joomla
ЩОДО поняття І ЗНАЧЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ
Форум права

УДК 349.2

Т. В. АНДРЕИЧУК, Оболонський районний суд міста Києва

Ключові слова: юридичні гаранти, правовий статус, трудові правовідносини, трудове право

Людина існує в соціумі і виконує соціальне призначення в різних сферах життєдіяльності за допомогою встановлення соціальних зв’яз­ків, з метою реалізації законних прав. Але важлива не тільки регламентація різних груп прав, а й, перш за все, забезпечення їх функ­ціональності, що досягається за допомогою реалізації системи юридичних гарантій, пе­редбачених державним законодавством. Нор­мативне забезпечення юридичних гарантій реалізації прав, свобод і законних інтересів - це важлива частина трудового права.

У теорії і на практиці існує безліч проблем, пов’язаних з: визначенням правової категорії «юридичні гарантії»; характеристикою реалі­зації окремих класифікаційних груп суб’єк­тивних прав, свобод і законних інтересів лю­дини і громадянина України; забезпеченням такого їх властивості, як функціональність і ефективність. Відповідні проблемні питання стосуються і забезпечення юридичних гаран­тій трудових прав, свобод і законних інте­ресів суддів.

Зазначені питання на різних етапах суспі­льного розвитку досліджували такі видатні вчені, як: O. A. Антон, В. В. Безусий, О. М. Кос - тюков, М. М. Мацькевич, A. B. Міцкевич, П. М. Рабинович і т. д. Однак, зважаючи на іс­нування великої кількості недоліків саме в державному законодавстві загального та спе­ціального характеру, зазначені питання вима­гають додаткового дослідження, аналізу і до­опрацювання.

Основною метою даної статті є визначення поняття та значення юридичних гарантій в трудовому праві загального характеру для подальшого застосування в характеристиці юридичних гарантій реалізації трудових прав суддів. Для досягнення поставленої мети в статті необхідно вирішити такі основні за­вдання: визначити поняття «юридичні гаран­тії», виокремити та охарактеризувати основні їх види; проаналізувати положення державно­го законодавства, наукових досягнень із зазна­чених питань; внести ряд пропозицій по удо­сконаленню чинного законодавства України.

Перш за все, слід визначити зміст правової категорії «юридичні гарантії» за допомогою наукових досягнень загальнотеоретичного значення.

Вчені по-різному трактують правову катего­рію «юридичні гарантії», наприклад, А. Ф. Ні - кітін під гарантіями прав і свобод розуміє «обов’язок держави захищати людину, ство­рювати правові, соціальні та культурні умови для реалізації його прав і свобод, а також дія­льність міжнародних та державних організа­цій по захисту прав людини» [1, с.76]. Дійсно, юридичні гарантії стають дієвими після їх за­кріплення в рамках державного законодавст­ва, але, швидше, відповідне твердження слід застосувати при характеристиці властивостей категорії, а не її змісту. У свою чергу, на думку

І. М. Погрібного, гарантіями є «система соціа­льних умов і спеціальних засобів, за допомо­гою яких здійснюється життя в суспільстві» [2, с.128]. Зазначене наукове твердження до­сить абстрактним. Але юридичні гарантії дій­сно забезпечують життєдіяльність людини і громадянина України за допомогою засобів реалізації їх правомочностей в об’єктивній дійсності. Також, в рамках теорії права, по­ширена наукова позиція, яка визначає «юри­дичні гарантії» як спеціальні засоби забезпе­чення законності. Наприклад, П. Рабінович зазначає, що «юридичні гарантії законності - це передбачені законом спеціальні засоби впровадження охорони і, в разі порушення, відновлення законності» [3, с.131]. Відповід­не твердження характеризує гарантії з точки зору їх функціональності та забезпечення за­конності. Численна група вчених поєднана


Поглядом на зміст правової категорії «гаран­тії» через призму зв’язку проголошених прав, свобод і законних інтересів людини та їх без­посередньою реалізацією в об’єктивну реаль­ність. З цього приводу А. Ю. Олейнік зазначає, що: «гарантії - це відповідні умови і засоби, що сприяють втіленню в життя проголошених прав, свобод і обов’язків» [4, с. 156]. Аналогіч­ну наукову позицію підтримує М. С. Малєїн, який доповнює, що гарантії - це «умови, за­соби, способи, які забезпечують здійснення у повному обсязі і всебічну охорону прав і сво­бод людини» [5, с.32]. Більш поширений нау­ковий погляд має О. Ф. Скакун, яка під гаран­тіями прав, свобод і обов’язків людини і громадянина розуміє «систему соціально - економічних, політичних, юридичних умов, способів і засобів, що забезпечують їх факти­чну реалізацію, охорону і надійний захист. Коли немає гарантій, то права, свободи та обов’язки людини і громадянина приймають форму «заяв про наміри» [6, с.203].

