joomla
Главная страница
ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ НА ПІДСТАВІ УГОД
Форум права
УДК 343.163

Г. Є. ТЮРІН, Національний юридичний уні­верситет імені Ярослава Мудрого

Ключові слова: прокурор, кримінальне прова­дження на підставі угод, примирення, визнання винуватості

Актуальність обраної теми зумовлюється тим, що однією з найбільш важливих новацій КПК України від 13.04.2012 р. є запрова­джень особливого порядку кримінального провадження на підставі угод. Провідним суб’єктом його...
Подробнее...
 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАСИЛИЮ В СЕМЬЕ
Форум права
УДК 341.24:[343.5+343.85]

И. И. ТОМУСЯКОВА, Харьковский на­циональный университет внутренних дел

Ключевые слова: насилие, семья, противодейст­вие, проблема, общество, правовое регулирование

Насилие в семье стало универсальным яв­лением, которое широко распространено во всем мире. Какого вида не было бы насилие - физическим, психологическим, экономичес­ким или сексуальным, кто бы не был его жерт­вой - оно...
Подробнее...
 
ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ РОЗПОДІЛУ ВЛАДИ В ІСТОРІЇ СВІТОВОЇ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ ДУМКИ
Форум права
УДК 340.15

A. M. ТОЛК АЧ, Чернігівський національ­ний технологічний університет

Ключові слова: еволюція, теорія розподілу влади, законодавча гілка влади, виконавча гілка влади, судова гілка влади, система стримувань і про­тиваг

Теоретичне осмислення і інтерпретація ідеї державної влади, її розподіл між різними ор­ганами однієї держави займали розуми мис­лителів і вчених не одного сторіччя.

Коли ми...
Подробнее...
 
КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Форум права
УДК 340.1(477)

Ю. В. ТКАЧЕНКО, канд. юрид. наук, доц., Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Ключові слова: принципи конститлщійного ладу, засади економічної системи, економічна систе­ма, види економічних систем, конституційне регулювання права власності, економічна бага­томанітність

Серйозні політичні проблеми України, які в основному пов’язані з радикальними...
Подробнее...
 
МЕДИКО-САНІТАРНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ОБМЕЖЕННЯ ТА ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ
Форум права
УДК 343.81

0.0. СТУЛОВ, канд. юрид. наук, Дніпропе­тровський державний університет внутрішніх справ

Ключові слова: засуджений, позбавлення волі, психіатрична допомога

Аналіз наукових досліджень з криміналь­но-виконавчої тематики вказує на певний ін­терес науковців до нових видів покарань, по­рядку і правил їх виконань та відбувань, практики застосувань окремих інститутів кримінально-виконавчого права...
Подробнее...
 
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА РОЗУМІННЯ КОНЦЕПЦІЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ
Форум права
УДК 340.12

М. С. СТОИКА, Львівський державний університет внутрішніх справ

Ключові слова: справедливість, справедливе суспільство, концепція, суспільство

В історії розвитку людської цивілізації по­няття справедливості мало різне значення - етичне, політичне, юридичне - і використо­вувалося для закріплення політичного, мора­льного, юридичного ставлення людини до дійсності, слугувало ідеологічним...
Подробнее...
 
ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ: СПРОБА АКСІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СПРАВИ ФОН ГАННОВЕР ПРОТИ НІМЕЧЧИНИ)
Форум права
УДК 340.142:124.5(ЄС)

М. М. СЛАБАК, Львівський державний уні­верситет внутрішніх справ

Ключові слова: Європейський Суд з прав людини, аксіологічний аргумент, цінність, публічні цінно­сті, приватні цінності

Нині Європейський суд з прав людини (да­лі - ЄСПЛ, Суд) є найбільш авторитетною міжнародною судовою інституцією, яка за­безпечує ефективний контроль за втіленням й охороною у рамках правових систем держав-...
Подробнее...
 
ВИЗНАЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ В ТЕОРІЇ ПРАВНИЧИХ НАУК
Форум права
УДК 351.749

В. А. СИТНИК, Одеський державний уні­верситет внутрішніх справ

Ключові слова: організована злочинність, органи внутрішніх справ, спеціальна операція, тактич­на операція

Гостра криміногенна ситуація, що склалася на даний момент в Україні, відображається, насамперед, у безпрецедентному зростанні ор­ганізованої злочинності. В умовах перерозпо­ділу державної власності і ринкового...
Подробнее...
 
КРИТИЧНО-ПРАВОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПРОЦЕСІ АКУЛЬТУРАЦІЇ ПРАВА
Форум права
УДК 340.112:340.147

І. М. СИТАР, канд. юрид. наук, доц., Націо­нальна академія внутрішніх справ

Ключові слова: порівняльне правознавство, кри - тично-правова функція порівняльного правознав­ства, критично-правові дослідження, правова система, постмодернізм, національне право

Демократизація українського суспільства, побудова правової держави та громадянсько­го суспільства вимагають переосмислення процесу...
Подробнее...
 
