joomla
АДМІНІСТРАТИВНО - ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ГЛАСНОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Форум права

УДК 342.951

К. І. КУЗЬМІН, Державний науково - дослідний інститут МВС України

Ключові слова: органи прокуратури, принцип гласності, інформування, інформаційні техноло­гії, висвітлення діяльності

Однією з умов підвищення авторитету державних органів є належна реалізація в їх діяльності принципу гласності, який має за­безпечувати відкритість і прозорість діяль­ності означених органів, є умовою та крите­рієм розвитку громадянського суспільства в Україні, оскільки активність його реалізації знаходиться у прямо пропорційному зв’язку з формуванням високого рівня правосвідо­мості та правової культури в суспільстві, ак­тивній участі громадян в управлінні держав­ними справами. Розвиток інформаційних технологій став причиною переорієнтації си­стеми соціальних комунікацій, у тому числі і пов’язаних з реалізацією державними орга­нами, у тому числі й органами прокуратури, своїх прав та обов’язків в інформаційній сфері. Якщо ще десять років тому найважли­вішими джерелами відомостей про діяль­ність державних органів виступали телеба­чень, радіомовлення, друкована преса, то сьогодні довіра до них як до джерел інфор­мації є нижчою, ніж довіра до джерел мережі Інтернет.

Так, відповідно до результатів соціологіч­ного опитування Київського міжнародного інституту соціології, у вересні 2013 року 49,8 % дорослого населень України корис­тувалися Інтернетом. Таким чином, зростань числа користувачів триває навіть більшими темпами, ніж раніше це прогнозувалося. Темп приросту протягом лютого 2012 - жовть 2013 років склав 16% [1]. Однак, не зважаю­чи на важливість переорієнтації роботи з гро­мадськістю у всіх державних органах, у тому числі й в органах прокуратури, на розширен­ня спілкувань за допомогою інформаційних технологій, на жаль, зміна уявлень про най­більш доцільні засоби реалізації принципу гласності відбувається досить повільними те­мпами. Це знайшло свій відбиток як у недолі­ках нормативно-правових актів, якими регу­люється реалізація принципу гласності у діяльності органів прокуратури, так і в недо­статній кількості наукових досліджень цієї проблематики.

Зокрема, питання управлінь органами прокуратури, принципів її діяльності було розглянуто у роботах М. К. Якимчука, Є. М. Поповича, М. М. Бурбики, В. І. Малюги та інших авторів, однак розгляд особливостей реалізації принципу гласності в аспекті вико­ристання інформаційних технологій не був предметом окремого досліджень. Вказане обумовлює актуальність та новизну даної статті, метою написання якої є окреслень шляхів удосконалення реалізації принципу гласності у діяльності органів прокуратури за умов розвитку нових інформаційних техноло­гій з позицій адміністративного права.

Правове підґрунтя принципу гласності як одного з принципів організації і діяльності прокуратури міститься у ст.6 Закону України «Про прокуратуру», в якому визначено, що органи прокуратури України діють гласно, інформують державні органи влади, громад­ськість про стан законності та заходи щодо її зміцнення. Свій розвиток дані положень знайшли в наказі Генерального прокурора України від 14.07.2006 року № Пгн «Про ор­ганізацію роботи органів прокуратури Украї­ни з реалізації принципу гласності». Вказаний правовий акт, зокрема, зобов’язує першого заступника та заступників Генерального про­курора України, прокурорів Автономної Рес­публіки Крим, областей, міст Києва і Севас­тополя, спеціалізованих прокурорів (на правах обласних), міських, районних, міжра­йонних та іншим прирівняних до них проку­рорів розглядати гласність у діяльності про­куратур усіх рівнів як важливий засіб запобігання злочинності, зміцнення законнос­ті та формування в суспільстві об'єктивної думки щодо виконання органами прокурату­ри покладених на них завдань і функцій, осо­бисто організовувати роботу на зазначеному напрямі. Першочергове значення мається на­давати висвітленню результатів діяльності, які реально вплинули на зміцнення законності та правопорядку, на поновлення прав грома­дян та захист інтересів держави, слід розкри­вати причини і умови, які сприяли вчиненню злочинів та порушенням закону, пропонувати шляхи їх усунення та попередження. Крім того, підпорядковані прокурори зобов’я­зуються своєчасно реагувати на критичні пу­блікації і повідомлення про роботу органів прокуратури, запобігати поширенню інфор­мації, яка містить державну чи будь-яку ін­шу таємницю або конфіденційні відомості, стосовно яких законодавством встановлено особливий порядок охорони, інформування державних органів влади і громадськості здійснювати з усіх напрямів прокурорської діяльності, визначених Конституцією Украї­ни [2] та Законом України «Про прокурату­ру» [3] тощо.

