joomla
СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНО - ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРИ
Форум права

УДК 347.963:342.7

Ю. В. СЛАБУНОВА, Сумський держав­ний університет

Ключові слова: права та свободи людини і гро­мадянина, прокуратура, адміністративно - правове забезпечення, механізм адміністратив - но-правового забезпечення прав, структура ад - міністративно-правового механізму забезпечен­ня прав органами прокуратури

Розбудова правової держави потребує не тільки змін у законодавстві, але й вирішення іншого, не менш важливого завдання - забез­печення дієвості законів, їх належної реаліза­ції. Особливо це стосується правових актів, які визначають порядок реалізації та забезпе­чення конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина. На жаль, сьогодні, досить часто зустрічається ситуація, коли посадовці різних рівнів нехтують вимо­гами закону, тлумачать його положення на свій розсуд, а інколи прямо порушують закон. Не підпадає під сумнів, що така ситуація при­зводить не тільки до життєвих драм окремих людей, але й в цілому сприяє підвищенню соціальної напруги в суспільстві, сприяє рос­ту зневіри в силу та значущість закону.

Проблемні питання визначення поняття та елементів механізму адміністративно - правового забезпечення прав, свобод і закон­них інтересів громадян аналізувались у пра­цях вчених-адміністративістів В. Б. Аве- р’янова, О. Ф. Андрійко, М. І. Ануфрієва, О. М. Бандурки, А. І. Берлача, Ю. П. Битяка, В. В. Га - лунька, І. П. Голосніченка, P. A. Калюжного,

С. В. Ківалова, О. П. Клюшниченка, В. К. Кол - пакова, А. Т. Комзюка, Т. О. Коломєць,

В. П. Пєткова, П. М. Рабіновича, А. О. Се - ліванова, В. К. Шкарупи та багатьох інших.

Проте, основну свою увагу вони зосереджу­вали саме на більш широкому понятті - меха­нізмі адміністративно-правового забезпечен­ня. Разом із тим, у працях цих та інших вчених недостатньо висвітлені питання стру­ктури та основних складових частин адмініс - тративно-правового механізму забезпечення прав громадян органами прокуратури, що обумовлює актуальність даного дослідження.

Тому метою цієї статті є визначень по­няття та структурних елементів адміністрати­вно-правового механізму забезпечень прав людини та громадянина органами прокурату­ри. Для її досягнення слід вирішити наступні завдань: визначити поьття адміністратив­но-правового механізму забезпечення прав людини та громадянина органами прокурату­ри; проаналізувати структурні елементи цього механізму. Наукова новизна роботи полягає в удосконаленні теоретичних засад адміністра - тивно-правового механізму забезпечення прав людини та громадянина органами про­куратури.

Розглянемо деякі концептуальні підходи до визначення елементів правового механізму та адміністративно-правового механізму за­безпечення прав людини і громадянина.

Так, А. М. Вітченко до елементів механізму правового регулювань відносить норми пра­ва різного призначень, акти застосувань права і діяльність організацій та посадових осіб по втіленню їх у життя [1, с.42]. Слід за­значити, що представлену структуру механіз­му можна вважати класичною, оскільки озна­чені елементи в сукупності утворюють довершену систему правового забезпечення.

Всі механізми являють собою впорядкова­ну і організовану систему, а, як відомо, кожна система має свою структуру. У своєму основ­ному розумінні структура є внутрішньою по­будовою будь-чого; це визначений склад еле­ментів (компонентів) об’єкта. М. Д. Савенко вважає, що структуру механізму забезпечень прав і свобод громадянина становлять правові принципи, норми (юридичні гарантії), а також умови і вимоги щодо діяльності органів дер­жавної влади та їх посадових осіб. Існує дум-


Ка, що це система взаємопов’язаних правових норм закріплює основні права та свободи громадян і встановлює гарантії їх реалізації, а також систему органів державної влади, які забезпечують, охороняють і захищають осно­вні права та свободи громадян [2, с.74]. В свою чергу, А. М. Колодій виокремлює такі елементи механізму забезпечення прав і сво­бод громадянина: а) норма права; б) право­відносини; в) акти безпосередньої реалізації прав і обов’язків; г) акти застосування норм права [3, с. 136]. На нашу думку, не доцільно окремо виділяти такий елемент, як акти без­посередньої реалізації прав і обов’язків, оскі­льки ці акти фактично являються складовими четвертого елементу, визначеного автором - актів застосувань.

