joomla
ІСТОРІЯ ТА СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРЕДСТАВНИЦТВА ПРОКУРАТУРОЮ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН I ДЕРЖАВИ В СУДІ
Форум права

УДК 347.963

О. П. НАТРУС, Генеральна прокуратура України

Ключові слова: прокуратура, представництво прокуратурою інтересів, організація представ­ництва

Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді (як вид, спо­сіб діяльності або функція прокуратури у су­часному розумінні - О. Н.) було визначено Конституцією України 1996 р. (ч.2 ст.121) [1]. У ст.5 Закону України «Про прокурату­ру» (функції прокуратури) представництво як функція прокуратури закріплена Законом «Про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» від 12.07.2001 р. [2].

Підвищення результативності та ефектив­ності захисту органами прокуратури в суді прав та інтересів громадян, інтересів суспі­льства та держави спонукали науковців і практиків фактично з самого початку відпо­відних конституційних і законодавчих нова­цій до осмислення та теоретичної розробки різних питань представницької діяльності прокуратури (B. C. Борисенко, М. Бородін, Г. А. Васильєв, I. Горячева, В. В. Долежан, Т. Дунае, В. Кириченко, М. В. Косюта,

І. Є. Марочкін, В. П. Пшонка, М. В. Руденко,

В. І. Сапунков, Є. А. Суботін, О. Б. Черв’яко­ва, П. В. Шумський та ін.). У той же час, ус-

Відомлюючи, що вітчизняна теорія проку­рорської діяльності не виникла без відповід­ного базису, цікавими є питання історії та стану досліджень участі прокурорів у суді поза межами кримінального судочинства, зокрема організації роботи на цьому напрямі.

Їх розкриття є актуальним і становить мету даної статті.

Почнемо з того, що інститут прокурорсь­кого представництва або в більш широкому розумінні діяльність прокурора в судових стадіях процесу поза межами кримінального судочинства, не є абсолютно новим право­вим явищем на території сучасної України. Дослідження питань участі прокуратури (прокурора) в цивільному судочинстві (або поза межами кримінального судочинства -

О. Н.) відбувалося ще за часів Російської ім­перії (I. A. Громов, П. Марков, Я. Літауер,

С. А. Ювжик-Компанейц та ін.) [3-6].

У радянський період історії цьому також приділялася належна увага. Перші дисерта­ційні дослідження були захищені ще напри­кінці 40 - початку 50-х років минулого сто­ліття. Це роботи С. Ю. Каца «Участь прокурора в радянському цивільному проце­сі (в народному суді та в касаційній інстан­ції» (1949) [7], A. C. Зєлковської «Участь прокуратури в радянському цивільному про­цесі» (1950) [8], С. А. Голощапова «Участь прокурора в радянському цивільному проце­сі в суді першої інстанції» (1955) [9]. Приб­лизно в цей же час видаються роботи моног­рафічного та навчального характеру:

B. Н. Бельдюгіна, Д. В. Швейцера «Прокурор в цивільному процесі» (1948 рік); [10]

C. Ю. Каца «Участь прокуратури в радянсь­кому цивільному процесі» (1958) [11].

І пізніше ця проблематика розглядалася як на дисертаційному рівні, так і рівні публіка­цій в періодичних виданнях (М. К. Азімов,

С. Г. Березовська, А. П. Вершинин, C. Кара - мов, 3. Карпенко, М. Киселева, Д. Ф. Кічатов, Ю. І. Лутченко, М. Г. Меркін, Е. С. Нікулін, Л. Нициевский, Г. Л. Осокіна, В. М. Перфі - льєв, И. Троценко, А. Ференс-Сороцкий,

A. Франчук, Р. Хлебникова, М. Юков,

B. Юношев, В. Юрасов, Я. Яновський, В. В. Ярков та ін.).

Окрім питань прокурорського нагляду за розглядом в судах цивільних справ та участі прокурорів у цивільному судочинстві дослі­дники того часу звертались й до організації


Роботи прокуратури (М. П. Маля-ров, В. Т. Михайлов, К. Ф. Скворцов, В. І. Шинд та ін.) та проблем ефективності прокурорського нагляду (В. П. Бож’єв, В. Т. Михайлов, Л. Іванов, К. Ф. Скворцов та ін.). Однак пи­тання саме організації роботи прокуратури щодо участі прокурора в цивільному судо­чинстві не отримали належної уваги радян­ських дослідників.