Більш сучасний погляд має A. A. Антон, який відзначає, що «для більш глибокого дос­лідження поняття юридичних гарантій слід розглядати їх у двох значеннях: у широкому і вузькому сенсі. Юридичні гарантії в широко­му сенсі - це складна категорія, яка охоплює собою норми права і діяльність державних органів, громадських організацій та їх поса­дових осіб. Юридичні гарантії у вузькому се­нсі представляють собою систему норм права, призначенням яких є забезпечення уповнова­женим суб’єктам реалізацію їхніх прав» [7, с.187]. Зазначене наукове твердження швид­ше містить перелік варіантів способів реалі­зації суб’єктивних прав (діяльність держав­них органів, громадських організацій та їх посадових осіб), а не зміст гарантій. Таким чином, на основі зазначених вище наукових тверджень, слід розвивати наукову позицію, яку підтримують більшість вчених, про те, що «гарантії» - це система умов, засобів і спосо­бів, визначених національним законодавст­вом, які забезпечує реалізацію проголошених прав, свобод і законних інтересів людини в об’єктивній реальності, охорону і захист інте­ресів особи, суспільства і держави, законність та охорону правопорядку. Гарантії - це стру­ктурна, функціональна частина правової кате­горії «правовий статус» загального характеру.

Отже, визначивши зміст правової категорії «гарантії» слід зазначити, що державним за­конодавством їх передбачено велику кіль­кість, тому в науковому просторі вони розді­лені на окремі види з урахуванням різних класифікаційних критеріїв. Але слід зауважи­ти, що групи гарантій в сукупності забезпе­чують повну і всебічну реалізацію прав і сво­бод людини і громадянина. Перш за все, слід відзначити наукове твердження В. В. Безусий, який справедливо розділяє гарантії на загаль­ні та спеціальні, відзначаючи, що: «Загальні гарантії - це об’єктивні обставини, що ство­рюють відповідні умови і передумови для правомірної реалізації прав і свобод громадян, а спеціальні (правові) гарантії - це певні юри­дичні засоби, спрямовані на реалізацію та за­хист прав і свобод громадян» [8, с.256]. У свою чергу, А. М. Ярошенко зазначає, що: «За змістом і способом всі гарантії трудових прав працівника можна розділити на матеріально - правові та процесуальні-правові, а за цільовим призначенням - на гарантії реалізації трудових прав і гарантії їх охорони» [9, с.44]. У свою чергу, А. Ф. Скакун зазначає, що: «Юридичні гарантії прав людини поділяються на: гарантії реалізації прав; гарантії охорони прав; гарантії захисту прав. Гарантії охорони - встановлення меж здійснення прав і свобод, їх конкретизація в законодавстві, встановлення процедур, засо­бів заохочення, стимулювання, пільг для ініці­ативної реалізації прав, встановлення засобів профілактики і запобігання правопорушень. Гарантії захисту - конституційний нагляд, ко­нтроль, відповідальність правопорушника, встановлення заходів відповідальності вин­них за порушення прав і свобод громадян, встановлення заходів захисту прав, віднов­лення порушеного права» [10, с. 190].

Підсумовуючи наукові твердження з при­воду класифікації гарантій, слід сформувати єдиний і повний їх перелік: 1) за сферою дії: міжнародні; національні; локальні; індивідуа­


Льні, 2) по підставі правового статусу особис­тості: загальні, спеціальні, індивідуальні, 3) за змістом: соціальні; економічні; політичні; іде­ологічні; етичні, юридичні, 4) за спрямованіс­тю: гарантії реалізації проголошених прав, свобод і законних інтересів людини в об’єк­тивній реальності; охорони і захисту інтересів особи, суспільства і держави, забезпечення за­конності та охорони правопорядку, 5) за су­б’єктної приналежності: гарантії забезпечення захисту та охорони інтересів фізичних та юри­дичних осіб усіх форм власності, суспільства, держави; 6) за галузями права: гарантії реалі­зації громадянських, трудових, кримінальних, конституційних прав, свобод і законних інте­ресів людини і громадянина тощо. Юридичні гарантії в трудовому праві слід розділити на гарантії забезпечення, охорони і захисту тру­дових прав, свобод і законних інтересів учас­ників трудових правовідносин. Для окремих категорій працівників передбачені додаткові гарантії реалізації права на працю, що пов’я­зано зі специфікою трудової функції і харак­тером професійної діяльності. Також, основ­ною характеристикою юридичних гарантій є їх нормативне забезпечення. Так, О. Ф. Ска­кун справедливо зазначає, що: «У кожній дер­жаві права людини закріплюються або в Кон­ституції, або в спеціально присвяченій ним декларації. У поточних законах і підзаконних юридичних актах передбачаються процедури, механізми реалізації та захисту основних прав людини, закріплених у Конституції» [10, с.189]. Таким чином, слід зазначити, що юри­дичні гарантії трудових прав визначені норма - тивно-правовими актами як загального, так і спеціального характеру. Основні юридичні гарантії трудових прав, свобод, інтересів пра­цівників забезпечені в Конституції України. Також юридичні гарантії трудових прав, сво­бод, інтересів працівників забезпечені КЗпП України (наприклад, Глава VIII називається «Гарантії і компенсації»). Додатково юридичні гарантії встановлюються спеціальними норма- тивно-правовими актами для окремих катего­рій працівників, що зумовлено специфікою їх професійної діяльності та трудової функції.

