joomla
ГУМАНІЗАЦІЯ ФОРМ І МЕТОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН
Форум права

УДК 351.741

І. В. ШАМРАИ, Державний науково - дослідний інститут МВС України

Ключові слова: адміністративна діяльність мі­ліції, права та свободи громадян, забезпечення прав і свобод, гуманізм, форми діяльності, ме­тоди діяльності

Гуманізм є фундаментальною основою ор­ганізації державної влади і означає визнань цінності людини як особистості, затверджень пріоритету її інтересів у діяльності держави. З огляду на це працівники міліції зобов’язані діяти виключно в межах своєї компетенції, вміти з професійною зрілістю оцінювати кож­ну конкретну ситуацію, що виникає у їх взає­минах із громадянами, повинні вибирати саме той шлях вирішень питань, що є максималь­но демократичним і гуманним для даної ситуа­ції. Останнім часом значна увага приділяється проблемам реформувань міліції України, що створює можливості для проведень теорети­чної розробки проблеми, обґрунтувань конк­ретних цілей та основних напрямів удоскона­лень адміністративної діяльності міліції, гуманізації форм і методів такої діяльності.

Водночас виникає нагальна потреба у дос­лідженні конкретних методів, які застосовує міліція у сфері забезпечення прав та свобод громадян, з’ясуванню правил поведінки пра­цівників міліції у контексті дотримань деон - тологічних принципів, вивченню такого аспекту їх діяльності як форми і методи ненасильни­цьких дій в умовах соціального конфлікту, розроблення пропозицій, спрямованих на удосконалення теоретико-правових засад і практики реалізації гуманних форм та методів адміністративної діяльності міліції.

Питань утверджень і забезпечень прав та свобод людини й громадянина, поваги до гідності особи, гуманного ставлень до лю­дей у професійній діяльності міліції знайшла своє відображень у працях В. Авер’янова,

О. Андрійко, О. Бандурки, Г. Васяновича, М. Вітрука, В. Венедиктова, Є. Гіди, І. Голос - ніченка, М. Гуренко, С. Гусарєв, С. Гусарова, Р. Калюжного, А. Колодія, А. Комзюка, К. Левченко, О. Мартиненка, В. Медведєва,

О. Музичука, О. Негодченка, А. Олійника,

В. Ортинського, Т. Плугатар, В. Погорілка, П. Рабіновича, С. Сливки та багато інших на­уковців. Безумовно, ця проблема є надзви­чайно актуальною, і водночас надто складною та багатоаспектною, хоча вона має багату дже­рельну базу, проте залишаються недостатньо дослідженими низка питань. Наразі нагальним є удосконалень адміністративної діяльності міліції, оскільки форми та методи такої діяль­ності не завжди відповідають міжнародним стандартам, неодноразово критикувалися правозахисними організаціями та громадські­стю, і не завжди здатні належним чином за­безпечити права та свободи громадян, охоро­ну їх інтересів від протиправних посягань.

Зважаючи на зазначене, мета статті поля­гає у визначенні форм і методів адміністрати­вної діяльності міліції на сучасному етапі, їх відповідності Конституції України та загаль­новизнаним міжнародним стандартам у сфері забезпечень прав та свобод людини й грома­дянина, а також формуванні теоретичних по­ложень і розробці на їх основі практичних рекомендацій, спрямованих на гуманізацію форм та методів вказаної діяльності.

У забезпеченні реалізації принципів взає­модії держави і особи важливу роль повинна відігравати міліція України, реформувань якої на сьогодні здійснюється за умов активі­зації злочинності та інших правопорушень і тому з метою забезпечення ефективності дія­льності цього органу потрібно критично пе­реосмислити та переглянути нормативно - правову базу її діяльності відповідно до пот­реб сучасного реформувань законодавства України, визначити стратегічні напрями дія- льносгі міліції, найефективніші форми і ме­тоди її роботи у забезпеченні реалізації прав та свобод людини і громадянина [І, с.2].