До складових частин правового механізму, на думку С. Г. Стеценко, відносяться: норми права; акти реалізації норм права; правовід­носини. В свою чергу, функціональними складовими частинами механізму можуть уважатися ті, які значною мірою впливають на механізм, на його вираженість та ефектив­ність, водночас вони не є обов’язковими еле­ментами. До таких складових належать: юри­дичний факт; правова свідомість; акти застосувань норм права [4, с.64-66]. Отже, автор умовно виділяє два рівні в структурі механізму - обов’язковий рівень, представле­ний класичними елементами, та додатковий рівень, який спрьє підвищенню ефективнос­ті функціонувань механізму, але є нео­бов’язковим. Однак, стосовно елементів останнього, вважаємо, що до них слід віднес­ти принципи, гарантії та правову свідомість (яка визначена С. Г. Стецком). При цьому, не доцільним є включень юридичних фактів, оскільки вони є елементом правовідносин (які автор виділив у перший рівень структури ме­ханізму), та актів застосувань норм права, тому що вони є обов’язковим елементом будь-якого правового механізму.

Таким чином, структура правового механі­зму являє собою узгоджену цілісну систему елементів, нерозривно пов’язаних між собою. Це стосується й структури адміністративно - правового механізму, як різновиду правового механізму. Проаналізуємо підходи різних на­уковців до визначень елементів цього виду правового механізму.

Так, Ю. М. Старілов вважає, що механізм адміністративно-правового регулювання включає в себе такі специфічні засоби:

1) розпорядження; в такому випадку одній стороні правовідносин, які регулюються, на­дається певний об’єм юридично-владних по­вноважень, які адресуються другій стороні, яка повинна виконувати ці розпорядження;

2) одностороннє волевиявлень одного учасника правовідносин, так як волевьвлен - ня є юридично-владним, і саме тому воно має вирішальне значень. Юридично-владні нор­ми віднесені до компетенції відповідних суб’єктів державної влади, отже і до компете­нції відповідних державних службовців (по­садових осіб);

3) підпорядкованість суб’єктів права роз­порядженням, що надходять від держаних службовців, які вони приймають відповідно до своєї компетенції;

4) використання у відповідних випадках встановлених нормативно-правовими актами дозволів. При цьому між учасниками право­відносин виникає рівність сторін. Викорис­тань дозволів здійснюється лише в тому ви­падку, якщо це зазначено в адміністративно - правових нормах. Разом із тим, дозволи мо­жуть встановлюватися й іншими нормативно - правовими актами інших галузей права, зок­рема: екологічного, митного, земельного та ін. [5, с.669]. Автор називає елементи адмініс - тративно-правового механізму засобами, що представляється не вірним внаслідок того, що не кожний елемент являє собою правові засо­би (наприклад правосвідомість та правова ку­льтура). Крім того, вважаємо, що представле­на структура є неповною, а більшість її елементів насправді є ознаками адміністрати­вно-правового механізму, але не його складо­вими.

На думку І. Голосніченко, механізм адмі­ністративно-правового впливу включає сис­тему взаємозв’язаних і взаємообумовлених елементів, які поділяються на три групи: за­соби впливу, проміжні ланки та об’єкти впли­ву. До першої з них входять правові принци­пи, норми, джерела права, правовідносини; до другої - правосвідомість, правова культура; до третьої - акти реалізації норм [6, с.50]. Та­ка структура механізму адміністративно - правового забезпечення, на нашу думку, є ці­лком обґрунтованою, логічною та доверше­ною, і тому повністю підтримуємо точку зору автора.

Цікавим є підхід В. Лазарєва, який вважає, що механізм адміністративно-правового за­безпечення, складається з окремих елементів. По-перше, з системи адміністративно - правового регулювання, яка характеризує, з одного боку, складний суб’єкт регулювань та організацію взаємодії більш простих суб’єктів, з іншого - зі сполучень демократії та організації, що виражається у характері та формах участі працівників у реалізації функ­цій адміністративно-правового регулювання. По-друге, з соціальних і особливо правових норм, за допомогою яких забезпечуються змі­стовність впливу і зв’язку в адміністративно - правовому регулюванні. По-третє, зі способів визначення мети на основі пізнання організа­ційних процесів. По-четверте, з регулюючого процесу, який побудований на основі цикліч­ної повторюваності таким чином, що його етапи послідовно змінюють один одного. При досягненні кінцевої точки кожного циклу пі­дводиться підсумок, результатом якого є оці­нка ефективності адміністративно-правового регулювання [7, с.432]. Автор відобразив ба­гатогранність структурної будови механізму адміністративно-правового забезпечень, з чим цілком можна погодитись. Однак, вважа­ємо, що четвертий, визначений В. Лазарєвим елемент, можна поєднати з першим, оскільки від також справляє регулюючий вплив на фу­нкціонування всього механізму.

