joomla
Главная страница
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ОБМЕЖЕННЯ ОСОБИСТОЇ СВОБОДИ ГРОМАДЯН ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОМ
Юрист України
О. І. Басалик

здобувач кафедри адміністративної діяль­ності ОВС ФПФМГБ Харківського націо­нального університету внутрішніх справ

У статті визначено загальні ознаки та форми обмеження особистої свободи громадян за адміністративним правом. У результаті автор формулює поняття останніх та визначає їх конкретні види.

Ключові слова: обмеження, правова заборона, особиста свобода, помилка у правозасто -...
Подробнее...
 
СИСТЕМА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ: ПИТАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Юрист України
Остапенко Ю. І

стажист-дослідник Національного універ­ситету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Присвячено проблемі систематизації телекомунікаційних відносин на інформаційно - телекомунікаційному ринку України, що мають бути покладені в основу модернізації законодавства в цій сфері. Необхідність систематизації викликана, по-перше, процесом подальшої господарської автоматизації...
Подробнее...
 
ДЕЯКІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В КРИМІНАЛІСТИЦІ
Юрист України
УДК 343.985 О. В. Фунікова

кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики Національного університету «Юридична академія України імені Яросла­ва Мудрого»

Досліджено різні наукові концепції щодо моделювання комунікативних процесів, розглянуто моделі комунікації згідно з інформаційно-технологічним підходом, визначено пріоритети діяльнісного підходу в процесі розслідування та розкриття...
Подробнее...
 
ПРИНЦИПИ ПРАВА ЯК ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА КАТЕГОРІЯ
Юрист України
О. О. Уварова

кандидат юридичних наук, асистент кафедри теорії держави і права Національного уні­верситету «Юридична академія України іме­ні Ярослава Мудрого»

У статті на підставі аналізу ознак, що є спільними для принципів і норм права, а також виокремлення рис, за якими принципи права відрізняються від загальних правил поведінки, подається їх загальнотеоретична характеристика та розкривається...
Подробнее...
 
ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ НАД ДЕРЖАВНОЮ ВЛАДОЮ ЯК ПРИНЦИП ДЕМОКРАТІЇ
Юрист України
У статті розкривається роль громадського суспільства у здійсненні контролю над інститутами публічної влади в умовах С. А. Косінов

кандидат юридичних наук, доцент, началь­ник Державної фінансової інспекції в Хар­ківській області

демократичної держави. З’ясовується співвідношення громадського і державного контролю, проаналізовано та узагальнено існуючі в юридичній науці підходи до визначення...
Подробнее...
 
СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМ ФОНДОМ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ
Юрист України
УДК342.951:630*56 Г. А. Гончаренко

асистент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національ­ного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Стаття присвячена дослідженню суб’єктів управління лісовим фондом України на осно­ві новітніх змін у законодавстві, пов’язаних із проведенням адміністративної реформи в країні. Розглянуті різні підходи до...
Подробнее...
 
ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ ОРЕНДИ ПІДПРИЄМСТВА ПРИВАТНОГО ВЛАСНИКА
Юрист України
С. В. Кривобок

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права №1 Національного універ­ситету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

У статті розкривається зміст договору оренди підприємства приватного власника.

Ключові слова: речово-зобов’язальні правовідносини, фактичне та юридичне панування, розірвання договору в односторонньому порядку, збитки, моральна шкода.

В статье...
Подробнее...
 
КОЛО УЧАСНИКІВ ДОГОВОРУ РЕНТИ
Юрист України
УДК. 347.464 М. П. Апанасюк

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально - наукового інституту права та масових кому­нікацій ХНУВС

Висвітлюються проблеми визначення суб’єктного складу договору ренти. Звер­тається увага на взаємозв’язок термінів «одержувач ренти» і «рантьє»

Ключова термінологія: договір ренти, фізичні особи, юридичні особи, платник ренти, одержувач...
Подробнее...
 
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ОХОРОННИХ АГЕНТСТВ
Юрист України
Д. С. Бойчук

студент ІІІ курсу Інституту підготовки ка­дрів для органів прокуратури України На­ціонального університету «Юридична ака­демія України імені Ярослава Мудрого»

Присвячено з’ясуванню напрямів подальшого вдосконалення трудового законодавства України що регулює відносини, пов’язані з наданням охоронних послуг. Пропонується здійснити деталізацію нормативного матеріалу, що міститься в...
Подробнее...
 
