joomla
ВИВЧЕННЯ РІВНЯ, СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ СПРАВ, ЩО РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА (ЗА ПЕРІОД 2008-2012 РОКІВ)
Форум права

УДК 347.9“2008/2012”

О. М. ГУЛІДА, Харківський національний університет внутрішніх справ

Ключові слова: суди першої інстанції.\ цивільно - правова статистика, судова статистика, циві­льні справи, справи позовного провадження, справи окремого провадження, справи наказного провадження

Одне з центральних місць у багатоплано­вій діяльності держави займає виконань за­вдань із забезпечень правопорядку та закон­ності, захисту та забезпечення реальної можливості реалізації прав і свобод людини й громадянина, охорони прав і законних інте­ресів державних та недержавних організацій, підприємств і установ, трудових колективів.

Дана функція реалізується наявністю у державі органів законодавчої, виконавчої та судової влади. У широкому сенсі всі ці орга­ни виконують обов’язок по забезпеченню прав та свобод людини. Тому саме це завдан­ня - відображень особливої турботи держа­ви та її органів, що підкріплено відповідними нормами Конституції України та інших нор - мативно-правових актів.

Однією з найважливіших гарантій дотри­мань прав і законних інтересів є наявність судової влади. Дане положень підтверджено ст.55 Конституції України, що є нормативно - правовим актом найвищої юридичної сили, відповідно до якого права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Проте, для будь-якої держави важливо не лише захищати порушені права і свободи, але й не допускати виникнень таких порушень; вчиняти дії, спрямовані на вдосконалення но­рмативно-правових актів держави; забезпечу­вати вільну реалізацію фізичними та юридич­ними особами своїх прав і законних інтересів; створювати найбільш сприятливі для цього умови.

Одним із способів, що дають змогу держа­ві аналізувати наявність певних прогалин у законодавстві, неефективність дій існуючих правових норм та інше, є ведень, вивчень та узагальнень правової статистики, яка своїми показниками відображає кількісну сторону рі­зних соціальних явищ, пов’язаних із застосу- ваньм норм права і реалізацією правової від­повідальності: характеризує рівень, структуру і динаміку, причини та умови проявів різних правопорушень та заходи щодо боротьби з ними в конкретних умовах і простору, і часу. Використовуючи дані правової статистики, можна також охарактеризувати діяльність су­дових і правоохоронних органів, які викону­ють функції юрисдикції, виявити недоліки, які мали місце в роботі цих органів.

Висловлюючись фігурально, статистика - це міст, що з’єднує теорію і практику [1, с.7]. Так, використання в наукових розробках ре­зультатів статистичних досліджень дозволяє пізнавати тенденції та закономірності розвит­ку суспільного життя, попереджати злочини та інші правопорушень, удосконалювати за­конотворчу базу.

Дослідженьм і вивченьм правої статис­тики займалися такі провідні російські вчені, як Т. Г. Остроумов, Л. К. Савюк; у вітчизьній юридичний науці питань правової статисти­ки досліджувалися такими вченими, як О. Г. Кальман, І. О. Христич, А. Т. Мармоза, С. В. Яковлєв.

Разом із тим, правова статистика потребує подальшого розвитку, зокрема, цивільно - правова статистика є однією з найменш роз­роблених галузей правової статистики, яка досі не отримала детального освітлення пи­тань організаційно-правового забезпечень ведень статистики, розробки автоматизова­них інформаційних систем для ведення стати­стики цивільного судочинства та виконань судових рішень, удосконалень статистичних


Показників судової діяльності й формування системи порівнянних показників судових ор­ганів. Тому метою даної статті є аналіз і дос­ліджень показників звітності судової статис­тики цивільних справ позовного, окремого та наказного провадження у судах першої інста­нції за період 2008-2012 років [2] за допомо­гою прийомів і способів правової статистики, з метою виявлень певних закономірностей щодо рівь, структури та динаміки справ, що розглядаються в порядку цивільного судо­чинства.

Однією з галузей правової статистики є цивільно-правова статистика. Її головна мета - облік цивільно-правових спорів, що перебу­вають на розгляді судів загальної юрисдикції, а також облік результатів їх діяльності щодо розгляду спорів [3, с.97]. У свою чергу, циві­льно-правова статистика підрозділяється на два розділи: 1) статистику цивільного судо­чинства; 2) статистику виконань судових рі­шень [3, с.97-98].

