joomla
БОРОТЬБА З НАРКОЗЛОЧИННІСТЮ У КОНТЕКСТІ ЗМІН СТ.310 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
Форум права

УДК 343.13(477)

Ю. О. КУЧЕРЯВА, Донецький національ­ний університет

Ключові слова: наркозлочинність; посіє, виро­щування снотворного маку чи конопель; неза - конний обіг наркотичних засобів, гідропоніка

Згідно із ст.49 Конституції України кож­на людина має право на охорону здоров’я, і держава повинна забезпечити їй це право [1]. Зловживання наркотиками є однією з найважливіших проблем сьогодення. Нар­команія - це хворобливий психічний стан, зумовлений хронічною інтоксикацією вна­слідок зловживання наркотичними речови­нами, який характеризується психічною або фізичною залежністю від них.

Небезпека наркоманії очевидна. Нині в нашій державі немає жодного регіону, де б не вкоренилося це згубне явище. Нелегаль­ний обіг наркотичних засобів стає надзви­чайно вагомим соціальним чинником. Останнім часом різко збільшується число осіб, які незаконно вживають наркотики, і пропорційно до цього зростає кількість зло­чинів, вчинених на ґрунті наркоманії.

Виготовлення наркотичних засобів і тор­гівля ними - це тіньовий бізнес, який дає можливість одержувати високі прибутки, що зумовлює розширення кола споживачів наркотиків.

Актуальність даної роботи зумовлена рі­зким зростанням протягом декількох остан­ніх років питомої ваги так званих наркотич­них злочинів в загальній структурі злочинності в Україні, що поставило на по­рядок денний необхідність удосконалення і розвитку заходів, спрямованих на протидію їй. Назріла нагальна потреба критичної оці­нки існуючого арсеналу правових засобів протидії незаконному обігу наркотичних засобів, з тим, щоб їх дієвість була адекват­ною сучасному стану наркотичної злочин­ності.

Крім того, у відповідь на існуючу нарко­тичну ситуацію в країні, розробляється про­ект Національної стратегії України щодо наркотиків на період до 2020 року. В проек­ті Стратегії вперше сформульована та чітко визначена система профілактичних дій на основі класифікації універсальної, вибірко­вої профілактики та профілактики за пока­заннями. Сформульований обсяг забезпе­чення лікування від наркологічних захворювань в установах виконання пока­рань, в т. ч. замісна підтримувальна терапія. Окремо визначена стратегія розвитку паліа­тивної допомоги з використанням підконт­рольних речовин, яка на сьогодні фактично недоступна для населення [2].

Вперше в законопроект внесено принцип «зменшення шкоди» від уживання наркоти­ків. Проект Стратегії проходить стадію гро­мадського обговорення та опрацювання се­ред фахівців різних галузей.

Проблеми протидії незаконному обігу наркотиків та поширенню наркоманії у різні роки досліджувалися такими радянськими і сучасними авторами, як JI. A. Андреева,

A. M. Бабенко, Ю. В. Баулін, В. А. Бублейник, Г. Ю. Бувайлик, А. О. Габіані, С. А. Гадой - боєв, Е. Г. Гасанов, В. О. Глушков,

О. Я. Гришко, О. М. Гумін, P. M. Готліб,

0. М. Джужа, І. М. Дружинін, А. П. Закалюк, М. М. Кадиров, К. А. Карпович, О. В. Коза­ченко, О. В. Колесник, К. Ш. Курманов, П. Лановенко, С. Г. Лосев, В. Б. Малінін, Е. Г. Мартинчик, A. A. Майоров, H. A. Ми­рошниченко, Д. Є. Метревелі, A. A. Музика, О. В. Наден, І. О. Никифорчин, М. І. Ожига - нов, В. І. Омігов, М. П. Прохорова, Л. І. Романова, В. М. Смітієнко, Є. В. Фесенко тощо.

