joomla
ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАЄМОДІЇ МИТНИХ ОРГАНІВ З ПОДАТКОВИМИ ТА ПРИКОРДОННИМИ ОРГАНАМИ
Форум права

УДК 342.951

В. т. комзюк, канд. юрид. наук, доц.,

Черкаський національний університет ім.

Б. Хмельницького

Ключові слова: митні органи, взаємодія, форми взаємодії, нормативно-правові акти

Діяльність будь-якого державного органу вимагає чіткого дотримання законодавства, забезпечення належної організації роботи, якісного та ефективного виконання покладе­них на орган функцій. Діяльність митних ор­ганів є багатогранною та розгалуженою. Ми­тні органи ставлять перед собою досить широке коло завдань, виконують значний обсяг роботи. При цьому ефективною робота митних органів буде не тільки в разі налаго­джень нормальної координаційної діяльно­сті цих органів на різних рівнях управління, айв тому разі, коли у їх роботі активну участь братимуть інші органи державної влади, органи місцевого самоврядувань та представники громадськості. Така активна участь інших суб’єктів правовідносин пев­ним чином контролюватиме діяльність мит­них органів, запобігатиме проявам незакон­них дій з боку службовців та посадовців митного органу, стимулюватиме їх діяль­ність, спрямовану на дотримання норм зако­ну та соціальної справедливості.

Мета статті полягає у розкритті сутності взаємодії митних органів з іншими держав­ними органами, зокрема з податковими та прикордонними. На основі поставленої мети у статті вирішуються такі основні завдання: розгляд та характеристика поьття «взаємо­дія», визначення поняття взаємодія митних органів та основних форм взаємодії митних органів з податковими, прикордонними та іншими державними органами.

На різних етапах суспільного розвитку проблеми взаємодії державних інституцій стали предметом дослідження О. М. Бандур­ки, В. М. Бикова, A. A. Глієвого,

A. Я. Дубинського, В. В. Ковальова, Б. М. Ла- зарєва, O. A. Машкова, В. М. Плішкіна,

B. М. Тертишника, С. В. Слинько, Ю. В. Мар- ченка та інших. Крім того, окрему увагу пи­танням взаємодії митних органів з іншими органами державної влади приділяли у своїх роботах такі вчені як: Ф. В. Горбонос, С. М. Перепьолкін, К. К. Сандровський, А. Г. Федь - ків, Л. В. Фещенко, С. О. Христенко, Г. А. Цимбал та інші. Проте, не применшую­чи наукові здобутки зазначених авторів, із реформуванням системи митних органів пи­тання щодо взаємної діяльність митних ор­ганів з іншими органами державної влади, набувають особливої актуальності.

Переходячи до безпосереднього розгляду взаємодії митних органів з іншими держав­ними органами, необхідно навести позицію

І. Т. Фролова, за словами якого будь-яке явище самостійно, ізольовано від інших об’єктів матеріального світу існувати не мо­же. Лише взаємодіючи з іншими, різні яви­ща, предмети, об’єкти та процеси функціо­нують і розвиваються [1, с.58]. Таким чином, активна взаємна діяльність митних органів з іншими інституціями спрямована на досяг­нення найбільш бажаного та ефективного результату роботи відповідного органу, зда­тна найбільш точно, злагоджено та без зай­вих матеріальних та часових затрат досягти оптимального результату.

Взаємодія є досить складним явищем у суспільному житті. Вона розглядається із до­сить різних позицій. Науковцями на сьогодні достеменно не розроблено єдиної точки зору щодо розуміння цього поняття, його ознак, функцій, принципів, форм та методів здійс­нення.

З філософської точки зору, під взаємодією розуміють процеси впливу різних об’єктів один на одного, їхню взаємообумовленість


Та зміну стану або взаємоперехід, а також породжень одним об’єктом іншого. Взає­модія являє собою вид прямого або опосере­дкованого, зовнішнього або внутрішнього відношення, зв’язку [2, с.7]. За іншою філо­софською позицією взаємодією є процес опосередкованого або безпосереднього впливу соціальних об’єктів один на одного, у якому взаємодіючі сторони пов’язані циклі­чною причинною залежністю [3, с.656]. От­же, основною позицією філософської науки є безпосередній вплив одного об’єкта матеріа­льного світу на інший, що згодом виражаєть­ся у їх спільних діях чи певному спільному процесі.