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ САМОВРЯДНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ
Форум права
УДК 342.5

В. Л. СИНЧУК, канд. юрнд. наук, Харківсь­кий національний університет внутрішніх справ

Ключові слова: державний контроль, органи прокуратури, види контролю, контроль за про­куратурою, діяльність органів прокуратури, са­моврядний контроль

У сучасних умовах контроль над різними сферами правовідносин є достатньо різнома­нітним, що зумовлює необхідність дослі­джень сутності та особливостей...
Подробнее...
 
ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ ЗА АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОСТУПКИ
Форум права
УДК 342.95

В. В. СЕРЕДА, канд. юрид. наук, доц., Львів­ський державний університет внутрішніх справ

Ключові слова: адміністративний проступок, дисциплінарна відповідальність, дисциплінарне стягнення, дисциплінарне провадження, оскар­ження рішення

Державна дисципліна військовослужбовців та осіб, на яких розповсюджується дія дисцип­лінарних статутів вимагає у кожному конкрет­ному випадку її порушень...
Подробнее...
 
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ НА УТРИМАННЯ ДІТЕЙ АБО КОШТІВ НА УТРИМАННЯ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ БАТЬКІВ
Форум права
УДК 343.55

І. В. СЕМЕНОГОВ, Харківський націона­льний університет внутрішніх справ

Ключові слова: ухилення від сплати аліментів, ухилення від сплати коштів на утримання не­працездатних батьків, звільнення від криміналь­ної відповідальності, дійове каяття, примирен­ня, строки давності

Виходячи з розуміння кримінального пра­ва України як галузі, охоронна функція для якої є головною, кожен, хто вчинив...
Подробнее...
 
РЕФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ У ФІНЛЯНДІЇ
Форум права
УДК 340.121.5

Д. Г. СЕВРЮКОВ, докт. юрид. наук, доц., Інститут права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Ключові слова: соціальна держава, соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальна полі­тика., модернізація

Фінляндія відноситься до північноєвро - пейської моделі соціальної держави зі всіма притаманними їй перевагами та недоліками...
Подробнее...
 
ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ЗДІЙСНЕННЯ НАРОДНОГО ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Форум права
УДК 342.951

А. Ю. РЯМЗІНА, Державний науково - дослідний інститут МВС України

Ключові слова: адміністративна відповідаль­ність, адміністративні правопорушення, виборчі права, здійснення народного волевиявлення, удо­сконалення законодавства

У сьогоднішній вільній демократичній Україні одним із найважливіших чинників де­мократичного ладу є забезпечень здійснень народного волевьвлень та встановлень...
Подробнее...
 
ПОНЯТТЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ЯК ОБ’ЄКТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
Форум права
УДК 341.242.28(477)

Н. О. ПОПОВА, канд. іст. наук, Черкаський національний університет імені Богдана Хмель­ницького

Ключові слова: комерційна таємниця, ноу-хау, комерційні секрети, таємна інформація

Актуальність теми полягає у дослідженні поняття комерційної таємниці та визначені її основних ознак у співвідношенні з іншими, схожими за ознаками поняттями. Потреба у чіткому визначенні поняття комерційної...
Подробнее...
 
ФУНКЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ СНД
Форум права
УДК 342.56(477)

М. в. пєнцов, Харківський національний університет внутрішніх справ

Ключові слова: Конституція, країни СНД, судо­ва влада, функції судової влади, порівняльнійі аналіз, судочинство, правосуддя

В умовах перманентної судової реформи практичне значення мають всебічні досліджен­ня у галузі теорії функцій. Отримані результати дозволяють відмежовувати функції держави від функцій, виконуваних...
Подробнее...
 
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ДОПІНГ»
Форум права
УДК 343.3/7:796.03

0.1. ПЕТРЕНКО, канд. юрнд. наук, Доне­цький юридичний інститут МВС України

Ключові слова: допінг, фізична культура, спорт, кримінально-правові відносини, склад злочину, предмет складу злочину

Одним із пріоритетних завдань сучасної держави є формування здорової нації шляхом підвищення рівня здоров’я, фізичного та ду­ховного розвитку населення. Не є несподіва­ною теза про те, що саме фізична...
Подробнее...
 
