joomla
Главная страница
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОВС ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї (ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)
Форум права
УДК 351.74

O. K. БЕЗСМЕРТНИЙ, канд. юрид. наук, проф., Харківський національний університет внутрішніх справ,

М. С. НЕБЕСЬКА, канд. юрид. наук, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

Ключові слова: діяльність, органи внутрішніх справ, попередження насильства, сім 'я

Злочинність стала однією із загроз націо­нальній безпеці держави. Таке становище зу­мовлює численні звернення...
Подробнее...
 
ПРАВОВА ПРИРОДА ЗАОХОЧЕНЬ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
Форум права
УДК 343.163(477)

О. В. ГЛУХОВЕРЯ, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Ключові слова: метод управління, заохочення, органи прокуратури

В умовах наближення здійснень держав­ного регулювання в України до міжнародних стандартів та подальшої реалізації заходів з реформування органів прокуратури, особливо­го значень набуває удосконалень механізму забезпечень публічно-правових...
Подробнее...
 
ІДЕЯ СУВЕРЕНІТЕТУ В XIX СТ.: КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ
Форум права
УДК 341.231“18”

О. М. СІВАШ, канд. юрид. наук, доц., Наці­ональний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Ключові слова: суверенітет, подільність суве­ренітету, незалежність, правосуб 'єктність

Питання державного суверенітету займає в історії та теорії міжнародного права особливе місце. Переломні моменти в історії міжнаро­дного права є наслідками змін в розумінні са­ме цього...
Подробнее...
 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
Форум права
УДК 347.963(477)

C. B. ПОДКОПАЄВ, канд. юрид. наук, доц., Генеральна прокуратура У країни

Ключові слова: прокуратура, реформування, ор­ганізація, ефективна модель прокуратури

Про «організацію» в юридичній літерату­рі, присвяченій прокурорській діяльності, йдеться як правило в контексті внутрішньої організації роботи та управління в органах прокуратури [1-7]. Під цим (за незначними розбіжностями) розуміється...
Подробнее...
 
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ДОКУМЕНТІВ
Форум права
УДК 651.5:355(045)

І. І. КУЗЬМИЧ, Військовий інститут Київ­ського національного університету ім. Т. Шевче­нка

Ключові слова: нормативно-правові акти, ві­домчі нормативно правові акти, органи військо­вого управління, військові документи

Військові документи, які функціонують в армії і на флоті, істотно відрізняються від документів загальної системи документації. Ці відмінності стосуються як характеру...
Подробнее...
 
СПОСОБИ ФІКСАЦІЇ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ СТОРІН ПРИ УКЛАДЕННІ ДОГОВОРУ ЗБЕРІГАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Форум права
У, ЦК 347.459

О. В. БАТОЖСЬКА, канд. юрид. наук, Харківський національний університет внутріш­ніх справ

Ключові слова: волевиявлення сторін, форма правочину, форма договору, зберігання, автот­ранспортні засоби

Літературні джерела, в яких висвітлюють­ся окремі питання договору зберігання, зага­лом виходять із законодавчого закріплення форми договору і не виявляють особливих проблем при її визначенні на...
Подробнее...
 
ЩОДО ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Форум права
УДК 346.232(4)

М. М. ПОТІП, Дніпропетровський гуманіта­рний університет

Ключові слова: правове регулювання, компетен­ція органів місцевого самоврядування. Європей­ські стандарти місцевого самоврядування. Єв­ропейська хартія місцевого самоврядування

Питань становлення та розвитку компе­тенції органів місцевого самоврядування як суб’єктів правовідносин є однією зі значущих у правовій науці, оскільки...
Подробнее...
 
РОЛЬ І МІСЦЕ СПЕЦІАЛЬНИХ ЧАСТИН І ПІДРОЗДІЛІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ
Форум права
УДК 35.088:342.951(477)

С. А. ЯРОВИЙ, Одеський державний уні­верситет внутрішніх справ

Ключові слова: внутрішні війська, внутрішня безпека, службово-бойова діяльність, спеціальні частини і з 'єднання

Для українського суспільства на початку XXI ст. питання забезпечення внутрішньої безпеки постали особливо гостро, що пояс­нюється наявністю таких проблем, як: не­обхідність створення сприятливих умов для...
Подробнее...
 
ВИВЧЕННЯ РІВНЯ, СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ СПРАВ, ЩО РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА (ЗА ПЕРІОД 2008-2012 РОКІВ)
Форум права
УДК 347.9“2008/2012”

О. М. ГУЛІДА, Харківський національний університет внутрішніх справ

Ключові слова: суди першої інстанції.\ цивільно - правова статистика, судова статистика, циві­льні справи, справи позовного провадження, справи окремого провадження, справи наказного провадження

Одне з центральних місць у багатоплано­вій діяльності держави займає виконань за­вдань із забезпечень правопорядку та...
Подробнее...
 
