joomla
УНОРМУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ З ПРОБЛЕМ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Форум права

УДК 34.06

B. C. БІЛОБОРОДЬКО, Донецький наці­ональний медичний університет ім. М. Горького

Ключові слова: надзвичайна ситуація, аварія, катастрофа, масова загибель людей, розсліду­вання катастроф

Щорічно у світі спостерігається зростання великомасштабних катастроф. На щастя, в Україні кількість надзвичайних ситуацій за 2012 рік зменшилась на 4 % [1]. В аналізі їх причин та наслідків фахівці використовують спеціальну термінологію, але, як встановлено, в нормативно-правових галузевих і загально­державних документах, які діють в Україні, відсутній юридичний термін «катастрофа».

Маємо зазначити, що у спеціальній юри­дичній літературі вищевказаній проблемі приділяється недостатньо уваги. Кількість публікацій з цієї теми обмежена, вони пооди­нокі в Україні (О. І. Герасименко, К. О. Гера - сименко О. П. Сухін, B. JI Андрєев) та за кор­доном (Д. Ю. Яковлев, Ю. В. Феофанова,

А. Г. Абдуллін, В. Н. Григорьев). Роботи вище вказаних вчених, на жаль, були присвячені техногенним катастрофам, а в більшості своїй аспекту авіаційних катастроф. Тому мета дос­лідження статті полягає в виділенні критеріїв та встановленні методологічних засад класи­фікації надзвичайних ситуацій - зокрема, ка­тастроф, та конкретизації цього поняття. Її новизна полягає в тому, що автором запропо­новано власне тлумачення терміну «катаст­рофа» та якісні й кількісні ознаки цієї події.

Термін «катастрофа» раніше використовува­вся у нормативно-правових актах (Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.1998 р. № 1099 - втратила чинність на підставі пос­танови Кабінету Міністрів України від

24.03.2004 р. № 368, де, зокрема, позначалося, що «катастрофа - великомасштабна аварія чи інша подія, що призводить до тяжких, трагіч­них наслідків) [2, 3]. У наступному нормати­вно-правовому акті цей термін був замінений на «надзвичайна ситуація», в якій під один термін підвели та урівняли як аварії, що спричинили просто економічні збитки, так і катастрофи, що призвели до масової загибелі людей.

Між тим, у Класифікаторі надзвичайних ситуацій (ДК 019:2010, чинному з 01.01.2011 р.) є термін аварії - «3.3 аварія - небезпечна по­дія техногенного характеру, що спричинила ураження, травмування та/чи загибель людей або створює на об'єкті чи окремій території загрозу життю та здоров’ю людей і призво­дить до руйнування будівель, споруд, устат­кування і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю» [4]. При цьому, у Кодексі цивільного захисту України, що на­був чинності 01.07.2013 р., присутнє наступне позначення терміну аварії - п.4 ст.2 «аварія - небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила ураження, травмування населен­ня або створює на окремій території чи тери­торії суб’єкта господарювання загрозу життю або здоров’ю населення та призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничо­го або транспортного процесу чи спричиняє наднормативні, аварійні викиди забруднюю­чих речовин та інший шкідливий вплив на навколишнє природне середовище» [5]. При цьому, термін «катастрофа» вживається у п.19 ст.2 означеного кодексу, але в значно обмеженому вигляді: катастрофа - це велика за масштабами аварія чи інша подія, що приз­водить до тяжких наслідків. У п.49 ст. 1 Пові­тряного кодексу України зазначено, що «ка­тастрофа - авіаційна подія з людськими жертвами, що призвела до загибелі або зник­нення безвісти когось із пасажирів, членів екіпажу або третіх осіб, а також у разі отри­мання ними тілесних ушкоджень із смертель­ним наслідком під час: а) перебування у цьому повітряному судні; безпосереднього зіткнен­ня з будь-якою частиною повітряного судна, включаючи частини, що відокремилися від цього повітряного судна; в) безпосередньої дії струменя газів реактивного двигуна; г) зник­


