joomla
СПІВВІДНОШЕННЯ СТРОКІВ СПЛАТИ ПОДАТКУ ТА СТРОКІВ СПЛАТИ ПОДАТКОВОГО БОРГУ
Форум права

УДК 347.73

К. В. КИСИЛЬОВА, Харківський націона­льний університет внутрішніх справ

Ключові слова: податки, податковий борг, строки сплати, момент сплати, виконання по­даткового обоє 'язку

Проблеми виконання податкового обов’язку викликають значний науковий та практичний інтерес. Так, вказані питання є об’єктом нау­кових інтересів М. П. Кучерявенка, Н. Ю. Они - щук, І. Л. Самсіна, А. О. Храброва. В той же час, питанням строків сплати податків та збо­рів не приділено належної уваги на рівні окре­мих досліджень. Саме це обумовило вибір те­ми наукової статті та визначило її завдання, яке полягає у поглибленні наукових знань що­до визначення співвідношення строків сплати податку та строків сплати податкового боргу.

Сплата податку чи збору є найсуттєвішою складовою податкового обов’язку. Податково - правове регулювання як раз і зосереджено на забезпеченні надходження коштів від податків та зборів до дохідних частин бюджетів. Безу­мовно, його неможна реалізувати без податко­вого обліку та вважати закінченим без здійс­нення податкової звітності. Фактично, на змістовність виконання цього обов’язку звер­тається увага як у вихідній конституційній но - рмі-принципі (ст.67 [І]), так і в нормах подат­кових кодексів, які встановлюють вичерпний перелік елементів податкового механізму. Конституційний припис, який закріплює пода­тковий обов’язок, звертає увагу на обов’язок сплати та обов’язок звітності. Зрозуміло, що в такому поєднанні провідним є саме обов’язок щодо сплати. Через реалізацію обов’язку щодо звітності неможна збільшити розмір бюджетів, можна лише визначитись - належним чином чи ні підведені підсумки виконання податко­вого обов’язку.

Строк сплати податку та збору визначаєть­ся ст. ЗІ Податкового кодексу України [2], ві­дповідно до якої таким строком визнається період, що розпочинається з моменту виник­нення податкового обов’язку платника подат­ку із сплати конкретного виду податку і заве­ршується останнім днем строку. Протягом такого строку податок чи збір повинен бути сплачений у порядку, визначеному податко­вим законодавством. Податок чи збір, що не був сплачений у визначений строк, вважається не сплаченим своєчасно. Момент виникнення податкового обов’язку платника податків, у тому числі податкового агента, визначається календарною датою.

Строк сплати податку та збору обчислю­ється роками, кварталами, місяцями, декада­ми, тижнями, днями або вказівкою на подію, що повинна настати або відбутися. Строк сплати податку та збору встановлюється від­повідно до податкового законодавства для кожного податку окремо [3]. Зміна платником податку, податковим агентом або представ­ником платника податку чи контролюючим органом встановленого строку сплати подат­ку та збору забороняється.

Визначення строку сплати податку може фіксуватися наступними засобами: а) кален­дарною датою; б) закінченням періоду часу;

В) вказівкою на подію, яка повинна відбутися;

Г) вказівкою на дію, яку мають вчинити. За загальним правилом обов’язок щодо сплати вважається виконаним з моменту надання до банківської установи доручення на перераху­вання грошових коштів в рахунок податково­го обов’язку або безпосередньо готівкою або з рахунку платника. В останньому випадку на рахунку має бути достатньо грошових коштів для того щоб банк міг би виконати доручен­ня. В той же час, неможна не враховувати пе­вної колізії, яка виникає на межі податкового та бюджетного законодавства. В податково - правовому сенсі податковий обов’язок вважа­ється виконаним з моменту передачі платни­ком коштів збирачу податків або податковому агенту. Виходячи ж з норм бюджетного коде­ксу, цей обов’язок є виконаним з моменту за­рахування коштів на відповідний казначейсь­кий рахунок.

