joomla
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОПТОВИХ РИНКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Форум права

УДК 349.42

О. М. БАТИГІНА, канд. юрид. наук, доц., Полтавський юридичний інститут Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Ключові слова: інформаційне забезпечення, сис­тема інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції, оптовий ринок сільськогосподарської продукції

Інформаційне забезпечення - це не­від’ємний елемент будь-якої діяльності, у тому числі діяльності оптового ринку сільсь­когосподарської продукції. Потенційний ро­звиток оптових ринків сільськогосподарської продукції може бути реалізований лише за наявності своєчасної, достовірної і точної інформації про кількість та якість виробленої в Україні сільськогосподарської продукції, наявність попиту та пропозиції на неї, а та­кож інформації щодо існуючої кон’юнктури світового аграрного ринку. Отже, виникає потреба збору, обробки, систематизації та доведення до учасників оптового ринку ве­ликої кількості інформації, яка є необхідною для ефективної діяльності системи оптових ринків сільськогосподарської продукції. Цей процес в Україні поки що не налагоджений належним чином ні в правовому, ні в органі­заційному аспекті, незважаючи навіть на ак­тивне створення та діяльність таких ринків в державі. Саме тому актуальними на сьогод­нішній день є побудова та ефективне функ­ціонування правової основи системи інфор­маційного забезпечення оптових ринків сільськогосподарської продукції, чому прис­вячене дане дослідження.

Питанням інформаційного забезпечення присвячені численні наукові розвідки, біль­шість з яких стосуються інформаційного за­безпечення діяльності фондового ринку [1, 2], ринку науково-технічної продукції [3], ринку інтер’єрного текстилю [4] тощо. Про­блеми правового регулювання інформацій­ного забезпечення оптового ринку сільсько­господарської продукції не ставали предметом наукових досліджень, що і зумо­влює мету даного дослідження.

Треба зазначити, що у законодавстві від­сутнє визначення інформаційного забезпе­чення, хоча сам термін неодноразово вико­ристовується у Законі України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» від

25.06.2009 р. № 1561 —VI (далі - Закон), зок­рема у ст. ст.10, 15, 17. У науковій літературі під інформаційним забезпеченням розуміють структуру й обсяг інформаційних масивів, що перебувають в розпорядженні персонал інституціональних інвесторів [1, с. 139]. Інші науковці під інформаційним забезпеченням розуміють доступ до передової інформації біологічного економічного, ветеринарного, агрономічного характеру тощо, систематиза­ція і представлення у вигляді, зручному для практичного використання [3, с.96]. Деякі вчені інформаційне забезпечення трактують як сукупність форм документів, нормативної бази і реалізованих рішень щодо обсягу, ро­зміщення і форм організації інформації, яка циркулює в системі автоматизованого обро­блення економічної інформації чи в інфор­маційній системі [5].

Так само законодавець не роз’яснив по­няття системи інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподар­ської продукції, про яку йде мова у вищевка­заних нормах Закону. Єдине, що чітко вста­новлено у ст.15 Закону, це мета створення системи інформаційного забезпечення діяль­ності оптових ринків сільськогосподарської продукції, яка полягає у постійному і повно­му забезпеченні оптових ринків сільськогос­подарської продукції та операторів оптових


Ринків сільськогосподарської продукції ін­формацією про кон’юнктуру ринку сільсько­господарської продукції. Але знову не уточ­нено, яка саме інформація охоплюється поняттям кон’юнктура ринку сільськогоспо­дарської продукції. Зазвичай під кон’юнктурою ринку розуміють економічну ситуацію, що склалася на ринку відносно попиту, пропозиції, рівня цін, товарних запа­сів, становище основних фірм конкурентів. Згідно з економічною енциклопедією, кон’юнктура ринку (лат. согуипсШга, від соїуиі^о - поєдную, з’єдную, согуипсіе - ра­зом, нероздільно) - це сукупність конкрет­них умов суспільно-економічного, соціаль­ного, політичного характеру, що діють у певний час і суттєво впливають або можуть впливати на співвідношення попиту і пропо­зиції у процесі руху товарів зі сфери вироб­ництва у сферу торгівлі і сферу споживання. На стан кон’юнктури ринку впливають такі фактори: розвиток продуктивних сил, рівень товарного виробництва та обсяги експортно- імпортних операцій, умови формування по­питу населення, його обсяги, структура, якість і динаміка, матеріальна база і якість торговельного обслуговування населення, рівень цін, стан соціального забезпечення населення і його доходи, рівень культури, освіченості і духовності населення тощо [6]. Зважаючи на те, що кон’юнктура аграрного ринку являє собою сукупність різноманітних чинників і умов в їхньому постійному розви­тку і взаємодії, які відображаються у визна­ченому співвідношенні попиту, пропозиції, динаміки цін, товарних запасів тощо, то згі­дно ч. З ст. 15 Закону центральний орган ви­конавчої влади, що реалізує державну аграр­ну політику, політику у сфері сільського господарства, повинен визначити обсяг ін­формації, який становить собою поняття кон’юнктури ринку сільськогосподарської продукції. Також законодавець повинен чіт­ко встановити порядок збору, обробки, сис­тематизації та надання такої інформації. Для вирішення цих завдань у структурі Міністер­ства аграрної політики та продовольства