Перше місце у структурі справ, що розгля­дають суди першої інстанції, займають спра­ви цивільного судочинства. Судова статисти­ка судів загальної юрисдикції по цивільних справах надає можливість об’єктивно оцінити ефективність правових інститутів, таких як позовне, наказне, та окреме проваджень.

У табл. 1 проілюстровано зміни у структурі розглянутих цивільних справ і матеріалів за 2008-2012 рік.Найменування показників

Перебувало на розгляді справ і матеріалів, на рік

2008

2009

2010

2011

2012

Наказне проваджень

443798

415540

474323

699837

437610

Питома вага наказного провадження від числа загальної кількості справ і матеріалів поточного року, %

19,97

18,81

16,6

31,43

23,12

Позовне проваджень

1552399

1555691

2150853

1266716

1171552

Питома вага позовного провадження від числа загальної кількості справ і матеріалів поточного року, %

69,84

70,4

75,25

56,88

61,9

Окреме провадження

122675

107101

98709

100086

94042

Питома вага окремого провадження від числа загальної кількості справ і мате­ріалів поточного року, %

5,52

4,85

3,45

4,5

4,97

Інші справи цивільного судочинства

103848

131314

134369

160210

189335

Питома вага інших справ цивільного судочинства від числа загальної кілько­сті справ і матеріалів поточного року

%

4,67

5,94

4,7

7,19

10,01

УСЬОГО

2222720

2209646

2858254

2226849

1892539

Були на розгляді у місцевих загальних судах


Таблиця 1 - Цивільні справи та матеріали, ш
Найбільше надходжень справ і матеріа­лів, що розглядалось у порядку цивільного судочинства в судах першої інстанції, спосте­рігалось у 2010 році і складало за даними су­дової статистики 2858254 справ і матеріалів. При розгляді внеску кожного провадження незмінним лідером є позовне, частка якого в середньому за п’ять років склала 66,85 % усіх справ, що розглядаються в порядку цивільно­го судочинства. Друге місце за кількістю справ і матеріалів займає наказне проваджен­ня, питома вага якого у 2011 році значно збі­льшилася та склала 31,43 %, що майже удвічі більше порівняно з 2010 роком. Окреме провадження та інші справи цивільного судочин­ства займають третє місце серед справ циві­льного судочинства. Невелике випереджень інших справ цивільного судочинства спостері­гається за останні два роки, що у середньому значенні складає 2 %. Потрібно відзначити, що 2012 рік у цілому відзначився зниженням кі­лькості справ і

Матеріалів, які були на розгля-

Найменування показників

Розглянуто справ і матеріалів

2008

2009

2010

2011

2012

Наказне проваджень

443116

414584

459918

680807

422855

Розглянутих справ і матеріалів від числа загальної кількості справ наказного про­вадження, %

99,85

99,77

96,96

97,28

96,63

Позовне проваджень

1271799

1205088

1882032

1023749

964388

Розглянутих справ і матеріалів від числа загальної кількості справ позовного про­вадження, %

81,92

77,46

87,50

80,82

82,32

Окреме проваджень

111253

95162

89262

90126

84923

Розглянутих справ і матеріалів від числа загальної кількості справ окремого про­вадження, %

90,69

88,85

90,43

90,05

90,30

Інші справи цивільного судочинства

96883

120677

123040

141637

176467

Розглянутих справ і матеріалів від числа загальної кількості інших справ цивільно­го судочинства, %

93,29

91,90

91,57

88,41

93,20

Таблиця 2 - Цивільні справи та матеріали, іи


Ді цивільного судочинства: порівняно з 2011 роком на 334310 справ і матеріалів менше.

Висвітлити співвідношення кількості ная­вних справ і кількості розглянутих справ за відповідний період, допоможе табл.2, в якій відображено цивільні справи і матеріали, що були розглянуті в місцевих загальних судах за 2008-2012 роки.