До українських правоохоронців законода­вець пред’являє вимоги, зазначені в Законі України «Про міліцію» та інших нормативно - правових документах МВС України, етичні вимоги, засновані на загальновизнаних мора- льно-етичних принципах і нормах. Особливо підкреслюється, що міліція поважає гідність особи і виявляє до неї гуманне ставлень, за­хищає права людини незалежно від її соціаль­ного походження, майнового чи іншого стану, расової та національної належності, громадян­ства, віку, мови та освіти, ставлення до релігії, статі, політичних та інших переконань.

Поряд із цим, Етичний кодекс органів вну­трішніх справ України зобов’язує усіх пра­цівників при виконанні своїх службових обов’язків ставитися до громадян неупере - джено, уважно, доброзичливо, з почуттям по­ваги до їх людської гідності, не допускати проявів жорстокого або принизливого став­лення до людей, використовувати силу тільки як засіб для досягнень законної мети. Окрім згаданого Кодексу, для правоохоронців важ­ливим є і такий документ, як Присяга. Ставля­чи свій підпис під цим документом, об’єктивно працівник міліції зобов’язується суворо дотри­муватись законності і справедливості [2, с.475].

З правової точки зору особливістю повно­важень міліції у сфері забезпечення прав і свобод громадян є те, що їхня реалізація зде­більшого не припускає дій, пов’язаних із втручанням в особисте життя громадян, а ос­новне призначення полягає в усуненні нега­тивних факторів, що створюють перешкоди громадянам для вільного користування бла­гами індивідуальної свободи.

У контексті розгляду форм і методів адмі­ністративної діяльності міліції у сфері забез­печення прав та свобод громадян, потрібно сказати, що вони не протиставляються одне одному, а знаходяться у тісній взаємодії. Як відомо формами є зовнішні прояви узгодже­ного функціонувань складових елементів механізму забезпечення прав і свобод грома­дян, спрямовані на перетворень закріплених у законі прав та свобод у дійсність. Тобто, форма дає уявлень про структурну діяль­ність, ті шляхи, якими міліція впливає на об’єкт, а метод показує, якими прийомами чи засобами вона реалізує свої повноважень.

На думку К. Толкачева і А. Хабібуліна, формою діяльності міліції у сфері реалізації прав та свобод громадян є сукупність однорід­них, конкретних дій їх працівників, які: по - перше, пов’язані зі створеньм оптимальних умов для того, щоб громадяни вільно користу­вались благами особистої свободи; по-друге, пов’язані з усуненням негативних факторів, що ускладнюють реалізацію особистих прав і свобод, а по-третє, пов’язані із забезпеченням можливостей для здійснення умов щодо за­безпечень особистих прав громадян, які від­бувають покарань за вчинення правопору­шень [3, с.116]. С. Гусарєв під формою діяльності міліції розуміє групу однорідних за своєю характеристикою та правовою приро­дою дій, з допомогою яких міліція забезпечує громадський порядок, безпеку, веде боротьбу зі злочинністю, виконує в цілому свої функції [4, с.19]. У свою чергу, А. Олійник форму ді­яльності міліції щодо забезпечення реалізації прав громадян визначає у вигляді правових і неправових конкретних дій, що здійснюються з метою створення спрьтливих умов для ре­алізації суб’єктивного права, для припинень його порушення і поновлень порушеного права [5, с.8].