Більш доцільною є точка зору А. П. Коре­нева. Він до елементів механізму адміністра - тивно-правового регулювань, як системи засобів, які впливають на відносини відно­сить:

1) норми адміністративного права та його принципи, які виражені в законах, указах та інших нормативних актах;

2) акти тлумачень норм адміністративно­го права;

3) акти застосування норм адміністратив­ного права;

4) адміністративні правовідносини [8, с.42].

Вважаємо, що до структури механізму ад- міністративно-правового забезпечення прав громадян також доцільно віднести адмініст­ративно-правові гарантії.

Існують декілька підходів, які відобража­ють позиції певних науковців стосовно скла­дових елементів механізму адміністративно- правового забезпечень, які умовно можна розділити на дві групи: функціональні та ор­ганічні.

Функціональними складовими частинами механізму адміністративно-правового забез­печення прав і свобод громадян є елементи, які значною мірою впливають на його ефек­тивність (необов’язкові складові). Тобто, фу­нкціональні складові мають можливість якіс­но змінити механізм адміністративно - правового забезпечень, вони суттєво впли­вають на його надійність (наприклад, чим вище рівень правосвідомості суб’єктів адміні­стративно-правових відносин, то надійніше діє цей механізм). Але механізм забезпечень прав і свобод може існувати самостійно.

В свою чергу, органічними складовими ча­стинами механізму забезпечення прав і сво­бод громадян можуть вважатися ті елементи, що визначають саму суть цього явища. Таки­ми складовими виступають: 1) норма права;

2) акти реалізації норм права; 3) правові від­носини [4, с.66].

Отже, переважна кількість вчених-юристів відносить до складових частин механізму ад - міністративно-правого забезпечення наступні основні елементи: норми адміністративного права; адміністративно-правові відносини; акти тлумачення норм адміністративного права; акти реалізації адміністративно - правових норм і відносин [9, с.20-22; 10,

С. Ю].

У контексті нашого досліджень звернемо увагу на те, що наведена сукупність елементів адміністративно-правового механізму забез­печення прав громадян органами прокуратури є неоднорідною за формою прояву, характе­ром існування, природою походження та рол­лю в цьому механізмі. На цій підставі слід вести мову про те, що з наукової та практич­ної точок зору доцільно провести виділень поряд із змістом цього механізму (сукупність елементів) його структури (певних взаємо­пов’язаних блоків цих елементів). Такий під­хід забезпечить можливість погляду на меха­нізм забезпечення прав громадян органами прокуратури як на цілісне та системно органі­зоване явище, що виступає частиною держав­ного механізму, а також є засобом здійснення державного забезпечень прав і свобод лю­дини й громадянина, який носить системний та комплексний характер та здатний забезпе­чити стабільність існування правового суспі­льства.

В цьому контексті відмітимо, що в основі системи зміцнення соціально-правової дер­жави лежить відповідний її механізм, який складається із взаємопов’язаних та взаємоді­ючих складових: нормативно-правових; ін - ституційно-організаційних; кадрових; інфор­маційно-аналітичних. Якщо дещо уточнити структуру, враховуючи вище отримані ре­зультати, то до загальної структури адмініст­ративно-правового механізму забезпечень прав громадян органами прокуратури доціль­но включити такі блоки з наступним змістом:

1) нормативно-правовий (сукупність норм права та нормативно-правових актів, юриди­чні факти);

2) інституційно-організаційний (система органів прокуратури в сфері забезпечення прав громадян);

3) процедурно-функціональний (принципи та інструменти, методи регулювань, а також процедури і алгоритми реалізації діяльності прокуратури по забезпеченню прав і свобод громадян, включаючи техніки і технології управління);

4) забезпечувальний (кадрове, інформацій­не, матеріально-технічне та інше забезпечен­ня);

5) інформаційно-аналітичний (аналіз стану розвитку та існування об’єкта забезпечення).