Метою роботи є розроблення пропозицій щодо вдосконалення протидії поширення наркоманії та злочинності, пов’язаної з не­законним обігом наркотичних засобів, пси­хотропних речовин та прекурсорів шляхом внесення ВІДПОВІДНИХ ЗМІН ДО СТ.310 КК України, що передбачає відповідальність за посів або вирощування снотворного маку чи конопель [3], оскільки, снотворний мак та конопля є найбільш розповсюдженими рос­линами, які містять нарковмисні речовини та мають велику зону біологічного поши­рення. Її новизна полягає в пропозиції за­провадження змін до ст.310 Кримінального кодексу України на законодавчому рівні - включення гідропонного методу вирощу­вань конопель і снотворного маку, завдяки чому матиме місце суттєвий прогрес у регу­люванні й вдосконалення процесу притяг­нення до відповідальності за цією статтею.

Можна з упевненістю стверджувати, що незаконний посів або вирощування снотво­рного маку або конопель негативно сприй­мається переважною частиною суспільства.

Характер суспільної небезпеки злочину, передбаченого ст.310 КК України, обумов­лений тим, що він одночасно посягає на су­спільну безпеку, суспільний порядок нор­мальне функціонування органів влади, життя та здоров’я громадян. Задля повного й всебічного огляду даної проблеми, розг­лянемо нормативну базу регулювання ре­жим обігу наркотичних засобів, психотроп­них речовин, їх аналогів і прекурсорів в Україні, статистичні дані щодо загального стану злочинності у цій сфері й практичне застосування ст.310 КК України, в контексті притягнення до відповідальності й понесен - ня інших негативних наслідків.

Слід зазначити, що українське суспільст­во останнім часом все більше потерпає від проблем, пов’язаних із незаконним поши­ренням й обігом наркотичних речовин. Ко­жного дня тенденція до поширення нарко­манії і наркоделіктності стає все гостріше через недосконалість механізму регулюван­ня й контролю, створюючи загрозу як наці­ональній безпеці країни, так і генофонду нації.

Намагаючись розробити та здійснити но­ві пріоритетні заходи Україною за часи не­залежності було регламентовано та розроб­лено низку нормативно-правових актів, що безпосередньо регламентують дану сферу.

Правовий режим обігу наркотичних засо­бів і прекурсорів на міжнародному рівні складають такі нормативно-правові акти, як: Єдина Конвенція ООН про наркотичні засо­би 1961 року, з поправками, внесеними від­повідно до Протоколу 1972 р.; Конвенція про психотропні речовини від 21.02.1971 р.; Конвенція про боротьбу з незаконним обі­гом наркотичних засобів і психотропних речовин від 19.12.1998 р. Національне зако­нодавство щодо порядку здійснення конт­ролю за обігом наркотичних (психотроп­них) засобів й регулювання даного питання складають акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України тощо до них, зо­крема, належать Закони України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів»; «Про заходи протидії незаконному обігу наркоти­чних засобів, психотропних речовин і пре­курсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 р. (22.12.2006 р. внесено зміни та викладено у новій редакції Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речо­вини і прекурсори»); Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Пе­реліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 06.05.2000 р. № 770; «Про затвердження Порядку здійс­нення контролю за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів» від

18.01.2003 р. № 58; наказ Міністерства охо­рони здоров’я України «Про затвердження Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, пси­хотропних речовин і прекурсорів, які знахо­дяться у незаконному обігу» від 01.08.2000 р. № 188.

Від правильного розуміння та застосу­вання даних нормативно-правових актів по - вною мірою залежить правильна кваліфіка­ція того чи іншого злочину, пов’язаного з наркотиками, а в подальшому - законність та обґрунтованість вироку суду.

Останні роки спостерігається досить ста­більна динаміка скоєння суспільно небезпе­чних діянь у сфері обігу наркотичних засо­бів і речовин. За даними МВС в 2011 р. відбулось деяке зменшення кількості злочи­нів у сфері обігу наркотичних засобів, пси­хотропних речовин та прекурсорів. Так, у

2011 р. зареєстровано 53239 злочинів, що на 6,4 % менше, ніж у 2010 р. [4, с. 12-13].

