joomla
Главная страница
ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ В УПРАВЛЕНИИ ВЫСШИМ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ: ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ
Форум права
УДК 35.1

В. М. МАРЕНИЧ, Департамент массовых коммуникаций Харьковской областной государ­ственной администрации

Ключевые слова: деятельностный подход, ком­муникационный менеджмент, маркетинг, паб - лик рилейшнз, связи с общественностью

Актуальность статьи обусловлена тем, что в условиях модернизации общества вместо экономических источников на первый план выдвигаются культурные и коммуникацион­ные...
Подробнее...
 
РОЛЬ ОХОРОННИХ І ОРГАНІЗАЦІЙНО - УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН У ТРУДОВОМУ ПРАВІ
Форум права
УДК 349.2

М. В. ДАНИЛОВА, Київський Апеляцій­ний суд України

Ключові слова: роль, охоронні відносини, органі - зсщійно-управлінські відносини, трудове право

Із становленням ринкової економіки вплив трудових та пов’язаних з ними відносин, що виникають у сфері трудового права, на макро - і мікрорівень суспільного життя важко перео­цінити. Правове регулювань трудових і пов’язаних з ними відносин, що...
Подробнее...
 
СТАНОВЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТА СХІДНІЙ УКРАЇНІ У ДВАДЦЯТІ РОКИ XX СТОЛІТТЯ
Форум права
УДК 368.9.06(477)

A. M. ТЕРОВАНЕСОВ, Донецький наці­ональний університет

Ключові слова: соціальне законодавство, медич­не страхування, порівняльна характеристика, етапи розвитку

Медичне страхувань визначається як засіб соціального захисту населень, який запрова­джений в усіх розвинутих країнах світу. Воно є невід’ємною частиною системи соціального захисту громадян у державах із ринковою еко­номікою...
Подробнее...
 
КРИТЕРІЇ ВІДМЕЖУВАННЯ НАГЛЯДУ ЗА ДОТРИМАННЯМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ВІД НАГЛЯДУ В ІНШИХ СФЕРАХ СУСПІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Форум права
УДК 351.94:342.95

М. С. ПАНОВА, Харківський національний університет внутрішніх справ

Ключові слова: нагляд за дотриманням адмініс­тративного законодавства, критерії відмежу­вання нагляду за дотриманням адміністратив­ного законодавства, суб 'єкти нагляду

Наглядова діяльність держави складна та різноманітна за своїм змістом та характером. Це обумовлено тим, що функція нагляду охоплює собою майже всі...
Подробнее...
 
ПРАВОВА ДОКТРИНА В РЕЛІГІЙНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ (НА ПРИКЛАДІ МУСУЛЬМАНСЬКОГО ПРАВА)
Форум права
УДК 340.143

І. В. СЕМЕНІХІН, канд. юрид. наук, Наці­ональний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Ключові слова: релігтно-правова система, му­сульманське право, джерело права, правова док­трина, іджма

Важливість дослідження правової доктри­ни пояснюється масштабними та глибинними причинами, що лежать у площині праворозу - міння, становлень й розвитку самого фено­мену права...
Подробнее...
 
ЗОБОВ’ЯЗАНІ СУБ’ЄКТИ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
Форум права
УДК 347.73

О. Б. КИЄНКО, Національний університет Державної податкової служби України

Ключові слова: зобое 'язані особи, платники по­датків, податкові правовідносини, правовий обоє 'язок, суб 'єкти податкових правовідносин

Використань системи імперативних при­писів є принциповою особливістю впорядку­вань податкових відносин між їх учасниками. Це відображається і на тих фундаментальних началах, які...
Подробнее...
 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРОЦЕСУ ПРАВОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО СТАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В УКРАЇНІ
Форум права
УДК 340.12(477)

Є. А. БУРМАКА, Науково - дослідний інсти­тут державного будівництва та місцевого самов­рядування Національної академії правових наук України

Ключові слова: верховенство права, правова со­ціалізація, правосвідомість, правова культура, післядипломна підготовка суддів та працівників правоохоронних органів

Питання реалізації в Україні принципу верховенства права не втрачають своєї...
Подробнее...
 
