joomla
ДІЯЛЬНІСТЬ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПО ВИЯВЛЕННЮ ТА ПРИПИНЕННЮ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ
Форум права

УДК 343.985:349.412.2

Є. В. АЙДЕМСЬКИЙ, Головне оператив­не управління Міністерства доходів і зборів України

Ключові слова: оперативне обслуговування, до­кументування, притінення злочинів, гральний бізнес

Сьогодні цілий комплекс соціальних уста­нов бере участь у боротьбі зі злочинами у сфері грального бізнесу. Найважливіша роль у цьому комплексі відведена різним держав­ним органам - суду, прокуратурі, органам юстиції, органам внутрішніх справ, податко­вій міліції Міністерства доходів і зборів Укра­їни (Міндоходів). Кожен із цих органів діє в межах своєї компетенції - здійснює або конт­ролює правозастосовну діяльність своїми специфічними, тільки йому властивими, фор­мами та методами у рамках діючого законо­давства. У цьому полягає певний зміст: орга - нізаційно-правове забезпечення та розподіл між ними функцій створюють найкращі умо­ви для найбільш успішного функціонування структур, а також необхідні умови щодо ор­ганізації контролю за їхньою діяльністю, та нагляду за дотриманням законності.

Основними суб’єктами, наділеними дер­жавними повноваженнями щодо здійснення оперативно-розшукової діяльності в дослі­джуваній сфері, є оперативні підрозділи.

Використання у боротьбі зі злочинністю негласних оперативно-розшукових сил, засо­бів та методів, негласних слідчих (розшуко­вик) дій поряд з гласними, є змушеною захи­сною мірою суспільства та держави. Як правило, підготовка та вчинення організова­них злочинів досить добре конспірується. Тому суспільство і держава не тільки схвали­ли застосування проти суспільно небезпечних діянь та осіб, які вчинюють злочини, систему законних оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) дій але й зо­бов’язали своїх представників (суб’єктів) здійснювати такого роду діяльність. При ін­шому підході державі було би досить важко забезпечити контроль щодо економічних об’єктів та цілих галузей економіки.

У сучасних умовах боротьбу зі злочинами у сфері грального бізнесу здійснюють різні оперативні підрозділи: податкової міліції (ПМ) Міністерства доходів і зборів України, а також Міністерства внутрішніх справ Украї­ни, а саме по боротьбі з економічними злочи­нами (БЕЗ), по боротьбі з організованою зло­чинністю (БОЗ) та карний розшук (KP) [1].

Діяльність кожного із цих підрозділів при­пускає, відповідно з оперативно-розшуковим та кримінальним процесуальним законодав­ством, отримання розвідувальної інформації, аналіз та оцінка якої забезпечує розпізнання прихованих ознак злочинів у досліджуваній сфері, обставин, що їм сприяють.

Наприклад, оперативні підрозділи БЕЗ ОВС орієнтовані на боротьбу з конкретними видами злочинів у сфері економіки, господар­ської діяльності, а також тих, що вчинюються у місцях надання незаконних послуг в органі­зації азартних ігор тощо.

Оперативні підрозділи ПМ Міндоходів та БЕЗ ОВС здійснюють оперативне обслугову­вання зазначених об’єктів з метою досягнен­ня високого рівня поінформованості про ор­ганізацію незаконного грального бізнесу «онлайн»-казино та Інтернет-клубів, а також про діяльність яку контролюють організовані злочинні групи.

У процесі оперативного обслуговування підрозділи ПМ Міндоходів та БЕЗ ОВС здій­снюють збір, накопичення, систематизацію й аналіз різноманітної за змістом інформації щодо оперативної обстановки в галузі або на об’єкті. Не вдаючись до наукової дискусії щодо визначення оперативного обслугову­вання, ми солідаризуємось з I. A. Федчаком, який під ним розуміє систему постійно здійс­нюваних організаційних тактичних та опера­


Тивно-розшукових заходів, спрямованих на отримання (з гласних та негласних джерел) об’єктивної, достовірної, реальної інформації про стан функціонування об’єкта (осіб та фа­кти, що становлять оперативний інтерес), що здійснюються на території юрисдикції під­розділу ДСБЕЗ, яка використовується з ме­тою попередження злочинної діяльності, роз­криття та розслідування злочинів, а також захисту власності від злочинних посягань [2]. Сутність оперативного обслуговування стис­ло можна визначити як визначення й органі­зація функціонування джерел інформації про стан оперативної обстановки, а також забезпе­чення її надходження до правоохоронного ор­гану. Зміст оперативного обслуговування включає ряд елементів діяльності оперативних працівників, до основних з яких належать: рі­вень оперативного обслуговування; принципи (види) оперативного обслуговування; первіс­ний аналіз оперативної обстановки; режими оперативного обслуговування; розміщення негласних працівників; взаємодія з різними суб’єктами з метою отримання інформації про оперативну обстановку; документальне офор­млення результатів діяльності по оперативно­му обслуговуванню [2, с. 176-177].

