joomla
ДО ПИТАННЯ ПРО ОХОРОНУ ВИКЛЮЧНИХ ПРАВ НА ТОРГІВЕЛЬНУ МАРКУ
Форум права

УДК 347.772

О. Г. М А РУШ ЕВА, Національний універ­ситет «Юридична академія України імені Яро­слава Мудрого»

Ключові слова: торгівельна марка, правова охо­рона, інтелектуальна власність, позитивні умови

На сучасному етапі розвитку суспільства та економіки, особливої уваги потребують питання захисту законних прав як вітчизня­них виробників так і інших суб’єктів закор­донних країн, які використовують позначення на своїх товарах та послугах. Для ефективно­го використання певного умовного позначен­ня у господарській діяльності в якості торго­вельної марки, а також належної охорони наданих правоволодільцю виключних прав таке позначення має бути охороноздатним. Як вірно вказує Т. С. Демченко, «...за загаль­ним правилом правова охорона товарного знака виникає внаслідок його використання або реєстрації. На сьогодні в більшості країн світу необхідною умовою для забезпечення правової охорони того чи іншого позначення є його реєстрація компетентним органом державної влади. І лише відносно невелика кількість держав охороняє також незареєст - ровані позначення, надаючи, таким чином, правовстановлюючого значення факту їх зви­чайного використання» [І, с.120].

Необхідно зазначити, що окремим аспектам проблемам правової охорони інтелектуальної власності, у тому числі торгівельної марки бу­ли присвячені дослідження таких відомих українських і зарубіжних вчених, як Г. О. Анд - рощука, Ю. Л. Бошицького, Е. П. Гаврилова, М. В. Гордона, О. В. Дзери, B. C. Дроб’язко,

В. І. Жукова, О. С. Іоффе, В. О. Калятіна, Я. А. Канторович, Ю. М. Капіци, Н. С. Кузне­цовой Н. М. Мироненко, O. A. Підопригори,

0. 0. Підопригори, Л. Д. Романадзе, O. A. Пуш­кіна, О. Д. Святоцького, О. П. Сергеева,

О. Ф. Скакун, І. В. Спасибо-Фатєєвої, O. A. Сур - женко, Є. О. Харитонова, П. М. Цибульова, Я. М. Шевченко, Р. Б. Шишки, М І. Штефана та інших. Звідси, метою статті є з’ясування змісту та особливостей правової охорони тор­гівельної марки за законодавством України, розгляд особливостей їх захисту у зарубіж­ному законодавстві, а також визначення зага­льних позитивних умов надання товарному знаку правової охорони.

Згідно з законодавством України основною підставою надання правової охорони торго­вельним маркам в Україні є їх державна ре­єстрація, яка проводиться в порядку, що ви­значений статті 7-15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [2], а також відповідними підзаконними актами.

Також ч. І ст.494 Цивільного Кодексу України вказує: «Набуття права інтелектуа­льної власності на торговельну марку засвід­чується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом» [3].

Крім того, правова охорона торговельним маркам в Україні може бути надана на підста­ві їх міжнародної реєстрації відповідно до по­ложень міжнародних угод, учасницею яких є Україна, а також на підставі визнання певного умовного позначення загальновідомою торго­вельною маркою.

Слід також погодитися з думкою, що ре­єстраційна система охорони торговельних марок є більш стабільною ніж охорона на під­ставі факту використання і, відповідно, біль­ше відповідає потребам міжнародного торго­вого обороту [4, с.9]. Так, ч. З ст.494 Цивільного Кодексу України вказує: «Набут­тя права інтелектуальної власності на торго­вельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом поряд­ку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом» [3]. І, зокрема, Україна є учасни­цею Паризської конвенції про охорону про­мислової власності від 20.03.1883 р. [5], Мад­ридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 р. [6] та Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстра­цію знаків від 28.06.1989 р. [7], які передба­


Чають правовий механізм отримання торгове­льною маркою правової охорони за міжнаро­дною процедурою реєстрації.