Безумовно, сучасна модель української прокуратури суттєво відрізняється від радян­ської моделі прокуратури наглядового типу. Змінився статус прокурорів у процесі поза межами кримінального судочинства. Однак на самому початку її становлення, як свід­чить перша редакція Закону України «Про прокуратуру», вітчизняний законодавець ба­гато в чому сприйняв положення Закону Союзу Радянських Соціалістичних Республік «Про прокуратуру СРСР» від 30.11.1979 р. [12].

У п.4 ст.5 прийнятого в 1991 р. Закону України «Про прокуратуру» була закріплена функція участі у розгляді в судах цивільних справ і господарських спорів у арбітражних судах. У 1996 році, як ми вже зазначали, прийнята Конституція України, положення­ми якої за прокуратурою закріплено пред­ставництво інтересів громадянина або дер­жави в суді (ч.2 ст.121). В 2001 р. відповідні зміни внесені і до Закону України «Про про­куратуру». З цього періоду починається ак­тивна розробка питань представницької дія­льності прокуратури в Україні на науковому рівні, включаючи проведення відповідних комплексних досліджень. Серед останніх слід звернути увагу на роботу М. В. Руденко «Теоретичні проблеми представництва про­куратурою інтересів держави в арбітражних судах» (2001), у якій автором розкривалася сутність представницької діяльності проку­ратури в суді (поняття, структура та норма­тивний зміст функції прокуратури з предста­вництва інтересів громадянина або держави в суді; процесуальна природа представницт­ва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді); наводилася загальна харак­теристика представництва прокуратурою ін­тересів держави в арбітражному суді (на сьо­годні це господарські суди - О. Н.), аналізувалася правова категорія «інтереси держави» як предмет у структурі представ­ницької діяльності; послідовно розглядалися особливості прокурорсько-представницьких правовідносин на стадії підготовки та подан­ня позову до суду; на стадії вирішення гос­подарських спорів арбітражним судом; на стадії перевірки рішення, ухвали, постанови арбітражного суду в порядку нагляду; у ви­конавчому провадженні тощо [13]. При цьо­му окремий розділ присвячений організації діяльності органів прокуратури по представ­ництву інтересів держави в арбітражному суді, зокрема проблемам організації роботи прокуратури, особливостям взаємодії суду і прокуратури, теоретичним аспектам оцінки і вимірювання ефективності діяльності проку­ратури по представництву інтересів держави у арбітражному суді.

Представництво прокурором інтересів громадянина і держави розглядаються в ди­сертаційних дослідженнях О. В. Агєєва «Прокурор як суб’єкт адміністративного процесу» (2006) [14], О. В. Анпілогова «Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захис­ту прав та свобод громадянина» (2008) [15], Т. О. Дунаса «Участь прокурора у цивільно­му судочинстві України» (2009) [16].

В дисертації М. М. Руденко «Організацій­но-правові аспекти представництва прокура­турою інтересів громадянина або держави в адміністративному суді» (2009) приділено увагу теоретичним і практичним питанням здійснення прокурором представництва ін­тересів громадянина або держави в адмініст­ративному суді. Досліджено поняття та зміст цього представництва, його приводи та підс­тави, а також процесуальні форми. Визначе­но характерні риси та особливості повнова­жень прокурора при здійсненні представництва інтересів громадянина або держави в адміністративному суді [17]. Окремий розділ дослідження присвячено ор­ганізації роботи прокуратури по представни­цтву інтересів громадянина або держави в адміністративному суді: поняттю та значен­ню організації роботи прокуратури з пред­ставництва інтересів громадянина або дер­жави в адміністративному суді; структурним елементам організації роботи прокуратури по представництву інтересів громадянина або держави в адміністративному суді; кри­теріям та методології оцінки ефективності представництва інтересів громадянина або держави в адміністративному суді.

Окрім зазначених робіт, представницька діяльність прокуратури розглядалася і в дос­лідженнях М. В. Косюти «Проблеми та шля­хи розвитку прокуратури України в умовах побудови демократичної правової держави» (2002) [18], М. І. Мичко «Проблеми функцій і організаційного устрою прокуратури Украї­ни» (2002) [19], В. В. Сухоноса «Прокуратура в механізмі української держави: проблеми теорії та практики» (2009) [20].