Ґрунтуючись на науковому доробку вче­них щодо оперативного обслуговування, мо­жна зробити висновок, що оперативне обслу­говування сфери грального бізнесу повинно базуватися на зборі, поповненні, системати­зації та аналізі отриманої інформації, що ха­рактеризує:

- незаконну господарську діяльність, що по­в’язана з зайняттям забороненими видами гра­льного бізнесу, яка маскується під легально іс­нуючі суб’єкти господарювання або підпільну діяльність розважальних закладів, що надають послуги в організації незаконних азартних ігор, що перебувають на певній території;

- наявність шахрайських фінансових мані­пуляцій в діяльності закладів грального бізне­су, які працюють легально (окремі лотереї та вікторини) організації фінансових пірамід;

- чинники, які сприяють вчиненню злочи­нів у сфері грального бізнесу;

- ступінь та форми взаємозв’язків між ор­ганізованою злочинністю та підпільними гра­льними закладами;

- участь підприємців в організованій зло­чинній діяльності у сфері грального бізнесу, а саме технологічних компаній, що забезпечу­ють механізм передачі титульних знаків (\¥МЯ, \УМЕ, \¥М2, \VMIJ, \¥МУ), які ви­ступають еквівалентами різних валют; опера­торів стільникового зв’язку, у разі викорис­тання технологій смс-біллінг[1]; атестованих обмінних пунктів; Інтернет-провайдерів, які надають телекомунікаційні послуги з доступу до мережі Інтернет; «переформатованих» Ін- тернет-клубів, а також різних розважальних закладів, які надають незаконні послуги щодо організації азартних ігор тощо;

- можливі моделі розвитку оперативної обстановки у сфері грального бізнесу;

- інші обставини, що становлять оператив­ний інтерес для підрозділів БЕЗ та ПМ (на­приклад, наявність у регіоні ОЗГ, що спеціа­лізуються на організації підпільних азартних ігор) [3].

Належний рівень оперативного обслуго­вування будь-яких об’єктів, у тому числі і закладів грального бізнесу, на думку М. М. Перепелиці та ін. [4] може бути, досяг­нутий за рахунок комплексу заходів, що охо­плюють:

- пошук і збір оперативно корисної інфор­мації безпосередньо оперативним працівни­ком (шляхом оперативного розпізнавання);

- використання можливостей негласних працівників та різних оперативних служб і підрозділів у проведенні ними кваліфікованих оперативно-розшукових заходів (оперативної установки, аудіо-, відеоконтролю особи (ст.260 КПК); зняття інформації з транспорт­них телекомунікаційних мереж (ст.263 КПК); зняття інформації з електронних інформацій­них систем (ст.264 КПК); обстеження публіч­


Но недоступних місць, житла чи іншого воло­діння особи (ст.267 КПК); спостереження за особою, річчю або місцем (ст.269 КПК); ау - діо-, відеоконтроль місця (ст.270 КПК) тощо;

- оперативно-аналітичні заходи з метою виявлення кримінальних факторів і обставин;

- агентурні операції щодо ОЗГ (оперативно­го впровадження штатних негласних працівни­ків, створення легендованих підприємств).

Як показали результати проведеного дос­лідження, відмінною рисою організації опе­ративного обслуговування сфери грального бізнесу є велика кількість підпільних об’єктів, зокрема «переформатованих» Інтернет-клу - бів. Це зумовлює специфічність оперативного обслуговування об’єктів грального бізнесу оперативними підрозділами ПМ та БЕЗ міськрайорганів внутрішніх справ.

