joomla
ЩОДО поняття «ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ»
Форум права

У, ЦК 331.343

С. П. БАРКОВА, Харківський національний університет внутрішніх справ

Ключові слова: адміністративно-правове регу­лювання, послуги зберігання, транспортні засоби

Більшість громадян України користують­ся звичним для них терміном «транспортні засоби». Не менш часто даний термін вжива­ється представниками органів законодавчої, виконавчої та судової влади. При цьому, да­не словосполучення є законодавчо закріпле­ним терміном[3]. Однак його використанням не забезпечується точність його семантики. Тобто, поняття, яке ним позначається в зако­нодавстві України, не має однозначного, чіт­ко окресленого визначення (об’єму). Вказане ускладнює встановлення його сутності та змісту, утруднює його вживання в правотво - рчому та правозастосовному обігу, зокрема, через свою змістовну неоднозначність.

Виходячи з цього, спробувати метою статті є дослідження поняття «транспортні засоби» задля встановлення існуючих варіа­нтів його визначень та вирішення питання про найбільш універсальне для використан­ня.

Зауважимо, що у вітчизняній правовій на­уці окремих досліджень, присвячених з’ясуванню поняття транспортні засоби не проводилось. Лише опосередкованим елеме­нтом досліджень дане питання було в працях

О. В. Батожської, М. І. Брагінського, К. С. Бо - уш та Е. М. Грамацького, де воно згадувалось в контексті договору зберігання автотранс­портних засобів. Звернувшись до чинного законодавства України, нами з’ясовано, що поняття транспортний засіб має визначення,

Яких більше півтора десятка.

Так, поняття транспортні засоби визнача­ється наступним чином:

1. А) Для перевезень вантажів - будь-який вантажний автомобіль, вантажний автомо­біль з причепом, тягач з причепом чи тягач з напівпричепом, напівпричіп;

1. б) Для перевезень пасажирів, більше 8 чоловік, включаючи водія (ст.2) [2].

2. Будь-який автомобіль або причіп; цей термін охоплює будь-яку комбінацію транс­портних засобів (ст. 1) [3].

3. Будь-який дорожньо-транспортний за­сіб або залізничний транспортний засіб, яким здійснюється перевезення небезпечних вантажів (п.1.10) [4].

4. Будь-які засоби автомобільного та залі­зничного транспорту, що використовуються виключно для перевезення товарів через ми­тний кордон України (п.2) [5].

5. Транспортні засоби комерційного приз­начення, транспортні засоби особистого ко­ристування, трубопроводи та лінії електро­передачі:

А) будь-яке судно (у тому числі самохідні та несамохідні ліхтери та баржі, а також суд­на на підводних крилах), судно на повітряній подушці, повітряне судно, автотранспортний засіб (моторні транспортні засоби, причепи, напівпричепи) чи рухомий склад залізниці, що використовуються в міжнародних пере­везеннях для платного транспортування осіб або для платного чи безоплатного промисло­вого чи комерційного транспортування това­рів разом з їхніми звичайними запасними ча­стинами, приладдям та устаткуванням, а також мастилами та паливом, що містяться в їхніх звичайних баках упродовж їхнього тра­нспортування разом із транспортними засо­бами комерційного призначення;

Б) наземні транспортні засоби товарних позицій 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згідно з УКТ ЗЕД та при­чепи до них товарної позиції 8716 згідно з УКТ ЗЕД, плавучі засоби та повітряні судна, що зареєстровані на території відповідної країни, перебувають у власності або тимча­


Совому користуванні відповідного громадя­нина та ввозяться або вивозяться цим грома­дянином у кількості не більше однієї одиниці на кожну товарну позицію виключно для особистого користування, а не для промис­лового або комерційного транспортування товарів чи пасажирів за плату або безоплат­но (п.58-60 ч. 1 ст.4) [6].

6. Залізничний рухомий склад (вагони всіх видів, локомотиви, моторейковий транс­порт), контейнери (п.1.5) [7].

7. Кабіни, крісла або транспортери, меха­нізми для прикріплення кабіни або крісла на канаті (пристрої для підвішування) (п. З) [8].

