joomla
ГОСПОДАРСЬКИЙ ДОГОВІР ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Форум права

УДК 346.3

О. В. СІДЕИ, Харківський національний уні­верситет внутрішніх справ

Ключові слова: промислове підприємство, гос­подарський договір, господарські правовідносини, господарські зобов 'язання, договірні зобов 'язання

В умовах становлення ринкової економіки пріоритетним напрямком є удосконалень ре­гулювань діяльності підприємств в Україні. Оскільки найрозвинутішою сферою економіки є промисловість, треба звернути увагу саме на промислові підприємства. Важливим аспектом діяльності промислового підприємства є побу­дова взаємовідносин з іншими підприємства­ми, установами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності. Такі вза­ємовідносини будуються за допомогою укла­дань господарських договорів.

Розглядом питання даної статті займалися такі вчені, як: А. С. Васильєв, О. П. Подцерков - ний, С. О. Погрібний, В. Д. Понікаров, JIM. По­пова, Д. В. Назаренко, B. C. Щербина, М. І. Бра - гинський, О. С. Іоффе, O. A. Беляневич та ін.

Господарський договір є основною фор­мою реалізації господарських зобов’язань.

В юридичній та навчальній літературі поряд із терміном «господарський договір» викорис­товується термін «підприємницький договір». У дореволюційній Росії використовувався те­рмін «торгові угоди». До них відносилися всі угоди, які укладалися купцями у вигляді про­мислу. Правовими наслідками визнання уго­ди торговою виступали: регулювання угоди нормативними актами торгового законодав­ства та особливий порядок розгляду спорів - у торгових судах [1].

На жаль, Господарський кодекс України не дає чіткого визначення поняття господарсь­кого договору, проте у п.1 ст.179 вищезазна­ченого нормативного акта надається поняття господарсько-договірного зобов’язань, як майново-господарського зобов’язань, що виникають між суб’єктами господарювань або між суб’єктами господарювань і негос - подарюючими суб’єктами-юридичними осо­бами на підставі господарських договорів [2].

У зв’язку з цим, у науковій доктрині існу­ють різні підходи до розумінь цього поьття. Найбільш вдалим слід вважати думку, згідно якої господарський договір - це угода суб’єктів господарювань, що спрямована на встановлень, зміну або припинень між ни­ми господарських зобов’язань і передбачає їх співробітництво в досягненні визначених нею господарських (комерційних) результатів [3].

Основою діяльності промислового підпри­ємства є виробничий процес. До промислових відносяться підприємства з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей еко­номіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промис­ловістю або виробленої сільським господарст­вом, видобуток і переробка сировини, вироб­ництво товарів і послуг.

Саме тому промисловим підприємством можна вважати - самостійний статутний суб’єкт господарювання, що діє у встановле­ному законі порядку та створене для виготов­лення продукції виконання робіт і послуг промислового характеру з метою задоволень громадських потреб та отримання прибутку.

Господарські договори укладаються за правилами, встановленими Цивільним кодек­сом України з урахуванням особливостей, пе­редбачених Господарським кодексом, іншими нормативно - правовими актами щодо окре­мих видів договорів.

При укладенні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору на основі: вільного волевиявлення, коли сторони мають право погоджувати на свій розсуд будь - які умови договору, що не суперечать законо­давству; примірного договору, рекомендова­ного органом управлінн - суб’єктам господа­рювань для використань при укладенні ними договорів, коли сторони мають право за взаємною згодою змінювати окремі умови, передбачені примірним договором, або допов­нювати його зміст; типового договору, затвер­дженого Кабінетом Міністрів України, чи у випадках, передбачених законом, іншим орга­ном державної влади, коли сторони не можуть відступати від змісту типового договору, але мають право конкретизувати його умови; до­говору приєднань, запропонованого однією стороною для інших можливих суб’єктів, коли ці суб’єкти у разі вступу в договір не мають права наполягати на зміні його змісту.

Своєрідність господарського договору як зобов’язального правовідношення зумовлена природою господарських зв’язків і виявляється в спрямованості господарського договору на обслуговування господарської діяльності та в поєднанні майнових і організаційних елемен­тів в змісті господарських договорів [4].

Так, на промислових підприємствах мо­жуть укладатися такі договори: купівлі - про­дажу (наприклад, закупівля сировини для ви­роблення продукції підприємства); договір підряду (наприклад, проведення експертного обстеження певного обладнань на підприєм­стві); договори на проведення науково - дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт; договір перевезень; до­говір про надань послуг; договір позички та позики; договір транспортного експедируван­ня (перевезень вантажу); договір поставки; договір факторингу (передача грошових кош­тів у розпоряджень підприємства); договори про спільну діяльність та ін.

