joomla
Главная страница
ЩОДО УКЛАДЕННЯ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ У КОРОЛІВСТВІ ІСПАНІЯ
Форум права
УДК 342.7

Г. О. СПІЦИНА, Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди

Ключові слова: Королівство Іспанія, трудові відносини, трудовий договір, працівник, робото­давець, умови договору, припинення договору

Звертаючись до основних інститутів тру­дового права, слід зазначити, що трудовому договору серед них відводиться найвагоміша роль. Адже саме він виступає тим «фіксато­ром»...
Подробнее...
 
ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ЗА ФАКТОМ ТРАВМУВАННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ
Форум права
УДК 343.985:343.346

А. Г. СОЛОДОВНІКОВ, канд. юрид. на­ук, Луганський державний університет внутріш­ніх справ ім. Е. О. Дідоренка

Ключові слова: залізнична травма, огляд місця події, огляд трупа

Активізація суспільних, соціально-еконо - мічних змін в сучасній Україні супроводжу­ється виникненням інновацій, як на законода­вчому так і на правозастосовному рівні.

Залізничний транспорт, як і уся економіко -...
Подробнее...
 
СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ
Форум права
УДК 342.5

В. Л. СИНЧУК, канд. юрид. наук, Прокура­тура Харківської області

Ключові слова: прокуратура, контроль, діяль­ність., система, принципи

Здійснення контролю за діяльністю органів прокуратури, як і реалізація інших функцій управління, потребує розробки та впрова­дження організаційно-правового механізму для забезпечення практичних можливостей для ефективного його застосування. Одним із ключових...
Подробнее...
 
ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ СУБ’ЄКТІВ НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Форум права
Ключові слова: нагляд, контроль, суб ’єкт, трудове законодавство, оптимізсщія

УДК 349.2

О. Г. СЕРЕДА, канд. юрнд. наук, доц., Наці­ональний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Здійснень нагляду та контролю у всіх сферах суспільної діяльності в державі безу­мовно передбачає наявність конкретних орга­нів та посадових осіб, тобто суб’єктів такої діяльності. При цьому, саме...
Подробнее...
 
ВИЗУАЛЬНОЕ (ЗРИТЕЛЬНОЕ) ПРАЙВЕСИ
Форум права
УДК 342.72

В. А. СЕРЕГИН, докт. юрид. наук, доц., Ха­рьковский национальный университет внутрен­них дел

Ключевые слова: права человека, право на не­прикосновенность частной жизни, прайвеси, зрение, визуальное (зрительное) прайвеси

Зрение человека (зрительное восприятие) - это процесс психофизиологической обработ­ки изображения объектов окружающего мира, осуществляемый зрительной системой и поз­воляющий...
Подробнее...
 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ
Форум права
УДК 342.9:504.06

К. А. РЯБЕЦЬ, канд. юрид. наук, доц., Київ­ський національний університет культури і мис­тецтв

Ключові слова: державно-правовий механізм, вода, органи державного управління, громадсь­кість, правова свідомість та культура

Згідно зі ст. З Конституції України держава відповідає перед людиною за свою діяль­ність. Відзначимо, що одним з її пріоритет­них напрямів є забезпечень населення якіс­ною...
Подробнее...
 
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ СТОРІН НОРМАТИВНОГО ДОГОВОРУ
Форум права
УДК 347.44

І. В. ПОТАПЕНКО, Харківський націона­льний університет внутрішніх справ

Ключові слова: праеосуб 'єктність. норматив - нии договір

Актуальність даної теми обумовлюється не тільки академічним фундаментальним зна­ченням для розвитку національної правової системи в цілому та теорії права, зокрема, але й практичним значенням для юридичної практики, оскільки питання, які стосуються...
Подробнее...
 
ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
Форум права
УДК 342.9:351.74

0. 0. ПОПОВА, Державний науково - дослідний інститут МВС України,

А. П. КАЛІНІЧЕНКО, канд. юрид. наук, Державний науково-дослідний інститут МВС України

Ключові слова: державний контроль, громадсь­кий контроль, суб 'єкт контролю, об 'єкт конт­ролю., адміністративна послуга

Однією з умов стабільності в Українській державі є ефективна виконавча влада. Саме ця інституція значною мірою впливає на...
Подробнее...
 
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО - ПРАВОВОГО СТАТУСУ СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Форум права
УДК 342.95:351.74

К. Є. ПЕТРУХІН, Харківський національ­ний університет внутрішніх справ

Ключові слова: органи внутрішніх справ, слідчі підрозділи, слідчий, адміністративно-правові відносини, адміністративно-правовий статус слідчих підрозділів

На слідчі підрозділи органів внутрішніх справ покладено специфічні завдання, для вирішення яких їм надано широке коло пов­новажень. Реалізація цих повноважень...
Подробнее...
 
