joomla
Главная страница
ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ЯК ФОРМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Форум права
УДК 35.078(477)

Т. Є. КАГАНОВСЬКА, докт. юрид. наук, проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Ключові слова: електронне урядування, держав­не управління, Інтернет, органи державної вла­ди, Кабінет Міністрів України

Державне управлінь у будь-якій державі світу є складною поліаспектною діяльністю, процесом реалізації державної влади з метою забезпечення життєдіяльності соціуму...
Подробнее...
 
ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ ЗА ПРОЕКТОМ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ
Форум права
УДК 349.2

М. І. ІНШИН, докт. юрид. наук, проф., Київ­ський національний університет ім. Тараса Шев­ченка

Ключові слова: трудові права, працівник. Трудо­вий кодекс, проект

Україна є правовою та соціальною держа­вою. Більше того, однією з найвищих соціа­льних цінностей у країні визнано життя та здоров’я людини. Відповідно до цього, дер­жава повинна забезпечити реалізацію та за­хист усіх прав людини та...
Подробнее...
 
МІЖГЕНЕРАЦІЙНІ ПРАВА В ЗАКОНОДАВСТВІ ЄС
Форум права
УДК 341.174(4) (075.8)

Р. Ю. ІЛЬІНА, Національний університет «Одеська юридична академія»

Ключові слова: майбутні покоління, міжгенера- цііїні права, міжгенерсщігіна справедливість, сталий розвиток

Існуючі проблеми, спричинені такими фа­кторами як обмеженість природних ресурсів, нераціональне природокористування, прірва між розвинутими країнами та країнами, що розвиваються, спонукають держави...
Подробнее...
 
РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДУМКИ щодо поняття І ФОРМ НАСИЛЬСТВА В КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ
Форум права
УДК 343.916

М. М. ІВЛЄВ, Класичний приватний універ­ситет

Ключові слова: насильство, форми насильства, насильство психічне, насильство фізичне, звича­єве право

Низка трагічних подій - насильство до учасників мирних мітингів (Майдану) у Києві, збройний конфлікт на сході України, трагедія в Одесі та інші трагічні події свідчить, що зло­чинне насильство наразі стало глобальною су­спільною проблемою...
Подробнее...
 
НЕЗАЛЕЖНА ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПОДАТКОВО - ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Форум права
УДК 347.73

С. С ІВАНОВА, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Ключові слова: незалежна професійна діяль­ність, податковий обоє 'язок, платники подат­ків, самозайняті особи

Перш за все, треба враховувати, що в по - датково-иравовому сенсі навряд чи може ці­кавити власне визначення та дослідження змісту незалежної професійної діяльності. В сенсі регулювання відносин оподаткування...
Подробнее...
 
МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЯК СКЛАДОВА ЙОГО ПРАВОВОГО РЕЖИМУ
Форум права
УДК 346.3.613/614

Т. Ю. ІВАНІИЧУК, Національний універ­ситет «Одеська юридична академія»

Ключові слова: господарська діяльність, праео- еіш режим обігу лікарських засобів

Українське суспільство на сучасному етапі свого розвитку долає складні політичні та со­ціальні виклики, що зумовлює зміст політики держави у різних сферах життя. Важливою, базовою компонентою гармонійного розвитку нашої держави є...
Подробнее...
 
ПЕРІОДИЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ АПАРАТУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Форум права
УДК 342.519(477)

0. 1. ЗОЗУЛЯ, канд. юрид. наук, Міжнарод­ний університет бізнесу і права

Ключові слова: періодизація, формування, апа­рат глави держави, Президент України

Одним із чинників розбудови України як сучасної демократичної соціальної правової держави є кореспондуюча вимогам ефектив­ності державного будівництва організація державного апарату. Вона включає побудову такої системи органів...
Подробнее...
 
ЩОДО ЧЛЕНСТВА ВИЩОГО КЕРІВНИЦТВА ДЕРЖАВИ У ДОПОМІЖНИХ ОРГАНАХ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ПРАВООХОРОННОГО СПРЯМУВАННЯ
Форум права
УДК351.74+35.075.31(477)

І. В. ЗОЗУЛЯ, докт. юрид. наук, проф., Хар­ківський національний університет внутрішніх справ

Ключові слова: членство, керівництво, державні структури, відомства, організації, допоміжні органи правоохоронного спрямування

Слід зазначити, що станом на сьогодні з 1992 року Президентом України указами або розпорядженнями було створено (або змінено їх склад) 762 допоміжних органів...
Подробнее...
 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ ВЛАДЕНИЯ СУДОВ И МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ СУДОСТРОЕНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ
Форум права
Б. В. ЗМЕРЗЛЫИ, докт. ист. наук, проф., Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского

Ключевые слова: регулирование, владение, судо­строение, Российская империя

События Крымской (Восточной) войны со всей остротой вскрыли отставание Российс­кой империи во многих отраслях экономиче­ской, социальной и политической жизни. Не было исключением и регулирование торгово­го судоходства, весьма...
Подробнее...
 
ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ОГЛЯДУ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ ЯК СПОСОБУ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Форум права
УДК 347.94

A. C. ЗЕЛЕНЯК, Управління ДСНС України у Закарпатській області

Ключові слова: цивільний процес, речові докази, дослідження, огляд, класифікація

Якщо аналізувати норми чинного ЦПК України, то, з врахуванням різноманітних ви­дів речових доказів, що він закріплює, можна виділити три способи досліджень речових доказів: огляд речового доказу, відтворень звукозапису як різновиду речового доказу та...
Подробнее...
 
ТАНАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА В КОНТЕКСТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Форум права
УДК 340.114

А. О. ЗАПОРОЖЧЕНКО, Национальный университет «Одесская юридическая академия»

Ключевые слова: правовая пеританатология, правовая танатология, правовая биомедицина, биологические права человека, социальные права человека

На протяжении многих столетий права че­ловека рассматривались исключительно в со­циальном измерении. Но с развитием биомеди­цинских технологий происходит переоценка...
Подробнее...
 
АДМІНІСТРАТИВНО - ОЛІГАРХІЧНІ СУБ’ЄКТИ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ТІНЬОВИЙ ІНСТРУМЕНТ МОНОПОЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ І РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА, РОЗВИТКУ СИСТЕМНОЇ КОРУПЦІЇ
Форум права
УДК 338.242

М. М. ДУДІН, канд. екон. наук, доц., Харків­ський національний університет внутрішніх справ

Ключові слова: початкове нагромадження ка­піталу, адміністративно-олігархічні суб 'єкти, системна корупція, тінізація, політична коруп­ція, паразитарна елітна економіка

Однією із складової вихідного відношень підприємництва до інституційної структури кризи в умовах її тінізації в Україні є девіант -...
Подробнее...
 
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНОГО НОТАРІУСА
Форум права
УДК 347.135.224

М. С. ДОЛИНСЬКА, канд. юрид. наук, Львівський державний університет внутрішніх справ

Ключові слова: державний нотаріус, державна нотаріальна контора

Як відомо, від якості діяльності нотаріату залежить певній мірі функціонування цивіль­ного обороту держави, ефективність охорони і захисту майнових прав та законних інтересів громадян та інших суб’єктів господарювання.

Законодавство...
Подробнее...
 
АДАПТАЦІЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Форум права
УДК 349.2(477)

А. Ю. ДЕНИСЕВИЧ, Національна юридич­на академія України імені Ярослава Мудрого

Ключові слова: трудове право, адаптація тру­дового законодавства, інтеграція, європейські стандарти

У сучасних умовах розвитку України од­ним із найкращих способів реалізації націо­нальних інтересів суспільства, а також одним із найважливіших питань державної політики є процес входження до провідної...
Подробнее...
 
ВИДИ НАСИЛЬСТВА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ
Форум права
УДК 343.3/7

І. І. ГУНЯ, канд. юрид. наук, Донбаський державний технічний університет

Ключові слова: фізичне та психічне насильство, застосування та використання сили, фізична та інформаційна дія, погроза, залякування

Проблемі насильства та його видів приділя­лась значна увага у працях правників М. І. Ба - жанова, В. О. Владімірова, Л. Д. Гаухмана, М. І. Коржанського, Г. К. Кострова, Г. А. Крі - гера, В. М. Кудрявцева...
Подробнее...
 
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСПІРАЦІЇ ПРИ ПРОВЕДЕННІ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
Форум права
УДК [343.14:351.745. 7]343.9 74

М. Л. ГРІБОВ, канд. юрнд. наук, ст. наук, співр., Національна академія внутрішніх справ

Ключові слова: негласні слідчі (розшукові) дії, заздалегідь ідентифіковані (помічені) засоби, несправжні (імітаційні) засоби

Вагомі позитивні зрушення у вітчизняному кримінальному процесі, що зумовлені онов­ленням законодавства (прийняття КПК 2012 р.), сполучаються з численними проблемами...
Подробнее...
 
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ КАТЕГОРІЇ «МОРАЛЬНІ ЗАСАДИ СУСПІЛЬСТВА» В КОНТЕКСТІ НЕДІЙСНОСТІ ПРАВОЧИНІВ
Форум права
УДК 347.1+340.349

О. В. ГРИЦАК, Інститут держави і права ім.

В. М. Корецького

Ключові слова: мораль, правочин, арбітражна угода, правосуддя

Кожна особа, набуваючи статус учасника правовідносин, зокрема, укладаючи договори та інші правочини, ставить на мету захист і реалізацію своїх інтересів. І, з огляду на наве­дене, не втрачає своєї актуальності інститут недійсності правочину. Адже важливою про­блемою...
Подробнее...
 