Моменти виконання обов’язку по сплаті податку можна згрупувати наступним чином:

1. Момент відображення на особистому рахунку платника операції з перерахувань грошових коштів як суми податку. Це стосу­ється справляння обов’язку щодо сплати по­датку юридичними особами, перш за все, бю­джетними установами.

2. Момент внесень готівки до відділень банку або відділень пошти, тощо для перера­хувань їх на відповідний казначейський раху­нок. Це стосується справлянь обов’язку щодо сплати податку чи збору фізичними особами.

3. Момент прийьття рішення податковим органом. Подібні обставини пов’язані з реалі­зацією права платника податків на залік пере­плачених податків або незаконно стягнутих платежів в рахунок майбутніх податкових зо­бов’язань. Момент прийняття рішення щодо заліку занадто сплачених коштів чи стягнутих податків, пені, штрафів і є моментом вико­нань обов’язку по сплаті податку.

4. Момент сплати деклараційного платежу. Специфічність подібної реалізації обов’язку щодо сплати податку деталізується різновидом платежу. Принципова розбіжність в цій ситуа­ції стосується двох типів обов’язкових плате­жів: а) податку з доходів фізичних осіб; б) мита. Цей різновид обов’язкового платежу пов’я­зується з обов’язковою умовою - перетинан- ьм митного кордону. Цей юридичний факт і породжує відповідні наслідки, що пов’язані з необхідністю справлянь обов’язку по перера­хуванню податкових коштів. Формалізацією справляння обов’язку щодо сплати мита є ві­домості митної декларації.

Порядок стягнень податкового боргу пла­тників податків регулюється статтями 95-99 Податкового кодексу України [2]. Згідно з п.95.2 ст.95 Податкового кодексу України [4] стягнень коштів та продаж майна платника податків провадиться не раніше ніж через 60 календарних днів з моменту надіслання тако­му платнику податкової вимоги.

Водночас відповідно до п.87.11 ст.87 По­даткового кодексу України орган стягнення звертається до суду з позовом про стягнень суми податкового боргу платника податку - фізичної особи. Стягнень податкового боргу за рішеньм суду здійснюється державною виконавчою службою відповідно до закону про виконавче проваджень. Таким чином, п.87.11 ст.87 Податкового кодексу України [2] встановлено особливий порядок стягнень податкового боргу платників податків-фізич - них осіб у порівнянні з порядком погашень податкового боргу юридичних осіб. З ураху­ванням викладеного норми статей 95-99 По­даткового кодексу України можуть застосову­ватися до процедури стягнень податкового боргу з фізичних осіб лише в тій частині, що не суперечить вимогам п.87.11 ст.87 Подат­кового кодексу У країни [2].

Особливості процедури стягнення подат­кового боргу з платника податків-фізичної особи полягають у такому [4]. По-перше, за змістом п.87.11 ст.87 Податкового кодексу України процедура стягнень податкового бо­ргу з фізичної особи може ініціюватися ви­ключно через звернень органу стягнень з відповідним позовом. Тому вирішень справ за позовом податкового органу про стягнень податкового боргу з платника податків-фізич- ної особи повинно здійснюватися за загальни­ми правилами позовного провадження. Звер­нутися з поданьм у порядку ст.183 Кодексу адміністративного судочинства України в ро­зглядуваному випадку податковий орган не має права. По-друге, у порядку позовного про­ваджень розглядаються вимоги про стягнен - ь податкового боргу в цілому. При цьому окремі процедури стягнень коштів за подат­ковим боргом та продажу майна, що перебуває в податковій заставі, не застосовуються. По - третє, виконань рішень суду про стягнень податкового боргу з фізичної особи-платника податків здійснюється не податковими орга­нами, а державною виконавчою службою від­повідно до закону про виконавче проваджень.