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
Форум права
УДК 343.347-053.6

0.1. ПЕТРЕНКО, канд. юрид. наук, Доне­цький юридичний інститут МВС України

Ключові слова: законодавство, фізнчна культу­ра, спорт, кримінально-правові відносини, сфера, класифікація

Пріоритетним завданням сучасної держави є формування здорової нації та належне за­безпечення регулювання різних сфер громад­ського життя, які повинні сприяти підвищен­ню рівня здоров’я, фізичного та духовного...
Подробнее...
 
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА НОРМАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Форум права
УДК 343.36(477)

Ю. В. ОРЕЛ, канд. юрид. наук, Миколаївсь­кий міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжна­родний університет розвитку людини «Україна»

Ключові слова: кримінально-правова охорона, пенітенціарна служба України, позбавлення волі. Руська Правда, Русько-візантійські договори, штраф

Для повного та всебічного досліджень пи­тання про кримінально-правову...
Подробнее...
 
ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНО - ШКІДЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Форум права
УДК 343.9

О. В. ОЛІШЕВСЬКИЙ, канд. юрид. наук, Харківський національний університет внутріш­ніх справ

Ключові слова: інформація, протидія злочинно­сті, інформаційнім вплив, соціально-шкідлива інформація

З однієї сторони, загальноприйнятими та конституційними є положення про те, що держава повинна створювати умови для реа­лізації права громадян вільно збирати, збері­гати, використовувати і поширювати...
Подробнее...
 
ЩОДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНОГО ПАРТНЕРА У ДЕРЖАВНО - ПРИВАТНОМУ ПАРТНЕРСТВІ
Форум права
УДК 342.351

О. С. ОГІИ, Харківський національний уні­верситет внутрішніх справ

Ключові слова: державно-приватне партнерст­во, публічна адміністрація, повноваження публі­чної адміністрації, правообов 'язки

Одним із центральних завдань досліджен­ня державно-приватного партнерства є окрес­лення суб’єктного складу адміністративних правовідносин, що виникають у цій сфері. Враховуючи те, що...
Подробнее...
 
ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ
Форум права
УДК 342.9:351.74

В. В. НОВІКОВ, канд. юрид. наук, Харків­ський національний університет внутрішніх справ

Ключові слова: забезпечення, форми, громадська безпека, громадський правопорядок

Держава покликана забезпечувати систе­мою політичних, юридичних і інших гарантій суверенітет особи. В сучасних умовах все бі­льшого значення набуває положення про те, щоб не лише «зрівняти» державу і особу, але й...
Подробнее...
 
СУЧАСНИЙ СТАН ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ
Форум права
УДК 342.95:343.54

А. І. НІКОЛАИЧУК, Харківський націо­нальний університет внутрішніх справ

Ключові слова: дитина, сім'я, члени сім 'ї, за­хист дитини, насильство в сім 'ї, насильство в сім 7 над дитиною

Забезпечення прав і свобод людини є одні­єю з найактуальніших проблем для юридич­ної науки та державної діяльності. Важливе місце серед її складових посідає захист прав дітей, специфіка якого обумовлюється як...
Подробнее...
 
ОПТИМІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ВПЛИВУ У СФЕРІ СПЕЦІАЛЬНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ
Форум права
УДК 342.951

С. М. МІЩАНЮК, Національний універ­ситет біоресурсів і природокористування України

Ключові слова: адміністративний вплив, заходи, оптимізсщія, спеціальне водокористування

Ефективність будь-якого правового явища пропорційно залежить від якості впливу на суспільні відносини, зміст якої розкривається через своєчасність та повноту вирішень сус­пільних завдань (в тому числі задоволень...
Подробнее...
 
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
Форум права
УДК 341.231.14(477)

О. А. МІРОШНИЧЕНКО, Канд. юрид.

Наук, доц., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Ключові слова: права людини. Європейський суд з прав людини, практика суду. Європейська кон­венція з прав людини

Україна ратифікувала Конвенцію про за­хист прав людини і основоположних свобод (далі за текстом - Конвенція) 17.07.1997 ро­ку, а вже 11.09.1997 року вона набула чинно­сті для України [1]. При...
Подробнее...
 
ПРАВОВА ПРИРОДА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Форум права
УДК 347.78.01

О. М. МЕЛЬНИК, докт. юрид. наук, ст. наук, співр., Харківський національний університет внутрішніх справ

Ключові слова: творчість, творець, суспільст­во, право інтелектуальної власності, результат інтелектуальної творчості

У своєму розвитку людство все більше ви­користовує можливості фантазії й інтелекту. Воно усвідомило, що результати інтелектуа­льної, творчої діяльності є найвищою...
Подробнее...
 