У результаті проведеного дослідження встановлено, що сфера грального бізнесу до­сить часто обслуговується, як правило, одним оперативним працівником підрозділу БЕЗ (85 % випадків) поряд з об’єктами інших га­лузей. З урахуванням обмеженості сил і засо­бів оперативних підрозділів БЕЗ, сформоване положення для районних ОВС і малих міст є, на наш погляд, оптимальним. Природно, ви­никає питання, чи не можна в сформований процес ввести елементи вдосконалення опе­ративного обслуговування об’єктів грального бізнесу? Ці елементи повинні бути спрямова­ні на покращення оперативної поінформова­ності про протиправну діяльність організато­рів незаконних азартних ігор, про ступінь їхнього контролю з боку організованих зло­чинних груп. Саме тому, слушно постійно уточнювати перелік цих об’єктів та їх харак­теристики зокрема у справах контрольно - спостережного провадження (далі - СКСП). У межах СКСП слушно:

- проводити аналіз запропонованих право­порушниками послуг щодо організації азарт­них ігор, їх форм та видів, фактів інвестуван­ня в цей бізнес коштів ділками тіньової економіки;

- вивчити коло осіб, які активно діють у тіньових сферах грального бізнесу, найпоши­реніші способи вчинення й приховання зло­чинів, участі в злочинних діяннях представ­ників правоохоронних та контролюючих органів, інших представників влади;

- встановлювати заклади грального підпі­льного бізнесу, котрі контролюються органі­зованою злочинністю, що одержують високі доходи не тільки від заняття забороненими видами грального бізнесу, але й втягують у цей процес легальних суб’єктів господарю­вання [5].

Результати аналізу дозволяють скласти й уточнити перелік об’єктів і місць оперативно­го обслуговування. Режим оперативного об­слуговування визначається наявною інфор­мацією з різних джерел. Відповідно до обраного рішення необхідно виділити для оперативного обслуговування достатні сили й засоби, здійснити підбір і розміщення джерел оперативної інформації.

Інформація, отримана в результаті опера­тивного обслуговування закладів де висока вірогідність організації прихованих форм не­законного грального бізнесу, у значній мірі носить орієнтовний, прогностичний характер і може бути використана в будь-якій органі­заційно-тактичній формі оперативно-розшу - кової діяльності.

Зважаючи на те, що об’єктом нашого дос­лідження обрано досить вузьким сегмент сус­пільних відносин, а його предметом є діяль­ність конкретних правоохоронних органів, ми зосереджуємо увагу на структурно-функ­ціональній характеристиці діяльності опера­тивних підрозділів ОВС та ПМ щодо протидії злочинам у сфері грального бізнесу. Крім то­го, такий підхід зумовлений тим, що у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про забо­рону грального бізнесу в Україні» [6] саме до компетенції підрозділів ОВС віднесено забез­печення в межах своїх повноважень виконан­ня вимог закону України про заборону граль­ного бізнесу, а також проведення досудового розслідування у справах про злочини перед­баченні ст.203-2 КК України.

Однак це ні в якому разі не зменшує роль у цьому процесі податкової міліції: по-перше, зайняття гральним бізнесом щодо якого є за­борона маскується під законний вид госпо­дарської діяльності, відповідно до класифіка­тору видів економічної діяльності (КВЕД), враховуючи це, контроль за такими об’єктами здійснюють відповідні служби Міністерства доходів та зборів; по-друге, інформація про такі підприємства, починаючи від реєстрацій­них документів, статуту, інформацію про ке­рівництво та засновників, результати переві­рок та звітність тощо, також зосереджується у цьому Міністерстві; по-третє, у зв’язку з тим, що будь яка господарська діяльність, яка не заборонена законом повинна оподатковувати­ся, відповідно пройти процедуру обліку в державних інституціях, це опосередковано впливає на діяльність податкових органів, які повинні звертати увагу на такі об’єкти, у зв’язку з забезпеченням реалізації покладених на них функцій щодо забезпечення наповнен­ня бюджету; по-четверте, враховуючи сучас­ну практику вчинення злочинів у сфері граль­ного бізнесу, особливо з використання ІТ - технологій, такий вид діяльності використо­вує для уможливлення злочинної діяльності сучасні платіжні системи, зокрема WebMoney Transfer, а також інші форми забезпечення виплат виграшів, зокрема чеки, подарункові сертифікати, права вимоги або інші цінності, які випущені «гарантами», якими виступають різні господарюючі суб’єкти учасники лан­цюга злочинної схеми тощо, що також є пре­дметом уваги спеціальних оперативних під­розділів Міндоходів. Таким чином, тільки у поєднанні зусиль цих двох правоохоронних органів можливо ефективно протидіяти цим злочинам.

