joomla
ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ПРАВООХОРОННІЙ СИСТЕМІ
Форум права

УДК 342.9(477)

С. М. СИДОРЕНКО, Харківський

Національний університет внутрішніх справ

Ключові слова: принципи, нормативно-правове закріплення, принципи діяльності. Державна пенітенціарна служба України

Діяльність Державної пенітенціарної слу­жби України (далі - ДПтС України) як і будь-якого суб’єкта правовідносин базується на основоположних керівних началах, які в науково-правових колах отримали назву - принципи. Принципи діяльності державних органів в своїх працях неодноразово дослі­джували такі українські і російські вчені, як:

В. Авер’янов, Ю. Битяк, О. Бандурка, І. Го - лосніченко, Л. Коваль, В. Колпаков, А. Ком - зюк, В. Опришко, М. Тищенко, О. Якуба та ін. Однак принципи діяльності Державної пенітенціарної служби України важко назва­ти дослідженими.

Враховуючи вищевикладене, метою статті є: визначення поняття принципів діяльності взагалі, та принципів діяльності Державної пенітенціарної служби України, зокрема. У зв’язку з цим у статті планується вирішити низку завдань, а саме: уточнити етимологіч­не походження поняття принципи, охаракте­ризувати нормативно-правове закріплення принципів діяльності Державної пенітенціа­рної служби України, з’ясувати перелік принципів діяльності Державної пенітенціа­рної служби України, розкрити зміст основ­них, на нашу думку, принципи діяльності Державної пенітенціарної служби України.

У контексті досліджуваного питання вар­то вказати, що в українській мові під словом «принцип» розуміють основне вихідне по­ложення якої-небудь наукової системи, тео­рії, ідеологічного напряму й таке інше; особ­ливість, що покладена в основу створення або здійснення чого-небудь, спосіб створен­ня або здійснень чогось [1, с. 1125]. У свою чергу, в юридичній енциклопедичній літера­турі зазначають, що принцип - це основні засади, вихідні ідеї, що характеризуються універсальністю, загальною значущістю, вищою імперативністю та відображають сут­тєві положення теорії, вчення, науки, систе­ми внутрішнього та міжнародного права, по­літичної, державної чи громадської організації. При цьому, принципам прита­манна властивість абстрактного відображен­ня закономірностей соціальної дійсності, що зумовлює їх особливу роль у структурі ши­рокого кола явищ [2, с. 110—111].

Аналізуючи принципи діяльності ДПтС України в правоохоронній системі? варто зазначити, що відповідно до п.1 Положення про Державну пенітенціарну службу, що за­тверджено Указом Президента України від

06.04.2011 року, ДПтС України є централь­ним органом виконавчої влади [3]. Нормати­вно-правовим актом, що визначає організа­цію, повноваження та порядок діяльності центральних органів виконавчої влади Укра­їни, в тому числі принципи діяльності таких органів, виступає Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від

17.03.2011 року. Згідно ст.2 вищенаведеного нормативно-правового акта, діяльність центральних органів виконавчої влади ґрун­тується на принципах верховенства права, забезпечення дотримання прав і свобод лю­дини та громадянина, безперервності, закон­ності, забезпечення єдності державної полі­тики, відкритості та прозорості, відповідальності. Окрім цього в законі за­значено, що центральні органи виконавчої влади, якщо інше не передбачено законом, діють за принципом єдиноначальності [4]. Отже, у зв’язку з тим, що ДПтС є органом на який поширюється дія Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», даний орган у своїй діяльності керується вищена - веденими принципами. Разом із тим, заува­жимо, що центральні органи виконавчої вла­ди, в тому числі ДПтС України, відрізняються один від одного, зокрема, ме­тою, яку вони переслідують у своїй діяльно­сті.