Однак на нашу думку, творчий характер адміністративної діяльності міліції неможли­вий без надань їй самостійності у виборі тих чи інших встановлених законодавством форм. Вибір відповідних форм проводиться з ураху- ваньм конкретної ситуації, вимог ефектив­ності та доцільності. Вид конкретної форми визначається характером дій суб’єктів адміні­стративної діяльності у сфері забезпечень прав та свобод громадян. У юридичній науці є різні підходи науковців щодо поділу форм на види. Зокрема К. Толкачев і А. Хабібулін визначають такі форми як: правозастосовну, виховну, правоохоронну [3, с. 118]. А. Олійник,

С. Гусарєв, О. Горова виділяють правові і не - правові [4, с.19; 5, с.8; 7, с. 12]. При цьому

А. Олійник та О. Горова конкретизують їх і розподілять на підвиди. До правових форм вони відносять: правоохоронну, нормотворчу, правозастосовну діяльність, а до неправових - організаційну і виховну [5, с.8]. Окрім запро­понованих О. Горова виділяє також міжнаро - дно-правову форму [7, с.12]. Разом з цим, де­які науковці, крім перелічених вище називають ще інформаційно-консультативну та профілактичну форми [8, с.23-24]. Є. Гіда розглядаючи форми реалізації загальнолюдсь­ких стандартів прав людини виділяє такі: регу­лятивну, правоохоронну, організаційну, вихов­ну. Регулятивна форма передбачає створень необхідних умов для реалізації міліцією своєї компетенції, зокрема з метою забезпечення прав і свобод громадян. Правоохоронна форма спрямована на охорону найважливіших суспі­льних відносин, врегульованих нормами пра­ва, від будь-яких посягань. Вона безпосеред­ньо пов’язана із захистом прав і свобод громадян, а також створенням найбільш спри­ятливих умов для їх реалізації. Організаційна форма потрібна для створення умов з метою забезпечень виконань правозастосовних ак­тів, що регламентують діяльність міліції у сфері охорони особистих прав і свобод. Вихо­вна форма допомагає створити необхідні умо­ви для підвищень рівня правосвідомості як громадян, так і співробітників міліції [6, с.10].

Загалом адміністративна діяльність міліції у сфері забезпечень прав і свобод громадян здійснюється в рамках організаційної та юри­дичної правових форм, які тісно пов’язані й взаємодіють одна з одною, незважаючи на різний зміст. Кожна з них містить у собі еле­менти іншої, що пояснюється двоїстим харак­тером структурно-функціонального устрою міліції. За своїм змістом, характером і власти­востями юридична форма охоплює нормотво­рчу і правозастосовну діяльність. Нормотвор - ча носить підзаконний характер, оскільки спрямована на створення відомчих норматив­них актів, метою яких є регулювання різно­манітних сторін її функціонування. В одному випадку, це документи, що регламентують боротьбу з правопорушеннями, в іншому - визначають механізм заходів щодо їх профі­лактики. Значна кількість нормативних актів стосується зміцнень законності, дотримань прав і свобод громадян, ціла низка прийнятих документів доповнюють і конкретизують за­кони держави й інші підзаконні акти. Основ­ними вимогами до застосувань норм права є законність, обґрунтованість, доцільність і справедливість. У ході правозастосування мі­ліція встановлює наявність прав і обов’язків та їх критерії, визначає момент дії або факт припинень прав і обов’язків, здійснює конт­роль за правильністю їх надбання [9, с. ЗО].

Відносно правозастосовної форми діяльно­сті, то за своїм змістом вона поділяється на регулятивну і правоохоронну. Перша потріб­на для створення умов, що найбільш ефекти­вно спрьли б реалізації прав і свобод грома­дян та їх вплив на поведінку суб’єктів у сфері забезпечень особистої свободи. Необхід­ність у застосуванні закону у формі регуляти­вної діяльності виникає у випадках, коли реа­лізація правових норм, що встановлюють суб’єктивні права і юридичні обов’язки гро­мадян, неможлива без винесень компетент­ними органами відповідних владних рішень. Вона забезпечує вирішень різних управлін­сько-розпорядчих проблем, які спрямовані на виконань завдань внутрішньоорганізаційного для забезпечення нормального функціону­вань, що досягається шляхом реалізації фун­кцій господарського, соціального, культурно­го, матеріального, фінансового, технічного забезпечень, екіпірування та розміщень сил і засобів при проведенні правоохоронних за­ходів та зовнішньоорганізаційного під час охорони громадського порядку в місцях ма­сового скупчення населень; збору і видачі відомостей про осіб, які стали жертвами не­щасних випадків тощо.