З огляду на специфіку організації та змісту об’єктів грального бізнесу, а також необхід­ність збору, систематизації та аналізу досить великого обсягу відомостей про їхню діяль­ність виникають потреби у веденні окремої справи на такі об’єкти. Такі відомості повинні характеризувати не тільки зміст функціону­вання підпільних гральних закладів (фінансо­вий стан, відомості про вплив організованих груп (злочинних співтовариств), списки спів­робітників, порядок ведення «чорної» бухгал­терії, особливості відвідування й ведення ігор та ін.), але й масу інших відомостей, що су­проводжують гральний бізнес (відомості про органи, що контролюють, про посадових осіб, захищаючих, зацікавлених у функціо­нуванні грального закладу, тобто про прояви корупції, та т. п.). З іншого боку, ведення окремого впровадження може вплинути на ступінь повного, всебічного й послідовного контролю над злочинною діяльністю тієї чи іншої організованої групи (злочинного спів­товариства), що виявляється не тільки в сфе­рі грального бізнесу, але й в інших сферах соціального життя. За рішенням про ведення окремих проваджень, можливо, наступним кроком буде виділення оперативних праців­ників, відповідальних за цей напрямок дія­льності, тобто щодо спеціалізації співробіт­ників у виявленні та припиненні злочинів у сфері грального бізнесу, а, можливо, і щодо створення спеціалізованих груп у структурі підрозділів по боротьбі з організованою зло­чинністю та корупцією.

Вивчення практики припинення злочинів, вчинених у сфері грального бізнесу, дає підставу стверджувати, що для ефективного документування злочинних дій учасників злочинних груп, які діють у сфері грального бізнесу необхідно враховувати:

- як особливості так і типові ситуації, які виникають при організації незаконних азарт­них ігор, виходячи з: характеру, місця та сфе­ри надання послуг в організації таких ігор; способів та засобів, які використовуються для організації незаконних азартних ігор; ко - рупційних і кримінальних зв’язків, внутріш­ньої структурної побудови підпільного граль­ного закладу або віртуальних казино тощо;

- правову базу та особливості функціо­нування підприємств розважальної спрямо­ваності, які використовуються, як місця на­дання послуг щодо проведення азартних ігор, механізм проведення ними розрахунко - во-касових фінансових операцій;

- положення цивільно-правових актів, що регулюють відносини у сфері організації грального бізнесу;

- обставини й мотиви вчинення злочинів, характеристика учасників злочинних груп, а також інші фактичні дані, які складуть основу кримінального провадження;

- тактичні прийоми, оперативні комбінації, які можна використати для виявлення осіб, обізнаних про незаконну організацію граль­ного бізнесу, предметів та документів на яких залишилися сліди такого злочину [3, 7].

Безумовно, існування великої кількості видів, способів вчинення злочинних дій у сфері грального бізнесу зумовлює специфіку кола встановлюваних фактичних даних.

На жаль, на сьогодні, в межах діючого Кримінального процесуального кодексу опе­ративні підрозділи обмежені у ініціативному застосуванні окремих негласних слідчих (роз­шуковик) дій та оперативно-розшукових за­ходів. Наприклад, відповідно до ст.214 КПК України початок досудового розслідування розпочинається з моменту внесення відомос­тей до Єдиного реєстру досудових розсліду­вань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Однак на сьогодні у умовах не звичної для практичних працівників моделі кримінально­го провадження, оперативні підрозділи нама­гаються розробити певні алгоритми власних дій щодо документування фактів протии - правної діяльності у сфері грального бізнесу.

При отриманні інформації щодо існування місця у якому розташована комп’ютерна техніка, яка використовується інтерактивним закладом, для незаконної організації азартних ігор та після внесення цих відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, на виконання окремих доручень слідчого у ме­жах кримінального провадження повинні створюватись спеціальні групи для перевірки цієї інформації [8].