ГЕНЕЗИС ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНІВ І ТКАНИН ЛЮДИНИ
Форум права
УДК 343.6

C. B. ГРИНЧАК, канд. юрнд. наук, доц., Національний юридичний університет імені Яро­слава Мудрого

Ключові слова: законодавство, нормативні ак­ти, правове регулювання, трансплантація, орга­ни і тканини людини

Історико-порівняльний метод пізнання на­лежить до числа найважливіших методологі­чних законів. Хто не знає минулого країни, погано орієнтується в сучасному та сліпий перед майбутнім [1, с. 16]...
Подробнее...
 
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ГАРАНТІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН У ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ
Форум права
УДК 342.9

Ю. В. ГАРУСТ, канд. юрид. наук, доц., Сумський державний університет

Ключові слова: гарантії, гарантії прав і свобод, людини та громадянина, гарантії податкових прав громадян

Забезпечення прав громадян у будь-якій сфері суспільного життя є складним та бага - тоаспектним процесом, який вимагає від дер­жави виконання значного обсягу складної ро­боти. Одним із основних етапів на цьому шляху є...
Подробнее...
 
МІСЦЕ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ В СИСТЕМІ ПРАВА СІЛА
Форум права
УДК 341(4)

Т. в. вовк, Львівський національний універ­ситет імені Івана Франка

Ключові слова: право, міжнародний договір, система права, колізії, реалізація

Укладення міжнародних договорів і домо­вленостей - це один із атрибутів державного суверенітету[3]. Договори є серйозним юриди­чним зобов’язанням як в міжнародному, так і у національному праві держав. На міжнарод­ному рівні договір, котрий набрав...
Подробнее...
 
ПРОФІЛАКТИКА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИДИ
Форум права
УДК 342.951

Н. С. ВАСИЛЬЄВА, Харківський націона­льний університет внутрішніх справ

Ключові слова: профілактика, правопорушення, сільське господарство, профілактичні заходи, адміністративно-правова протидія, правове ре­гулювання

В умовах розвитку в Україні демократич­ної, соціальної та правової держави постало нагальне питання щодо реформування систе­ми органів державної влади, а саме змісту їх...
Подробнее...
 
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Форум права
УДК 349.42

О. М. БАТИГІНА, канд. юрид. наук, доц., Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Ключові слова: державна реєстрація права орен­да земельних ділянок, земельні ділянки сільсько­господарського призначення, речові права

З часів реформування аграрного сектору України найпоширенішою формою землеко­ристування при веденні сільськогосподарсь­кої...
Подробнее...
 
СИСТЕМА ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ВІД ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї
Форум права
УДК 343.226

1.0. БАНДУРКА, канд. юрид. наук, Хар­ківський національний університет внутрішніх справ

Ключові слова: захист дітей, жорстоке пово­дження, насильство в сім 'ї, права дитини, запо­бігання, допомога дитині

Жорстоке поводжень з дітьми - це про­блема, яка завжди існувала і, певне, ще до­сить довго буде існувати у сучасному суспі­льстві. Фізичне і психічне насильство над дітьми здійснюється в різних...
Подробнее...
 
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Форум права
УДК 351.88

0.0. БАГАНЕЦЬ, Міжрегіональна акаде­мія управління персоналом A. B. ІВЧЕНКО, Міжрегіональна академія управління персоналом

Ключові слова: інноваційний розвиток, комерці­алізація нововведень, державно-приватне парт­нерство, державно-правове регулювання, сфера наукових досліджень, державні контракти

В сучасних умовах соціальний розвиток, розвиток економіки в країні визначаються її...
Подробнее...
 
СУТНІСТЬ І види ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Форум права
УДК 346.5

В. О. БАГАНЕЦЬ, Управління нагляду за додержанням законів у кримінальному прова­дженні Прокуратури м. Києва

Ключові слова: сутність державного контролю, види державного контролю, господарська діяль­ність, організаційно-господарські повноваження, загальний нагляд

Питання визначень сутності державного контролю за господарською діяльністю є ду­же важливими для будь-якого суб’єкта...
Подробнее...
 
РЕГІОНАЛЬНА СИСТЕМА ЗЛОЧИННОСТІ: її МІСЦЕ У ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ДЕЯКІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
Форум права
УДК 343.92

А. М. БАБЕНКО, канд. юрид. наук, доц., Донецький юридичний інститут МВС України

Ключові слова: регіональна система злочиннос­ті: її місце у загальній системі злочинності та деякі закономірності функціонування

Звертаючись до теми регіональних особли­востей злочинності, причин, що на неї впли­вають та пошуку шляхів вдосконалення ін­формаційного забезпечення комплексного запобігання...
Подробнее...
 
Еще статьи...
« ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя »

Страница 7 из 45