України повинен бути створений підрозділ, який буде координувати питання пов’язані з системою інформаційного забезпечення дія­льності оптових ринків сільськогосподарсь­кої продукції. Також, відповідно до ч.2 ст. 15 Закону, Міністерство аграрної політики та продовольства України повинно затвердити Положення про систему інформаційного за­безпечення діяльності оптових ринків сіль­ськогосподарської продукції, в якому будуть закріпленні основні поняття, принципи, структура та інші важливі питання функціо­нування системи інформаційного забезпе­чення оптових ринків сільськогосподарської продукції.

Для належної роботи системи інформа­ційного забезпечення Закон покладає певні обов’язки на всіх суб’єктів системи інфор­маційного забезпечення. Оптові ринки сіль­ськогосподарської продукції зобов’язані на­давати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політи­ку, політику у сфері сільського господарства, інформацію про кон’юнктуру відповідного ринку сільськогосподарської продукції у по­рядку та в обсягах, що будуть визначені від­повідним Положенням про систему інфор­маційного забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції. У свою чергу, Міністерство аграрної політики на продовольства України зобов’язане забез­печувати належне функціонування системи інформаційного забезпечення діяльності оп­тових ринків сільськогосподарської продук­ції як в організаційному (ч.5 ст.15 Закону), так і у фінансовому плані (ч. б ст.15 Закону). Створення і функціонування системи інфор­маційного забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції здій­снюється за рахунок коштів Державного бю­джету України. Це підтверджується і ст.10 Закону, де зазначено, що державна політика підтримки оптових ринків сільськогосподар­ської продукції здійснюється в тому числі і шляхом створення та підтримки функціону­вання системи інформаційного забезпечення оптових ринків сільськогосподарської про­дукції. Прикладом державної підтримки створення системи інформаційного забезпе­чення діяльності оптових ринків сільського­сподарської продукції є п.5 Постанови Кабі­нету Міністрів України від 29.09.2010 р. № 893 «Порядок використання у 2010 році ко­штів Стабілізаційного фонду для надання фінансової підтримки для створення оптових ринків сільськогосподарської продукції», в якому передбачено, що бюджетні кошти ви­діляються для компенсації витрат, пов’язаних із створенням (впровадженням) системи інформаційного забезпечення діяль­ності оптових ринків.

Законодавством встановлено ще один обов’язок центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політи­ку, політику у сфері сільського господарства

- необхідність доведення інформації, що входить до системи інформаційного забезпе­чення оптових ринків сільськогосподарської продукції до заінтересованих органів та осіб. У ч.4 ст.15 Закону мова йде про систематич­ність публікації в офіційних друкованих та електронних виданнях (бюлетенях, збірни­ках), про поширення засобами масової інфо­рмації такої інформації, в тому числі в мере­жі Інтернет на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України, а також про безпосереднє її надання заінте­ресованим органам та особам. Але законода­вець повинен чітко встановити, які саме ві­домості включаються у систему інфор­маційного забезпечення оптових ринків сіль­ськогосподарської продукції і яка саме інфо­рмація потім повинна доводитися Міністерс­твом аграрної політики та продовольства до зацікавлених органів та осіб.

У ч. б ст. 17 Закону визначено обов’язок ще одного з можливих суб’єктів системи інфор­маційного забезпечення діяльності оптового ринку сільськогосподарської продукції - са - морегулівної організації оптових ринків сільськогосподарської продукції. Якщо така організація буде створена в Україні, то Закон зобов’язує її брати участь у створенні та за­безпеченні функціонування системи інфор­маційного забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції. Але таке зобов’язання має загальний характер, без конкретної визначеності завдань, напря­мків та обсягу повноважень саморегулівної організації стосовно створення та забезпе­чення функціонування системи інформацій­ного забезпечення оптових ринків сільсько­господарської продукції.