Крім того, у цілій низці публікацій у пері­одичних виданнях, де підіймалися: загальні питання представництва прокуратурою інте­ресів громадян і держави (включаючи право­ві основи діяльності цього виду) (Т. Дунас,

H. Зарудяна, В. Кириченко, М. Косюта,

I. Марочкін, О. Михайленко, М. В. Руденко, М. М. Руденко, Н. Саволій, В. Сапунков, М. Сидоренко та ін.); питання щодо завдань прокуратури та прокурорів (Т. Дунас,

І. Осенчук та ін.); розглядалися окремі на­прями представництва (А. Василевський, О. Кучер, О. Мусієнко та ін.); статус проку­рорів, обсяг і меж їх повноважень (В. Бабкова, А. Домбругова, О. Прасов, М. М. Руденко, О. Рябченко, С. Фурса, О. Черв’якова та ін.); приводи і підстави представництва (М. М. Руденко); форми представництва (М. М. Руденко, В. Семене - нко); визначалася правова категорія «інте­рес» як предмет представництва (В. Валюх, М. Косюта, В. Семенюк); розглядалася взає­модія прокуратури з судом (М. В. Косюта, М. І. Мичко та ін.); участь прокурорів в пере­гляді судових рішень (Ю. О. Фідря) тощо.

Низка робіт українських дослідників су­часного періоду присвячена організації ро­боти та управління в органах прокуратури. Це докторські дисертації М. К. Якимчука «Організаційно-правові основи управління в органах прокуратури» (2002) [21] та Є. М. Поповича «Управління органами про­куратури України: організаційно-правові проблеми» (2010) [22]. В них розкривається зміст управлінських відносин в органах про­куратури, аналізуються елементи управлін­ня: функції управління, управлінські відно­сини, методи і форми управління. Визначаються основні напрями раціоналіза­ції процесів прийняття та виконання управ­лінських рішень, удосконалення управління кадрами, правового регулювання прохо­дження служби в органах прокуратури тощо.

Кандидатські дисертації В. М. Гусарова «Проблеми організації роботи міської (ра­йонної) прокуратури» (1995) [23], М. І. Мичко «Проблеми організації роботи апарату обласної прокуратури» (1995) [24], В. В. Кулакова «Проблеми організації роботи апарату обласної прокуратури по нагляду за додержанням законів органами, що здійс­нюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство» (1999) [25] та В. Є. Загороднього «Основні напрями органі­зації роботи районних (міських) прокуратур» (2009) [26].

Окрім дисертаційних досліджень, питання організації роботи прокуратури в цілому або окремих її елементів розглядалися й в навча­льно-методичній літературі (B. C. Бабкова, Г. М. Гусаров, Л. М. Давиденко, І. В. Євро - піна, П. М. Каркач, І. М. Козьяков,

О. М. Литвак, І. Є. Марочкін, М. І. Мичко,

A. М. Мудров, В. П. Пшонка, Г. П. Середа,

О. М. Толочко, ОБ. Черв’якова, М. К. Яким - чук та ін.). А також в публікаціях у періоди­чних виданнях (B. C. Бабкова, М. Говоруха, Л. М. Давиденко, В. Драговоз, І. В. Європіна,

B. Є. Загородній, І. В. Задоренко, П. М. Кар­кач, O. P. Михайленко, М. І. Мичко, А. М. Му­дров, В. Пацюркевич, С. В. Подкопаєв, Л. Прінь, П. В. Шумський та ін.). В них пі­діймався широкий спектр питань організації роботи прокуратури: принципи організації роботи прокуратури (В. Малюга,

J. P. Михайленко, М. І. Мичко), розмежуван­ня компетенції між органами прокуратури (І. В. Задоренко, С. В. Подкопаєв), розподіл службових обов’язків в прокуратурі (Л. М. Давиденко, В. Є. Загородній, П. М. Кар - кач), організація особистої роботи районно­го, міського прокурора (Л. М. Давиденко, П. М. Каркач), планування роботи в органах прокуратури (І. В. Європіна, Л. Прінь,

В. П. Пшонка), контроль виконання (О. Анісімов, B. C. Бабкова, І. В. Європіна,

1. М. Козьяков, А. М. Мудров, Л. Прінь), ін­формаційно-аналітичне забезпечення проку­рорської діяльності (B. C. Бабкова, Л. Прінь), організація діловодства (П. В. Шумський) тощо. При цьому робіт, присвячених безпо­середньо організації роботи органів прокура­тури з представництва інтересів громадян або держави в суді (враховуючи особливості даного виду прокурорської діяльності), окрім декількох статей (М. Говоруха, А. Матвієць,

В. Морозов) та окремих розділів у дисерта­ційних дослідженнях з представницької дія­льності прокуратури в певних видах судо­чинства (М. В. Руденко, М. М. Руденко) немає [27-29].