Аналіз комунікаційних засобів, за допомо­гою яких відбувається реалізація принципу гласності у діяльності органів прокуратури, свідчить, що ними є наступні:

І) інформування Верховну Раду України і Президента України не менш як один раз на рік, а місцеві органи виконавчої влади та ор­гани місцевого самоврядування - не рідше ніж двічі на рік (форма такого інформування не визначена);

2) інформування населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, ор­гани місцевого самоврядування про стан за­конності, заходи щодо її зміцнення та резуль­тати діяльності на відповідній території (форма інформування - виступ на відкритому пленарному засіданні відповідної ради, на яке запрошуються представники засобів масової інформації);

3) інформування про стан законності з окремих напрямів прокурорської діяльності центральних та місцевих органів влади, орга­нів місцевого самоврядування за результата­ми прокурорських перевірок або аналітичних досліджень у разі необхідності вжиття з їх боку конкретних заходів, спрямованих на за­безпечення законності і правопорядку, доде­ржання прав і свобод громадян (форма інфо­рмування не визначена);

4) надання офіційних коментарів на запити засобів масової інформації або з власної ініці­ативи надавати у межах компетенції за наяв­ності подій, що набули великого суспільного значення або широкого розголосу щодо вста­новлених обставин, чинного законодавства та вжитих органами прокуратури заходів (форма не визначена);

5) систематичне збирання та розмішування новин у відповідних рубриках та розділах веб-сайтів органів прокуратури (форма - роз­міщення інформації в мережі Інтернет);

6) участь у випуску журналу «Вісник про­куратури», до формування тематики, змісту і виступів якого слід залучати працівників ор­ганів прокуратури (форма інформування - паперове фахове наукове видання).

Як можна побачити з аналізу вказаних форм інформування громадськості та держав­них органів щодо діяльності прокуратури, лише один із них передбачає інформування за допомогою сучасних інформаційних техноло­гій. Щодо інших же форми інформування або не визначені (але, як свідчить практика, но­сять характер виступів перед обмеженим ко­лом осіб) або уявляють собою підготовку ін­формаційних матеріалів на паперових носіях, доступних обмеженому колу користувачів.

При цьому слід звернути увагу на той факт, що критеріями оцінки діяльності орга­нів прокуратури із забезпечень принципу гласності, відповідно до наказу Генерального прокурора України від 14.07.2006 року № 1 Ігн «Про організацію роботи органів про­куратури України з реалізації принципу глас­ності», визначено своєчасність і повноту ін­формування державних органів влади та громадськості про стан законності, заходи щодо її зміцнення, дотримання при цьому прав громадян і юридичних осіб. Ані широта аудиторії, охопленої відповідними заходами, ані оперативність розповсюдження відповід­ної інформації при цьому не враховуються.