Були розглянуті в місцевих загальних судахЕфективність судового адмініструвань, своєчасність розгляду, якість рішень і рівень задоволеності учасників судового процесу - головні критерії, від яких залежать дієвість і якість судової системи. Серед усіх прова­джень наказне провадження має найбільший відсоток розглянутих справ, середній показ­ник яких за п’ять років складає 98,1 %. Така оперативність пов’язана з тим, що видача су­дового наказу проводиться у триденний строк без судового засідань і виклику сторін. Ви­сокий відсоток розгляду справ і матеріалів окремого провадження та інших справ циві­льного судочинства, середнє значень якого за досліджуваний період, складає 90,64 % та 91,67 % відповідно. Рівень розгляду справ по­зовного провадження порівняно з наказним і окремим є декілька нижчим, але належним, як для даного виду провадження, середній пока­зник якого 82 %.

Проаналізуємо детальніше позовне прова­джень. Воно є основним і найбільш пошире­ним видом цивільного судочинства, оскільки саме у позовному провадженні розглядається більшість цивільних справ. Засобом пору­шень цивільної процесуальної діяльності є позов, який тісно пов’язаний із суб’єктивним матеріальним правом (цивільним, житловим, земельним, сімейним, трудовим тощо), на за­хист якого він вчиьється [4, с.517]. Врахо­вуючи матеріально-правовий критерій, позо­ви поділяються на види залежно від характеру спірних правовідносин. Позови можуть виникати із цивільних, житлових, зе­мельних, сімеиних, трудових та інших право­відносин [4, с.519].

Для судової статистики позовне прова­дження представлене кількістю спорів, поді­леною на види саме за матеріально-правовою ознакою. Судова звітність позовного прова­дження представлена відповідними категорі­ями справ, які наведені у табл. З.Таблиця 3 - Справи позовного провадження, що були у провадженні судів першої інстанції

Категорії справ

Справ, на рік

2008

2009

2010

2011

2012

Спори про право власності та інші речові права

144015

114187

97931

88269

69255

Спори про право інтелектуальної власності

512

466

405

412

372

Спори, що виникають із договорів

453962

545515

547654

358880

317329

Спори про недоговірні зобов’язання

87853

81644

71141

58405

52101

Спори про спадкове право

131084

94016

87253

92684

86706

Спори про захист немайнових прав фізичних осіб

5061

4767

5326

3507

3032

Спори, що виникають із житлових правовідносин

157451

132231

112126

61679

56412

Спори, що виникають із земельних правовідносин

26748

25912

24425

24735

24138

Спори, що виникають із сімейних правовідносин

339234

319873

332425

331674

319502

Спори, що виникають із трудових правовідносин

37624

43523

39357

30505

25931

Спори, пов’язані із застосуванням Закону України «Про захист прав споживачів»

6128

7887

8660

8048

7910

Звільнення майна з-під арешту (виключення майна з опису)

1688

2399

3535

4060

4714

Інші справи позовного провадження

9294

7863

586977

17315

8103

Усього

1400654

1380283

1917215

1080173

975505Найбільша кількість справ позовного про­вадження припадає на 2010 рік. Порівняно з 2009 роком це майже на 537 тис. спорів біль­ше. Така ситуація зумовлена, насамперед, на­дходженням до розгляду справ, що пов’язані із соціальними виплатами. Ця категорія справ у судовій звітності віднесена до «Інших справ позовного провадження» і склала у 2010 році 586977 справ, обігнавши за кількістю всі інші види категорій спорів.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо під­відомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами» від 18.02.2010 р., з компетенції адміністративних судів було вилучено й пе­редано загальним судам спори, пов’язані із соціальними виплатами. Оскільки спори, що розглядаються адміністративними судами, згідно зі ст.4 Кодексу адміністративного су­дочинства України (далі - КАС) є публічно- правовими, відповідач є суб’єктом владних повноважень (ст. З КАС), а спори, пов’язані із соціальними виплатами, законодавець, ма­буть такими не вважав, зазначивши у цьому Законі, що вони повинні розглядатись у по­рядку цивільного судочинства. Однак, протя­гом менш ніж півроку позиція законодавця змінилась із точністю до навпаки: Законом


України від 07.07.2010 р. «Про судоустрій і статус суддів» ці спори знову було включено до юрисдикції адміністративних судів [5, с.119-120].