8. Машина і (чи) пристрої, призначені для перевезення людей і (або) вантажу, а також для перевезення і приводу встановленого на них обладнання, що призначене для вико­нання спеціальних функцій (п.1.6) [9-10].

9. Механічний дорожній транспортний за­сіб, а також будь-який причіп або напівпри­чіп, призначений для буксирування його та­ким транспортним засобом (п.1.2) [11-12].

10. Механічний дорожній транспортний засіб, а також будь-який причіп, призначе­ний для буксирування механічним дорожнім транспортним засобом (п.1) [13].

11. Механічний пристрій, призначений для перевезення людей та (або) вантажів, а також установленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів (ст.1) [14].

12. Механічний транспортний засіб, заре­єстрований на території Договірної Сторони, або комбіновані транспортні засоби, з яких принаймні механічний транспортний засіб зареєстрований на території Договірної Сто­рони і використовується та призначений ви­ключно для перевезення вантажів або паса­жирів (ст.2) [15].

13. Пристрій, призначений для перевезен­ня людей або вантажу, а також такий, на якому встановлено спеціальне обладнання або механізм (усі види автомобілів, трактори та інші самохідні машини, а також мотоцик­ли та інші механічні транспортні засоби) (п.1.3) [16].

14. Пристрій, призначений для перевезен­ня людей і (або) вантажу, а також установле­ного на ньому спеціального обладнання чи механізмів (ст.1; п.1.10; п.1.4; п.1.1) [17-18].

15. Транспортні засоби, що власним хо­дом прибувають на митну територію Украї­ни або відбувають з цієї території та викори­стовуються для міжнародних перевезень вантажу, багажу та пасажирів (п.1.4) [19-20].

16. Автомобілі, автобуси, мотоцикли, мо­торолери, мотоколяски, мопеди, причепи [21].

Як видно із вищевказаних 16-ти визна­чень, кожне із них відрізняється одне від од­ного своїм власним змістом, обсягом елеме­нтів, і лише деякі з них співпадають в певній частині.

З усіх визначень можна виділити наступні групи елементів:

А) за конструкцією та обладнанням: авто­мобіль; причіп; вагон, локомотив, моторей­ковий транспортний засіб, контейнери; кабі­ни, крісла, транспортери, механізми для кріплення кабіни або крісла на канаті; маши­на; механічний дорожній транспортний засіб (механічний транспортний засіб); напівпри­чіп; пристрій; трактор та інша самохідна ма­шина; мотоцикл; транспортний засіб, що прибув власним ходом;

Б) за призначенням: для перевезення лю­дей, пасажирів, вантажів, в т. ч. небезпечних, товарів через митний (державний) кордон України; приводу встановленого на них об­ладнання, що призначене для виконання спеціальних функцій; буксирування причепу або напівпричепу; встановлення на нього спеціального обладнання чи механізмів;

В) за належністю до виду транспорту зага­льного користування з врахуванням поло­жень ст.21 Закону України «Про транспорт» [22]: залізничний транспортний засіб, морсь­кий транспортний засіб, річковий транспор­тний засіб, автомобільний і авіаційний тран­спортний засіб, а також міський електротранспорт, у тому числі метрополі­тен.

Отже, у всіх законодавчих актах, що ви­значають засади організації та діяльності всіх видів транспорту України, в т. ч. в Законі України «Про транспорт», використовується термін «транспортні засоби», який за своїм змістом та обсягом відрізняється для кожно­го виду транспорту єдиної транспортної сис­теми України.

З цього можна зробити висновок, що по­няття «транспортні засоби» можна розгляда­ти у широкому та вузькому значенні.

У вузькому значенні дане поняття існує у виді 16-ти законодавчих визначеннях. В ши­рокому ж розумінні розглядуване поняття до цього часу не визначалось. Спробуємо нада­ти його визначення.