Правоохоронна форма є найважливішою формою адміністративної діяльності міліції, що спрямована на охорону суспільних відно­син, врегульованих нормами права від будь - яких посягань та безпосередньо пов’язана із захистом прав і свобод громадян, а також створенням найбільш сприятливих умов для їх реалізації. У загальному значенні правоо­хоронна форма є цілеспрямованою діяльністю щодо створень умов, за яких громадські та державні цінності надійно гарантовані, прак­тично реалізуються і є реальним набуттям кожним громадянином. Головне у діяльності міліції - не фіксація правопорушень та стяг­нень за них і притягнень до відповідальності, а активний профілактичний, попереджуваль­ний вплив, недопущень правопорушень та своєчасне виявлення причин, які спонукають до скоєнь правопорушень [10, с. 118]. Названі форми неможливо розглядати окремо одна від одної. Вони постійно змінюють свій зміст, на­бувають нових рис, оскільки суспільство пере­буває у постійному розвитку та змінюються умови життя, економічний устрій, політика держави, що накладає свій відбиток на форми адміністративної діяльності міліції у сфері за­безпечень прав та свобод громадян.

Окрім загальновизнаних форм адміністра­тивної діяльності міліції, в якості організа­ційної форми розглядають інформаційно - консультативну, яка виявляється в тому, що працівники міліції здійснюють роз’яснень змісту норм права, що закріплюють права і свободи громадян, а також способи їх втілен­ня в життя, допомагають громадянам у скла­данні ними звернень до компетентних органів держави, надають кваліфіковані поради у складних життєвих ситуаціях.

Що стосується міжнародно-правової фор­ми, то вона виникла в результаті аналізу тен­денції зростання міжнародної злочинності, а також розширень міжнародних зв’язків між правоохоронними органами різних держав. Реалізувати цю форму можна під час спіль­них засідань, конференцій, форумів, виставок, при розробці та проведенні спільних опера­цій, використанні досвіду різних держав та об­міні інформацією, під час надань матеріально - технічної допомоги. Правоохоронні органи різ­них країн діляться досвідом щодо надань пра­вової допомоги населенню поліцейськими; про зміст права на захист за законодавством різ­них держав та діяльність правоохоронців щодо його забезпечень; питань реалізації поло­жень про те, що особи, які вступають у право­відносини з працівниками міліції (поліцейсь­кими), мають знати свої права та обов’язки. У результаті такого обміну інформацією удоско­налюється діяльність міліції України, світовий досвід знаходить своє відображень як у пра - вотворчій діяльності держави, так і в правоза - стосовній роботі даного органу [11, с. 174].

Як бачимо, всі форми адміністративної ді­яльності міліції у сфері забезпечення прав та свобод громадян переплітаються між собою і відокремлено одна від одної існувати не мо­жуть. Але вибір конкретного виду форми за­лежить від того, які завдань стоять в конкре­тних обставинах перед міліцією. Таким чином, формами адміністративної діяльності міліції у сфері забезпечення прав та свобод громадян є правові й організаційні види такої діяльності, що здійснюються, з метою створень спрьт - ливих умов для реалізації кожного конкрет­ного права чи свободи, припинення їх пору­шень та поновлення у разі порушень.

Разом із цим варто сказати, що кожна фор­ма реалізується за допомогою одного чи кіль­кох методів, а кожний метод має свою конкре­тну форму, бо метод є формою теоретичного та практичного опанувань дійсності. Як вір­но зазначає Є. Гіда, при застосуванні конкре­тних методів діяльність правоохоронних ор­ганів в сфері реалізації прав та свобод громадян спрямована на конкретну особу, яка характеризується або негативною поведін­кою, або відбуває покарань за вчинене пра­вопорушення, або має певні складнощі у ви­значенні засобів користування особистими правами й свободами. Сюди слід додати й особу, права якої були порушені в результаті протиправних дій. Отже, в будь-якому разі об’єктом застосування конкретних методів є певна особа. Кожний конкретний метод має своє призначення і застосовується при наяв­ності відповідних умов [6].

