joomla
Главная страница
СУТНІСТЬ, СТАН ТА ОЗНАКИ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ
Форум права
УДК 342.98:35.082.3

Р. Я. ЗАЯЦЬ, канд. юрнд. наук, Львівський університет бізнесу та права

Ключові слова: захист, громадянин, охорона, правопорушник, суспільна шкідливість, заподіян­ня шкоди

Серед ознак необхідної оборони сучасні правознавці виділяють співрозмірність обо­рони та посягання. Співрозмірність захисту означає відносну відповідність між заподія­ною посягаючому шкодою і посяганням пе­вної...
Подробнее...
 
ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ (МІЛІЦІЇ) ТА ГРОМАДСЬКОСТІ У ПОПЕРЕДЖЕННІ НАСИЛЬСТВА У СІМ’Ї: ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЗАКОНОДАВСТВА ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ СНД
Форум права
У, ЦК 351.713

С. М. ЗАБРОДА, ГУМВС України в Авто­номій Республіці Крим

Ключові слова: насильство у сім 'ї, взаємодія міліції і громадськості, попередження насильст­ва у сім'/, законодавство держав-членів СНД

Запобігання вчиненню насильства у сім’ї в Україні й у світі відноситься до одного з пріоритетних завдань держави і суспільства у сфері захисту прав людини.

При цьому рівень захисту людини від...
Подробнее...
 
ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Форум права
УДК 342.951+342.95

Д. Г. ЗАБРОДА, канд. юрид. наук, доц., Кримський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ

Ключові слова: державна антикорупційна полі­тика, ефективність, корупція, реалізація дер­жавної антикорупційної політики

Зусилля українського суспільства орієнто­вані на подолання кризових явищ, характер­них для держав з перехідним типом економі­ки, серед яких корупція...
Подробнее...
 
ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Форум права
УДК 368.01

0.0. ЖУК, Харківський національний уні­верситет внутрішніх справ

Ключові слова: страхові послуги, гарантії, страхові організації

Страхова діяльність є одним із видів діяль­ності, спрямованої на забезпечення захисту майнових прав та інтересів фізичних та юри­дичних осіб. Належна реалізація цього виду діяльності неможлива без її гарантування. Тому в правових демократичних соціальних державах...
Подробнее...
 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛИЦИИ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА
Форум права
УДК 342.95:351.74

A. B. ЖБАНЧИК, Днепропетровский госу­дарственный университет внутренних дел

Ключевые слова: зарубежный опыт, полиция, охрана общественного порядка, силы охраны общественного порядка

Стабильность общественного порядка в стране зависит от комплекса факторов, среди которых повседневная, наступательная и про­активная деятельность сил охраны правопо­рядка занимает одного из важных мест. При...
Подробнее...
 
КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ: ВІД СТАБІЛЬНОСТІ ДО КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ
Форум права
УДК 343.23

В. м. євдокимов, Міністерство внут­рішніх справ України

Ключові слова: громадська безпека, громадський порядок, безструктурне управління, злочинність, протидія

Події останніх місяців, що розгортаються на теренах нашої держави та пов’язані із сут­тєвою інтенсифікацією криміногенних загроз громадській безпеці та громадського порядку, диктують необхідність вжиття термінового комплексу...
Подробнее...
 
ПОДОЛАННЯ СИСТЕМНОЇ КОРУПЦІЇ ЯК ЗАСАДНИЧОЇ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ТІНІЗАЦІЇ
Форум права
УДК 338.242

М. М. ДУДІН, канд. екон. наук, Харківський національний університет внутрішніх справ

Ключові слова: системна корупція, протидія корупції, антикорупцтне законодавства, підпри­ємницька безпека, політична воля, тіньова еко­номіка, тінізація

Інтеграційні та глобалізаційні процеси, ро­звиток суспільства на засадах соціального партнерства, створюють вимоги та умови від­критості та прозорості для...
Подробнее...
 
БІБЛІОТЕКИ ЯК ПІДРОЗДІЛИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ЩО НАДАЮТЬ ДОДАТКОВІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ
Форум права
УДК 346.1:37

Б. В. ДЕРЕВЯНКО, Донецький юридичний інститут МВС України

Ключові слова: бібліотеки, навчальні заклади, відокремлені підрозділи, господарські організації, суб 'єкти господарювання, правове забезпечення, якість, додаткові освітні послуги

В Україні Законом від 04.02.2005 року № 2424-IV було внесено зміни до Господар - ського кодексу України (далі - ГК України), якими скасовано наявність статусу суб’єкта...
Подробнее...
 
ЧИННИКИ РЕФЛЕКСИВНОГО МИСЛЕННЯ ПРИ ДОПИТІ
Форум права
УДК 343.985

A. М. ГУРОВА, інститут підготовки кадрів для органів юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Ключові слова: допит, рефлексивне мислення, об 'єктивні, суб 'єктивні чинники

Основу будь-якого спілкування становить інформаційний обмін, характер і результати якого зумовлюються психологічними власти­востями учасників та умовами його прове­дення. Досудове слідство...
Подробнее...
 
ОСОБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ВИМАГАННЯ
Форум права
УДК 343.3/. 7

І. І. ГУНЯ, канд. юрнд. наук, доц., Донбаський державний технічний університет

Ключові слова: вимагання, відтерміноване наси­льницьке заволодіння чужим майном, рекет, ша­нтаж, вимога, погроза, насильство, примушу­вання, залякування

Проблема кримінально-правової характе­ристики вимагання, визначення його поняття, сутності та місця у системі злочинів проти власності знайшла відображення в...
Подробнее...
 
ЩОДО МЕТОДІВ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ІНШИМИ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ
Форум права
УДК 342.9:351.74(477)

C. B. ГРОНСЬКИЙ, Львівський універси­тет бізнесу і права

Ключові слова: метод, метод управління, зага­льне керівництво, безпосереднє управління: орга­нізаційні методи, адміністративні методи дія­льності, соціально-пснхологічні методи

Взаємодія - це універсальна форма руху, розвитку; визначає існування і структурну організацію будь-якої матеріальної системи [1, с.75]. Таке загально...
Подробнее...
 
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Форум права
УДК 347.19

В. П. ГРОБОВА, докт. юрид. наук, Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ

Ключові слова: праеосуб 'єктність, дієздатність, правоздатність, деліктоздатність, муніципальна правоздатність, територіальна громада

Держава лише тоді має право іменуватися демократичною, як що забезпечення прав фі­зичних та юридичних осіб є головною функ­цією цієї держави. Центральне...
Подробнее...
 
ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МУСУЛЬМАНСЬКОГО ПРАВА В КОНТЕКСТІ АКУЛЬТУРАЦІЇ
Форум права
УДК 340.1

М. М. ГОРОДНІЙ, Львівський державний університет внутрішніх справ

Ключові слова: акультурація у праві, акультура - ція у мусульманському типі права, діалектика релігійних і юридичних начал у мусульманському праві, рецепція права, західна традиція права, західна конструкція права

Процес швидкого розвитку мусульмансь­кого суспільства, демократизації основних інститутів і модернізації...
Подробнее...
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕРМІНАНТІВ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ
Форум права
УДК 343.3.01(477)

Б. М. ГОЛОВКІН, докт. юрид. наук, проф., НДІ впз імені академіка В. В. Сташиса

Ключові слова: негативні явища, економічна, політична, соціальна сфери

Детермінізм - це філософське вчення про універсальний діалектичний взаємозв’язок і взаємозумовленість предметів і явищ приро­ди та суспільства, що утворюють цілісність оточуючого світу, забезпечують його зміни та розвиток. Оточуюча дійсність...
Подробнее...
 
НЕВЫЕЗДНАЯ ВНЕПЛАНОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОВЕРКА: СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ
Форум права
УДК[336.226.11+336.221.264J342.743 A. A. ГОЛОВАШЕВИЧ, Канд. юрнд. наук, Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого Ключевые слова: налог, налоговый контроль, налоговая проверка, невыездная внеплановая эле­ктронная проверка, процедуры налогового конт­роля, налоговый спор, основания проведения на­логовой проверки

Современное развитие общества предпола­гает комплексное использование достижений в...
Подробнее...
 
ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ВТЯГНЕННЮ ДІТЕЙ ДО НЕЗАКОННОЇ ДИТЯЧОЇ ПРАЦІ, У ЗЛОЧИННУ ТА ІНШУ АНТИГРОМАДСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Форум права
УДК 343.9:351.74(477)

Є. О. ГЛАДКОВА, Харківський національ­ний університет внутрішніх справ

Ключеві слова: протидія, незаконна дитяча праця, злочинна діяльність, антигромадська дія­льність, органи внутрішніх справ

Система протидії втягненню дітей до неза­конної дитячої праці, у злочинну та іншу ан­тигромадську діяльність повинна бути інтег­рованою в усі основні сфери життєдіяльності дітей і мати...
Подробнее...
 
ОКРЕМІ ПИТАННЯ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ
Форум права
УДК 342.9

Є. А. ГЕТЬМАН, канд. юрид. наук, ст. наук, співр., Національна академія правових наук України

Ключові слова: нормотворчість, місцеві держа­вні адміністрації, прогалини, вдосконалення

Місцевий рівень системи органів виконав­чої влади в Україні представляють місцеві державні адміністрації (обласні, районні, Ки­ївська та Севастопольська міські Ради), Рада Міністрів АР Крим та місцеві органи...
Подробнее...
 