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що попередні наукові роботи створили ґрун­товну теоретичну базу участі прокурора у суді та представництва інтересів громадяни­на або держави; розкрили загальні питання організації роботи та управління в органах прокуратури. Однак у працях вказаних авто­рів практично не дослідженими залишаються організаційні аспекти прокурорського пред­ставництва; особливості організації роботи різних структурних підрозділів органів про­куратури із врахуванням сучасних практич­них проблем її діяльності на даному напрямі, їх взаємодія; шляхи оптимізації організації представницької діяльності прокуратури то­що. Ці питання не були предметом комплек­сного дослідження, що, в свою чергу, не сприяє підвищенню результативності та ефе­ктивності діяльності за даним напрямом.

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України // ВВР України. - 1996. - № 30 - Ст. 141.

2. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» : від 12.07.2001 р., № 2663-Ш // ВВР України - 2001. - № 44. - Ст. 233.

3. Громов П. А. Участие прокурорского надзора в гражданском процессе: Положение этого вопроса в связи с законом 9 Мая 1911 г. об отмене заключений прокурора по граж­данским делам и другим узаконениям / П. А. Громов. - С.-Петербург : Типография Ив. Ив. Зубкова,1915. - 72 с.

4. Марков П. О прокурорском надзоре в гражданских делах / П. Марков // Журнал Министерства юстиции. - 1864. - Т. 20. - С. 585-604.

5. Литауэр Я. Участие прокуратуры в гражданском процессе (к реформе судебных уставов) / Я. Литауэр // Юридическая газета.

1894. - № № 88-90, 94, 95.

6. Ювжик-Компанейц С. А. Участие про­курора в гражданском процессе / С. А. Юв - жик-Компанейц // Дореволюционные юри­сты о прокуратуре : сб. ст. / науч. ред., состав. С. М. Казанцев. - СПб. : Изд-во «Юрид. центр Пресс», 2001. - С. 225-237.

7. Кац С. Участие прокурора в советском гражданском процессе (в народном суде и в кассационной инстанции) : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук / Кац С. - X., 1949. - 15 с.

8. Зелковская А. С. Участие прокуратуры в советском гражданском процессе : авто - реф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук / А. С. Зелковская. - Л. : ЛГУ им.

А. А. Жданова, 1950. - 28 с.

9. Голощапов С. А. Участие прокурора в советском гражданском процессе в суде пер­вой инстанции : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук / С. А. Голо­щапов. - М. : МГУ им. М. В. Ломоносова, 1955. - 19 с.

10. Бельдюгин В. Н. Прокурор в граждан­ском процессе / В. Н. Бельдюгин, Д. В. Швейцер ; под общ. ред. Мокичев К. А. - М.

: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1948. - 115 с.

11. Кац С. Ю. Участие прокурора в со­ветском гражданском процессе : учеб. по­собие / С. Ю. Кац. - Харьков : Харьковск. юрид. ин-т, 1958. - 63 с.

12. Закон Союза Советских Социалисти­ческих Республик «О прокуратуре СССР» : от 30.11.1979 г. // Полное собрание законо­дательства СССР [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Http://www. ussrdoc. eom/ussrdoc_communizm/u sr_10133.htm.

13. Руденко М. В. Теоретичні проблеми представництва прокуратурою інтересів держави в арбітражних судах: дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.10 / Руденко Микола Ва­сильович ; Нац. юрид. акад.. України ім. Ярослава Мудрого. - X., 2001. - 408 с.

14. Агєєв О. В. Прокурор як суб’єкт адміністративного процесу: дис. ... кандида­та юрид. наук : 12.00.07 / Агєєв Олександр Володимирович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - X., 2006. - 199 с.

15. Анпілогов О. В. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина: дис. ... кандидата юрид. наук :

12.0. 07 / Анпілогов Олег Вікторович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К.,

- 196 с.