Перед цим слід вказати, що в Україні за­конодавчо встановлена єдина транспортна система, яку становлять: транспорт загально­го користування (залізничний, морський, рі­чковий, автомобільний і авіаційний, а також міський електротранспорт, у тому числі мет­рополітен); промисловий залізничний транс­порт; відомчий транспорт; трубопровідний транспорт; шляхи сполучення загального ко­ристування (ст.21 Закону України «Про тра­нспорт» [22]).

Згідно ст.1 Закону України «Про транс­порт», транспорт є однією з найважливіших галузей суспільного виробництва і поклика­ний задовольняти потреби населення та сус­пільного виробництва в перевезеннях [22].

З врахуванням цього, на наш погляд, по­няття «транспортні засоби» в широкому ро­зумінні - це будь-які засоби транспорту за­гального користування, промислового залізничного транспорту або відомчого тран­спорту, що призначені задовольняти потреби населення та суспільного виробництва в пе­ревезеннях.

Поряд із вищезазначеним, вважаємо за необхідне здійснити певний відступ від ос­новної мети статті з тим, щоб вирішити окрему термінологічну неточність, виявлену нами під час дослідження таких категорій як «транспортні засоби» та «зберігання транс­портних засобів».

Так, статтею 977 ЦК України врегульова­но спеціальний вид послуги зберігання - зберігання автотранспортних засобів [23]. Цікаво, що в тексті самої статті поряд із тер­міном зберігання автотранспортних засобів, двічі використовується інший термін - «збе­рігання транспортних засобів». Виникає за­кономірні питання: «Який з даних термінів вірний? Який же з них термін повинен вико­ристовуватись у заголовку та змісті статті 977 ЦК України?».

Для відповіді на поставлені питання звер­немо увагу на словосполучення транспортні засоби та автотранспортні засоби. Перше словосполучення, як термін, нами вже розг­лядалось вище. А тому з’ясуємо суть та об­сяг терміну «автотранспортні засоби».

В ході аналізу чинного законодавства від­разу виявляється той факт, що визначення даного терміну закріплено лише в одному акті, та ще й міжнародному - статті 1 Угоди про співробітництво держав-учасниць Спів­дружності Незалежних Держав у боротьбі з крадіжками автотранспортних засобів і за­безпеченні їхнього повернення, від

25.11.2005 року [24]. Проте, на нашу думку, посилатись на таке правове джерело досить таки незручно, а тим більше використовува­ти під час правозастосування.

Пішовши іншим шляхом, можна виявити, що частина розглядуваного словосполучення

- «автотранспортні», об’єднує в собі два слова: автомобільний транспорт, і в повному вигляді формулюється як «автомобільний транспортний засіб».

Такий термін характерний для чинного законодавства, а його визначення міститься в ст.1 Закону України «Про автомобільний транспорт» - це колісний транспортний засіб (автобус, вантажний та легковий автомобіль, причіп, напівпричіп), який використовується для перевезення пасажирів, вантажів або ви­конання спеціальних робочих функцій [25]. Якщо уточнити це визначення, поясненням слова автомобіль, яке закріплено в цій же статті Закону України «Про автомобільний транспорт», то стає зрозумілим, що колісний транспортний засіб повинен мати не менше чотирьох коліс.

З’ясувавши суть та обсяг обох понять, вважаємо за можливе зробити висновок, що словосполучення «послуги зберігання» доці­льно використовувати у поєднанні зі словос­полученням «транспортні засоби» у всіх від­мінках. Підтвердженням цьому є та обставина, що останнє словосполучення на відміну від словосполучення «автотранспор­тні засоби» не охоплює всіх видів транспор­тних засобів, які можуть бути предметом зберігання. Зокрема, у Правилах зберігання транспортних засобів на автостоянках, за­тверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 р. № 115, до переліку таких предметів відносять і мотоцикли, мо­торолери, мотоколяски, мопеди, причепи, які як відомо в більшості випадків двохколісні [22]. Крім цього, термін «зберігання транс­портних засобів» неодноразово використо­вувався в ряді інших чинних нормативно- правових актів [22, 26].

З урахуванням цього, вважаємо за можли­ве запропонувати внесення змін до назви та змісту ст.977 ЦК України, в якій слово «ав­тотранспортні» замінити на - «транспортні» в усіх його відмінках.