На основі зазначених вище наукових твер­джень, слід виділити особливості юридичних гарантій у трудовому праві: вони є функціо­нальним елементом правового статусу пра­цівника загального характеру забезпечуються загальним державним законодавством, яке встановлює однакові умови, способи і засоби реалізації трудових прав, а також спеціальни­ми нормативно-правовими актами, встанов­люють додаткові можливості, вимоги і/або обмеження окремих категорій працівників; спрямовані на реалізацію, охорону і захист трудових прав учасників трудових правовід­носин (у свою чергу, захист і охорона трудо­вих прав включає в себе попередження, усу­нення умов і причин порушень, оновлення порушених трудових прав і притягнення вин­них осіб до юридичної відповідальності), реа­лізуються в процесі виникнення, розвитку та припинення трудових правовідносин. Таким чином, юридичні гарантії в трудовому праві - це умови, способи і засоби, визначені Кон­ституцією України, КЗпП України та спеціа­льними нормативно-правовими актами, які забезпечують реалізацію, захист і охорону трудових прав, свобод і законних інтересів учасників трудових правовідносин в процесі їх виникнення, розвитку та припинення.

Комплекс трудових прав, передбачених Конституцією та КЗпП України включає в себе: право на працю, право на належні, без­печні і здорові умови праці, право на винаго­роду, право на відпочинок, право на захист та інші. Для повноцінної реалізації трудових прав необхідно дію надійних механізмів їх забезпечення, захисту та охорони, що є осно­вою спеціальних юридичних гарантій. На наш погляд, функціональність юридичних гарантій, спрямованих на охорону, захист і забезпечен­ня трудових прав, свобод і законних інтересів, обумовлює відокремлення відповідних самос­тійних і взаємопов’язаних інститутів, ефекти­вна взаємодія яких сприяє безперешкодної реалізації зазначених елементів учасниками трудових правовідносин у сфері праці.

Значення юридичних гарантій трудових прав, свобод і законних інтересів полягає в таких аспектах: забезпечують функціональ­ність і ефективність проголошених трудових прав, свобод, інтересів; визначають правове становище працівника у трудовій сфері за до­помогою реалізації трудових прав і, як наслі­док, трудової функції та професійної діяльно­сті, що сприяє матеріальному забезпеченню, моральної самодостатності; визначають рі­вень охорони та захисту проголошених тру­дових прав, свобод і законних інтересів учас­ників трудових правовідносин; сприяють розвитку економічної сфери життєдіяльності допомогою здійснення ефективної роботи на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності; визначають відповідність України міжнародним стандартам реалізації трудових прав.

ЛІТЕРАТУРА

1. Словарь-справочник по праву / сост.

А. Ф. Никитин. -М. : Акалис, 1995. - 140 с.

2. Погребной И. М. Теория права : учебное пособие / Погребной И. М., Шульга А. М. - Харьков : Ун-т внутр. дел, 1998. - 148 с.

3. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : навчальний посібник / Ра - бінович П. М. - Вид. 5-те, зі змінами. - К. : Атіка, 2001. - 176 с.

4. Теорія держави і права : навч. посіб. / Олійник А. Ю., Гусарєв С. Д., Слісарен - ко О. Л. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 176 с.

5. Малеин Н. С. Охрана прав личности со­ветским законодательством / Малеин Н. С. ; отв. ред. А. И. Масляев. - М. : Наука, 1985. - 165 с.

6. Скакун. О. Ф. Теория государства и пра­ва / Скакун. О. Ф. - X. : Консум ; Ун-т внутр. дел, 2000. - 704 с.

7. Антон О. А. Юридичні гарантії в трудо­вому праві / О. А. Антон // Університетські наукові записки. - 2005. - № 3 (15). - С. 185— 190.

8. Безусий В. В. Юридичні гарантії зайня­тості та працевлаштування населення / В. В. Безусий // Право і безпека. - 2012. - № З (45). - С. 255-258.

9. Ярошенко О. М. Щодо правового стату­су працівника / О. М. Ярошенко // Проблеми законності. - 2009. - № 106. - С. 38-45.

10. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / Скакун О. Ф. - Пер. з рос. - Хар­ків : Консум, 2001. - 656 с.Андрейчук Т. В. Щодо поняття і значення юридичних гарантій в трудовому праві / Т. В. Андрейчук // Форум права. — 2013. — № 4. — С. 7—10 [Електронний ресурс]. — Ре­жим доступу: Http://nbuv. gov. ші/j-pdf/FPindex. htm_2013_4_3.pdf

Досліджено та охарактеризовано поняття і значення юридичних гарантій в трудовому праві, проаналізовано нормативно-правові акти загального та спеціального характеру.

Андрейчук Т. В. О понятии и значение юридических гарантий в трудовом праве

Исследованы и охарактеризованы понятие и значение юридических гарантий в трудо­вом праве, проанализированы нормативно-правовые акты общего и специального ха­рактера.

Andreychuk Т. V. То Concept and Value of Legal Guarantees in Labor Law

This article examines and describes the concept and importance of legal guarantees in labor law, analyzes regulations of general and special nature.