РОЛЬ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА ТА ОСОБИСТОСТІ В МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВОВИХ ТРАНСФЕРІВ
Форум права
УДК 340.17

М. С. ОЛІИНИК, Львівський державний університет внутрішніх справ

Ключові слова: правова культура, правова куль­тура суспільства, правова культура особистості, правовий трансфер, запозичення правових норм

На міжнародному просторі ще донедавна мова йшла про уніфікацію правових норм, створень єдиного правового простору, однак переважна більшість вчених прийшла до ви­сновку, що таке об’єднань...
Подробнее...
 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПОЛОЖЕННЯ ПОТЕРПІЛОГО В СУДОВОМУ РОЗГЛЯДІ ЗА 4.3 СТ.349 КПК УКРАЇНИ
Форум права
УДК 343.122(477)

C. B. ДАВИДЕНКО, канд. юрид. наук, На­ціональний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Ключові слова: процесуальний статус потерпі­лого, особлива процедура судового розгляду, ско­рочене судове слідство

В умовах побудови демократичної, соціа­льної, правової держави надзвичайно актуа­льною для науки кримінального процесу і практики законотворення є фундаментальна...
Подробнее...
 
СКЛАДЕННЯ ПРИСЯГИ ЯК УМОВА ВИНИКНЕННЯ ВІДНОСИН НАЙМАНОЇ ПРАЦІ З ДЕРЖАВНИМ СЛУЖБОВЦЕМ У НОВОМУ ЗАКОНІ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ»
Форум права
УДК 349.22(477)

Н. П. МОКРИЦЬКА, канд. юрид. наук, Львівський державний університет внутрішніх справ

Ключові слова: складення присяги, державна служба, наказ про призначення на посаду, тру­довий договір

Система службових відносин у сфері дер­жавного управління склалася ще за роки існу­вання Радянського Союзу. Вона базувалася на владно-розпорядчих актах вищестоящого ор­гану управління жорстко...
Подробнее...
 
ВИДИ ПРОГАЛИН У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ
Форум права
УДК 347.91/95

О. М. КАЛАШНИК, Харківський націона­льний університет внутрішніх справ

Ключові слова: цивільне процесуальне право, прогалина в праві, види прогалин, прогалини в цивільному процесуальному праві

Позитивне регулювання не завжди всти­гає за змінами суспільних відносин, у зв’язку з чим і з’являються прогалини в праві. Нев - регульованість суспільних відносин іноді відкриває можливості...
Подробнее...
 
ОСНОВНИЙ БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ОБ’ЄКТ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ.181 «ПОСЯГАННЯ НА ЗДОРОВ’ЯЛЮДЕЙ ПІД ПРИВОДОМ ПРОПОВІДУВАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ВІРОВЧЕНЬ ЧИ ВИКОНАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ОБРЯДІВ» КК УКРАЇНИ
Форум права
УДК 343.42(477)

В. І. МАРКІН, канд. юрид. наук, Львівський національний університет імені Івана Франка

Ключові слова: об 'єкт складу злочину, свобода віросповідання, релігійне віровчення, релігійний обряд

Свобода віросповідань традиційно розг­лядається як фундаментальна цінність, духо­вна основа усієї системи демократичних прав і свобод людини та громадянина. Її не­від’ємними елементами, як відомо...
Подробнее...
 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ ТА ПІДГОТОВКИ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ У ВЕРХОВНОМУ СУДІ УКРАЇНИ
Форум права
УДК 347.991(477)

Л. В. САПЕИКО, канд. юрид. наук, доц., Харківський національний університет внутріш­ніх справ

Ключові слова: Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, відкриття провадження, підготовка справи, процесуальна дія

В діючому цивільному процесуальному за­конодавстві України запроваджено специфіч­ний порядок відкриття проваджень в...
Подробнее...
 
АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО - ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Форум права
УДК 342.95

І. Г. ОРЛОВСЬКА, Відкритий міжнарод­ний університет розвитку людини «Україна»

Ключові слова: адвокатська діяльність, об 'єкти адміністративно-правового регулювання, адво­кат, адміністративно-правове регулювання

В умовах, коли Україна як держава стає повноцінною правовою державою, значно зростає значення несилових суб’єктів публі­чної адміністрації в правовому регулюванні забезпечення...
Подробнее...
 
ІННОВАЦІЙНА СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ У СТАНОВЛЕННІ ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ І ЕКОНОМІКИ
Форум права
УДК 351.82:330.8

В. П. МАРУЩАК, докт. наук з держ. упр., проф., Одеський регіональний інститут держав­ного управління ПАДУ при Президентові Украї­ни

Ключові слова: управління, держава, управлін - ність, економіка, ринкове господарство, відно­сини, регулювання

Сучасна державна політика спрямована на суттєвий розвиток ринкової економіки. Рі­шення цього питання цілком лягає на держа­вне управління, яке повинно...
Подробнее...
 
ВДОСКОНАЛЕННЯ ЧИННОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ МВС
Форум права
УДК 351.74:378.11

Д. О. ПОШТА РУК, канд. юрид. наук, Кримський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ

Ключові слова: МВС України, вищий навчальний заклад, положення, Програма зміцнення кадро­вого потенціалу, вдосконалення

Сучасні політичні, соціально - економічні та інтеграційні процеси, а та­кож реформування системи правоохорон­них органів, які останніми роками відбу­ваються на...
Подробнее...
 
КЛАСИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО - ПРАВОВИХ ВІДНОСИН, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРИ ПРАВОЗАХИСНОЇ ФУНКЦІЇ
Форум права
УДК 347.963:342.7

В. М. ПАНОВ, Харківський національний університет внутрішніх справ

Ключові слова: адміністративні правовідноси­ни, органи прокуратури, правозахисна функція, класифікація адміністративно-правових відно­син

Для реалізації правозахисної функції ор­гани прокуратури вступають у різноманітні правовідносини - кримінально-процесуальні, службово-трудові, фінансові тощо. Але центральне місце...
Подробнее...
 
ВНУТРІШНЄ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ТА ІНШИХ КРАЇН ЯК ДЖЕРЕЛО МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
Форум права
УДК 341.9:340.132.6(477)

О. П. РАДЧУК, канд. юрид. наук, доц., На­ціональний університет «Юридична академія імені Ярослава Мудрого»

Ключові слова: джерело права, закоті, підза- конні акти, міжнародне приватне право

До джерел міжнародного приватного права традиційно відносять: міжнародні договори, внутрішнє законодавство, судові прецеденти та судову практику, звичаї та правову доктрину.

Поняття, що пов’язані з...
Подробнее...
 
ПРИНЦИПИ ЗАОХОЧЕННЯ ЗА ТРУДОВІ ДОСЯГНЕННЯ
Форум права
УДК 349.22

Г. В. ДЖЕПА, Східноукраїнський націона­льний університет імені Володимира Даля

Ключові слова: принципи, заохочення, стимулю­вання, працівник

Право традиційно розглядається правозна­вцями як засіб врегулювання суспільних від­носин в правовій системі. Правова система - це склад конструктивних елементів, за допо­могою яких охоплюється процес правового регулювання та здійснюється вплив на...
Подробнее...
 
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ»
Форум права
УДК 349.2

П. В. ДРЕВАЛЬ, Головне управління захис­ту прав і свобод громадян та інтересів держави, протидії корупції та злочинності у сфері транс­порту Генеральної прокуратури України

Ключові слова: система, соціальний захист, працівник, працівники органів прокуратури

Невід’ємним елементом соціальної політи­ки кожного демократичного суспільства є правильна організація соціального захисту населень...
Подробнее...
 