У судах першої інстанції за 2008-2009 роки було на розгляді 1547131 спорів, що виника­ють із договорів. Така величезна кількість ви­никла у зв’язку з фінансовою кризою

2008 року в Україні, коли суттєво зросла вар­тість валюти, а прибутки підприємств і насе­лень впали, і, як наслідок, багато позичаль­ників утратили можливість розраховуватися за кредитами. Тому значною мірою зросла кіль­кість судових спорів щодо невиконання креди­тних договорів, звернень стягнень на заста­влене майно, визнань договорів кредиту чи застави недійсними.

Для дослідження частки кожної окремої ка­тегорії справ у позовному провадженні наве­дено табл.4.Таблиця 4 - Питома вага справ, що були у провадженні судів першої інстанції

Категорії справ

Сп

Зав, % на рік

2008

2009

2010

2011

2012

Спори про право власності та інші речові права

10,28

8,27

5Д1

8,17

7,10

Спори про право інтелектуальної власності

0,04

0,03

0,02

0,04

0,04

Спори, що виникають із договорів

32,41

39,52

28,57

33,22

32,53

Спори про недоговірні зобов’язання

6,27

5,92

3,71

5,41

5,34

Спори про спадкове право

9,36

6,81

4,55

8,58

8,89

Спори про захист немайнових прав фізичних осіб

0,36

0,35

0,28

0,32

0,31

Спори, що виникають із житлових правовідносин

11,24

9,58

5,85

5,71

5,78

Спори, що виникають із земельних правовідносин

1,91

1,88

1,27

2,29

2,47

Спори, що виникають із сімейних правовідносин

24,22

23,17

17,34

30,71

32,75

Спори, що виникають із трудових правовідносин

2,69

3,15

2,05

2,82

2,66

Спори, пов’язані із застосуванням Закону України «Про захист прав споживачів»

0,44

0,57

0,45

0,75

0,81

Звільнення майна з-під арешту (виключень майна з опису)

0,12

0,17

0,18

0,38

0,48

Інші справи позовного провадження

0,66

0,57

30,62

1,60

0,83

УСЬОГО

100

100

100

100

100Таблиця 4 надає наочне уявлень про най- численніші види справ, що виникають у позо­вному провадженні з 2008 по 2012 роки. Та­кими є спори:

- що виникають із договорів - середь пи­тома вага за п’ять років склала 33,25 % від за­гальної кількості справ;

- що виникають із сімейних правовідносин

- середь питома вага - 25,64 %;

- спори про право власності - 7,79 %, спори про спадкове право - 7,64 %, спори що вини­кають із житлових правовідносин - 7,63 %.

Категорію «Інші справи позовного прова­джень» до переліку не додано, оскільки знач­


На кількість справ цієї категорії виникла тільки у 2010 році, коли розгляд справ, пов’язаних із соціальними виплатами, було віднесено до юрисдикції цивільного судочинства на строк з

Березня до липня 2010 року.

У табл.5 викладено дані щодо розгляду справ позовного провадження у відсотках.Таблиця 5 - Відсоток розглянутих справ позовного провадження від загальної кількості справ позовного провадження, що були у провадженні судів першої інстанції

Категорії справ

Справ, % на рік

2008

2009

2010

2011

2012

Спори про право власності та інші речові права

81,07

76,73

77,69

78,92

79,83

Спори про право інтелектуа­льної власності

63,67

55,79

62,47

62,62

67,74

Спори, що виникають із дого­ворів

82,11

75,29

82,01

77,28

80,66

Спори про недоговірні зо­бов’язання

69,55

68,27

72,52

72,50

77,74

Спори про спадкове право

89,03

84,69

86,59

86,15

88,13

Спори про захист немайнових прав фізичних осіб

66,15

60,54

73,32

70,06

72,20

Спори, що виникають із жит­лових правовідносин

82,03

73,27

84,69

75,71

78,62

Спори, що виникають із земе­льних правовідносин

68,14

64,00

67,77

66,84

73,41

Спори, що виникають із сі­мейних правовідносин

87,63

85,48

87,10

86,95

88,82

Спори, що виникають із тру­дових правовідносин

77,21

75,20

81,58

80,00

81,01

Спори, пов’язані із застосу­ванням Закону України «Про за­хист прав споживачів»

67,31

63,67

67,59

70,59

74,26

Звільнення майна з-під ареш­ту (виключення майна з опису)