Однак, відповідна правова охорона може бути надана умовним позначенням лише в то­му випадку, якщо вони відповідають тим нор - мативно-визначеним вимогам, що ставляться до охороноздатносгі торговельних марок.

У той же час з аналізу положень націона­льного законодавства, а також міжнародних і зарубіжних нормативних актів можна виділи­ти і деякі загальні позитивні умови, тобто такі умови, які повинні мати місце для визнань конкретного позначень в якості охоронозда - тної торговельної марки. Зокрема, правова охорона надається знаку, що не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови у наданні правової охорони, встановлені цим Законом» [8, с.166].

П. Б. Меггс і А. П. Сергєєв виділяють на­ступні позитивні умови.

По-перше, в якості торговельної марки може отримати охорону лише умовне позна­чення., тобто «...свого роду символ, який роз­міщається на випущеній продукції, її упаковці або супровідній документації, і замінює со­бою часом довгу і складну назву (наймену­вань) виробника товару» [9, с. 172-173]. При цьому А. П. Сергєєв пояснює, що «...не може вважатися товарним знаком розміщень на виробі повних відомостей, що стосуються ви­робника товару, а також вказують на час, спо­сіб і місце виробництва, на вид, якість і влас­тивості товару і т. п.» [10, с.600].

По-друге, необхідною умовою правової охорони товарного знака є його новизна [9, с. 172-173]. Однак слід уточнити, що під цим критерієм фактично розуміється розрізнюва - льна здатність товарного знака. Так, згідно

А. П. Сергєєву вимога новизни «...зовсім не означає, що створеним знаком здатне стати лише оригінальне і раніше невідоме умовне позначення» [10, с.600]. І далі А. П. Сергєєв уточнює, що з точки зору чинного законодав­ства новими будуть вважатися такі умовні позначень товарів, які не є тотожними або схожими до ступеня змішування з товарними знаками, фірмовими найменуваннями, геог­рафічними вказівками третіх осіб, вже отри­мали правову охорону.

По-третє, позначень може вважатися тор­говельною маркою лише тоді, коли воно у встановленому законом порядку зареєстрова­не, а також якщо воно визнане загальновідо­мою торговельною маркою, яка охороьється в силу міжнародних зобов’язань [9, с. 172-173].

Проте існують і інші точки зору на перелік позитивних умов надань правової охорони торговельним маркам.

На думку Т. С. Демченко, «в загальному можна виділити три основні групи таких умов: дистинктивність (розрізьльна здатність) то­варного знака, дотримань прав та законних інтересів третіх осіб при використанні знака, а також відповідність знака нормам моралі та громадському порядку» [4, с.50].

При цьому Т. С. Демченко відмічає, що вищевказані умови «...чітко визначені в ст.6 диіпдиіев Паризької конвенції про охорону промислової власності та закріплені практич­но у всіх національних законах про товарні знаки» [4, с.50].

Частиною «В» ст.6 с]иіпс]иіе8 Паризької конвенції передбачається перелік умов, при яких може бути відмовлено в реєстрації знаків або така реєстрація може бути визнана недійс­ною. При цьому даний перелік є вичерпним:

«... 1. Якщо знаки можуть порушити права, набуті третіми особами в країні, де витребо - вується охорона;

2. Якщо знаки позбавлені будь-яких відміт­них ознак або складені виключно із знаків чи вказівок, що можуть застосовуватися у торгів­лі для позначень виду, якості, кількості, при­значень, вартості, місця походжень продук­тів чи дати їх виготовлень, або таких, що стали загальноприйьтими в повсякденній мові чи у добросовісних та узвичаєних торговель­них звичаях країни, де витребовується охорона;

3. Якщо знаки суперечать моралі чи гро­мадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість. Маєть­ся на увазі, що знак не може розглядатися як такий, що суперечить громадському порядку, з тієї єдиної причини, що він не відповідає яко - му-небудь положенню законодавства про зна­ки, за винятком випадку, коли саме це поло­ження стосується громадського порядку» [5].