Однак, слід зазначити, що станом на 2012 рік дана категорія злочинів знов стабільно посідає 2-3 місце серед загальної кількості скоєних суспільно небезпечних діянь.

Так, протягом 2012 року на розгляді Ка - луського міськрайонного суду перебувало 47 кримінальних справ (щодо 49 осіб) про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або пре­курсорів. Шість справ даної категорії на по­чаток 2012 р. залишалися нерозглянутими.

Для порівняння: на розгляді суду протя­гом 2011 р. перебувало 49 справ даної кате­горії, а у 2010 р. - лише 39 таких криміна­льних справ [5].

Аналіз даних судової статистики про ро­боту місцевих загальних судів Запорізької області за 1 півріччя 2012 року свідчить про те, що, дана категорія справ також стано­вить значний відсоток, а саме 20,16 % із за­гальної кількості справ, що було розгляну­то, причому динаміка у порівнянні із 2011 роком складає 2,77 % [6].

У порівнянні із злочинами проти життя та здоров’я особи, які складають лише 6,78 %, можна зробити висновок про необ­хідність негайного реагування, як суспільс­тва, так і органів державної влади на розпо­всюдження даного феномену.

Аналіз показників здійснення судочинст­ва Вознесенським міськрайонним судом за

2012 рік, а саме структура розглянутих із постановленням вироку кримінальних справ за видами злочинів висвітлила, що за 2012 рік було ухвалено 66 вироків із 403 щодо злочинів у сфері незаконного обігу нарко­тичних засобів [7].

Згідно з аналізом стану здійснення судо­чинства по кримінальних справах Гощансь - ким районним судом Рівненської області у

2012 р. в даний період до суду надійшло 123 кримінальні справи, з яких питома вага зло­чинів у сфері обігу наркотичних засобів становить 13,6 % (21 справа). Поряд із зло­чинами проти власності 46,1 % (71 справа) дана категорія справ складає значну частку та переважає у загальній кількості [8].

Аналіз стану здійснення судочинства за

2012 рік Доманівським районним судом Миколаївської області висвітлив, що із 150 кримінальних справ, що знаходилися у про­вадженні суду за 2012 рік, 6 складали саме злочини у сфері обігу наркотичних засобів (зокрема, злочинів проти життя та здоров’я особи - 9, злочини проти громадського по­рядку та моральності - 3, злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту - 5 тощо) [9].

Під час аналізу статистичних даних розг­ляду справ даної категорії було встановле­но, що більшість із підсудних не працюють і не навчаються. Особи, які ведуть паразити­чний спосіб життя, які є не реалізованими і не зайнятими у суспільстві, складають най­більшу суспільну групу у сфері злочинності, пов’язаної з наркотичними засобами. Зло­чини, пов’язані з наркотичними засобами, вчинюються переважно особами чоловічої статі у порівняно молодому віці. Однак привертає увагу різке збільшення в останні роки частки жінок у загальній кількості за­суджених за ці злочини.

Також, слід зауважити, що на ґрунті нар­команії вчиняється велика кількість інших злочинів, оскільки такі особи з метою здо­буття коштів для придбання наркотичних засобів вдаються до різного роду злочинів проти власності.

В даний час проблема незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів вийшла за межі окремо взя­того кримінального провадження, окремо взятої особи і перетворилась в загальносві­тову проблему. Її масштаби прикро вража­ють, адже кожного дня зростає як кількість наркозалежних осіб, так і кількість злочи­нів, вчинених у цій сфері.

Так, вироком Смілянського міськрайон - ного суду Черкаської області до шести років позбавлення волі засуджено 28-річного міс­цевого жителя за посів, вирощування, виго­товлення та збут наркотичного зілля.

У вересні минулого року працівники лі­нійного відділу на ст. ім. Т. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці в еле - ктропотязі сполученням «Знам’янка - Шевченко» затримали мешканця м. Сміла Черкаської області, у якого виявили та ви­лучили наркотичний засіб - канабіс вагою 1670 г.