Дослідивши принципи діяльності ДіїтС України, необхідно зазначити, що наведений орган влади є складовою частиною Держав­ної кримінально-виконавчої служби України. Так, відповідно до Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» від 23.06.2005 року на Державну кримінально-виконавчу службу України по­кладається завдання щодо здійснення держа­вної політики в сфері виконання криміналь­них покарань. При цьому, як слідує зі ст.6 вищенаведеного нормативно-правового акта (структура та чисельність Державної кримі­нально-виконавчої служби України), Держа­вна кримінально-виконавча служба України відповідно до закону здійснює правозастосо - вні та правоохоронні функції та складається, зокрема, з центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфе­рі виконання кримінальних покарань [5], тобто з ДПтС України. Таким чином, можна стверджувати, що окрім принципів, які ви­значені в Законі України «Про центральні органи виконавчої влади», ДПтС України в своїй діяльності керується також принципа­ми, що встановлені в Законі України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України». Так, до таких принципів відповід­но до ст.2 вищезазначеного нормативно - правового акта слід віднести: законність, по­вагу та дотримання прав і свобод людини та громадянина, гуманізм, позапартійність, єдиноначальність, колегіальність при розро­бці важливих рішень, взаємодію з органами державної влади, органами місцевого самов­рядування, об’єднаннями громадян, благо­дійними та релігійними організаціями, відк­ритість для демократичного цивільного контролю [5]. Отже, розглянемо кожен із вищенаведених принципів діяльності ДПтС України.

Так, одним із перших принципів діяльнос­ті ДПтС України в правоохоронній системі, що були зазначені нами в рамках представ­леного дослідження (відповідно до положень Закону України «Про центральні органи ви­конавчої влади») є принцип верховенства права. Аналізуючи даний принцип, необхід­но вказати на те, що він є загальноправовим та отримав своє закріплення на конституцій­ному рівні. Зокрема, в ст.8 Конституції Укра­їни зазначено, що в Україні визнається та діє принцип верховенства права [6]. Однак сут­ність вищенаведеного принципу, на жаль, у Конституції України не розкривається. Разом із тим, можна констатувати, що сутність принципу верховенства права все ж таки отримала своє законодавче закріплення в де­яких нормативно-правових актах. Так, на­приклад, у ст.8 (верховенство права) Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права, відповідно до якого зокрема людина, її права та свободи визнаються найвищими ціннос­тями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави [7]. Доцільно зазначити, що найбільш детально сутність принципу верховенства права розкрито в Рішенні Кон­ституційного Суду України в справі за кон­ституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м’якого пока­рання) від 02.11.2004 року, де з посиланням на норми Конституції України підкреслю­ється рівність конституційних прав і свобод громадян, їх рівність перед законом [8]. От­же, принцип верховенства права в діяльності ДПтС України в правоохоронній системі проявляється в тому, що під час забезпечен­ня реалізації державної політики в сфері ви­конання кримінальних покарань повинно враховуватись те, що права, свободи та інте­реси людини та громадянина є найвищими соціальними цінностями та не можуть бути необгрунтовано обмежені.

Якщо говорити про принцип законності в діяльності ДіігС України слід відмітити, що законність постає в кількох вимірах: як принцип здійснення державою владних пов­новажень (вимога законодавчого закріплення компетенції владних структур, ухвалення рішень у межах компетенції та на підставі закону, дотримання в діяльності державних структур конституційних прав і свобод лю­дини); як принцип поведінки фізичних осіб у сфері права (реальна можливість здійснення суб’єктом права наданих йому прав за умови неухильного виконання покладених на нього обов’язків, конституційне закріплення стату­су особи); як можливість звернутися за судо­вим захистом власних прав і наявність ефек­тивних засобів юридичної відповідальності; тощо [9, с.498].

Необхідно зазначити, що як і принцип верховенства права, принцип законності та­кож є загальноправовим і знаходить своє ві­дображення в ряді положень Конституції України. Так, відповідно до ст.6 вищенаве - деного нормативно-правового акта, органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановле­них Конституцією межах і відповідно до за­конів України. Окрім цього, в ст.8 Основно­го Закону України встановлено, що Конституція У країни має найвищу юридичну силу. Закони й інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України та повинні відповідати їй [6]. Таким чином, відповідно до принципу законності діяльнос­ті ДіїтС України в правоохоронній системі не повинна суперечити положенням Консти­туції України, іншим законодавчим та підза - конним актам.