72,27

69,95

75,16

78,33

79,87

Інші справи позовного прова­дження

78,76

70,52

98,62

84,83

77,58

УСЬОГО

82,63

77,43

87,47

80,68

83,38Таблиця 5 дає змогу дослідити тривалість розгляду тієї чи іншої категорії спорів. Якщо виокремити справи, які мають тривалий розг­ляд, то це:

- спори про право інтелектуальної влас­ності - у середньому із 100 справ щороку роз­глядається тільки 64 справи;

- спори, що виникають із земельних право­відносин; спори про захист немайнових прав фізичних осіб - із 100 розглядається 68 справ;

- спори, пов’язані із застосуванням Закону України «Про захист прав споживачів» - май­же 69 справ із 100 суди встигають розглянути протягом року.

Тривалість розгляду справ завжди є пред­метом окремого обговорення. Основними причинами затримок є складність справ, вико­image002image003image004Ристання сторонами тактики зволікань, брак інформації чи документів, зайнятість свідків або експертів, завантаженість суддів, внутріш­ня організація роботи суду. Тому в кожному окремому випадку є свої об’єктивні та суб’єктивні причини.

Особливістю спорів про право інтелектуа­льної власності є те, що вони стосуються спе­ціальних питань, які вимагають особливої компетенції суддів у різних галузях науки і техніки. Тобто вони не можуть бути вирішені без застосувань спеціальних знань у певній науковій або технічній галузі і відповідно, потребують залучень фахівців-експертів. Цей факт істотно впливає на тривалість розг­ляду і вирішення справи.

Спори, що виникають із земельних право­відносин, спори про захист немайнових прав фізичних осіб, а також спори, пов’язані із за - стосуваньм Закону України «Про захист прав споживачів» є досить складними справами ци­вільного судочинства та вимагають залучень до розгляду експертів, третіх осіб, всебічного та детальнішого вивчення обставин.

Як уже зазначалось, крім справ позовного проваджень до компетенції судів віднесено й справи окремого провадження. Його особ­ливості: вирішується тільки спір про факт, про стан, але не спір про право; справа пору­шується за заявою, тому немає позову; немає сторін, оскільки відсутній спір про право, а є заявники, зацікавлені особи [5, с.226].

Повний перелік справ окремого прова­джень надано у п.2 статті 234 «Окреме про­ваджень» Цивільного процесуального коде­ксу України (далі ЦПК), на підставі чого і ведеться облік у судовій звітності.

У табл.6 показано зміни у структурі справ окремого проваджень за 2008-2012 роки.


image005Справи окремого провадження за 2008-

2012 роки складають трохи менше 5 % від за­гального обсягу цивільних справ і матеріалів, що розглядались у судах першої інстанції. Цей показник невеликий і найбільшого свого рівня досягав у 2008 році - 109124 справи. Із кож­ним роком кількість справ окремого прова­джень зменшується в цілому. Так у 2012 році загальна кількість - уже 78315 справ, що на 30809 справ менше порівняно з 2008 роком. Виокремимо справи, кількість яких за останні п’ять років значно скоротилася:

1) справи про встановлень фактів, що мають юридичне значень скоротилися на

30 %, аз урахуваньм, що такі справи скла­дають найбільшу питому вагу всього окремого провадження, то це найзначніше скорочення;

2) image006Справи про визнань фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошень її помер­лою - на 63 %;

3) справи про розкриття банком інформа­ції, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб - на 59 %.

Також скоротився розгляд справ про: об­межень цивільної дієздатності фізичної осо­би, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи; скасувань рішення про визнання фі­зичної особи безвісно відсутньою чи оголо­шень її померлою; усиновлення.

Однак є справи, кількість яких зросла, і це передусім: справи про надання особі психіат­ричної допомоги у примусовому порядку - на 40 %; справи про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу - на 121 %. Це, певним чином, тривожний знак, який сві­дчить, зокрема, про сучасний стан морально­го та фізичного здоров’я суспільства.

У табл.7 подано аналіз щодо частки кожної категорії справ окремого проваджень.

image007Таблиця 7 дає уявлень окремого прова­джень зсередини, завдяки чому маємо змогу аналізувати внесок кожної справи окремого проваджень.