В ході дослідчої перевірки, за добровіль­ною згодою власника, працівники міліції провели обшук домоволодіння молодика, де виявили та вилучили 486 г коноплі, а в од­ному з приміщень будинку знайшли облад­нану всім необхідним так звану лаборато­рію по вирощуванню наркотичного дурману. В ній правоохоронці виявили та вилучили 13 кущів коноплі, а також спеціа­льне обладнання та засоби підживлення ро­слин.

Затриманий пояснив, що у 2006 р. почав споживати коноплю, яку знаходив біля до­ріг та на смітниках. Згодом він вирішив ви­рощувати наркотичне зілля у себе вдома, виготовляючи з «врожаю» особливо небез­печний наркотичний засіб - канабіс, який вживав особисто та розповсюджував між друзями та знайомими.

Крім домашньої «лабораторії», де право­порушник спеціалізувався на «ботаніці», в одному з найближчих сіл він знайшов поки­нуту садибу та на її території також висадив коноплю. Правоохоронці за вказаною адре­сою виявили та вилучили ще 52 стебла нар­котичної рослини, які посіяв та виростив зловмисник.

Призначаючи покарання, суд врахував ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу підсудного, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, але скоїв чотири злочини, передбачені ч.2 ст.307 «Не­законне виробництво, виготовлення, прид­бання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів», ч.2 ст.309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пе­ресилання наркотичних засобів, психотроп­них речовин або їх аналогів без мети збуту», ч.2 ст.310 «Посів або вирощування снотво­рного маку чи конопель» та ч. І ст.317 «Ор­ганізація або утримання місць для незакон­ного вживання, виробництва чи виготовлень наркотичних засобів, психот­ропних речовин або їх аналогів», два з яких є тяжкими, та виніс вирок у вигляді позбав­лення волі терміном на шість років [10].

У Куйбишевському районі м. Донецька 30-річний місцевий мешканець винайняв непримітний на вигляд покинутий будинок, щоб не привертати уваги ані сусідів, ані різ­них служб. Там він організував парник для вирощування марихуани.

Міліція застала чоловіка у момент його знаходження в оранжереї. Під час обшуку з приміщення було вилучено близько 70 ку­щів конопель, які направлено на експертизу. Кожна дозріла рослина могла принести її власникові 10-12 склянок вже готової ви­сушеної продукції за чималою ціною.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік, маючи вищу освіту, ніде не працював. За його словами, аби утримувати сім’ю, в якій росте маленька дитина, він вирішив виро­щувати коноплю. Підозрюваний стверджує, що це його перший досвід, проте враховую­чи, з якою ретельністю він підійшов до справи, правоохоронці припускають, що не останній. Через це їхньої уваги після судо­вого вироку чоловікові вже не вдасться уникнути. Цей факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. І ст.310 (Неза­конний посів або вирощування снодійного маку або конопель) Кримінального кодексу України) [11].

У вересні минулого року працівниками сектору боротьби з незаконним обігом нар­котиків Червонозаводського райвідділу мі­ліції міста Харкова було затримано 52- річного чоловіка. За місцем його мешкання правоохоронці виявили 36 кущів конопель та речовину рослинного походження зеле­ного кольору, в подрібненому стані. За ви­сновками експертів-криміналістів вилуче­ний речовий доказ був визнаний небезпечним наркотиком - каннабісом, ва­гою більше 5 кілограмів. За даним фактом було порушено кримінальну справу за ч. З ст.309 (незаконне виробництво, виготов­лення, придбань, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів в осо­бливо великих розмірах) та ч.2 ст.310 (неза­конний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель) Криміналь­ного кодексу України.

Під час проведення слідчих дій було встановлено, що раніше чоловік вже притя­гувався до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків. Але жодних висновків для себе він не зробив, і як тільки опинився на волі, знову став вирощувати наркотичні засоби для власного використання.