Водночас п.87.11 ст.87 Податкового кодек­су України [2] не встановлено особливостей щодо моменту, з якого у податкового органу виникає право на стягнень податкового боргу. Зокрема, не передбачено особливостей щодо направлення платникові податку-фізичній особі податкової вимоги як умови для виник­нень права на примусове стягнень податко­вого боргу, передбаченої п.95.2 ст.95 Подат - кового кодексу України [4]. Отже, фізичним особам податкова вимога надсилається в тому самому порядку і з тих самих підстав, що і платникам податку-юридичним особам. За­значене випливає зі змісту ст.59 Податкового кодексу України, яка передбачає уніфіковані правила направлення податкових вимог усім платникам податків.

При цьому правове значення факту наді­слання податкових вимог не розрізняється залежно від того, фізичній чи юридичній осо­бі надсилається відповідна податкова вимога. Таке правове значення в будь-якому разі поля­гає в тому, що право на стягнення податкового боргу виникає у податкового органу через 60 календарних днів з моменту надіслання тако­му платнику податкової вимоги, як це перед­бачено п.95.2 ст.95 Податкового кодексу Укра­їни [2]. Таким чином, право на звернення з позовом про стягнення податкового боргу з фізичної особи-платника податків виникає че­рез 60 календарних днів з моменту надіслання такому платнику податкової вимоги [3].

Підсумовуючи, треба наголосити на тому, що чинними законодавством України встанов­лено особливі процедури щодо визначення строків сплати податку та строків сплати пода­ткового боргу. При цьому норми, що визнача­ють сплату податкового боргу, виокремлюють перелік заходів, що можуть вживатися подат­ковим органом до платника податків із метою погашення податкового боргу, зокрема стяг­нення коштів, які перебувають у власності пла­тника податків, а також продаж майна платни­ка податків, що перебуває в податковій заставі.

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України // ВВР України. - 1996.-№30.-Ст. 141.

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. // ВВР України. - 2011. - № 13-

14, №15-16, № 17.-Ст. 112.

3. Постанова Донецького окружного адмі­ністративного суду від 24 липня 2013 р. по справі № 805/9989/13-а [Електронний ресурс]: Режим доступу: Http://www. reyestr. court. gov. ua/Review/32740334

4. Інформаційний лист Вищого адміністра­тивного суду України від 04.05.2012 p., №1198/12/12-12 [Електронний ресурс]. - Ре­жим доступу: Http://www. vasu. gov. ua/ua/ generalization_court_practice. html?_m=publicati ons&_t=rec&id=2287&fp=31.Кисильова К. В. Співвідношення строків сплати податку та строків сплати подат­кового боргу / К. В. Кисильова // Форум права. — 2013. — № 3. — С. 284—286 [Електрон­ний ресурс]. - Режим доступу: Http://nbuv. gov. ua/j-pdf/FP_index. htm_2013_3_48.pdf

Розглядаються особливості сплати податку чи збору як важливої складовою податко­вого обов’язку. Зосереджена увага на дослідженні понять «строки сплати податків» та «строки сплати податкового боргу», а також їх співвідношенні. Розкриваються харак­терні особливості процедури стягнення податкового боргу з платників податків.

Кисилева К. В. Соотношение сроков уплаты налога и сроков уплаты налогового долга Рассматриваются особенности уплаты налога или сбора как важной составляющей на­логового долга. Сосредоточено внимание на исследовании таких понятий, как «сроки уплаты налогов» и «сроки уплаты налогового долга», а также их соотношении. Раск­рываются характерные особенности процедуры взыскания налогового долга с налого­плательщиков.

Kisileva К. V. The Ratio Of The Timing Of Payment Of The Tax And The Timing Of Payment Of The Tax Debt

The peculiarities of the tax or fee as an important component of the tax debt Considers. Attention on the study of concepts such as «time tax» and «terms of payment of the tax debt» as well as their relationship Focused. The characteristic features of the collection procedure of the tax debt with tax payers Revealed.