінально-правовий захист людини, експлуатація людини

Сучасні наукові дослідження піднімають та вирішують безліч кримінально-правових проблем. Актуальною при цьому є проблема використання різних...
Подробнее...
 
АДМІНІСТРАТИВНО - ПРАВОВА КОНЦЕПЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ
Форум права
УДК 342.9(477)

В. М. ОЛІЙНИК, Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

Ключові слова: безпека, громадська безпека, проблеми, адміністративно-правовий, небезпека

Останнім часом в науковій літературі і за­собах масової інформації (далі - ЗМІ) все час­тіше підіймаються питання прямо і опосеред­ковано пов’язані з розвитком концептуальних основ...
Подробнее...
 
СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ОПЕКИ В ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНИИ
Форум права
УДК 347.644/462(470+571) “17/19”

С. С. НИМЕТУЛЛАЕВА, Таврический национальный университет имени В. И. Вернадс­кого

Ключевые слова: Таврическая губерния, сиротс­кие суды, система опеки

Актуальность проблемы исследования обуславливается необходимостью обращения к опыту организации регулирования имущест­венных отношений, возникающих в результате деятельности института опеки и попечитель­ства в современных...
Подробнее...
 
КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ, ДИНАМІКИ ТА СТРУКТУРИ НАРКОТИЗАЦІЇ ЯК ФОНОВОГО ДЛЯ ЗЛОЧИННОСТІ ЯВИЩА
Форум права
УДК 343.976

Д. О. НАЗАРЕНКО, Харківський націона­льний університет внутрішніх справ

Ключові слова: наркотизація, злочинність, фонове явище, рівень, динаміка, структура

Наркотизація відноситься до розряду де­структивних факторів соціального розвитку, що становлять безпосередню загрозу націона­льній безпеці в частині найбільш цінної її складової - генофонду. Погіршення останньо­го (збільшення частоти й...
Подробнее...
 
ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ШАХРАЙСТВА
Форум права
УДК 343.98

О. Л. МУСІЄНКО, канд. юрид. наук, доц., Національний юридичний університет ім. Яро­слава Мудрого

Ключові слова: місце події, ишхрспістео, слідчі дії, комп 'ютерна інформація, кримінальне про­вадження, сліди

Огляд місця події - одна з найбільш розпо­всюджених слідчих дій, і її значення важко переоцінити. Результати, отримані при про­веденні огляду, як правило, є тим відправним матеріалом, від якого...
Подробнее...
 
ПРИНЦИПИ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА ЗАКОННОСТІ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
Форум права
УДК 342.97(477)

Є. О. МИРОНЕНКО, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Ключові слова: адміністративне судочинство, адміністративний процес, принципи, верховенс­тво права, законність

Важливою складовою розуміння сутності адміністративного судочинства є знання прин­ципів його здійснення, які дозволяють усвідо­мити основні, ключові основи, що лежать в основі процесуальної діяльності...
Подробнее...
 
Еще статьи...
« ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя »

Страница 10 из 45