ЛІТЕРАТУРА

1. Тягло О. В. Критичне мислення : на - вч. посіб. / Тягло О. В. - X. : Основа, 2008. - 189 с.

2. Угода про міжнародний автомобіль­ний транспорт між Урядом України та Уря­дом Ісламської Республіки Іран від

09.07.1993 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Http://zakon2.rada. gov. ua/laws/show/ 364_300.

3. Європейська угода щодо роботи екі­пажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення : від 01.07.1970 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon2. rada. gov. ua/laws/show/ 994_016.

4. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України «Про внесення змін до нака­зу Міністерства транспорту України від

21.11.2000 № 644 та Правил перевезення на­ливних вантажів» : від 25.11.2008 p., № 1430 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Http://zakon. nau. ua/doc/?uid=1165.236.4&nobr eak=l.

5. Наказ Державної митної служби України «Про затвердження Порядку здійс­нення комплексних операцій з товарами, що переміщуються під митним контролем мит­ною територією України» : від 29.10.2009 p., № 1034 [Електронний ресурс]. - Режим дос­тупу: Http://zakonl .rada. gov. ua/laws/show/ zl115-09.

6. Митний кодекс України від

13.03.2012 р., № 4495-VI [Електронний ре - сурс]. - Режим доступу: Http://zakon. nau. ua/ doc/?uid= 1011.60.8&nobreak= 1.

7. Наказ Котовської митниці «Про за­твердження Технологічної схеми взаємодії відділу у пункті пропуску «Кучурган - залізничний» митного поста «Роздільна» Ко­товської митниці і станції Кучурган Одеської залізниці під час переміщення через пункт пропуску товарів (вантажів) залізничними вантажними поїздами» : від 31.10.2005 p., № 554/96 [Електронний ресурс]. - Режим до­ступу: Http://zakon. nau. ua/doc/?code= V0554483-05.

8. Постанова Кабінету Міністрів Украї­ни «Про затвердження Технічного регламен­ту канатних доріг для перевезення пасажи­рів» : від 14.10.2009 p., № 1076 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon 1. rada. gov. ua/laws/show/1076- 2009-%D0%BF.

9. Наказ Міністерства юстиції України та Фонду державного майна України «Про затвердження Методики товарознавчої екс­пертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів» : від 24.11.2003 р., № 142/5/2092 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Http://zakonl. rada. gov. ua/laws/show/zl074-03.

10. Наказ Фонду державного майна Укра­їни «Про затвердження Класифікатора дер­жавного майна» : від 15.03.2006 р., №461 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Http://zakon. nau. ua/doc/?uid=1009.4572.2&nob reak=l.

11. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України «Про затвердження Порядку оформлення, видачі, обліку та звітності між­народних сертифікатів зважування вантаж­них транспортних засобів та контролю за їх використанням» : від 10.07.2008 p., № 846 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Http://zakon3.rada. gov. ua/laws/show/z0889-08.

12. Угода про введення міжнародного сертифіката зважування вантажних транспо­ртних засобів на територіях держав - учас­ниць Співдружності Незалежних Держав : від 16.04.2004 р. / затв. Постановою Кабінету Міністрів України : від 11.05.2006 р., №640 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Http://zakon3.rada. gov. ua/laws/show/997_a45.

13. Наказ Державної митної служби України «Про затвердження Порядку реалі­зації положень Митної конвенції про міжна­родне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП» : від 21.11.2001 р., №755 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http ://zakon2. rada, gov. ua/laws/ show/z 1036-01.

14. Закон України «Про прикордонний контроль» : від 05.11.2009 р., № 1710—VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Http://zakon2.rada. gov. Ua/laws/show/l 710-17.

15. Угода між Урядом України та Уря­дом Королівства Бельгія про автотранспорт­не сполучення : від 28.07.1997 р. [Електрон­ний ресурс]. - Режим доступу: http: // zakon2. rada. gov. ua/laws/ show/05 6_006.