Червонозаводський районний суд, розг­лянувши матеріали кримінальної справи, визнав чоловіка винним в скоєних злочинах та виніс йому вирок, позбавивши волі на 5 років та 1 місяць. Наразі засуджений відбу­ває покарання [12].

Отже, з вищевикладеного можна зробити висновок, що злочин, передбачений ст.310 КК України є досить розповсюдженим і, як правило, вчинюється особами або у сукуп­ності із іншими злочинами у цій сфері, або особами, які раніше вже притягалися до ві­дповідальності за цією статтею.

В Україні досить активно вирощується доступна для споживачів наркосировина - мак снотворний і коноплі, з яких виготов­ляють наркотичні засоби.

Слід зазначити, що хоча посів і вирощу­вання маку або конопель і не є найбільш розповсюдженим злочином у сфері обігу наркотичних речовин, однак детальне вре­гулювання і вдосконалення передбаченої системи покарання може стати шляхом до поліпшення загального стану боротьби із цими негативними суспільними явищами.

Об’єктивну сторону злочину утворюють незаконний посів або вирощування снотво­рного маку чи конопель, тобто культиву­вань цих рослин.

Культивування снотворного маку і коно­пель - це діяльність з їх розведення, виро­щування або сприяння розвиткові, що може здійснюватися підприємствами держав­ної/комунальної форми власності за наявно­сті дозволу (ліцензії) на здійснення даного виду діяльності. Однак, низький вміст нар­котичних засобів в цих рослинах дозволяє підприємствам будь-яких форм власності із виданою Кабінетом Міністрів ліцензією ку­льтивування даних рослин для промислових потреб.

Отже, можна зробити висновок, що посів й вирощування снотворного маку і конопель незаконно означає здійснення даної діяль­ності без перерахованих вище ознак, а саме, їх культивування без ліцензії на здійснення даного виду діяльності (щодо юридичних осіб), а також вчинення цих дій фізичними особами.

Агрономічне поняття «посів» - це вид сільськогосподарських робіт, який передба­чає внесення насіння рослин у відкритий або тимчасовий (закритий) ґрунт, а також висаджування розсади цих рослин. Кримі­нально-правове поняття «посів» також означає внесення насіння/ розсади у ґрунт, однак ця діяльність має бути незаконною, тобто здійсненою із порушенням вимог за­конодавства щодо суб’єкта, наявності ліце­нзії, спеціальних (а саме, виробничих) пот­реб тощо.

Вирощування снотворного маку й коно­пель передбачає здійснення комплексу сіль­ськогосподарських робіт з обробки ділянки, міжрядь; створення необхідної рослині мік­рофлори, наприклад, підживлення добрива­ми, полив і т. д.

Однак, слід зазначити, що законодавець пов’язує поняття «посів і вирощування» са­ме із ґрунтом, землею, тобто, автоматично виключаються альтернативні способи ви­рощування рослин, і як наслідок відповіда­льність за такі дії. Підтверджень цьому ба­чимо у наведених вище прикладах практичного застосування даної норми. В усіх випадках винні особи вирощували дані рослини традиційним способом, а саме шляхом поміщення насінь або розсади у ві­дкритий ґрунт або із застосуванням спеціа­льно пристосованих судин, наприклад, гор­щиків.

Комп’ютерні мережі Інтернет, засоби ма­сової інформації, книги й брошури з садів­ництва містять інформацію щодо можливо­сті вирощування рослин без використання ґрунту за допомогою системи, яка заснована на використанні поживних розчинів [13]. Слід зазначити, що, по суті, застосування даного методу (який має назву гідропоні - ка)для вирощування марихуани, таке ж як і для інших рослин.