Керівник повинен проінструктувати членів групи та розподілити між ними обов’язки щодо відпрацювання організаторів грального закладу за наступними напрямами:

1) для встановлення правових підстав та організації функціонування грального закладу та платіжної системи. З цією метою здійснити виїзд до місця розташування грального закла­ду та внутрішнім оглядом встановити: суб’єк­та, який надає зазначені послуги; кількість та розташування комп’ютерів та іншого облад­нання (модемів, серверів тощо); місцезнахо­дження каси, порядок надання послуг (отри­мання готівки, яким чином здійснюється допомога гравцеві у доступі до мережі Інтер - нет та відповідно до послуги участі у азарт­них іграх, порядок видачі виграшу-призу); які стимулятори ігрових автоматів та платіжні системи використовуються (у разі необхідно­сті залучити спеціаліста з метою отримання попереднього висновку);

2) для опитування гравців та складання адміністративних протоколів за ст.181 КУ - пАП. Копії пояснень додаються до загальних матеріалів перевірки;

3) для забезпечення охорони громадського порядку, нейтралізації охорони та обслуго­вуючого персоналу, перекриття входів-вихо - дів та унеможливлення вимкнення електрич­ного струму, шляхом отримання доступу до контролю електричних мереж.

До матеріалів перевірки також мають бути долучені: відповідні дозволи санепідемстанції та пожежної інспекції (гарантійний лист або експертний висновок); договори на оренду приміщень, а також на передачу комп’ю­терної техніки (у деяких випадках); документи на закупівлю комп’ютерної техніки (відпові­дно до договорів та сертифікатів відповід­ності); документи, що свідчать про викорис­тання на комп’ютерах ліцензійних програм (на кожному комп’ютері повинно використо­вуватися лише ліцензійне програмне забезпе­чення, окрім програмного забезпечення, що розповсюджується безкоштовно або з обме­женим терміном роботи).

Як показав аналіз практики боротьби зі злочинами у сфері грального бізнесу, між за­значеними службами (БЕЗ і БОЗ), найчастіше, спостерігається паралелізм у роботі й постій­но виникають внутрішньовідомчі бар’єри у боротьбі з розглянутими соціально-негатив­ними явищами. У цей час оперативну розробку злочинного угруповання, здійснює та служба, що перша одержала первинну оперативну ін­формацію про ознаки злочину.

При погоджених діях оперативних підроз­ділів ПМ, БЕЗ і БОЗ, об’єднанні їх зусиль, можна досягти суттєвого підвищення ефекти­вності заходів з виявлення, попередження та припинення злочинів у сфері грального бізне­су, а також у забезпеченні відшкодування ма­теріальних збитків, заподіяних державі у на­слідок такої протиправної діяльності.

Взаємодія служб ОВС, ПМ залежить від ступеня характеру поділу повноважень між ними. Чим більше поглиблюється поділ пов­новажень, тим більше повинна вдосконалю­ватися взаємодія як форма кооперації праці, тому що кооперація й поділ є лише відносно самостійними формами організації діяльності співробітників МВС, Міндоходів.

Через відсутність відомчого тлумачення поняття «сфери грального бізнесу» - як на­прямку боротьби зі злочинністю, що включа­ють і суб’єкти розглянутої сфери діяльності, необхідно, у першу чергу, вирішити ці пекучі питання, шляхом розробки та прийняття між­відомчих методичних рекомендацій, що регу­люють оперативно-розшукову діяльність під­розділів ПМ БЕЗ, та БОЗ у розглянутій сфері.

В якості з вихідною основою для форму­лювання потрібного поняття, повинні бути використані положення кримінального, циві­льного, податкового кодексів України, існую­чі дослідження в науково-теоретичному плані та положення Закону України «Про операти­вно-розшукову діяльність». Після визначення відомчого поняття «сфера грального бізнесу» необхідно розробити загальнодержавну кон­цепцію забезпечення безпеки суспільства та держави від злочинних зазіхань, зокрема у цій сфері.

Для усунення в правоохоронних органах проблем, що виникають під час здійснення оперативно-розшукової діяльності щодо про­тидії злочинам у сфері грального бізнесу, бу­ло би доцільно, на наш погляд, на рівні МВС та Міндоходів розробити й видати спеціаль­ний відомчий нормативний акт (Інструкцію), що регулює оперативно-розшукову діяльність оперативних підрозділів, зокрема у сфері гра­льного бізнесу.

Підбиваючи підсумок змісту, необхідно констатувати, що з боку держави приділяєть­ся недостатньо уваги правовому та організа­ційному забезпеченню боротьби зі злочинніс­тю у сфері грального бізнесу. Діяльність по боротьбі з організованою злочинністю у сфері господарської діяльності (враховуючи й гра­льний бізнес) здійснюють різні оперативні підрозділи кримінальної міліції органів внут­рішніх справ, насамперед БЕЗ, БОЗ, а також ПМ Міндоходів. Наявні колізії у відомчих нормативних актах висувають на перший план проблему поділу внутрішньовідомчих функцій при підвищенні рівня централізова­ного керівництва та пошук оптимальних форм взаємодії.