СИСТЕМА ГАРАНТІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН У ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ
Форум права
УДК 342.9

Ю. В. ГАРУСТ, канд. юрнд. наук, доц., Сум­ський державний університет

Ключові слова: гарантії прав, система, система прав громадян, податкова сфера, забезпечення,

Громадяни, податки

Першочерговим завданням кожної сучас­ної цивілізованої демократичної держави є піклування про її громадян, всебічне забезпе­чення їх прав, свобод і законних інтересів. Реалізація цього неможлива без створення...
Подробнее...
 
ПРИЗНАЧЕННЯ, РІЗНОВИДИ ТА ПРОЦЕДУРА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ
Форум права
УДК 336.201.3

Д. О. ГАЛКІН, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Ключові слова: податковий облік, платник по­датку, податкове законодавство, сплата пода­тку., контролюючий орган

Податкові правовідносини є одними з го­ловних у нашій державі, адже більшість над­ходжень до бюджетів складається саме з по­датків. Без виконання громадянами свого податкового обов’язку держава не зможе...
Подробнее...
 
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА МІЛІЦІЇ УСРР У 1926-1930 РОКАХ
Форум права
УДК (477)355.211.3“1926/1930”

Д. В. ГАЛКІН, канд. юрид. наук, Харківсь­кий національний університет внутрішніх справ

Ключові слова: міліція, правоохоронні органи, законність, кадрова політика, кадрове забезпе­чення, злочинність, безпека громадян, боротьба із злочинністю

За всіх часів питання, що пов’язані з органі­зацією роботи з кадрами, були і залишаються ключовими з точки зору їх значення для забез­печення...
Подробнее...
 
ЛАТЕНТНІСТЬ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ШЛЯХИ її ПОДОЛАННЯ
Форум права
УДК 343.9

P. C. ВЕПРИЦЬКИИ, канд. юрид. наук, Харківський національний університет внутріш­ніх справ

Ключові слова: латентність злочинності, зло­чини незареєстроеані, протидія злочинності, облік злочинів, правопорушники, правоохоронні органи

Досліджуючи феноменологію злочинності в регіоні необхідно враховувати такий її фак­тор, як латентність, яка має досить пошире­ний характер попри того, що органами...
Подробнее...
 
СУТНІСНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ
Форум права
УДК 340.1

Ю. О. ВАЩУК, Харківський національний університет внутрішніх справ

Ключові слова: позитивне право, політика, пра­вова політика, сутність правової політики

Основна наукова проблема полягає в тому, що в сучасній юридичній літературі немає єдиного загальновизнаного підходу до розу­міння категорії «правова політика», хоча да­ний термін є достатньо усталеним у політич­ній та юридичній науках...
Подробнее...
 
РІВНІСТЬ ЯК ФОРМА ВИРАЖЕННЯ БУТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
Форум права
УДК 342.722

О. П. ВАСИЛЬЧЕНКО, канд. юрид. наук, доц., Київський національний університет ім.

Т. Шевченка

Ключові слова:рівність, свобода, справедли­вість, права людини. Конституція України

Проблема рівності завжди була актуаль­ною, оскільки вона незмінно пов’язувалася із демократичним правовим статусом людини й громадянина, встановленням справедливого громадського порядку в країні. Втілення цієї...
Подробнее...
 
НАБУТТЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЗА КОНКУРСОМ
Форум права
УДК 347.1

С. Ю. БУРЛАКОВ, Харківський націона­льний університет імені В. Н. Каразіна

Ключові слова: конкурс, майнові права інтелек­туальної власності, розпорядження правами, умови конкурсу, переможець конкурсу

Основною підставою переходу майнових прав інтелектуальної власності є договір. Од­ночасно з договорами, підставами виникнен­ня прав інтелектуальної власності є односто­ронні правочини. Для...
Подробнее...
 
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРАВ І ОБОВ’ЯЗКІВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ З ПРАВООХОРОННИМИ ФУНКЦІЯМИ
Форум права
УДК 342.951:342.742

А. О. БУЛИЧЕВ, Державний науково - дослідний інститут МВС України

Ключові слова: взсіємозв 'язок прав і обоє 'язків, єдність прав і обоє 'язків, кореспондуючі права і обов 'язкії, правовий статус особи, правообов 'язок, військовослужбовець, еквівалентність прав і обов 'язків

Характеризуючи правовий статус військо­вослужбовців, слід вказати на таку його від­мінність від правового статусу...
Подробнее...
 
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЛОКАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ ТА МІСЦЕВА ПУБЛІЧНА ВЛАДА
Форум права
УДК 342.9:341

A. M. БУЛИНА, ДВНЗ «Ужгородський на­ціональний університет»

Ключові слова: міжнародні стандарти, місцева демократія, міжнародні угоди, міжнародно - правові норми, місцеве самоврядування, публічна муніципальна влада

У практиці українського конституціоналі­зму надзвичайно важливим є внутрішньодер­жавне законодавство, на якому базується міс­цева публічна влада. При цьому слід мати на увазі...
Подробнее...
 
Еще статьи...
« ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя »

Страница 9 из 45