ВИДИ КОЛІЗІЙ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
Юрист України
УДК 340.13 А. В. Портнов

доктор юридичних наук, професор Київ­ського національного університету імені Тараса Шевченка;

О. В. Москалюк

кандидат юридичних наук, доцент Київсько­го національного університету імені Тараса Шевченка

У статті розглянуто класифікації колізій у законодавстві за різними критеріями. Проаналізовано причини їх виникнення. Обґрунтовується теза, що при подоланні колізії вибір...
Подробнее...
 
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ІННОВАЦІЇ»
Юрист України
Д. І. Погрібний

кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права Національного уні­верситету «Юридична академія України іме­ні Ярослава Мудрого»

У статті на підставі аналізу чинного законодавства та сучасних теоретичних розробок досліджуються тенденції розвитку та формування поняття «інновація». Автор доходить висновку, що суттю змісту поняття «інновація» є «новація». Надається...
Подробнее...
 
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ ГРУПАМИ
Юрист України
С. Ф. Денисюк

доктор юридичних наук, доцент, голова Дер­жавної податкової адміністрації в Харків­ській області

У статті наголошується, що у криміналістиці відсутній однозначний підхід до визначення поняття і сутності криміналістичної характеристики злочинів. Розглянуто криміналістичну характеристику злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами, та встановлено особливості окремих...
Подробнее...
 
АДМІНІСТРУВАННЯ В СУДОВІЙ СИСТЕМІ: ПОНЯТТЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ
Юрист України
О. Ю. Дудченко

аспірант, Національний університет «Юри­дична академія України імені Ярослава Мудрого»

У статті досліджено ряд наукових підходів до визначення змісту понять, які застосовуються при характеристиці управлінських відносин, що існують у судовій системі, а саме розкривається значення «судового управління», «організаційного керівництва судами», «організаційного забезпечення діяльності...
Подробнее...
 
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН У НАЦІОНАЛЬНИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМАХ УКРАЇНИ
Юрист України
Т. К. Адабашев

аспірант кафедри господарського права На­ціонального університету «Юридична ака­демія України імені Ярослава Мудрого»

Досліджено питання організаційно-господарських правовідносин, що складаються в національних платіжних системах. Проаналізовано господарсько-правовий статус Національного банку України як суб’єкта організаційно-господарських повноважень та правовідносини, що...
Подробнее...
 
ПОЛІЦЕЙСЬКЕ ПРАВО В УКРАЇНІ: НОТАТКИ ДО НАУКОВОЇ ДИСКУСІЇ
Юрист України
Р. С. Мельник

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, начальник кафедри адміні­стративної діяльності ОВС Харківського на­ціонального університету внутрішніх справ

Статтю присвячено аналізу передумов становлення поліцейського права в Україні. З посиланням на історичний та зарубіжний досвід, а також через призму вивчення сучасного стану наукового дослідження правових норм, які...
Подробнее...
 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ
Юрист України
УДК 342.7 О. В. Клок

аспірантка кафедри адміністративного пра­ва та адміністративної діяльності Націо­нального університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Стаття висвітлює основні аспекти проявів корупційних правопорушень в інформаційній сфері, розкриває суть такого явища, причини існування, також ознаки, які відмежовують його від інших правопорушень.

Ключові слова: корупційні...
Подробнее...
 
ПРАВОВА ПРИРОДА ПРОЦЕДУРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ
Юрист України
УДК 347.73:336.221 М. П. Кучерявенкоакадемік НАПрН України, завідувач кафе­дри фінансового права Національного уні­верситету «Юридична академія України іме­ні Ярослава Мудрого»

Кучерявенко М. П. Правова природа процедурного регулювання оподаткування

Стаття присвячена характеристиці особливостей доюрисдикційних податкових про­цедур у процедурному регулюванні оподаткування.

Ключові слова: податкові...
Подробнее...
 