При такому підході ми отримуємо відпові­дну функціональну, організаційну та правову єдність, яка втілюється в цьому різновиді ме­ханізму правового регулювань, де єдність забезпечується спільною правовою основою механізму та єдиною природою його органі­заційної структури.

Законодавством визначено основні елеме­нти механізму адміністративно-правового за­безпечень прав громадян органами прокура­тури, який дуже важливу роль. Від злагодженої взаємної роботи елементів меха­нізму залежить дія всього механізму, а нена­лежна робота будь-якого з його елементів по­тягне за собою неефективну дію всього механізму адміністративно-правового забез­печення прав громадян органами прокурату­ри.

Таким чином, системний погляд на адміні­стративно-правовий механізм забезпечень прав і свобод громадян органами прокуратури розкриває ті форми, в яких відбувається регу­лювання та нагляд за дотриманням прав та законних інтересів громадян.

Виходячи з цього необхідно визнати, що підвищень ефективності дії цього механізму може бути здійснено лише за умови подаль­шого вдосконалення окремих його підсистем (блоків) та елементів, що входять до їх скла­ду. Особливо це відноситься до вдосконален­ня засобів впорядкувань суспільних відно­син в цій сфері (процедурно-функціональний блок), так і вдосконалення адміністративно- правового регулювань діяльності органів прокуратури (інституційно-організаційний блок).

ЛІТЕРАТУРА

1. Витченко А. М. Механизм правового регулировань социалистических обществен­ных отношений, его поьтие и структура / А.

М. Витченко // Вопросы теории государства и права. - 1968. - Вып. 1. - С. 41-45.

2. Савенко М. Конституційний Суд і ом­будсмен у державному механізмі захисту прав та свобод людини і громадянина / М. Савенко // Вісник Конституційного Суду України. - 2000. - № 1. - С. 72-77.

3. Теорія держави і права : навч. посіб. / [А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков, С. Л. Ли - сенков та ін.] ; за заг. ред. С. Л. Лисенкова, В.

B. Копейчикова. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 368 с.

4. Стеценко С. Г. Адміністративне право України навчальний посібник /

C. Г. Стеценко. - К. : Атіка, 2008. - 624 с.

5. Старилов Ю. Н. Курс общего админи­стративного права: В 3 т. / Старилов Ю. Н. - М. : Изд-во НОРМА, 2002- - ТІ: История. Наука. Предмет. Нормы. Субъекты. - 2002. - 728 с.

6. Голосніченко І. П. Адміністративне право України: основні категорії і поняття / І. П. Голосніченко. - К. : Міжрегіональна ака­демія управлінь персоналом, 1998. - 52 с.

7. Теория права и государства / под ред. проф. В. В. Лазарева. - М. : Новый юрист, 1997.-432 с.

8. Коренев А. П. Административное право России : учебник. В 3-х частях. Часть I / Ко­ренев А. П. - М. : МЮИ МВД России. Изд-во «Щит-М», 1998.-280 с.

9. Голосніченко I. П. Адміністративне право України: основні поняття : навчальний посібник/ Голосніченко І. П., Стахурський М. Ф., Золотарьова Н. І. - К. : ГАН, 2005. - 232 с.

10. Гладун 3. С. Адміністративне право України : навчальний посібник-довідник для підготовки до іспиту / 3. С. Гладун. - Терно­піль : ТНЕУ, 2008. - 172 с.Слабунова Ю. В. Структура адміністративно-правового механізму забезпечення прав громадян органами прокуратури / Ю. В. Слабунова // Форум права. — 2013. — № 2. — С. 508—512 [Електронний ресурс].

Визначено поняття та структуру адміністративно-правового механізму забезпечення прав громадян органами прокуратури України; охарактеризовано елементи механізму адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини та громадянина проку­ратурою.

Слабунова Ю. В. Структура административно-правового механизма обеспечения прав граждан органами прокуратуры

Определено понятие и структура административно-правового механизма обеспечения прав граждан органами прокуратуры Украины; охарактеризованы элементы механиз­ма административно-правового обеспечения прав и свобод человека и гражданина прокуратурой.

SJabunova V. V. The Structure of Administrative and Legal Mechanisms to Ensure Human Rights Prosecutors

The article defines the concept and structure of administrative and legal mechanisms to en­sure human rights prosecutors Ukraine, describes the elements of the mechanism of adminis­trative and legal framework of human rights and civil prosecution.