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРИНЦИПИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
Форум права
УДК 349.2

І. Ф. МОЛОТОК, Верховна Рада України

Ключові слова: принципи, соціальне пенсійне за­безпечення, пенсія

Йне забезпечення окремої категорії грома­дян вважається одним із основоположних та гарантованих прав людини, що закріплене в Основному Законі України. Будь-яка галузь, так як і її правові інститути, будуються на ос­нові принципів, зміст яких потребує деталь­ного аналізу та осмислення. При...
Подробнее...
 
СПІВВІДНОШЕННЯ СТРОКІВ СПЛАТИ ПОДАТКУ ТА СТРОКІВ СПЛАТИ ПОДАТКОВОГО БОРГУ
Форум права
УДК 347.73

К. В. КИСИЛЬОВА, Харківський націона­льний університет внутрішніх справ

Ключові слова: податки, податковий борг, строки сплати, момент сплати, виконання по­даткового обоє 'язку

Проблеми виконання податкового обов’язку викликають значний науковий та практичний інтерес. Так, вказані питання є об’єктом нау­кових інтересів М. П. Кучерявенка, Н. Ю. Они - щук, І. Л. Самсіна, А. О. Храброва. В той же час...
Подробнее...
 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НОРМ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВ ЩОДО ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Форум права
УДК [347.1+346.1J339.166.5 Р. Г. ЩОКІН, Інститут права ім. князя Воло­димира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом

Ключові слова: інтелектуальна власність, пра- вовнй режим об 'єктів, правовий статус суб’єктів, захист інтелектуальної власності

У сучасній господарській діяльності зна­чення інтелектуальної власності інтенсивно зростає. Попит на результати інтелектуаль­ної діяльності...
Подробнее...
 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИМУСОВОГО ЛІЦЕНЗУВАННЯ В СИСТЕМІ ВИКОРИСТАННЯ ПАТЕНТНИХ ПРАВ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА МІЖНАРОДНОМУ РІВНЯХ
Форум права
УДК 347.121.2

Н. Б. МОСКАЛЮК, канд. юрид. наук, Тернопільський національний економічний уні­верситет

Ключові слова: право інтелектуальної власнос­ті, права, що випливають із патенту, розпоря­дження правами інтелектуальної власності, лі­цензування, суспільні інтереси, примусовий порядок

Формування права інтелектуальної власно­сті в Україні, приєднання до ряду міжнарод­них договорів та угод...
Подробнее...
 
КРИТЕРІЙ РЕЗИДЕНСТВА ЯК ПІДСТАВА УСУНЕННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ І РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН)
Форум права
УДК 347.73(477)

Д. В. ГОЛОВІН, Національний університет державної податкової служби України

Ключові слова: джерела доходів, органи управління, платники податків, резиденство, усунення подвійного оподаткування

Узгодження національного та міжнарод­ного регулювання відносин оподаткувань пов’язується з існуванням та особливостями внутрішньодержавного регулювання інсти­туту подвійного оподаткувань...
Подробнее...
 
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МОРАЛЬНОСТІ У СФЕРІ СТАТЕВИХ СТОСУНКІВ
Форум права
УДК 343.851

В. О. МАЛЯРОВА, канд. юрид. наук, доц., Харківський національний університет внутріш­ніх справ

Ключові слова: організація розслідування, плану­вання розслідування, кримінальне провадження, взаємодія, керівництво розслідуванням, коорди­нація розслідування

Розслідування злочину є запорукою невід­воротності та необхідною передумовою пока­рання винних осіб. З найбільшою гостротою об’єктивні...
Подробнее...
 
Еще статьи...
« ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя »

Страница 4 из 45