АДМІНІСТРАТИВНО - ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ І ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Форум права
УДК 342.5+342.56(477)

А. Л. БОРКО, канд. юрид. наук, доц., Хар­ківський національний університет внутрішніх справ

Ключові слова: адміністративно-правове регу­лювання, статус і повноваження, судова систе­ма України, Державна судова адміністрація України

Сьогодні, прагнучи забезпечити незалеж­ність судової влади від інших гілок державної влади, реалізація судової влади багато у чому залежить від Державної...
Подробнее...
 
ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ В САНКЦІЯХ КРИМІНАЛЬНО - ПРАВОВИХ НОРМ
Форум права
УДК 343.214

Л. О. МОСТЕПАНЮК, канд. юрид. наук, доц., Національна академія внутрішніх справ

Ключові слова: покарання, санкція, позбавлення волі, штраф, гуманізація

Застосування штрафу як одного з основних видів покарання часом має беззаперечні пере­ваги у порівнянні позбавленням волі на пев­ний строк. Про можливість більш широкого застосування штрафу в науковій літературі йшлося неодноразово [1, с.10; 2, с. 15...
Подробнее...
 
ЗНАЧЕННЯ ТА ЮРИДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА КОМПЕНСАЦІЮ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ
Форум права
УДК 340.1:147.51

C. B. СЕЛЕЗЕНЬ, канд. юрид. наук, доц., Харківський національний автомобільно - дорожній університет

Ключові слова: відшкодування, моральна шкода, право людини на компенсацію, юридичне забез­печення

В сучасних умовах мають місце непоодинокі випадки порушення прав людини і громадяни­на. Одним із важливих інструментів у сфері за­хисту прав і свобод людини є відшкодування моральної шкоди...
Подробнее...
 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ ГРОМАДЯН В ОХОРОНІ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
Форум права
УДК 342.951:351.82

В. І. МОСКОВЕЦЬ, канд. соц. наук, доц. Харківський національний університет внутріш­ніх справ

Ключові слова: правовий статус, громадські формування, державний кордон, взаємодія

Об’єднання громадськості в один могутній ресурс для вирішення загальнолюдських пи­тань все активніше набирає обертів. Звісно, об’єднання всіх тих, хто стикається зі спіль­ною проблемою, яка стосується суспільних...
Подробнее...
 
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Форум права
УДК 343.97:368.021

О. В. ЛІТВІНОВА, канд. юрид. наук, Хар­ківський національний університет внутрішніх справ

Ключові слова: державний контроль, страхова діяльність, страхові послуги

У сучасному суспільстві страхування по­сідає значне місце. Маючи доволі глибоке коріння, страхування пройшло значний шлях від виникнення до сучасного стану, постійно розвиваючись у різних напрямках. Маємо відмітити, що окрім...
Подробнее...
 
ДЕРЖАВНИЙ ТА ГРОМАДСЬКИЙ НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ
Форум права
УДК 342.9

Н. Г. ВОРОПАЄВА, інститут післядипло - мної освіти інженерно-педагогічних працівників Державного вищого навчального закладу «Уні­верситет менеджменту освіти»

Ключові слова: державний нагляд, громадський контроль, законодавство, охорона праці

Існуюча в Україні система перевірки без­пеки праці потребує удосконалень та приве­дення її до міжнародних стандартів. Україні потрібно нині вивчати...
Подробнее...
 
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ДОПОМІЖНОЇ ФУНКЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
Форум права
УДК 343.13(477)

Є. В. ГРИГОРЧУК, Донецький юридичний інститут МВС України

Ключові слова: кримінальні процесуальні функ­ції, допоміжна функція, кримінальна процесуаль­на діяльність, кримінальне провадження, суб 'єкти реалізації допоміжної функції

Прийнятий 13.04.2012 року Кримінальний процесуальний кодекс України суттєво модер­нізував порядок здійснень кримінального про­вадження, запровадив низку нових...
Подробнее...
 
КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗУМНИХ СТРОКІВ
Форум права
УДК 342.7

В. О. ЛАГУТА, Національний університет «Юридична академія ім. Ярослава Мудрого»

Ключові слова: розумні строки, Європейський Суд з прав людини, критерії розумних строків. Конвенція про захист прав людини та основно - воположних свобод

Вступ України до Ради Європи став суттє­вим кроком нашої держави в процесі євро­пейської інтеграції. Це викликало необхід­ність в адаптації українського...
Подробнее...
 
ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД КОЛЕКТИВНО - ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ
Форум права
УДК 349.232:331.106.24

А. О. ГОРДЕЮК, канд. юрид. наук, Націо­нальний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жу­ковського «ХАІ»

Ключові слова: історичний досвід, колективно - договірне регулювання, оплата праці

Потреба в правовому регулюванні оплати праці визначається об’єктивними умовами розвитку суспільства. Історичний аспект дос­ліджень допоможе виявити основні етапи становлення та розвитку оплати праці як...
Подробнее...
 