Окрім обов’язків для суб’єктів системи інформаційного забезпечення оптового рин­ку сільськогосподарської продукції Закон встановив і певні права. Юридичні особи, які набули статусу оптового ринку сільськогос­подарської продукції, оператори оптового ринку сільськогосподарської продукції та інші зацікавлені особи мають право вільно користуватися інформацією системи інфор­маційного забезпечення діяльності оптового ринку сільськогосподарської продукції, оскі­льки у ч.4 ст.15 Закону встановлено, що така інформація є відкритою. Для Міністерства аграрної політики та продовольства України передбачено право на отримання інформації від оптових ринків сільськогосподарської продукції про кон’юнктуру відповідного ри­нку сільськогосподарської продукції.

Враховуючи вищевказане, можна підсу­мувати, що виникла гостра необхідність у формуванні нормативно-правової бази по створенню та функціонуванню системи ін­формаційного забезпечення діяльності опто­вих ринків сільськогосподарської продукції. Такі ринки створюються в Україні починаю­чи з прийняття Закону України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» від

25.06.2009 р., у якому міститься лише одна декларативна стаття 15, присвячена системі інформаційного забезпечення діяльності оп­тових ринків сільськогосподарської продук­ції, яка не в змозі належним чином врегулю­вати дану сферу діяльності. Отже, Міністерство аграрної політики та продово­льства України повинно затвердити Поло­ження про систему інформаційного забезпе­чення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції, в якому буде врегульовано порядок створення, функ­ціонування та зміст системи інформаційного забезпечення оптових ринків сільськогоспо­дарської продукції.

ЛІТЕРАТУРА

1. Аксьонова О. Інформаційне забезпе­чення як основа продуктивного функціону­вання фондового ринку / О. Аксьонова // Фі­нанси України. - 2000. - № 8. - С. 138-143.

2. Червова Л. Проблеми інформаційного забезпечення ринку цінних паперів в Україні / Червова Л., Бєлікова О. // Економіка. Фінанси. Право. - 1999. - № 6. - С. 14-17.

3. Лайко П. Інформаційне забезпечення формування і функціонування ринку науко­во-технічної продукції як невід’ємна складо­ва інноваційної діяльності / П. Лайко та ін. // Економіка АПК. - 2008. - № 7. - С. 96-105.

4. Пушкар Г. Інформаційне забезпечення вітчизняного ринку інтер’єрного текстилю / Г. Пушкар, Б. Семак // Науково-технічна інформація. - 2011. - № 3. - С. 45-50.

5. Годун В. М. Інформаційні системи і технології в статистиці / В. Годун, Н. Орлен - ко [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http ://library. if. ua/book/80/5658. html.

6. Кон’юнктура ринку [Електронний ре - сурс]. - Режим доступу: Http://slovopedia. org. иа/3 8/53402/3 80940.Мт1"ЖОН’ЮНКТУРА РИНКУ </а>.Бапшгіна О. М. Правове регулювання системи інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції / О. М. Батигіна // Форум права. — 2013. — № 2. — С. 30—33 [Електронний ресурс].

Розглянуто проблеми вдосконалення системи інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції шляхом створення належної норма- тивно-правової основи. Автор акцентує увагу на недосконалості та декларативності норм Закону України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» стосовно створення та функціонування системи інформаційного забезпечення діяльності опто­вих ринків сільськогосподарської продукції.

Батыгина Е. М. Правовое регулирование системы информационного обеспечения деятельности оптовых рынков сельскохозяйственной продукции

Рассматриваются проблемы совершенствования системы информационного обеспече­ния деятельности оптовых рынков сельскохозяйственной продукции путем создания надлежащей нормативно - правовой базы. Автор акцентирует внимание на несовер­шенстве и декларативности норм Закона Украины «Об оптовых рынках сельскохозяй­ственной продукции» по созданию и функционированию системы информационного обеспечения деятельности оптовых рынков сельскохозяйственной продукции.

Batygina О. М. Legal Regulation of Information Support System of Wholesale Markets of Agricultural Products

The article considers the problem of improving the system of information provision of wholesale markets for agricultural products by establishing appropriate legal and regulatory framework. The author focuses on the imperfect and declarative norms of the Law of Ukraine «On wholesale markets of agricultural products» on establishment and functioning of the system of information provision of wholesale markets for agricultural products.