1. Справи про встановлень фактів, що мають юридичне значення, є найбільш ваго­мими з усіх справ з року в рік. Середь пито­ма вага за п’ять років за такими справами складає 58,16 %. Сюди входять справи (ст.256 ЦПК України) про факти: родинних відносин; перебувань на утриманні; каліцтва; реєстра­ції усиновлення, реєстрації шлюбу, розірвань шлюбу; проживань однією сім’єю чоловіка та дружини без шлюбу; приналежності правовс - тановлюючого документа; народження особи в певний час; смерті особи в певний час.

2. Друге місце займають справи про обме­жень цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поно­влення цивільної дієздатності фізичної особи, де середь питома вага за п’ять років - 9,64 %.

3. Третє місце належить справам окремого провадження: про визнань фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошень її помер­лою - 5,89 %; про усиновлень - 5,43 %; про надань особі психіатричної допомоги у при­мусовому порядку -5,18%.

Справи з найменшою питомою вагою - про відновлення прав на втрачені цінні папе­ри на пред’явника та векселі. За останні п’ять років питома вага цієї категорії у справах окремого проваджень становить лише

0, 03 % (найбільшого абсолютного значень цей показник досягав у 2011 році - 63 заяви; найменшого у 2012 році - 10 справ).

У табл.8 відображено дані щодо розгляду справ окремого провадження у відсотках.

Стосовно розгляду справ окремого прова­дження важливо відзначити достатньо висо­кий рівень їх вирішень: із 100 справ, що на­дходять, розглядається 90 справ.

Найбільш довготривалими справами є справи про відновлення прав на втрачені цін­ні папери на пред’явника та векселі. Так, у році із 16 справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та век­селі розглянуто було лише шість справ. Дана ситуація має місце, якщо при розгляді справи у порядку окремого проваджень виникає спір про право, якии вирішується в порядку позовного провадження, тому суд залишає заяву без розгляду і роз’яснює заінтересова­ним особам, що вони мають право подати по­зов на загальних підставах.Таблиця 8 - Відсоток розглянутих справ окремого провадження від загальної кількості справ окремого провадження, що були у провадженні судів першої інстанції

Категорії справ

Справ, % на рік

2008

2009

2010

2011

2012

Справи про обмеження цивільної дієздат­ності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення циві­льної дієздатності фізичної особи (усього)

76,87

73,00

75,16

73,80

76,25

Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності

87,78

96,30

95,00

91,11

89,47

Справи про визнання фізичної особи без­вісно відсутньою чи оголошення її поме­рлою

91,01

87,31

88,62

89,02

88,99

Справи про скасування рішення про ви­знання фізичної особи безвісно відсут­ньою чи оголошення її померлою

89,61

89,81

92,03

90,66

92,73

Справи про усиновлення

93,26

94,07

94,52

93,62

94,28

Справи про встановлення фактів, що ма­ють юридичне значення

92,86

90,49

92,04

91,53

92,63

Справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі

72,00

37,50

88,24

88,89

70,00

Справи про передачу безхазяйної неру­хомої речі у комунальну власність

87,67

86,67

87,64

90,69

93,70

Справи про визнання спадщини відумер- лою

89,34

89,04

87,99

92,57

91,94

Справи про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку

98,16

98,99

98,51

98,32

99,05

Справи про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу

93,86

97,39

97,37

94,46

96,83

Справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних і фізичних осіб

93,14

89,25

91,25

93,00

94,72

Справи, що виникають із сімейних право­відносин (усього)

94,07

93,49

92,93

92,55

94,78

Інші справи

92,47

94,16

91,50

89,90

91,37

УСЬОГО

91,42

89,33

90,58

90,34

91,37Наступна і остання характеристика статис­тики звітності судів першої інстанції нале­жить наказному провадженню. Наказне про­вадження - це прискорений та спрощений вид


Судочинства, коли припускається безспірність вимог кредитора. Особливості наказного про­ваджень полягають у тому, що: 1) вирішень справ здійснюється у формі видачі судового наказу, 2) предметом стягнень є кошти у ви­могах, передбачених у ст.96 ЦПК; 3) судовий наказ є одночасно й виконавчим документом;

4) можливість скасувань судового наказу судом, який його постановив у порядку ст. 105-1 ЦПК України [6, с.200].