ЛІТЕРАТУРА

1. Айдемський Є. В. Виявлення та розк­риття злочинів у сфері грального бізнесу: ор - ганізаційно-правові основи діяльності опера­тивних підрозділів / Айдемський Є. В. // Сторіччя розшуку: історія, сучасність та пер­спективи матеріали наук.-практ. конф. (м. Одеса, 24 жовтня 2008р.). - Одеса : ОДУВС, 2008.-С. 21-24.

2. Федчак І. А. Організація оперативного обслуговування об’єктів та галузей економіки підрозділами ДСБЕЗ МВС України : моног­рафія / І. А. Федчак. - Львів : Львівськ. держ. ун-т внутр. справ, 2011. - 240 с.

3. Айдемський Є. В. Особливості докумен­тування злочинних дій осіб, які перевіряють­ся та розроблюються у сфері грального бізне­су / Айдемський Є. В. // Вісник Львівськ. держ. ун-ту внутр. справ. - 2007. - № 2. Спец, вип. - С. 14-32.

4. Перепелиця М. М. Організація операти­вного обслуговування апаратами ДСБЕЗ

МВС, УМВС об’єктів і галузей економіки / М. М. Перепелиця, М. М. Юнаков // Вісник ШВС.- 1998.-Вип. 8(1).-С. 141-151.

5. Айдемський Є. В. Кримінальний конт­роль організованої злочинності за діяльністю гральних закладів / Є. В. Айдемський // Фо­рум права. - 2012. - № 2. - С. 15-22 [Елект­ронний ресурс]. - Режим доступу: Http://www. nbuv. gov. ua/e-journals/FP/2012-

2/12aomomc. pdf.

6. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів У країни щодо удо­сконалення законодавства про заборону гра­льного бізнесу в Україні» : від 22.12.2010 р. // ВВР України. - 2011. - № 28. - Ст. 253.

7. Топорецька 3. М. Проблеми формування методики розслідування злочинів у сфері граль­ного бізнесу / Топорецька 3. М. // Адвокат. - 2011. -№ 3. - С. 40^2.

8. Організація і тактика документування підрозділами ДСБЕЗ злочинів у комп’ютер­них мережах та мережах електрозв’язку: ма­теріали Всеукраїнської конференції (м. До­нецьк, 04 грудня 2009 р.). - Донецький юрид. ін-т ЛДУВС ім. Е. О. Дидоренка. - Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2009. - С. 51-54.Айдемський Є. В. Діяльність оперативних підрозділів по виявленню та припиненню злочинів у сфері грального бізнесу / Є. В. Айдемський // Форум права. — 2014. — № 1. — С. 7—13 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: Http://nbuv. gov. ua/j- pdf/FP_index. htm_2014_l_3.pdf

Проаналізовано стан та заходи правоохоронних органів України щодо виявлення та припинення злочинів, які вчиняються у сфері грального бізнесу. Розглядаються чин­ники, які сприяють ефективному плануванню ОРЗ та негласних слідчих (розшукових) дій щодо документування фактів протиправної діяльності, пропонується класифікація правопорушень та відповідно адекватне реагування правоохоронних органів на ці прояви.

Айдемский Е. В. Деятельность оперативных подразделений по выявлению и прекра­щению преступлений в сфере игорного бизнеса

Проанализировано состояние и определены меры правоохранительных органов Укра­ины относительно выявления и прекращения преступлений, которые совершаются в сфере игорного бизнес. Рассматриваются факторы, которые содействуют эффектив­ному планированию оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных (розыскных) действий относительно документирования фактов противоправной дея­тельности, предлагается классификация правонарушений и соответственно адекватное реагирование правоохранительных органов на эти проявления.

Aydemskyy Е. V. Organizational and Legal Foundations of the Activity of Operational Units on Detecting and Preventing Crimes Related to Gambling

The status and activities of law enforcement bodies of Ukraine on detection and suppression of crimes committed in the gambling business analyzes. The factors contributing to effective planning of operative-investigative activities and secret investigative (detective) actions on documenting evidence of illegal activity are considered, the classification of offenses and respective response of law enforcement agencies is proposed.