Досліджуючи взаємодію у діяльності ми­тних органів, М. А. Кривоніс пропонує розу­міти її як один із основних напрямків санкці­онованої державою і регламентованої нормами права діяльності митних органів стосовно забезпечення належного виконань чітко визначених мети та завдань, під час ре­алізації національної митної політики [4, с.18]. Автором також пропонується класифі­кація взаємодії за участі митних органів на три основні рівні, що утворюють самостійні підсистеми: внутрішньосистемний - між ми­тними органами (центральним органом ви­конавчої влади у сфері митної справи, спеці­алізованими митними органами, митницями та митними постами), митними організація­ми, спеціалізованими навчальними заклада­ми та науково дослідною установою митної служби; внутрішньодержавний - з іншими органами державної влади, органами місце­вого самоврядувань, експертними устано­вами, а також учасниками зовнішньоеконо­мічної діяльності, уповноваженими економічними операторами та іншими осо­бами, діяльність яких пов’язана із здійснен­ням зовнішньої торгівлі, та з їх професійни­ми об’єднаннями (асоціаціями); міжнародний - з митними та іншими упов­новаженими органами іноземних держав, а також із міжнародними організаціями [4, с.19]. Ми не зовсім погоджуємося із такою класифікацією взаємодії митних органів. На нашу думку, віднесення науковцем до по­няття взаємодії відносини між центральни­ми, регіональними та місцевими митними органами є не зовсім точним. Це відносини субординаційної діяльності митних органів, які здійснюються вертикально та базуються на підпорядкуванні. Тобто, внутрішньосис - темні відносини є відносинами субординації, а не взаємодії, адже тут присутній суб’єкт із державно-владними повноваженнями відно­сно іншого подібного за своїми функціями та повноваженнями суб’єкта, і такі відносини не базуються на принципі рівності між двома органами чи їх посадовими особами.

З огляду на наведене, необхідно зробити висновок про те, що взаємодія митних орга­нів з іншими органами державної влади - це відносин між митними та іншими державни­ми органами, що полягають у здійсненні ни­ми спільної діяльності у сфері дотримання митних правил, спільності сил, засобів, ме­тодів для досягнення найбільш оптимально­го результату такої діяльності, що виража­ється у відповідних правових формах та спрямована на швидке, ефективне та з най­меншими витратами сил та засобів вирішен­ня назрілих питань.

Досить коротко зазначимо, що митні ор­гани суттєво взаємопов’язані з вищими орга­нами державної влади, а саме з Верховною Радою України, Президентом України, Кабі­нетом Міністрів України, які і визначають основні положень їх діяльності. Тобто сама взаємодія митних органів з іншими структу­рами у державі починається на найвищому рівні, поступово переходячи на нижчі ланки державного управління. І чим краще буде розроблена взаємодія між вищими органами влади, тим краще та доступніше здійснюва­тиметься спільна та узгоджена діяльність на регіональному та місцевому рівнях управ­ління.

У чинному Митному кодексі України [5] існує чітке, але, на нашу думку, не досить досліджене визначення взаємодії митних ор­ганів з іншими органами державної влади. Аналізуючи окремі норми Митного кодексу, ми можемо визначити і окремі аспекти взає­модії митних органів із іншими органами державної влади. Так, наприклад, у ст.544 передбачається участь митної служби Украї­ни у забезпеченні виконання зобов’язань, передбачених міжнародними договорами України з питань державної митної справи, укладеними відповідно до закону (п.2); ве­денні митної статистики та обмін даними митної статистики з митними органами ін­ших країн (п.13); здійсненні обміну докуме­нтами та інформацією (у тому числі елект­ронною) з іншими державними органами (п.15); здійсненні міжнародного співробіт­ництва у сфері державної митної справи, за­лучення зовнішніх ресурсів для забезпечення діяльності митної служби України (п.17); кі - нологічному забезпеченні діяльності митної служби України (п.18) тощо. У цій статті на­водиться перелік, так званої, інформаційної взаємодії: обмін даними, обмін інформацією, статистикою та досвідом роботи.