ОЗНАКИ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ АКТІВ-ДОКУМЕНТІВ З ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ
Форум права
УДК 347.965.43

О. М. ПЕРУНОВА, канд. юрид. наук, Хар­ківський національний автомобільно-дорожній університет

Ключові слова: документування, цивільне судо­чинство, категорії: «форма» і «зміст», стадія, процесуальні акти-документи, письмова проце­суальна форма, ознаки процесуального акта - документа

Згідно ст.1 ЦПК України, завданнями ци­вільного судочинства є справедливий, неупе - реджений та своєчасний...
Подробнее...
 
ОСНОВНІ ІСТОРИКО - ПРАВОВІ ЗАСАДИ КОМУНАЛІЗАЦІЇ МІЛІЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Форум права
УДК 351.745(477)

В. А. OPJIOB, Донецький юридичний інсти­тут МВС України

Ключові слова: місцеве самоврядування, тери­торіальна громада, комуналізація, правоохорон­на функція, муніципальна міліція, охорона гро­мадського порядку, історичнші досвід

Конституційна асамблея вибудовує зміни до Основного Закону України на засадах повної децентралізації й деконцентрації влади, забез­печення ефективності та...
Подробнее...
 
ВИДИ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Форум права
УДК 342.9

М. М. ОРІЩЕНКО, Харківський націона­льний університет внутрішніх справ

Ключові слова: види, форми, методи, фінансо­вімі контроль, аудиторська діяльність

Аудит як самостійна форма фінансового контролю виник у зв’язку з необхідністю на­дання впевненості користувачам фінансової інформації щодо її надійності. Така необхід­ність пояснюється тим, що будь-яка інформа­ція може бути використана під...
Подробнее...
 
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОСЯГАННЯ НА НОРМАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В НАЧАЛІ XX СТОЛІТТЯ
Форум права
УДК 343.36(477)

Ю. В. ОРЕЛ, канд. юрид. наук, доц., Микола­ївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжна­родний університет розвитку людини «Україна»

Ключові слова: арешт, втеча, каторга. Криміна­льне Уложення, кримінальна відповідальність, пенітенціарна служба України, позбавлення волі, сприяння втечі. Статут про засланих

Сучасний стан вітчизняного...
Подробнее...
 
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІБ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ БЮДЖЕТНІ КОШТИ НЕ ЗА ЦІЛЬОВИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
Форум права
УДК 343.9(477)

О. М. ОЛІИНИК, Національний юридич­ний університет імені Ярослава Мудрого

Ключові слова: кримінологічна характеристи­ка, особа злочинця, нецільове використання бю­джетних коштів, злочини, передбачені ст.210 КК України, Збройні Сили України

Кримінально-каране нецільове використан­ня бюджетних коштів, передбачене у ст.210 КК України, набуло останнім часом загрозли­вих масштабів для...
Подробнее...
 
ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ НЕПОВНОГО ТА СКОРОЧЕНОГО РОБОЧОГО ЧАСУ
Форум права
УДК 349.2

Т. І. ОЛЕКСЮК, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Ключові слова: неповний робочий час, скорочена тривалість робочого часу, заробітна плата, страховий стаж

Як правове явище, робочий час виконує важливу роль, яка полягає у визначенні міри участі працівників в сукупній праці, необхід­ної для існувань всього суспільства, забез­печуючи, в свою чергу, наявність часу...
Подробнее...
 
ПОВНОВАЖЕННЯ РОБОТОДАВЦЯ ЗА ПРОЕКТОМ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
Форум права
УДК 349.2(477)

Д. С. овсянко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Ключові слова:роботодавець, повноваження роботодавця, права й обоє 'язки роботодавця, відповідальність роботодавця

У процесі інтеграції України до світового товариства, переходу до ринкових відносин вирішальною проблемою залишається пок­ращення стану національного законодавства, яке відіграє надзвичайно велику...
Подробнее...
 
ЗАСТОСУВАННЯ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД
Форум права
УДК 342.81(477)

О. М. НОВАК, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Ключові слова: місцеві вибори в Україні, виборча система, пропорційна виборча система, мажо­ритарна виборча система, народовладдя

У сучасних умовах модернізації українсь­кого суспільства та трансформації політичної системи У країни, однією з важливих проблем є формування ефективно діючої системи міс­цевого...
Подробнее...
 
НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ НАД ДЕТЬМИ: ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПОТЕРПЕВШИМ
Форум права
УДК 342.95:343.54

А. И. НИКОЛАИЧУ К, Харьковский на­циональный университет внутренних дел

Ключевые слова: ребенок, семья, члены семьи, защита ребенка, насилье в семье, насилие в се­мье над ребенком

Согласно ст.51 Конституции Украины, ка­ждый ребенок равен в своих правах незави­симо от своего этнического, социального или иного происхождения [1]. Уголовным кодек­сом Украины [2], Кодексом Украины об...
Подробнее...
 
Еще статьи...
« ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя »

Страница 6 из 45