16. Дунае Т. О. Участь прокурора у цивільному судочинстві України: дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.03 / Т. О. Дунас ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2009.

228 с.

17. Руденко М. М. Організаційно-правові аспекти представництва прокуратурою інте­ресів громадянина або держави в адміністра­тивному суді: дис. ... кандидата юрид. наук :

12.0. 10 / Руденко Марина Миколаївна ; Нац. акад. прокуратури України. - К., 2009. - 240 с.

18. Косюта М. В. Проблеми та шляхи ро­звитку прокуратури України в умовах побу­дови демократичної правової держави: дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.10 / Косюта Михайло Васильович ; Одеськ. нац.. юрид. акад. - О., 2002. - 467 с.

19. Мичко М. І. Проблеми функцій і ор­ганізаційного устрою прокуратури України: дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.10 / Мичко Микола Іванович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - X., 2001. - 375 с.

20. Сухонос В. В. Прокуратура в механізмі української держави: проблеми теорії та практики: дис. ... доктора юрид. на­ук : 12.00.10 / Сухонос Віктор Володимиро­вич ; НАН України, Ін-т держави і права ім.

В. М. Корецького. - К., 2009. - 462 с.

21. Якимчук М. К. Організаційно-правові основи управління в органах прокуратури України: дис. ... доктора юрид. наук :

12.0. 07 / Якимчук Микола Костянтинович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2002. - 470 с.

22. Попович Є. М. Управління органами прокуратури України: організаційно-правові проблеми: дис. ... доктора юрид. наук :

12.0. 07 / Попович Євген Миколайович ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - X., 2010. - 373 с.

23. Гусаров В. М. Проблемы организации работы городской (районной) прокуратуры: дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.11 / Гу­саров Владимир Николаевич ; Нац. юрид. акад. Украины. - X., 1995. - 182 л.

24. Мичко М. І. Проблеми організації ро­боти апарату обласної прокуратури : авто - реф. дис. на соискание учен. степеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 / М. І. Мичко ; Нац. юрид. акад. України. - X., 1995. - 17 с.

25. Кулаков В. В. Проблеми організації роботи апарату обласної прокуратури по на­гляду за додержанням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство: дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.10 / Валерій Вікторович Кулаков ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - X.,

- 142 с.

26. Загородній В. Є. Основні напрями ор­ганізації роботи районних (міських) проку­ратур: дис. ... кандидата юрид. наук :

12.0. 10 / В. Є. Загородній ; Одес. нац. юрид. акад. - О., 2009. - 224 с.

27. Говоруха М. Поняття та значення організації роботи прокурора у виконавчому провадженні / М. Говоруха // Вісник проку­ратури. - 2008. - № 3. - С. 44-50.

28. Матвієць А. Організація роботи про­куратури району (міста) з представництва в суді інтересів держави у галузі земельний відносин / А. Матвієць // Вісник Нац. акад. прокуратури України. - 2010. - № 1. - С. 75­80.

29. Морозов В. Організація роботи районної прокуратури з представництва інтересів держави у справах про відшкодування та стягнення податку на до­дану вартість / В. Морозов // Вісник проку­ратури. - 2008. - № 11. - С. 33-37.Натрус О. П. Історія та стан дослідження організації представництва прокурату­рою інтересів громадян і держави в суді / О. П. Натрус // Форум права. — 2013. — № 2. —

С. 396-401 [Електроннийресурс].

Розглянуто історію досліджень прокурорської діяльності в суді поза межами кримінального судочинства; сучасний стан досліджень проблем представницької діяльності прокуратури. Звернуто увагу на організаційні аспекти прокурорського представництва які потребують підвищеної уваги та вивчення.

Натрус О. П. История и состояние исследования организации представительства прокуратурой интересов граждан и государства в суде

Рассмотрена история исследований прокурорской деятельности в суде вне сферы уго - ловного судопроизводства; современное состояние исследований проблем представи­тельской деятельности прокуратуры. Обращено внимание на организационные аспек­ты прокурорского представительства, требующие повышенного внимания и изучения.

Natrus O. P. History and Current Situation of Research of Representation by Prosecutor’s Office of Citizens’ and State Interests in Court

The history of research of prosecutorial activity in court outside of criminal legal sphere and current situation of research of representation activity of prosecutor’s office are considered. The peculiar interest is paid to organization aspects of prosecutor’s representation that are demanded higher attention and research.