На нашу думку, для виходу з ситуації, за якої діяльність органів прокуратури України не знаходить достатнього висвітлення серед громадськості, що є однією з причин знижен­ня її іміджу, слід врахувати особливості управління в органах прокуратури, до яких належить надання переваги правовим мето­дам діяльності перед неправовими. Мається на увазі регламентація різноманітних аспектів діяльності працівників прокуратури правови­ми актами, зокрема, наказами Генерального прокурора України, в яких визначаються кон­кретні форми, методи, напрями різних видів роботи, а також критерії їх оцінювань. Отже, на нашу думку, зміни в особливостях розпо­ділу джерел інформувань громадян України щодо діяльності державних органів мають бути враховані, по-перше, в окремій статті Закону України «Про прокуратуру», в якій має бути закріплений обов’язок органів про­куратури оприлюднювати інформацію про певні аспекти своєї діяльності у мережі Інте - рнет, а також брати участь на вимогу громад­ськості у проведенні телеконференцій, теле­мостів та інших заходах інтерактивного спілкування у випадках виникнень необхід­ності дати офіційний коментар за наявності подій, що набули великого суспільного зна­чення або широкого розголосу щодо встанов­лених обставин, чинного законодавства та вжитих органами прокуратури заходів.

Крім того, як нам вважається, слід розро­бити і затвердити наказ Генерального проку­рора України «Про організацію роботи з пи­тань висвітлень діяльності органів прокуратури за допомогою інформаційних технологій». У вказаному наказі, на нашу ду­мку, слід визначити мету такої роботи, яка полягає в оперативному інформуванні гро­мадськості, державних органів та органів міс­цевого самоврядування як України, так і за­рубіжних держав щодо діяльності органів прокуратури, їх правового статусу, законода­вчих засад діяльності, фінансування, кадрово­го складу тощо. Також мають бути визначені конкретні форми та методи такої діяльності, зокрема, ведення веб-сторінок органів проку­ратури та їх посадових осіб на найбільш по­пулярних соціальних мережах, проведень телеконференцій з представниками органів місцевого самоврядування, громадськими об’єднаньми, релігійними організаціями, профспілками тощо, регулярне оприлюднен­ня звітів про діяльність органів прокуратури на їх веб-сторінках їх сайтів тощо. На нашу думку, реалізація цих заходів дозволила би підвищити довіру до органів прокуратури в очах громадськості, яка, на жаль, є сьогодні дуже низькою.

ЛІТЕРАТУРА

1. Динаміка використання Інтернет в Україні [Електронний ресурс]. - Режим дос­тупу: Http://www. kiis. сот. иа/?Ьаі^=икг&саІ= reports&id=199&page=l.

2. Конституція України // ВВР України. -

1996. -№30.-Ст. 141.


3. Закон України «Про прокуратуру» // ВВР України. - 1991. -№ 53. - Ст. 793.

Кузьмін К. І. Адміністративно-правові проблеми реалізації принципу гласності у дія­льності органів прокуратури за умов розвитку нових інформаційних технологій / К. І. Кузьмін // Форум права. — 2013. — № 3. — С. 324—327 [Електронний ресурс]. — Ре­жим доступу: Http://nbuv. gov. ua/j-pdf/FP_index. htm_2013_3_54.pdf

На підставі аналізу реалізації принципу гласності у діяльності органів прокуратури за умов розвитку нових інформаційних технологій визначено недоліки, які заважають повноцінній реалізації означеного принципу та негативно впливають на імідж органів прокуратури. Сформульовано пропозиції щодо підвищення ефективності висвітлення діяльності органів прокуратури за допомогою інформаційних технологій.

Кузьмин КИ. Административно-правовые проблемы реализации принципа гласнос­ти в деятельности органов прокуратуры при условиях развития новых информаци­онных технологий

На основании анализа реализации принципа гласности в деятельности органов проку­ратуры в условиях развития новых информационных технологий определены недоста­тки, которые мешают полноценной реализации указанного принципа и отрицательно влияют на имидж органов прокуратуры. Сформулированы предложения по повыше­нию эффективности освещения деятельности органов прокуратуры с помощью инфо­рмационных технологий.

Kuzmin K. I. Administrative and Legal Problems of the Principle of Transparency in the Activities of the Prosecution in Terms of Development of New Information Technologies The paper based on the analysis of the principle of transparency in the activities of the prosecution in terms of development of new information technologies identified gaps that hinder the full realization of this principle and negatively affect the image of the prosecution. Proposals to improve the lighting efficiency of the prosecution with the help of information technology are made.