Іншим, не менш важливим, принципом ді­яльності ДіїтС України в правоохоронній системі виступає принцип забезпечення по­ваги та дотримання прав і свобод людини та громадянина. Так, відповідно до ст. З Кон­ституції України людина, її життя та здо­ров’я, честь і гідність, недоторканність і без­пека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права та свободи лю­дини та їх гарантії визначають зміст і спря­мованість діяльності держави. Держава від­повідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження та забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави [6]. Окрім цього, згідно із ст.4 Закону України «Про державну кримінально-виконавчу слу­жбу України», діяльність Державної кримі­нально-виконавчої служби України прово­диться на основі дотримання прав і свобод людини та громадянина. Персонал Держав­ної кримінально-виконавчої служби України зобов’язаний поважати гідність людини, ви­являти до неї гуманне ставлення. Непередба­чене законодавством обмеження прав і сво­бод людини та громадянина неприпустиме та тягне за собою відповідальність згідно із за­коном [5].

Варто зазначити, що принципом, який ті­сно пов’язаним із забезпечення поваги та до­тримання прав і свобод людини та громадя­нина в діяльності ДіїтС України в правоохоронній системі виступає принцип гуманізму. Вищенаведений принцип зумов­лює необхідність орієнтування при здійс­ненні правоохоронної діяльності на не­від’ємні (природні) права та свободи людини, зокрема це права людини на життя, здоров’я, повагу до гідності, свободу й осо­бисту недоторканність, свободу думки та слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань тощо. Суб’єкти правоохоронної діяльності зобов’язані охороняти особу, її життя, особисту недоторканність, честь і гі­дність тощо. Тобто всі ті природні якості, без яких вона стає просто людиною - частиною

Живої природи [10, с.92].

Безперервність як принцип діяльності ДПтС України означає, що така діяльність здійснюється на постійній основі. У цьому контексті слід погодитись із тим, що для здійснення правоохорони не є необхідним наявність певного приводу, так як це робило б правоохоронну діяльність фрагментарною, неповною та не відповідало б дійсності [10, с.104].

Наступним принципом діяльності ДПтС України в правоохоронній системі є принцип позапартійності. Безпосередньо принцип по - запартійності в діяльності ДПтС України ві­дображений в ст.15 (обмеження політичної діяльності в Державній кримінально - виконавчий службі України) Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України». Так, відповідно до вище - наведеної норми особи рядового та началь­ницького складу та працівники кримінально - виконавчої служби не можуть бути членами політичних партій. Разом із тим слід заува­жити, що особи рядового та начальницького складу та працівники кримінально - виконавчої служби можуть бути членами громадських організацій, статутні положення яких не суперечать засадам діяльності Дер­жавної кримінально-виконавчої служби України, і можуть брати участь у їх роботі у вільний від виконання службових обов’язків час [5].

Розглядаючи принцип забезпечення єдно­сті державної політики в діяльності ДПтС України варто відзначити що цей принцип означає, що даний центральний орган вико­навчої влади спрямовує свою діяльність на вирішення чітко визначених державою за­вдань за допомогою закріплених на норма - тивно-правовому рівні засобів.

Наступним принципом діяльності ДПтС України в правоохоронній системі є принцип єдиноначальності. В практичній реалізації принцип єдиноначальності може поєднува­тися із принципом колегіальності. При цьому колегіальність в обговоренні найважливіших питань дає змогу керівникові врахувати гро­мадську думку, використовувати колектив­ний розум фахівців, ініціативу й творчість керованого ним колективу [11, с.252]. У цьому контексті зауважимо, що в ст.2 (осно­вні принципи діяльності Державної криміна - льно-виконавчої служби України) Закону України «Про Державну кримінально - виконавчу службу України» колегіальність при розробці важливих рішень виділено як окремий принцип [5]. Окрім цього, в Поло­женні про Державну пенітенціарну службу України встановлено, що для погодженого вирішення питань, що належать до компете­нції ДПтС України, обговорення найважли­віших напрямів її діяльності та проектів но - рмативно-правових актів, розгляду інших питань у ДПтС України може утворюватись колегія, персональний склад якої затверджує Голова ДПтС України [3].