При використанні гідропоніки рослина знаходиться своєю кореневою системою не в землі, а у волого-повітряному (водному, добре аерованому; твердому, але волого - і повітряновмісткому і досить пористому) середовищі, добре насиченому мінеральни­ми речовинами, за рахунок спеціальних ро­зчинів. Таке середовище сприяє насиченню киснем кореневища рослини. Метод гідро­поніки дозволяє забезпечити рослину необ­хідною кількістю поживних елементів, що призводить до її швидкого і продуктивного зростання. Існує шість основних видів гід­ропонних систем для вирощування мариху­ани та інших рослин:

1. «Краплинний полив» / Drip System (ре­версивний і нереверсивний);

2. Глибоководна культура / Deep Water Culture (DWC);

3. Гідропоніка з живильним шаром / Nutrient Film Technique (NFT);

4. Періодичне гідропоннезатоплення при вирощуванні / Flow (EBB);

5. Аеропоніка / Aeroponic (повітряна ку­льтура);

6. Гнотова гідропоніка / Wick.

Можливі також і модифікації, зроблені на основі цих базових способів. Однак це лише комбінації або вдосконалені копії даних ше­сти видів. У наркосередовищі гідропонікою називають марихуану, що вирощена мето­дом гідро - або аеропоніки. Відмінність між звичайною коноплею та її гідропонним ана­логом, в силі дії на організм. Гідропонна марихуана виробляє більш сильний ефект.

Постає питання, чому якщо даний метод вирощування коноплі є досить розповсю­дженим у наркосередовищі, він не є кримі- нально-караним?

На підставі вищевикладеного та врахо­вуючи сучасний стан розповсюдження тако­го явища, як вирощувань нарковмістних рослин без використання землі, ґрунту на основі вищезазначеного методу, пропонує­мо внести зміни до ст.310 КК України та викласти її у наступній редакції : незакон­ний посів або незаконне вирощування сно­творного маку, а також гідропоніка даних рослин в кількості від ста до п’ятисот рос­лин чи конопель у кількості від десяти до п’ятдесяти рослин - караються штрафом від ста до п’ятисот неоподатковуваних мініму­мів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Незаконний попит на наркотичні засоби і психотропні речовини, збільшення їх неза­конного виробництва й обігу є глобальною проблемою сучасності, що являє серйозну загрозу для соціальної, економічної та полі­тичної систем і стабільності, національної безпеки і суверенітету всіх держав.

Ситуація, яка склалася в Україні із неза­конним обігом наркотичних засобів, зо­бов’язує постійно відшукувати нові шляхи протидії наркоманії, визначати найбільш ефективні заходи до скорочення попиту та пропозиції на наркотичні засоби, а також виробляти стратегічні напрямки подальшої діяльності. Враховуючи вищевикладене, особливо актуальним є на сьогодні поси­лення відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Метою прийняття даної пропозиції до уваги є посилення кримінальної відповіда­льності, що сприятиме зменшенню кількості осіб, які вживають наркотичні засоби та психотропні речовини, значному зниженню рівня злочинності у сфері обігу наркотич­них засобів, психотропних речовин, їх ана­логів або прекурсорів.

Внесення змін до ст.310, на наш погляд, є нагальною необхідністю сьогодення, оскі­льки треба розуміти, що гідропоніка є най­більш легким способом вирощування коно­плі, крім того він є недорогим і ефективним. Необхідно лише створити для рослини най­більш сприятливі умови щодо світла, тем­ператури, чистоти води, збагачення рослини киснем, поживними речовинами й підтри­мань необхідного кислотно-лужного бала­нсу.

Впровадження ефективної протидії зло­чинності у сфері незаконного обігу нарко­тичних засобів, зокрема, внесення відповід­них змін до ст.310 КК України, та їх реалізація дозволить скоротити обсяги неза­конного обігу наркотичних засобів, психот­ропних речовин і прекурсорів, зменшити кількість наркотично залежних громадян в країні, вдосконалити державний механізм протидії наркозлочинності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України // ВВР України. - 1996. -№ ЗО. - Ст. 141.

2. Проект (Орієнтовна структура) Націо­нальної стратегії боротьби з наркотиками на період до 2020 року: Державна служба України з контролю за наркотиками : від

Р., № 864 (43) [Електронний ре - сурс]. - Режим доступу: Http://www. apteka. ua/article/96565.