Слід погодитися з тим, що норми законо­давства України в цілому відповідають поло­женням Паризької конвенції і відображають встановлені в ній умови надання правової охорони торговельним маркам.

Далі, необхідною умовою надання товар­ному знаку правової охорони є дотримання прав і охоронюваних законом інтересів третіх осіб, яким раніше була надана правова охоро­на на підставі норм національного законодав­ства та/або міжнародних угод.

У ст.6 bis Паризької конвенції вказується: «Країни Союзу зобов’язуються чи з ініціати­ви адміністрації, якщо це допускається зако­нодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосу­вання товарного знака, що становить відтво­рення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що ко­ристується привілеями цієї Конвенції, і вико­ристовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідо­мого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним» [5].

Згідно з законодавством України до позна­чень, які не можуть отримати правову охорону в якості торговельних марок через порушення прав і законних інтересів третіх осіб, відно­сяться «...позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі:

- знаками, раніше зареєстрованими чи зая­вленими на реєстрацію в Україні на ім’я ін­шої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

-знаками інших осіб, якщо ці знаки охо­роняються без реєстрації на підставі міжна­родних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до ст.6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;

- фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержа­ли право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

- кваліфікованими зазначеннями похо­дження товарів (у тому числі спиртів та алко­гольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України «Про охорону прав на за­значення походження товарів». Такі позна­чення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;

-знаками відповідності (сертифікаційни­ми знаками), зареєстрованими у встановле­ному порядку» (ч. З ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і по­слуг») [2].

Також буде відмовлено в реєстрації у зв’язку з порушенням прав і законних інте­ресів третіх осіб позначенням, які відтворю­ють:

- «.. .промислові зразки, права на які нале­жать в Україні іншим особам;

- назви відомих в Україні творів науки, лі­тератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без зго­ди власників авторського права або їх право­наступників;

- прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Укра­їні осіб без їх згоди» (ч.4 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і по­слуг») [2].

Заборона на використання прізвищ, імен видатних осіб характерна для багатьох країн світу, зокрема, Канади [11, с.40], Польщі [12, с.38] та ін.

Таким чином, на підставі дослідження норм національного законодавства України, положень міжнародних нормативних актів і цивілістичної літератури можна сформулюва­ти перелік позитивних умов надання правової охорони торговельним маркам в Україні:

- існування (об’єктивна форма вираження) торговельної марки у вигляді умовного поз­начення (символу) або їх комбінації (за виня­тком тих позначень, використань яких в яко­сті торговельних марок прямо заборонено законодавством або неможливо без спеціаль­ного дозволу компетентного органу держави);

- розрізняльна здатність торговельної мар­ки (що розуміється як здатність конкретного умовного позначень ідентифікувати певний товар або послугу і надавати можливість споживачеві розпізнавати цю торговельну марку і маркований нею товар (послугу) се­ред інших позначень, що використовуються у відношенні однорідних товарів (послуг));

- дотримань прав і охоронюваних зако­ном інтересів третіх осіб щодо об’єктів, яким раніше була надана правова охорона на підс­таві норм національного законодавства та/або міжнародних угод;

- відповідність торговельної марки публі­чному порядку, а також принципам гуманно­сті та моралі;

- реєстрація торговельної марки в порядку передбаченому законодавством (за виьтком торговельних марок, визнаних загальновідо­мими, а також торговельних марок, правова охорона яким в Україні надається на підставі міжнародних нормативно-правових актів, учасником яких є Україна).

І, відповідно, аналізуючи вищевикладені положень, можна дати таке визначень по - ьття «охороноздатність» торговельної марки: це характеристика умовного позначень (в то­му числі, комбінації умовних позначень), що виражається в можливості даного умовного позначення отримати правову охорону в Укра­їні в якості торговельної марки на підставі його державної реєстрації в установленому законо­давством порядку, або на підставі міжнарод­них нормативно-правових актів, учасником яких є Україна, або на підставі визнань тако­го умовного позначень загальновідомим.