Інститут наказного проваджень з прийьт- тям Закону України «Про судоустрій і статус суддів» зазнав змін, які були внесенні до ЦПК України. Із серпь 2010 року було розширено перелік вимог, проте скасовано можливість видачі судового наказу за будь-яким письмо­вим договором і про витребувань майна.

Наказне провадження представлено в табл.9 кількістю заяв про видачу та скасуван­ня судового наказу.Таблиця 9 - Розгляд заяв про видачу та скасування судового наказу

Заява

Рік

2008

2009

2010

2011

2012

Розгляд заяв про видачу судового наказу

423106

387911

436998

644458

393300

Питома вага розгляду заяв про ви­дачу судового наказу від загальної кількості розгляду заяв наказного провадження, %

95,48

93,57

95,02

94,66

93,01

Розгляд заяв про скасування судового наказу

20010

26673

22920

36349

29555

Питома вага розгляду заяв про ска­сування судового наказу від загаль­ної кількості розгляду заяв наказно­го провадження, %

4,52

6,43

4,98

5,34

6,99

Усього

443116

414584

459918

680807

422855Аналіз даних табл.9 свідчить про значне збільшення кількості заяв про видачу судово­го наказу у 2011 році: на 207460 заяв більше, ніж у 2010 році. Зростання пов’язано із вне­сеними змінами до ЦПК України, зокрема появою вимоги про стягнень заборгованості за оплату послуг: житлово-комунальних, те­лекомунікаційних, телебачень та радіомов­лення. Протягом 2011 року велика кількість заяв про видачу судового наказу надходила саме від підприємств, що надають житлово - комунальні, телекомунікаційні послуги, пос­луги телебачень та радіомовлень.

Судами першої інстанції за 2011 рік було постановлено 100693 судових наказів, пов’я­заних із вимогами про стягнень заборгова­ності за оплату житлово-комунальних послуг (згідно з даними сайту Єдиного державного реєстру судових рішень» [7]), адже це майже половина від загальної кількості приросту (207460) розглянутих заяв. У 2012 році кіль­кість виданих судових наказів про стягнень заборгованості за оплату житлово-комуналь­них послуг зменшується тільки в абсолютному значенні і складає 56789 наказів. У процент­ному відношенні кількості виданих судових наказів про стягнень заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг до загальної кі­лькості розглянутих заяв становище майже не змінюється і складає 14,4 % (для порівнянь, цей показник у 2011 році - 15,6 %).


Кількість розгляду заяв про скасувань су­дового наказу в середньому за п’ять років становить 5,65 % від загальної кількості заяв наказного провадження, що були розглянуті. Однак спостерігається його зростань протя­гом останніх двох років, що пов’язано з поя­вою вимоги про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг. Це під­тверджується аналізом, проведеним на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень [7], кількості виданих ухвал і наказів на заяви про скасування судового наказу. Так, у 2011 році від загальної кількості судових докумен­тів наказного проваджень було видано 32 % наказів та ухвал на заяви про скасувань су­дового наказу щодо вимоги про стягнення комунальних послуг. У 2012 році дане спів­відношення складало 30,6 %.

Проведений кількісний аналіз показників звітності судової статистики цивільних справ у судах першої інстанції за період 2008-2012 років виявив:

1. Основним і найчисленнішим прова­дженням є позовне, кількість справ якого в середньому складає за п’ять років 66,85 % від загальної кількості справ і матеріалів, що на­дходять до судів першої інстанції. Справи, які являють позовне провадження, це, насампе­ред: спори, що виникають із договорів, сімей­них відносин і спорів про право власності. Спори про право інтелектуальної власності мають найтриваліший термін розгляду - 64 % справ від загальної кількості, що перебувають у провадженні, суди розглядають за рік.

2. Окреме проваджень характеризується, насамперед, справами про встановлень фак­тів, що мають юридичне значення, їх питома вага в окремому провадженні дорівнює 58,16 %. За останні п’ять років кількість справ окремого провадження поступово зменшуєть­ся. При цьому виявлено факт росту кількості справ стосовно надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку та про обов’язкову госпіталізацію до протитуберку­льозного закладу.