Крім того, у Митному кодексі України іс­нує глава, присвячена взаємовідносинам ми­тних органів з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядувань, суб’єктами підприємницької діяльності. Так, досить активною є взаємодія митних органів з правоохоронними органами. Так, митні ор­гани при виконанні завдань, покладених на митну службу У країни, взаємодіють з право­охоронними органами в порядку, встановле­ному законодавством. У разі виявлення під час здійснення митного контролю та інших заходів, що здійснюються митними органами відповідно до цього Кодексу та інших актів законодавства України, ознак правопору­шень, розслідування яких не належить до повноважень митних органів, митні органи повідомляють про це відповідні правоохо­ронні органи. Правоохоронні органи повідо­мляють митні органи про виявлені ними по­рушення митних правил або контрабанду, а також зобов’язані письмово повідомляти ми­тні органи про наявність оперативної інфор­мації щодо можливих випадків переміщення товарів з порушенням норм законодавства

України. У разі наявності такої оперативної інформації від правоохоронних органів мит­ний контроль та митне оформлення здійс­нюються за письмовим рішенням керівника митного органу, який отримав цю оператив­ну інформацію, або особи, яка виконує його обов’язки, в обсягах та у формах, передбаче­них Митним кодексом.

Досліджуючи питання взаємодії митних органів з іншими державними органами, ми вважаємо, що таку взаємодію доцільно розг­лядати, звертаючись до положень норматив­но-правових актів у відповідні сфері. Важли­вими органами, які здійснюють активну взаємодію з митними органами є: податкові органи, Адміністрація Державної прикор­донної служби України, Державне казначей­ство України, органи внутрішніх справ, ор­гани місцевого самоврядувань, громадські об’єднання та окремі громадяни. Особливої уваги потрібно приділити спільним право­вим актам митних органів з податковими та прикордонними державними органами.

Розглянемо взаємодію митних та податко­вих органів. Так, наказом Державної митної служби України та Державної податкової адміністрації України від 12.07.2004 р. № 512/387 затверджено Порядок взаємодії мит­них і податкових органів при здійсненні державного контролю за експортом окремих видів товарів суб’єктами зовнішньоекономі­чної діяльності [6]. Цей Порядок регламен­тує окремі аспекти взаємодії митних і подат­кових органів у процесі здійснення митного контролю та митного оформлення окремих видів товарів, що експортуються з митної території України окремими суб’єктами ЗЕД згідно з зовнішньоекономічними угодами (контрактами), що мають ознаки сумнівнос-

Іншим нормативно-правовим актом, який регулює взаємодію митних та податкових органів можна назвати Порядок взаємодії митних і податкових органів при організації та проведенні планових і позапланових виїз­них перевірок суб’єктів зовнішньоекономіч­ної діяльності [7]. Відповідно до цього По­рядку, формами взаємодії митних та подат­кових органів є: обмін інформацією, яка ста­новить взаємний інтерес, про обсяги експор­тно-імпортних операцій, джерела придбання товарів, іншою інформацією щодо діяльності суб’єктів; створення спільних груп для відп­рацювання конкретних фактів, пов’язаних з незаконним обігом товарів, завищенням (за­ниженням) вартості товарів при їх ввезенні (вивезенні) на митну територію України, безпідставним застосуванням пільг із сплати податків при імпорті та експорті товарів; проведень одночасних планових та позап­ланових виїзних перевірок суб’єктів зовніш­ньоекономічної діяльності, обмін інформа­тивними листами щодо стану взаємодії між податковими і митними органами, а також проблемних питань, що виникають при здій­сненні одночасних планових та позаплано­вих виїзних перевірок суб’єктів зовнішньое­кономічної діяльності; аналіз умов і причин, що сприяють порушенню законодавства, внесень пропозицій щодо їх усунення до відповідних міністерств та інших централь­них органів виконавчої влади; узагальнення підсумків виконання спільних завдань.