На наш погляд, вищенаведені ж умови на­дання правової охорони торговельним маркам в Україну можна розглядати як критерії, що визначають охороноздатність торгових марок.

ЛІТЕРАТУРА

1. Кашинцева О. Ю. Правова охорона зна­ків для товарів і послуг в Україні : автореф. дис. ... на здобуття наук, ступеь канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 / О. Ю. Кашинцева. - К, 2000. - 19 с.

2. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» : від 15.12.1993 р., № 3689-ХІІ // ВВР України. - 1994. - № 7. - Ст. 36.

3. Цивільний Кодекс України від

16.01.2003 р., № 435-ІV // ВВР України. -

2003. -№40. - Ст. 356.

4. Демченко Т. С. Проблеми гармонізації законодавства України про товарні знаки з міжнародно-правовими нормами: дис. ... кан­дидата юрид. наук : 12.00.03 / Демченко Те­тяна Сергіївна. - К, 2002. - 215 с.

5. Паризька конвенція про охорону проми­слової власності : від 20.03.1883 р. [Елект­ронний ресурс]. - Режим доступу: Http://zakon. rada. gov. ua/cgi-bin/laws/main. cgi? nreg=995_l 23.

6. Мадридська угода про міжнародну ре­єстрацію знаків : від 14.04.1891 р. [Електрон­ний ресурс]. - Режим доступу: Http://zakon. rada. gov. ua/cgi-bin/laws/main. cgi? nreg=995_134.

7. Протокол до Мадридської угоди про мі­жнародну реєстрацію знаків : від 28.06.1989 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: zakon. rada. gov. ua/cgi-bin/laws/main. cgi? ш^=995_583.

8. Право інтелектуальної власності : ака - дем. курс : підруч. для студ. вищих навч. закл. / О. А. Підопригора, О. Б. Бутнік-Сіверський,

В. С. Дроб’язко та ін. ; за ред. О. А. Підопри - гори, О. Д. Святоцького. - 2-ге вид., пере - робл. та доповн. - К. : Ін Юре, 2004. - 672 с.

9. Мэггс П. Б. Интеллектуальная собствен­ность / П. Б. Мэггс, А. П. Сергеев. - М. : Юристъ, 2000. - 400 с.

10. Ю. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации /

A. П. Сергеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ПБОЮЛ Грищенко Е. М., 2001. -752 с.

11. Мельников В. М. Национальная и ре­лигиозная символика в товарных знаках /

B. М. Мельников // Интеллектуальная собст­венность. - М., 1997. - № 7-8. - С. 36—41.

12. Заремба С. А. Регистрация товарного знака и общественный порядок 98.11-12.14 /

С. А. Заремба // Патентное дело. Дайджест российской и зарубежной прессы. - 1998. - № 11-12.-С. 34^0.Марушева О. Г. До питання про охорону виключних прав на торгівельну марку / О. Г. Марушева // Форум права. — 2013. — № 3. — С. 352—356 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: Http://nbuv. gov. ші/j-pdf/FPindex. htm_2013_3_59.pdf

Розглянуто особливості правової охорони торгівельної марки на підставі аналізу між­народного та європейського законодавства. З’ясовано зміст та особливості їх захисту згідно з законодавством України. Визначенні загальні позитивні умови надання товар­ному знаку правової охорони.

Марушева О. Г. К вопросу об охране исключительных прав на торговую марку

Рассмотрены особенности правовой охраны торговой марки на основании анализа ме­ждународного и европейского законодательства. Определено содержание и особенно­сти их защиты согласно законодательству Украины. Установлены общие положитель­ные условия предоставления товарному знаку правовой охраны.

Marusheva О. G. То the Problem about Protection of Exclusive Rights on the Trade Mark Features of legal protection of a trademark on the basis of the analysis of the international and European legislation are considered. The contents and features of their protection ac­cording to the legislation of Ukraine is defined. The general positive conditions of granting are established to the trademark of legal protection.