Нення безвісти повітряного судна. До катаст­роф також належать випадки загибелі когось із осіб, які перебували на борту, у процесі їх ава­рійної евакуації з повітряного судна» [6]. Від­повідно до наказу Міністерства транспорту України «Про затвердження Інструкції про по­рядок службового розслідування і обліку тран­спортних подій на Харківському і Дніпропет­ровському метрополітенах» від 17.02.2003 р. № 112, катастрофа - транспортна подія з тяжки­ми наслідками, що призвела до зіткнення па­сажирських або господарських поїздів з ін­шими поїздами або рухомим складом, сходи рухомого складу в пасажирських або госпо­дарських поїздах на перегонах і станціях, внаслідок яких: одна людина або більше за­гинуло, чи шість або більше травмовано; по­шкоджено рухомий склад до ступеня вилу­чення його з інвентарного парку [7].

Ми також звернули увагу на тлумачення цього терміну у Тлумачному словнику росій­ської мови Д. Н. Ушакова - катастрофа [греч. каїавіторіїе] - неожиданное несчастье, бедст - вие, собьітие, влекущее за собой трагические последствия [8].

Як випливає з цього, катастрофи слід розг­лядати як випадки з трагічними найближчими й віддаленими наслідками. У науковому ро­зумінні подібних явищ присутні не тільки об’єктивні знання і уявлення про суть фено­мену, але й цілий ряд «білих плям», що ви­ключають цілісне розуміння явища, встанов­лення причин його виникнення, розвитку і прогнозування віддалених результатів [9].

Слід також зауважити, що деякі техногенні катастрофи можуть розглядатися як наслідки злочинних дій або бездіяльності, і за них пе­редбачена кримінальна відповідальність - ст.236 КК України - Порушення правил еко­логічної безпеки, ст.237 КК України - Не­прийняття заходів по ліквідації наслідків еколо­гічного забруднення, ч.2 ст.238 КК України - Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан чи захворюванність на­селення, ч.2 ст.239 КК України - Забруднення чи порча землі, ч.2 ст.240 КК України - По­рушення правил охорони надр, ч.2 ст.241 КК України - Забруднення атмосферного повіт­ря, ч.2 ст.242 КК України - Порушення пра­вил охорони вод, ч.2 ст.243 КК України - За­бруднення моря, ч.2 ст.245 КК України - Знищення чи пошкодження лісових масивів, ч.2 ст.252 КК України - Умисне знищення чи пошкодження теріторій що взяті під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду, ч.2 ст.253 КК України - Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту оточуючої середи, ч.2 ст.270 КК України - Порушення встановленних законодавством вимог пожежної безпеки, ч.2 ст.271 КК Укра­їни - Порушення вимог законодавства про охорону праці, ч.2 ст.272 КК України - По­рушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, ч.2 ст.273 КК України - Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у ви­бухонебезпечних цехах, ч.2 ст.274 КК Украї­ни - Порушення правил ядерної або радіацій­ної безпеки, ч.2 ст.275 КК України - Порушення правил, що стосуються безпечно­го використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд, ч. З ст.276 КК України - Порушення правил без­пеки та експлуатації залізно дорожнього, во­дного або повітряного транспорту, ч. З ст.277 КК України - Пошкодження шляхів сполу­чення і транспортних засобів, ч. З ст.278 КК України - Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна, ч. З ст.279 КК України - Бло­кування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства, ч. З ст.280 КК України - Примушення працівни­ків транспорту до невиконання своїх службо­вих обов’язків, ч. З ст.281 КК України - По­рушення правил повітряних польотів, ч. З ст. 282 КК України - Порушення правил викори­стання повітряного простору, ч.2 ст.283 КК України - Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда, ч. З ст.286 КК України - Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які ке­рують транспортними засобами, ст.291 КК України - Порушення чинних на транспорті правил, ч. З ст.292 КК України - Пошкоджен­ня об’єктів магістральних нафто-, газо-, та нафтопродуктопроводів. Ці злочини майже повністю заповнюють собою розділи VIII «Злочини проти оточуючої середи» (стат­ті 236-243, 245, 252, 253), X «Злочини проти безпеки виробництва» (статті 271-275) та XI «Злочини проти безпеку руху та експлуатації транспорту» (статті 276-283, 286, 291-292) а також IX «Злочини проти суспільної безпеки» (ст.270) Кримінального кодексу України [10]. У всіх цих злочинах кваліфікуючою ознакою виступає спричинення загибелі людей. Відпо­відно до ст.216 Кримінального процесуально­го кодексу України, досудове розслідування цих злочинів покладене на слідчі органи Мі­ністерства внутрішніх справ України.