Досить важливим у діяльності митних ор­ганів є їх взаємодія із Адміністрацію Держа­вної прикордонної служби України, адже їх діяльність пов’язана між собою і передбачає захист державного кордону, захист від неза­конного перетинань державного кордону, потраплянь на територію України товарів та речовин, які є забороненими чи не відпо­відають вимогам якості тощо. Взаємодія ми­тних та прикордонних органів закріплена у Законі України «Про державну прикордонну службу» [8]. Так, статтею 19 Закону визна­чено основні обов’язки Державної прикор­донної служби України. На Державну при­кордонну службу України покладаються: становлення за погодженням з митними ор­ганами та керівниками відповідних підпри­ємств, на території яких розміщено пункти пропуску через державний кордон режиму у пунктах пропуску через державний кордон України, контроль за його додержанням (п. 13); участь у межах своєї компетенції у взає­модії з органами Служби безпеки України, органами внутрішніх справ та іншими пра­воохоронними органами у боротьбі з терори­змом і виконанні інших покладених на них завдань (п.20) тощо.

Іншим нормативно-правовим актом, який передбачає взаємодію між митними та при­кордонними органами є Порядок обміну від­критою статистичною та аналітичною інфо­рмацією між Державною митною службою України і Адміністрацією Державної прико­рдонної служби України з питань протидії незаконному переміщенню наркотичних за­собів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, зброї, боєприпасів та вибухових речовин через державний кордон України, затверджений наказом Державної митної служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України від 13.12.2010 р. № 1466/958 [9]. Відповідно до цього по­рядку обмін інформацією здійснюється на міжвідомчому рівні через віртуальний кон­тактний аналітичний центр.

Важливим нормативно-правовим актом у цій сфері є Порядок дій з виявлення органа­ми (підрозділами) Державної прикордонної служби України порушень законодавства й порушення справ, провадження в яких відне­сено до компетенції митних органів, затвер­джений наказом Державної митної служби України, Адміністрації Державної прикор­донної служби України від 01.06.2005 р. № 461/439 [10]. Цим Порядком встановлюється дії посадових осіб прикордонного наряду в разі вьвлення ознак правопорушень, прова­дження у справах про які віднесено до ком­петенції митних органів.

Характеризуючи взаємодію митних орга­нів з Адміністрацією Державної прикордон­ної служби, варто відзначити Інструкцію про порядок взаємодії підрозділів митної варти Державної митної служби У країни та підроз­ділів Державної прикордонної служби Укра­їни, затверджену наказом Адміністрації Державної митної служби України та Дер­жавної прикордонної служби України

08.09.2003 р. № 597/65 [11]. Відповідно до цієї Інструкції підрозділи Державної прико­рдонної служби України інформують підроз­діли Державної митної служби України про виявлені ознаки підготовки до порушення державного кордону України, зокрема про переміщень предметів контрабанди, а та­кож про здійснення таких порушень поза мі­сцем розташування митниці, у разі нападу злочинців чи злочинних угруповань на поса­дових осіб підрозділів митної варти Держав­ної митної служби України на державному кордоні, у межах прикордонної смуги й кон­трольованого прикордонного району нада­ють їм допомогу у відбитті нападу й затри­манні злочинців тощо.

Проаналізувавши окремі нормативно - правові акти, що визначають та регулюють порядок взаємодії митних та прикордонних органів, можна визначити основні форми здійснення такої взаємодії: 1) взаємне інфо­рмування; 2) виявлення та інформування структурних підрозділів митних органів про виявлені факти порушень митних правил, виявлення осіб, які вчинили правопорушення у митній сфері тощо; 3) проведень спільних заходів митних органів та інших державних органів у виявленні та профілактиці право­порушень у митній сфері; 4) спільна участь у здійсненні заходів, спрямованих на недопу­щення порушення митних правил та вчинен­ню митних правопорушень; 5) проведення спільних засідань, семінарів з питань належ­ного забезпечення митної політики; 6) обго­ворення, розроблення та прийьття спільних правових актів тощо. Тим самим, можемо зробити висновок що діяльність митних ор­ганів у відповідних напрямках діяльності не може здійснюватися самостійно, а потребує втручання інших органів та їх посадових осіб, що у своїй сукупності дає цілісне та по­вне уявлення про відповідну проблему та шляхи її вирішення.