16. Наказ Адміністрації Державної при­кордонної служби України «Про затвер­дження Інструкції про застосування зброї, бойової техніки, озброєння кораблів (кате­рів), літаків і вертольотів Державної прикор­донної служби України, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу під час охорони державного кордону та виключної (морської) економічної зони України» від

P., № 200 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Http://zakon2.rada. gov. ua/ laws/show/z0963-03.

17. Постанова Кабінету Міністрів Украї­ни «Про Правила дорожнього руху» : від

10.10.2001 р., № 1306 [Електронний ресурс].

- Режим доступу: Http://zakon2.rada. gov. ua/ ^/вік^/і 306-2001 -%Б0%ВР.

18. Наказ Державної митної служби України «Про затвердження Порядку пропу­ску на територію Держмитслужби України та до її адміністративних будинків» : від

23.04.2010 р., № 397 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Http://zakon. nau. ua/doc/ ?а^е=у0397342-10.

19. Наказ Міністерства охорони навко­лишнього природного середовища та ядерної безпеки України «Про затвердження Поло­ження про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць» : від 08.09.1999 р., №204 [Електронний ре - сурс]. - Режим доступу: Http://zakon. nau. ua/ doc/?uid= 1037.584.3 &поІЬгеак= 1.

20. Наказ Міністерства екології та при­родних ресурсів України «Про затвердження Інструкції щодо проведення радіаційного контролю транспортних засобів і вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України» від

15.05.2000 р., №27 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Http://zakon2.rada. gov. ua/ laws/show/z0411-00.

21. Постанова Кабінету Міністрів Украї­ни «Про затвердження Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках» : від

22.01.1996 р., № 115 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Http://zakon. nau. ua/doc/ ?doc_id=364976.

22. Закон України «Про транспорт» : від

10.11.1994 р., № 232/94-ВР [Електронний ре - сурс]. - Режим доступу: Http://zakon. nau. ua/ doc/?uid=1086.281.13&поЬгеак=1.

23. Цивільний кодекс України від

16.01.2003 р., №435-ІУ [Електронний ре - сурс]. - Режим доступу: Http://zakon. nau. ua/ doc/?uid= 1011.25.81 &поЬгеак= 1.

24. Угода про співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Дер­жав у боротьбі з крадіжками автотранспорт­них засобів і забезпеченні їхнього повернен­ня : від 25.11.2005 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Http://zakon. nau. ua/doc/ ?code=997_f88.

25. Закон України «Про автомобільний транспорт» : від 05.04.2001 р., №2344-111 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http ://zakon2. rada, gov. ua/laws/ show/2344-14.

26. Перелік платних послуг, які можуть надаватися органами та підрозділами Мініс­терства внутрішніх справ / затв. Постановою Кабінету Міністрів України : від 04.06.2007 р., № 795 [Електронний ресурс]. - Режим до­ступу: Http://zakon. nau. ua/doc/7doc_id =359323.Баркова С. П. Щодо поняття «транспортні засоби» / С. П. Баркова // Форум права. —

2013. — № 2. — С. 13-18 [Електронний ресурс].

Досліджено поняття «транспортні засоби». Розмежоване вузьке та широке розуміння даного поняття та пропонує його авторське визначення, а також доведено висновок про необхідність внесення змін до ст.977 Цивільного кодексу України, в якій слово «автотранспортні» в усіх відмінках замінити словом «транспортні».

Баркова С. П. О понятии «транспортные средства»

Исследовано понятие «транспортные средства». Разграничено узкое и широкое значе­ние изучаемого понятия и предложено его авторское определение, а также доказан вывод о необходимости внесения изменений к ст.977 Гражданского кодекса Украины, в которой слово «автотранспортные» во всех падежах заменить словом «транспорт­ные».

Barkova S. P. On the Concept of «Means of Transport»

The article is devoted to research of concept «transport vehicles». An author differentiates the narrow and wide value of the studied concept and offers his author determination, and also proves a conclusion about the necessity of bringing of changes to the Clause 977 of Civil code of Ukraine, in which word motor «transport» in all cases to replace «transporting» bv a word.