Розслідування катастроф слідчими органа­ми МВС України, як зауважує професор

О. І. Герасименко, що приймав безпосередню участь в оглядах місць катастроф у 2006 р. (авіакатастрофа рейсу Пулково-612 під Доне­цьком) та 2007 р. (катастрофа на шахті ім.

А. Ф. Засядько) роках, на жаль часто носить імпровізований характер і супроводжується нераціональним використанням наявних ре­сурсів, недостатньою ефективністю роботи слідчих та судових експертів. Не існує єдино­го алгоритму розслідування подібних надзви­чайних ситуацій.

Таким чином, на підставі зазначеного вище вважаємо доцільним запропонувати наступне тлумачення терміну «катастрофа»: катастро­фа, це - подія, що сталась внаслідок природ­ної або техногенної надзвичайної ситуації, що спричинила масову загибель людей та викли­кала тяжкі економічні наслідки. Ми вважаємо за доцільне виділити ознаки, які відрізняють катастрофу від інших надзвичайних ситуацій за такими критеріями:

- масова загибель людей - особлива ознака яка виділяє катастрофу від аварії, кількість загиблих людей, відповідно до Порядку кла­сифікації надзвичайних ситуацій техногенно­го та природного характерами за їх рівнем, затвердженого Постановою Кабінету Мініст­рів України № 368 від 27.03.2004 р., сягає 5- 10 осіб для загальнодержавного рівня, 3-5 для регіонального рівня і 1-2 осіб для місцевого;

- тяжкі економічні наслідки - як ознака притаманна і аваріям і катастрофам, відповідно до Порядку класифікації надзвичайних ситу­ацій техногенного та природного характерами за їх рівнем, затвердженому Постановою Ка­бінету Міністрів України № 368 від

27.03.2004 р., збитки що досягай 150000 мі­німальних розмірів заробітної плати для зага­льнодержавного рівня (171450000 грн за ста­ном на квітень 2013 р.), 15000 мінімальних розмірів заробітної плати для регіонального рівня (17145000 грн за станом на квітень 2013 р.) та 2000 мінімальних розмірів заробітної плати для місцевого рівня (2286000 грн за станом на квітень 2013 р.)

- громадський резонанс - катастрофи на ві­дміну від аварій мають більший громадський резонанс - загибель людей, викликає більшу увагу громадськості, ніж навіть самі серйозні економічні збитки. Громадський резонанс та­кож має роль своєрідного каталізатора, що прискорює роботи щодо ліквідації наслідків катастрофи та розслідування причин катаст­рофи;

- широкий спектр причин настання - ка­тастрофи на відміну від аварій можуть бути спричинені те тільки техногенними але й природними чинниками, зокрема:

- природні катастрофи:

- у земній корі (виверження вулкана, зем­летрус),

- у гідросфері (цунамі, повінь, лімнологіч­на катастрофа),

- у атмосфері (шторми, урагани);

- техногенні катастрофи:

- індустріальні (катастрофи на АЕС, катас­трофи на хімічно-небезпечних об’єктах пов’я­зані з викидом отруйних речовин в атмосфе­ру, вибухи на шахтах тощо.)

- транспортні (авіакатастрофи, крах поїзда, катастрофи з потопленням морських та річко­вих кораблів та інших плавзасобів, крупні до - рожньо-транспортні пригоди тощо.)