Наступним принципом діяльності ДПтС України в правоохоронній системі є принцип взаємодії з органами державної влади, орга­нами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, благодійними та релігійними організаціями. Так, з аналізу ст.20 Закону України «Про Державну кримі­нально-виконавчу службу України» слідує, що органи виконавчої влади, органи місце­вого самоврядування, їх службові та посадо­ві особи та об’єднання громадян у межах своїх повноважень сприяють ДПтС України у виконанні її завдань [5]. Окрім цього, ви - щенаведений принцип діяльності ДПтС України в правоохоронній системі полягає також у тому, що даний орган задля вико­нання покладених на нього завдань відповід­но до Положення «Про Державну пенітенці­арну службу України», зокрема, взаємодіє з органами державної влади, органами місце­вого самоврядування та об’єднаннями гро­мадян щодо підготовки засуджених до звіль­нення з установ виконання покарань. Більш того має право залучати до виконання окре­мих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, недержавних ор­ганізацій. Відповідно до п.8 вищенаведеного Положення ДіїтС України в процесі вико­нання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами та службами, утвореними Президентом Украї­ни, органами місцевого самоврядувань, ві­дповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також іншими підприємствами, установами та організація­ми. У разі потреби ДПтС України разом із іншими центральними та місцевими органа­ми виконавчої влади приймає спільні накази організаційно-розпорядчого характеру. Як керівник центрального органу виконавчої влади, принципи діяльності якого розгляда­ються, Голова ДПтС України за погоджен­ням із Міністром юстиції України та голова­ми відповідних місцевих адміністрацій (у разі утворення міжрегіональних органів - з головами всіх відповідних обласних держав­них адміністрацій) призначає на посади кері­вників територіальних органів управління ДПтС України [3].

Як і будь-який центральний орган вико­навчої влади ДПтС України в своїй діяльно­сті керується принципом відкритості та про­зорості. З метою реалізації вищенаведеного принципу, ст.4 Закону України «Про центра­льні органи виконавчої влади» зобов’язує на будинках, де розміщуються центральні орга­ни виконавчої влади, вивішувати таблички (вивіски) із зображенням Державного Герба України та найменуванням розташованих органів, а також піднімати Державний Пра­пор України [4]. Окрім цього з метою дотри­мання принципу відкритості та прозорості ДПтС України організовує розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю ДПтС України, органів та установ, що нале­жать до сфери її управління. Варто зазначи­ти, що ДПтС України забезпечує висвітлення діяльності органів і установ, що належать до сфери управлінь ДПтС України, зокрема через засновані нею в установленому поряд­ку засоби масової інформації та власний веб­сайт, організовує проведення семінарів, кон­ференцій з питань, що належать до її компе­тенції. ДПтС України провадить у встанов­леному порядку редакційно-видавничу діяльність, зокрема, видає газети, журнали, бюлетені, збірники нормативно-правових актів та інші матеріали з питань діяльності органів та установ, що належать до сфери управлінь ДПтС України [3].

Разом із тим слід зауважити, що діяль­ність ДПтС України в правоохоронній сис­темі не завжди є відкритою. У даному випа­дку мова йде про те, що під час виконання своїх завдань ДПтС України має справу, зок­рема, із державною таємницею. У цьому контексті зазначимо, що нормативно - правовим актом, що регулює суспільні від­носини, пов’язані з віднесенням інформації до державної таємниці, засекречуванням, ро­зсекречуванням її матеріальних носіїв та охороною державної таємниці з метою захи­сту національної безпеки України, є Закон України «Про державну таємницю» від 21.01.1994 року. Так, відповідно до ст.1 ви­щенаведеного нормативно-правового акта, державна таємниця - це вид таємної інфор­мації, що охоплює відомості в сфері оборо­ни, економіки, науки та техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки й охорони пра­вопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та які визнані в порядку, встановленому законо­давством, державною таємницею та підля­гають охороні державою [12].

Останній принцип, який буде розглянуто в рамках даного дослідження, є принцип від­повідальності. В контексті питання, що дос­ліджується, для нас найбільший інтерес ста­новить такий вид відповідальності як відповідальність юридична. Відповідно до ст. 14 Закону України «Про державну кримі­нально-виконавчу службу України» особи рядового та начальницького складу Держав­ної кримінально-виконавчої служби України, яких притягнуто до відповідальності за ко - рупційні правопорушення, пов’язані з пору­шенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» [13], підлягають звільненню із служби в триденний строк з дня отримання відповідним органом або установою вико­нання покарань копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили [5].