ЕВОЛЮЦІЯ ФЕОДАЛЬНИХ ПРИВІЛЕЇВ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (КІНЕЦЬ XVIII - ПЕРША ПОЛОВИНА XX СТ.)
Форум права
УДК (477)340.15“17/19”

І. М. СКУРАТОВИЧ, канд. юрид. наук, доц., Національний університет «Юридична ака­демія України імені Ярослава Мудрого»

Ключові слова: феодальні привілеї, реформи, станове суспільство, кріпосне право, судова си­стема

Перебіг європейської та світової історії призвів до консолідації західноукраїнських земель у складі однієї з найбільших європей­ських монархій - монархії Габсбургів...
Подробнее...
 
РЕГУЛЯТОРНІ АКТИ ЯК РІЗНОВИД НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ
Форум права
УДК 342.924

0.0. БОРБУНЮК, Національний універ­ситет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого»

Ключові слова: нормативно-правовий акт, регу­ляторний акт, ознаки регуляторних актів, про­цедура прийняття регуляторних актів

В умовах розмаїття форм власності та гос­подарювання, запровадження засад ринкової економіки держава здійснює управлінський вплив на діяльність юридичних та фізичних осіб...
Подробнее...
 
ОЗНАКИ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ: КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ
Форум права
УДК 343.985

A. М. ЩЕРБАКОВСЬКИЙ, Убоз

ГУМВС України в Харківській області

Ключові слова: ознаки, сліди економічного зло­чину, інформаїіііїна модель злочину, кримінальна- релееантна інформація

Відповідно до ст.25 КПК України, «про­курор, слідчий зобов’язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розсліду­вання в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопору­шення»...
Подробнее...
 
ЗВОРОТНА ДІЯ ПОДАТКОВО-ПРАВОВИХ НОРМ У ЧАСІ: СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ
Форум права
УДК 340.1

К. К. ПАВЛЕНКО, Національний універ­ситет державної податкової служби України

Ключові слова: податково-правова норма, час, дія, зворотна сила, податкові правовідносини

Податково-правові норми мають часовий характер дії, що поєднує дві протилежності: стабільність та мінливість. На перетині цих об’єктивних тенденцій виникає нова податко - во-правова норма і постає питання про спосіб підключення...
Подробнее...
 
ЗМІЦНЕННЯ ПРАВОВИХ ПЕРЕДУМОВ ІНСТИТУТУ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ ЯК ПРІОРИТЕТНЕ ЗАВДАННЯ СЬОГОДЕННЯ
Форум права
УДК 352.93(477)

І. О. СКВІРСЬКИЙ, канд. юрид. наук, доц., Запорізький національний університет

Ключові слова: громадянське суспільство, гро - мадськнй контроль, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, європейська інтеграція, правовий акт

Із 90-х років XX ст. в Україні почала на­бирати обертів наукова дискусія навколо пи­тань організації та здійснення громадського контролю. Вітчизняні автори...
Подробнее...
 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ У СЛУЖБОВО-БОЙОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ
Форум права
УДК 35.088

В. В. МИКИТЕНКО, Одеський державний університет внутрішніх справ

Ключові слова: службово-бойова діяльність, правоохоронні органи, військові формування, си­ли охорони правопорядку, забезпечення прав і свобод, охорона, захист

Правове і політичне життя в Україні хара­ктеризується проведенням реформ, спрямова­них перш за все на удосконалення механізму забезпечення прав і свобод людини та...
Подробнее...
 
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ПРАКТИКИ У СУДОВІЙ СИСТЕМІ
Форум права
УДК 342.9

С. С. РЄЗНІКОВА, Харківський національ­ний університет внутрішніх справ

Ключові слова: дисциплінарна практика, судова система, нормативно-правова база, правові засади

В успішних демократичних країнах уже давно зрозуміли, що основою держави є суд та правосуддя. Адже підкорення всіх закону, правилам поведінки - це той фундамент, на якому будується держава. У цих країнах дба­ють про суд і...
Подробнее...
 
ДЕФІНІЦІЇ «ЮРИДИЧНІ НОРМИ» ТА «ЮРИДИЧНІ ВІДНОСИНИ» в НАУКОВОМУ СПАДКУ Ф. В. ТАРАНОВСЬКОГО
Форум права
УДК 340.1

A. B. ЛЯСКОВЕЦЬ, Дніпропетровський гуманітарний університет

Ключові слова: юридична норма, юридичні від­носини, публічне права, приватне право, суб 'єкт права

Питання чіткого визначення понять «юридична норма» та «юридичні відносини» та їх характеристики розглядаються правоз­навцями не одне століття. Але й зараз у тео­рії права існують різні підходи до розгляду цього питання. Для того, щоб...
Подробнее...
 
Еще статьи...
« ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя »

Страница 5 из 45