У кожній катастрофі відповідальність за ліквідацію наслідків і компенсацію заподіяної шкоди лягає на державу, так як вона не змог­ла через свої органи влади, призначенні для запобігання та протидії надзвичайним ситуа­ціям, запобігти факту катастрофи (це стосуєть­ся як катастроф природного характеру, які державні органи протидії надзвичайним ситу­аціям не змогли спрогнозувати та прийняти заходи для мінімалізації наслідків катастрофи, так і катастроф техногенного характеру, де ві­дповідні контролюючі органи не змогли вчасно виявити порушення техніки безпеки тощо).

ЛІТЕРАТУРА

1. Інформаційно-аналітична довідка про надзвичайні ситуації, що виникли на терито­рії України протягом 2012 року Державної служби України з надзвичайних ситуацій. - К., 2013.-52 с.

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок класифікації надзвичайних си­туацій» : від 15.07.1998 р., № 1099 // Офіцій­ний вісник України. - 1998. - № 28. - С. 106.

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та при­родного характеру за їх рівнями» від

24.03.2004 р., № 368 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 12. - Т. 1. - Ст. 129.

4. Класифікатор надзвичайних ситуацій (ДК 019:2010, чинний з 01.01.2011) // Наказ Державний комітет України з питань техніч­ного регулювання та споживчої політики : від

11.10.2010 р., №457. - К, 2010. -8 с.

5. Кодекс цивільного захисту України : із змінами та допов. станом на 01 лют. 2013 р. -

К. : Всеукр. асоц. видавців «Правова єдність», 2013.-101 с.

6. Повітряний кодекс України. - К, 2011. - 536 с.

7. Наказ Міністерства транспорту України «Про затвердження Інструкції про порядок службового розслідування і обліку транспор­тних подій на Харківському і Дніпропетров­ському метрополітенах» : від 17.02.2003 р., № 112 // Транспорт України - нормативне ре­гулювання. - 2003. - № 4.

6. Толковый словарь русского языка : в 4 т. - М. : Сов. энцикл.: ОГИЗ, 1935-1940. - Т. 1: А-Кюрины / [сост. Г. О. Винокур, Б. А. Ла­рин, С. И. Ожегов, Б. В. Томашевский, Д. Н. Ушаков] ; под ред. Д. Н. Ушакова. - М. : Гос. ин-т«Сов. энцикл.» ; ОГИЗ, 1935. - 1562 стб.

7. Яковлев Д. Ю. Комплексная идентифи­кация останков человека при расследовании авиационных катастроф : автореф. дис. на со­искание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс, кримина­листика; оперативно-розыскная деятельность» / Д. Ю. Яковлев. - Иркутск, 2002. - 21 с.

8. Кримінальний кодекс України : із зміна­ми і допов. : станом на 9 лют. 2010 р. - К. : Правова єдність, 2010.- 152 с.Білобородько В. С. Унормування юридичної термінології з проблем надзвичайних си­туацій /В. С. Білобородько // Форум права. — 2013. — № 3. —С. 32—35 [Електронний ре­сурс]. -Режим доступу: Http://nbuv. gov. ua/j-pdf/FP_index. htm_2013_3_7.pdf

Розглянуто поняття катастрофи, виконан аналіз наукової літератури, нормативно - правової, філософської та лінгвістичної бази, запропоновані критерії, за якими надзви­чайну ситуацію можна вважати катастрофою, зокрема - массова загибель людей, сус­пільний резонанс події; надане авторське визначення терміну «катастрофа».

Белобородько B. C. Унормирование юридической терминологии по проблемам чрезвы­чайных ситуаций

Рассмотрено понятие катастрофы, выполнен анализ научной литературы, нормативно­правовой, философской и лингвистической базы, предложены критерии, по которым чре­звычайную ситуацию можно считать катастрофой, в частности - массовая гибель людей, общественный резонанс события; дано авторское определение термина «катастрофа».

Beloborod'ko V. S. Organization of Legal Terminology on Issue of Extraordinary Situations

The concept of catastrophe, an analysis is carried out of scientific literature, is considered, normatively legal, philosophical and linguistic base, offered criteria after which an extraordinary situation can be considered a catastrophe, in particular is mass death of people, public resonance of event; author determination of term «catastrophe» is presented.