Важливою передумовою вдосконалення адміністративної діяльності міліції є залучен­ня всього особового складу до процесу опти - мізації роботи, розробки нових підходів, ме­тодів та засобів роботи у сфері забезпечення прав і свобод громадян. Необхідною є підпо­рядкованість службової діяльності нормам Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ та Етичного кодексу. У підрозділах мі­ліції має бути створений здоровий професій­но-службовий, морально-психологічний, со - ціально-культурний клімат, приділена увага формуванню творчого потенціалу працівни­ків міліції, розвитку креативних компонентів мислення [12, с.54]. Оскільки особливе стано­вище міліції зумовлюється не лише обсягом і складністю її повноважень у сфері забезпе­чення прав та свобод громадян, а й тим, що на неї покладається основний тягар боротьби з протиправними діяннями та роботи з профі­лактики і запобігань правопорушенням. Тому працівники міліції здійснюючи заходи вихов­ного, роз’яснювального та заохочувального характеру, виражені в моральному, психоло­гічному чи матеріальному впливі на грома­дян, формують у них розуміння необхідності добровільного та сумлінного дотримань правових норм і правил суспільного співжиття, сприяють вихованню в громадян внутрішньої потреби та стійкої звички до правомірної по­ведінки. На нашу думку, саме здійснення правового виховань населень та проведен­ня роз’яснювальної роботи про діюче законо­давство і відповідальність за його порушення, а також надання різноманітної допомоги осо­бам, які її потребують і є основними гуман­ними формами діяльності міліції. На сучас­ному етапі в організації роботи української міліції виникає потреба в застосуванні міжна­родних стандартів з прав людини та викорис­танні досвіду поліції зарубіжних країн у сфері забезпечень прав і свобод людини, з метою покращень нормативно-правового регулю­вань її діяльності та визначень системи критеріїв оцінки стану забезпечення нею прав і свобод громадян, вирішення питань кадро­вого забезпечення міліції, впроваджень гу­манних форм і методів діяльності.

Резюмуючи викладене вище, можна зроби­ти висновок, що форми і методи адміністра­тивної діяльності міліції у сфері забезпечень прав та свобод громадян є конкретними вида­ми її діяльності, засобами, способами і прийо­мами, за допомогою яких вона створює спрь - тливі умови для здійснень громадянами своїх прав та свобод, охороьє й захищає їх від пра­вопорушень та бере участь у поновленні по­рушених прав і відшкодуванні збитків. Таким чином, форми та методи адміністративної дія­льності міліції в цій сфері є взаємозалежними, їх неможливо розглядати окремо, оскільки ра­зом вони складають єдиний цілісний організм, що створює належні умови для забезпечень прав та свобод громадян.

Вважаємо, що форми та методи адмініст­ративної діяльності міліції як основні елемен­ти механізму забезпечення прав та свобод громадян повинні досконаліше вивчатися на­уковцями та більш ґрунтовно і повно викла­датися в навчальній літературі. Особливу ува­гу слід приділити спеціальним нормативним актам, що визначають міжнародні стандарти правоохоронної діяльності у зазначеній сфері, оскільки нагальним є створення такої міліції, якій притаманні найкращі світові досягнень, що визначають її високий професіоналізм і патріотизм, відданість справі, високу культу­ру й відповідальність. А гуманне ставлень до людини та повага до неї стане не лише службовим обов’язком, але й моральним орі­єнтиром кожного міліціонера.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гамалій І. В. Теоретичні проблеми пра­вового регулювань діяльності міліції щодо забезпечень реалізації конституційних прав і свобод громадян : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук спец.