ДЕРЖАВНИЙ ЛАД І ПРАВО ДАВНІХ АФІН
Форум права
УДК 340.15(38)

Т. О. МАТВЄЄВА, канд. юрид. наук, доц., Національний юридичний університет імені Яро­слава Мудрого

Ключові слова: Афіни, демократична рабовлас­ницька республіка, Солон, Народне зібрання, Ареопаг

«Історія - вчителька життя» - говорили стародавні греки. Щоб дізнатися куди і в яко­му напрямку йти українському суспільству у своєму розвитку, необхідно знати та вивчати найкращі демократичні...
Подробнее...
 
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДИСЦИПЛІНУ ПРАЦІ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ
Форум права
УДК 349.225

І. В. МАРЧЕНКО, Харківський національ­ний університет внутрішніх справ

Ключові слова: дисципліна праці, законодавство про дисципліну праці, систематизація, джерела права, працівник, роботодавець, стимулювання взаємовідносин

Важливим аспектом у реформуванні тру­дового права України є реформування інсти­туту дисципліни праці, як особливого факто­ра забезпечення якісно нових взаємовідносин...
Подробнее...
 
СПІВВІДНОШЕННЯ КОДИФІКАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА З ІНШИМИ ФОРМАМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ПРАВА
Форум права
УДК 349.2

0. A. ЛЮБЧИК, Донецький інститут госпо­дарства Державної академії житлово- комунального господарства

Ключові слова: кодифікація, трудового законо­давства, форма, систематизація права

У зв’язку з готовністю законодавчого ор­гану прийняти новий Трудовий кодекс, акту­альними є питання кодифікації трудового за­конодавства як виду систематизації трудового права, а також як вона співвідноситься...
Подробнее...
 
ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
Форум права
УДК 340.12(477)

В. В. .1VIIIKP, Інститут права імені князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом

Ключові слова: поняття, забезпечення, інфор­мація, інформаційне забезпечення

Інформації належить важлива роль в управлінських технологіях і процесах. Опера­тивний аналіз інформації органами влади центрального, регіонального і місцевого рів­нів сприяє своєчасному прийняттю...
Подробнее...
 
УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ПРОТИДІЇ ПОСТПЕНІТЕИЦІАРНОМУ РЕЦИДИВУ ЗЛОЧИНІВ
Форум права
УДК 343.9

С. Ю. ЛУКАШЕВИЧ, канд. юрид. наук, доц., Національний юридичний університету іме­ні Ярослава Мудрого

Ключові слова: протидія, громадськість, пост - пенітенціарний рецидив, стигматизація, соціа­льна адаптація

Закріплення у ст. З Конституції України принципових засад суспільного розвитку у напрямі трансформації публічної влади й громадськості у форматі правової, соціальної, демократичної...
Подробнее...
 
РЕЧОВЕ-ПРАВОВЕ СПІВВІДНОШЕННЯ БУДІВЛІ ТА РОЗТАШОВАНИХ В НІЙ НЕЖИТ Л ОВИХ ПРИМІЩЕНЬ
Форум права
УДК 347.214.2

B. C. ЛОГВІН, Харківський національний університет внутрішніх справ

Ключові слова: будівля, нежитлове приміщення, нерухома річ, правовий режим нерухомого майна

Під впливом практики, потреб майнового обороту Законом У країни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури дер­жавної реєстрації земельних ділянок та речо­вих прав на нерухоме...
Подробнее...
 
ИСТОРИОГРАФИЯ СТРАХОВОГО ДЕЛА В УКРАИНЕ В ПЕРИОД НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ (1921-1929 ГГ.)
Форум права
УДК (477)340“1921/1929”

E. H. ЛИСОГОРОВА, канд. юрид. наук, доц., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого

Ключевые слова: страхование, новая эконо­мическая политика

Период Новой экономической политики характеризовался как развитием рынка, так и укреплением системы государственного цен­трализованного управления народным хозяйс­твом страны. Вопросы восстановления и раз­вития...
Подробнее...
 
ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСЬКИХ СУДІВ ТА ЇХ РОЛЬ В УКРІПЛЕННІ СЛУЖБОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ PCP
Форум права
УДК 340.15:351.74(477)

І. О. ЛЕСЬ, Харківський національний уні­верситет внутрішніх справ

Ключові слова: Положення про товариські суди, суди честі, Дисциплін арнигі статут, службова дисципліна

На сьогодні одним із найважливіших за­вдань державного будівництва в Україні є формування громадянського суспільства. Цей складний процес безпосередньо пов’язаний із ефективністю виконання покладених на мілі­цію...
Подробнее...
 
Еще статьи...
« ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя »

Страница 8 из 45