Отже, підсумовуючи вищенаведене, мож­на зробити наступні висновки. Під принци­пами діяльності ДПтС України в правоохо­ронній системі, слід розуміти закріплені на нормативно-правовому рівні керівні та непо­рушні правила, на основі яких здійснюється регламентація діяльності ДПтС України. При цьому принципи діяльності ДПтС України в правоохоронній системі можна класифікува­ти за рядом критеріїв. До загально правових принципів діяльності вищенаведеного орга­ну слід віднести верховенство права, закон­ність, забезпечення поваги та дотримання прав і свобод людини та громадянина, гума­нізм. До міжгалузевих (що поширюються саме на центральні органи виконавчої влади)

- позапартійність, єдиноначальність, колегі­альність при розробці важливих рішень, за­безпечення єдності державної політики, від­критості та прозорості, відповідальності. У свою чергу, принцип взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самов­рядування, об’єднаннями громадян, благо­дійними та релігійними організаціями, а та­кож принцип відкритості для демократичного цивільного контролю ви­ступають галузевими принципами діяльності ДПтС України в правоохоронній системі.

ЛІТЕРАТУРА

Української мови (з дод., допов. та CD) / [ук­лад. і голов, ред. В. Т. Бусел.] - К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2009. - 1736 с.

2. Юридична енциклопедія: в 6 т. / ред- кол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. - К. : Укр. енцикл., 1998- . - Т. 5 : П-С. - К. : Вид-во «Юридична думка», 2003. - 736 с.

3. Указ Президента України «Про за­твердження Положення про Державну пені­тенціарну службу України» : від 06.04.2011 p., № 394/2011 // Офіційний вісник України. -2011. -№28. - Ст. 1161.

4. Закон України «Про центральні орга­ни виконавчої влади» : від 17.03. 2011 p., № 3166-VI // Офіційний вісник України. - 2011. -№27. - Ст. 1123.

5. Закон України «Про Державну кримі­нально-виконавчу службу України» від 23.06.2005 p., № 2713-IV // ВВР України. -

2005. -№ 30. - Ст. 409.

6. Конституція України : від 28.06.1996 р. // ВВР України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

7. Кодекс адміністративного судочинст­ва України : від 06.07.2005 р. // ВВР України.

- 2005. - № 35-36, 37. - Ст. 446.

8. Рішення Конституційного Суду Укра­їни у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповіднос­ті Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м’якого покарання) : від 02.11.2004 p., № 15-рп/2004 // Офіційний вісник України. -

2004. - № 45. - Ст. 2975.

9. Юридична енциклопедія: В 6 т. / ред­кол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. - К. : Укр. енцикл., 1998- . - Т. 2 : Д-Й. - 1999. - 744 с.

10. Кучук А. М. Теоретико-правові засади правоохоронної діяльності: дис. ... кандида­та юрид. наук : 12.00.01 / Кучук Андрій Ми­колайович. - К., 2007. -213 с.

11 . Великий енциклопедичний юридич­ний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. -


12. Закон України «Про державну таєм­ницю» : від 21.01.1994 р., № 3855-ХІІ // ВВР України. - 1994. - № 16. - Ст. 93.

13. Закон України «Про засади запобіган­ня і протидії корупції» : від 07.04.2011 р., № З206-VI // ВВР України. - 2011. - № 40. - Ст. 404.Сидоренко С. М. Принципи діяльності Державної пенітенціарної служби України в правоохоронній системі / С. М. Сидоренко // Форум права. — 2013. — № 3. — С. 578—584 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: Http://nbuv. gov. ua/j- pdf/FP_index. htm_2013_3_95.pdf

З’ясовано етимологічне походження поняття «принципи», охарактеризовано нормати­вно-правове закріплення принципів діяльності Державної пенітенціарної служби України, з’ясовано перелік принципів діяльності Державної пенітенціарної служби України, розкрито зміст основних принципів діяльності Державної пенітенціарної служби України.

Сидоренко С. Н. Принципы деятельности Государственной пенитенциарной службы Украины в правоохранительной системе

Установлено этимологическое происхождение понятия «принципы», охарактеризова­но нормативно-правовое закрепление принципов деятельности Государственной пени­тенциарной службы Украины, установлено перечень принципов деятельности Госу­дарственной пенитенциарной службы Украины, раскрыто сущность основных принципов деятельности Государственной пенитенциарной службы Украины.

Sidorenko S. N. Principles of the State Penitentiary Sendee of Ukraine in the Judicial System The article found etymological origin of the concept of the principles described regulatory principles of consolidation of the State Penitentiary Service of Ukraine, found a list of principles of the State Penitentiary Service of Ukraine, revealed the basic principles of the State Penitentiary Service of Ukraine.