12.0. 01 /1. В. Гамалій. - К, 2000. - 17 с.

2. Ряшко О. В. Шанобливе ставлень до людини у професійній діяльності працівників ОВС (морально-правовий аспект) / О. В. Ряш­ко // Науковий вісник Львівськ. держ. ун-ту внутр. справ. - 2011. - № 3. - С. 472-479.

3. Толкачев К. Б. Органы внутренних дел в механизме обеспечень личных конституци­онных прав и свобод граждан : монография / К. Б. Толкачев, А. Г. Хабибулин. - Уфа : Уфимск. ВШ МВД СССР, 1991. — 168 с.

4. Гусарєв С. Д. Конституційні основи фо­рмування в Україні правової держави та вдо­сконалення діяльності міліції : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 / С. Д. Гусарєв. - К, 1994. - 20 с.

5. Олійник А. Ю. Механізм, форми, методи та особливості забезпечення органами внут­рішніх справ реалізації прав людини та гро­мадянина : лекція / А. Ю. Олійник. - Київ : НАВСУ, 1997.-38 с.

6. Гіда Є. О. Загальнолюдські стандарти прав людини і забезпечення їх реалізації в ді­яльності міліції : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук спец.

12.0. 01 / Є. О. Гіда. - К, 2000. - 16 с.

7. Горова О. Б. Конституційні громадянсь­кі права людини в Україні і їх забезпечення міліцією (роль міжнародно-правових норм в цьому процесі) : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук спец.

12.0. 02 / О. Б. Горова. - К, 2000. - 16 с.

8. Обеспечение и охрана советской мили­цией конституционных прав и свобод граж­дан : учеб. пособие / [Богачева О. Г. и др.]. - М., 1988.-72 с.

9. Плугатар Т. А. Форми й методи діяльно­сті міліції у сфері реалізації прав та свобод громадян / Т. А. Плугатар // Наука і правоо - хорона. -2011.-№ 1 (11). - С. 27-34.

10. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечень реалізації та захисту : монограф. / кол. авт. ; за заг. ред. В. Б. Авер’янова. - Д. : Ліра ЛТД, 2008. - 588 с.

11. Хальота А. І. Конституційні особисті права та свободи людини і громадянина та їх забезпечень органами внутрішніх справ: дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.01 / Ха­льота А. І. - К, 2004. - 225 с.

12. Максименко С. Д. Основи генетичної психології : навч. посіб. для студентів пед. вузів / Максименко С. Д. - К. : Перспектива, 1998.-220 с.Шамрай І. В. Гуманізація форм і методів адміністративної діяльності міліції у сфері забезпечення прав і свобод громадян /І. В. Шамрай // Форум права. — 2013. — № 3. —

С. 751—756 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: Http://nbuv. gov. ua/j- pdf/FP_index. htm_2013_3_123.pdf

Розглядаються питання, пов’язанні з визначенням, сутністю та особливостями гумані­зації форм і методів адміністративної діяльності міліції у сфері забезпечення прав і свобод громадян. Виокремлено й охарактеризовано основні їх різновиди та визначено шляхи їх подальшого удосконалення.

Шамрай И. В. Гуманизация форм и методов административной деятельности ми­лиции в сфере обеспечения прав и свобод граждан

Рассматриваются вопросы, связанные с определением, сущностью и особенностями гуманизации форм и методов административной деятельности милиции в сфере обес - печень прав и свобод граждан. Выделены и охарактеризованы основные их разнови­дности, определены пути их дальнейшего совершенствования.

Shamray I. V. Humanization of forms and methods of administrative police work in the field of human rights and freedoms

Discusses issues related to the definition, the essence and characteristics of humanization forms and methods of administrative activities of the police in the area of human rights and freedoms. Isolated and characterized by their main varieties and ways of their further im­provement.