Як свідчить практика, на підприємствах розроблюють і тиражують бланки (форми) договорів, так звані типові договори. Залежно від виду продукції або товару може розробля­тись кілька форм договорів. У бланках дого­ворів записують такі умови, які залежно від виду продукції або послуг забезпечуватимуть законні інтереси підприємства та відповіда­тимуть вимогам законності. Усі бланки дого­ворів повинні бути узгоджені з головним бух­галтером та юрисконсультом.

Під час підготовки проекту договору його умови також слід узгодити з планово-еконо­мічним, виробничо-диспетчерським, фінан­совим та іншими заінтересованими відділами та службами з питань, що входять до їх ком­петенції.

Практикою роботи юрисконсультів визна­чено загальний порядок виконання договірної роботи, якого дотримуються на підприємст­вах з урахуванням їх специфіки. Так, усі про­екти договорів, що надходять на підприємст­во, підлягають реєстрації канцелярією в журналі вхідної кореспонденції, після чого передаються у встановленому порядку службі або підрозділу, що визначені наказом керів­ника як організатори підготовчої роботи з ук­ладень цього виду договорів. Після отри­мань проекту договору служба або підрозділ повинні перевірити, чи є планове завдань або замовлення на виготовлення продукції, чи відповідає замовлена продукція спеціалізації та профілю підприємства, чи не перевищено у проекті договору обсяг продукції порівняно з плановим завданьм або замовленьм.

Особливість господарських договорів, що укладаються на промислових підприємствах, полягає у предметі договору, який визнача­ється у відповідності до сфери діяльності під­приємства.

При укладенні господарського договору на промисловому підприємстві необхідно врахо­вувати зміст (умови договору, визначені уго­дою його сторін, спрямованою на встанов­лення, зміну або при чинення господарських зобов’язань, як погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов’язкові умови договору відповідно до законодавства) та іс­тотні умови (умови визнані такими за зако­ном чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї зі сторін повинна бути досягнута згода).

Таким чином, промислове підприємство виступає широкою сферою господарської ді­яльності, яке реалізує свої господарські зо­бов’язань шляхом укладення господарських договорів. Види договорів, які укладаються на промислових підприємствах, залежать від сфери діяльності підприємства.


ЛІТЕРАТУРА

1. Саніахметова С. О. Категорія господар­ського (підприємницького) договору // Циві­льне право України : підручник / Є. О. Хари­тонов, Н. О. Саніахметова. - К., 2003. -433 с.

2. Господарський кодекс України // ВВР України. - 2003. - № 18. - Ст. 144.

3. Понікаров В. Д. Правове забезпечення, організація та захист господарської діяльності : навч. посіб. / В. Д. Понікаров, С. М. Попова,

Л. М. Попова, Д. В. Назаренко. - К. : Центр учб. л-ри, 2012. - 328 с.

4. Беляневич О. А. Господарський договір та способи його укладань : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; арбітраж­ний процес» / О. А. Беляневич. - К, 1999. - 22 с.

5. Васильєв А. С. Хозяйственное право Украины : учебник / А. С. Васильєв, О. П. Под­черков ный. - X. : Одиссей, 2005. - 464 с.Сідей О. В. Господарський договір промислового підприємства / О. В. Сідей // Форум права. — 2013. — № 4. — С. 381—383 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: Http://nbuv. gov. ua/j-pdf/FP_index. htm_2013_4_65.pdf

Виконано аналіз договірних відносин на промисловому підприємстві. Розглянуто ос­новну форму реалізації господарських зобов’язань - господарський договір. Дослі­джено поняття, принципи укладання та види господарських договорів на промислово­му підприємстві.

Сидей О. В. Хозяйственный договор промышленного предприятия

Выполнен анализ договорных отношений на промышленном предприятии. Рассмотре­на основная форма реализации хозяйственных обязательств - хозяйственный договор. Исследованы понятия, принципы составления и виды хозяйственных договоров на промышленном предприятии.

Sidey О. V. The Contractual Legal Relations on Industrial Enterprises

The article is devoted to of contractual relations on the industrial enterprises. Consider the basic form of the realization of economic obligations - business contract. Concepts, principles and types of concluding commercial contracts in industrial enterprises are in­vestigation.