ЛІТЕРАТУРА

1. Философский словарь / под ред. И. Т.

Фролова. - М. : Политиздат, 1989. - 444 с.

2. Большая Советская Энциклопедия. - 3- е изд. - М., 1971.-Т. 5.-640 с.

3. Новейший философский словарь / сост.

А. А. Грицанов. - Мн. : Изд. В. М. Скакун, 1998.-896 с.

4. Кривоніс М. А. Поняття взаємодії в за­конодавстві України з питань митної справи. / М. А. Кривоніс // Митна справа. - 2011. - №6(87).-С. 15-20.

5. Митний кодекс України : від 13.03.2012 р., № 4495-УІ // ВВР України. - 2012. - № 44-45, № 46-47, № 48. - Ст. 552.

6. Наказ Державної митної служби Украї­ни та Державної податкової адміністрації України «Порядок взаємодії митних і подат­кових органів при здійсненні державного ко­нтролю за експортом окремих видів товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльнос­ті» : від 12.07.2004 р., № 512/387 // Офіцій­ний вісник України. - 2004. - № 30. - Т. 2. - Ст. 2035.

7. Наказ Державної податкової адмініст­рації України, Державної митної служби України «Порядок взаємодії митних і подат­кових органів при організації та проведенні планових і позапланових виїзних перевірок суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності» : від 29.07.2004 р., № 439/551 // Офіційний ві­сник України. - 2004. - № 32. - Ст. 132.

8. Закон України «Про Державну прикор­донну службу» : від 03.04.2003 р., № 661-ІУ // ВВР України. - 2003. - № 27. - Ст. 208.

9. Наказ Державної митної служби Украї­ни, Адміністрації Державної прикордонної служби У країни «Про затвердження Порядку обміну відкритою статистичною та аналіти­чною інформацією між Державною митною службою України і Адміністрацією Держав­ної прикордонної служби України з питань протидії незаконному переміщенню нарко­тичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, зброї, боєприпасів та вибухових речовин через державний кордон України» : від 13.12.2010 р., № 1466/958 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 2. - Ст. 122.

10. Наказ Державної митної служби Укра­їни, Адміністрації Державної прикордонної служби У країни «Про затвердження Порядку дій у разі виявлення органами (підрозділами) Державної прикордонної служби України порушень законодавства й порушень справ, провадження в яких віднесено до компетен­ції митних органів» : від 01.06.2005 р., № 461/439 // Офіційний вісник України. - 2005. -№26.-Ст. 1504.

11. Наказ Державної митної служби Укра­їни та Адміністрації Державної прикордон­ної служби України «Інструкція про порядок взаємодії підрозділів митної варти Держав­ної митної служби України та підрозділів Державної прикордонної служби України» : від 08.09.2003 р., № 597/65 // Офіційний віс­ник України. - 2003. - № 38. - Ст. 2054.Комзюк В. Т. Поняття та загальна характеристика взаємодії митних органів з по­датковими та прикордонними органами /В. Т. Комзюк// Форум права. — 2013. — № 2.

— С. 235—240 [Електронний ресурс].

Визначаються поняття та основні форми взаємодії митних органів з податковими та прикордонними органами, аналізуються основні нормативно-правові акти, що регу­люють спільну діяльність вищенаведених органів.

Комзюк В. Т. Понятие и общая характеристика взаимодействия таможенных орга­нов с налоговыми и пограничными органами

Определяется понятие и основные формы взаимодействия таможенных органов с на­логовыми и пограничными органами, анализируются основные нормативно-правовые акты, регулирующие совместную деятельность вышеуказанных органов.

Komzyuk V. Т. Definition and General Characteristics of the Interaction with Customs Au­thorities and Border Tax Authorities

The paper defines the concept and basic forms of interaction with the customs and border tax authorities, analyzes the basic regulations governing the joint activity of the above.