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ШСТАНЩЙНОСП ЦИВІЛЬНИХ СУДІВ
Юрист України
Попов О. І

аспірант кафедри цивільного процесу На­ціонального університету «Юридична ака­демія України імені Ярослава Мудрого»

У статті, на підставі аналізу положень чинного законодавства, досліджуються проблеми інстанційного статусу Верховного Суду України в системі цивільних судів. Розглянуто основні ознаки Верховного Суду України як судової інстанції в цивільному процесі та основні напрямки...
Подробнее...
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦІЙНИХ ОСНОВ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Юрист України
В. Д. Сидор

кандидат юридичних наук, доцент Одеської національної юридичної академії

Проведено аналіз конституційних положень, що регулюють відносини в галузі викори­стання та охорони земель, з метою визначення конституційних основ земельного права.

Ключові слова: земельні відносини, земельне право, земельне законодавство, Конституція, конституційні норми, конституційні основи.

В публикации...
Подробнее...
 
МАТЕРІАЛЬНЕ І ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО: ПИТАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СПІВВІДНОШЕННЯ
Юрист України
О. О. Сидоренко

асистент кафедри теорії держави і права На­ціонального університету «Юридична ака­демія України імені Ярослава Мудрого»

Стаття присвячена питанню про роль процесуальних норм права у регулюванні суспільних відносин, що розкривається шляхом установлення ъх співвідношення з нормами матеріального права. Обґрунтовано, що найповніше таке співвідношення розкривається за підходу...
Подробнее...
 
ТЕСТ НА ПРОПОРЦІЙНІСТЬ
Юрист України
Погребняк С. П

доктор юридичних наук, професор кафедри теорії держави і права Національного уні­верситету «Юридична академія України іме­ні Ярослава Мудрого»

Стаття присвячена розгляду пропорційності як загального принципу права. Досліджене походження цього принципу, продемонстровані особливості розуміння пропорційності в Античності, в Середні віки та в Новий час. Проаналізовані структура та...
Подробнее...
 
СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЄДНОСТІ СУДОВОЇ ВЛАДИ
Юрист України
І. В. Юревич

аспірант кафедри організації судових та пра­воохоронних органів Національного універ­ситету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

У статті єдність судової влади розглядається як складноструктурована багатокомпонентна її якість та висвітлюються певні її складові. Такими автор вважає єдині цілі та завдання судової влади, організаційно-правову єдність, єдині принципи...
Подробнее...
 
ФОРМА ДОГОВОРУ КОМЕРЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ
Юрист України
Ленський С. В

Визначена природа комерційного кредитування як особливого способу виконання оплатного зобов’язання. Доведено, що надання комерційного кредиту є самостійним кредитним правовідношенням, яке можна оформити у вигляді самостійного договору сторін або врегулювати в рамках змішаного договору.

Ключові слова: кредит, комерційний кредит, форма договору.

Определена природа коммерческого...
Подробнее...
 
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАРОДЖЕННЯ І СТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ
Юрист України
Нуруллаєв І. С.

кандидат юридичних наук, асистент кафедри міжнародного права Національного універ­ситету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Стаття присвячена аналізу питань становлення міжнародного співробітництва у бороть­бі зі злочинністю від найдавніших часів до ХХ століття. Досліджуються особливості між­державного регулювання питань юрисдикції у різні періоди розвитку...
Подробнее...
 
ДВОПАЛАТНИЙ ПАРЛАМЕНТ ЯК КОНСТИТУЦІЙНА МОДЕЛЬ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИЩОГО ЗАКОНОДАВЧОГО ОРГАНУ ВЛАДИ
Юрист України
УДК 342.53 О. В. Скрипнюк

академік НАПрН України, начальник відді­лу міжнародних наукових зв’язків НАПрН України

Скрипнюк О. В. Двопалатний парламент як конституційна модель структурної організації вищого законодавчого органу влади

Статтю присвячено питанню визначення оптимальної кількості палат парламенту як вищого законодавчого органу влади.

Ключові слова: законодавчий орган, двопалатний...
Подробнее...
 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
Юрист України
Леонідова О. О.,

кандидат юридичних наук, завідувач кафе­дри гуманітарних та правових дисциплін Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки

У статті проаналізоване провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері телекомунікацій та визначено його особливості.

Ключові слова: провадження, правопорушення, перевірка, обставини.

В статье автором проанализировано...
Подробнее...
 
Еще статьи...
« ПерваяПредыдущая4142434445СледующаяПоследняя »

Страница 45 из 45