3. За результатами розгляду цивільних справ у наказному провадженні суд ухвалює судовий наказ. У серпні 2010 року відбулися зміни у ЦПК України стосовно переліку ви­мог наказного провадження, що одразу поз­начилося на кількості видачі та скасуванні судових наказів. Так, у 2011 році на розгляді про видачу судового наказу перебувало на 40 % заяв більше, ніж у 2009 році. Також тре­тину всіх наказів і ухвал на заяви про скасу­вань судового наказу було видано щодо ви­моги про стягнення комунальних послуг у 2011-2012 роках.

У даній статті було досліджено, проаналі­зовано та системно викладено статистику з розгляду цивільних справ у судах загальної юрисдикції. Це дослідження дозволяє кожно­му науковцю чітко простежити зв’язок між економічним станом держави, доречністю рішень органів влади у конкретних ситуаціях, нормами законодавства України, що прийма­ються, змінюються чи скасовуються. Одним із невід’ємних завоювань судової влади, є те, що фізичні та юридичні особи почали дедалі активніше захищати свої права саме в суді, про що свідчать показники судової статисти­ки, однак судова статистика висвітлює також прогалини та слабкі місця, що виникають у разі зміни норм законодавства, економічної ситуації в державі тощо.

ЛІТЕРАТУРА

1. Кальман О. Г. Правова статистика : на - вч. посіб. для юрид. вузів і фак. / О. Г. Каль­ман, І. О. Христич. - X. : Право, 1999. - 204 с.

2. Судова статистика [Електронний ре - сурс]. - Режим доступу: Http://court. gov. ua/ 8іісІоуа_8ІаІу8Іука.

3. Савюк Л. К. Правовая статистика : учеб­ник/ Л. К. Савюк. - М. : Юристь, 2002. - 588 с.

4. Курс цивільного процесу : підручниук / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранковата ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X. : Право, 2011. - 1352 с.

5. Тертишніков В. І. Цивільний процес України : навч.-практ. посіб. / В. І. Тертишні­ков. - Вид. 4-те, доповн. і переробл. - X. : Юрайт, 2012. - 424 с.

6. Цивільний процес : навч. посіб. / за заг. ред. В. А. Кройтора. - X. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. - 278 с.

7. Єдиний державний реєстр судових рі­шень [Електронний ресурс]. - Режим досту­пу : http: //www. reyestr. court. gov. ua.Гуліда О. M. Вивчення рівня, структури та динаміки справ, що розглядаються в по­рядку цивільного судочинства (за період 2008—2012 років) / О. М. Гуліда // Форум пра­ва. — 2013. — № 3. — С. 144—156 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: Http://nbuv. gov. ua/j-pdf/FP_index. htm_2013_3_27.pdf

Розглянуто судову статистику цивільних справ у судах першої інстанції за період 2008-2012 років. Проаналізовано показники звітності судової статистики цивільних справ позовного, окремого та наказного провадження. Виявлено відсоток категорій справ у кожному виді провадження та досліджено їх динаміку, зроблено висновки що­до тісного зв’язку рівня, структури та динаміки цивільних справ з процесами які про­ходять в державі, зокрема з економічним станом держави.

Гулида О. Н. Изучение уровня, структуры и динамики дел, которые рассматривают­ся в порядке гражданского судопроизводства (за период 2008—2012 годов)

Рассмотрена судовая статистика гражданских дел в судах первой инстанции за период 2008-20012 гг. Проанализированы показатели отчетности судебной статистики граж­данских дел искового, отдельного и приказного производства. Определен процент ка­тегорий дел в каждом виде производства и исследована его динамика, сделаны выво­ды относительно тесной связи уровня, структуры и динамики гражданских дел с процессами, которые проходят в государстве, в частности, с экономическим положе­нием государства.

Gulida O. N. Study Level, the Structure and Dynamics of Cases Dealt with in Civil Proceed­ings (For the Period 2008-2012)

Ship statistics considered civil cases in courts of first instance for the period 2008-20012 years. Indexes of reporting judicial statistics of Civil Affairs claim, separate and production clerk. Defined percentage of the types of cases in each type of production and its dynamics is investigated, conclusions regarding the close relationship between the level, structure and dynamics of civil cases to the processes that take place in the state, in particular, the eco­nomic situation of the state.