3. Кримінальний кодекс України // ВВР України. - 2001. - № 25-26. - Ст. 131.

4. Вієвський А. М. Зріз наркотичної ситу­ації в Україні 2012 (дані 2011 року) / А. М. Вієвський, М. П. Жданова. - К. : ДУ УММ - ЦАН МОЗ України, 2012. - 45 с.

5. Бердан Н. В. Узагальнення судової практики розгляду кримінальних справу сфері обігу наркотичних засобів Калуським міськрайонним судом за 2012 рік / Н. В. Бе­рдан [Електронний ресурс]. - Режим досту­пу:

Http://court. gov. ua/sud0908/litigationcourt/40.

6. Литвинець Т. Я. Аналіз даних судової статистики про роботу місцевих загальних судів Запорізької області за 1 півріччя 2012 року / Т. Я. Литвинець [Електронний ре - сурс]. - Режим доступу: Http://court. gov. ua/tu08/statistika/su_stat_2012_l.

7. Аналіз показників здійснення судочин­ства Вознесенським міськрайонним судом за 2012 рік [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Http://court. gov. ua/sudl407/stat.

8. Рудик Л. М. Аналіз стану здійснення судочинства по кримінальних справах Го - щанським районним судом Рівненської об­ласті у 2012 році / Л. М. Рудик [Електрон­ний ресурс]. - Режим доступу: Http://court. gov. ua/sudl703/info/analizs/26948.

9. Якименко Л. М. Аналіз стану здійс­нення судочинства за 2012 рік Доманівсь - ким районним судом Миколаївської області / Л. М. Якименко [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// court. gov. иа/ sud 1409/news/244 83.

10. Вирок Смілянського міськрайонного суду Черкаської області : від 23.10.2012 p., № 2315/5297/2012 р. Електронний ресурс]. - Режим доступу: Http://reyestr. court. gov. ua/Review/28220596.

11. На Донеччині міліція виявила «буди- нок-плантацію» конопель : від 03.04.2013 р. / за матеріалами ВЗГ ГУМВС України в До­нецькій області [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Http://mvs. gov. ua/mvs/control/main/uk/publish /article/833364.

12. За вирощування конопель - 5 років ув’язнення : за матеріалами ВЗГ ГУМВС України в Харківській області від


01.03.2013 р. [Електронний ресурс]. - Ре­жим доступу: Http://mvs. gov. ua/mvs/ сопІго1/таіп/ик/риЬ1і зЬ/аг! іс1е/82 5 8 3 0.

13. Ожегов С. И. Толковый словарь Оже-

Гова / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова [Елек­тронний ресурс]. - Режим доступу: Http://www. ozhegov. org.Кучерява Ю. О. Боротьба з наркозлочинністю у контексті змін стЗЮ Кримінально­го кодексу України /Ю. О. Кучерява // Форум права. — 2013. — № 2. — С. 272—279 [Елек­тронний ресурс].

Розглянуто загальний стан розповсюдженості суспільно небезпечних діянь у сфері обігу наркотичних засобів, особливості притягнення до відповідальності за ст.310 Кримінального кодексу України, та пропозиції щодо вдосконалення її механізму за посів, вирощувань снотворного маку й конопель

Кучерявая Ю. А. Борьба с наркопреступностью в контексте изменений ст.310 Уго­ловного кодекса Украины

Рассмотрено общее состояние распространенности общественно опасных деяний в сфере оборота наркотических средств, особенности привлечения к ответственности по ст.310 Уголовного кодекса Украины, и предложения по совершенствованию ее меха­низма за посев, выращивание снотворного мака и конопли.

Kucherijava J. О. The Fight against Drug Trafficking in the Context of Changes in Clause 310 of the Criminal Code of Ukraine

The overall prevalence of socially dangerous acts in the field of narcotics has been consid­ered as well as the prosecution under Clause 310 of the Criminal Code of Ukraine, and sug­gestions for improvement of the mechanism for seeding, cultivation of opium poppy and cannabis.