joomla
ОКРЕМІ НАПРЯМКИ ПРОТИДІЇ КОНТРАБАНДІ ЯК ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОМУ ОРГАНІЗОВАНОМУ ЗЛОЧИНУ ОПЕРАТИВНО - РОЗШУКОВИМИ ЗАСОБАМИ
Форум права

УДК 351.746.1

0. 1. ХАРАБЕРЮШ, канд. юрид. наук, Управління СБ України в Донецькій області

Ключові слова: контрабанда, протидія, органі­зовані злочинні угрупування, оперативно - розшукова діяльність

Подолання протидії кримінального сере­довища здійснюється як при виконанні кри­мінально-процесуальної, пенітенціарної, так і оперативно-розшукової функцій протидії злочинності. Однак із загостренням криміно­генної ситуації у країні, посиленням організо­ваних форм злочинних дій, проблема операти - вно-розшуковош забезпечення кримінального провадження щодо протидії контрабанді на­була самостійного, соціального значення. Ро­зширень масштабів контрабанди як транс­національного організованого злочину, в основі якого знаходяться економічні інтереси,

- наслідок глобалізації, що прийшла на зміну протистоянню двох світових систем і яка оці­нюється не тільки як визначальна проблема розвитку світу, але і як головне протиріччя XXI століття. Транснаціональна організована злочинність представляє особливу небезпеку для світової спільноти, і насамперед для країн з перехідною економікою, темпи її приросту набагато вище темпів приросту іншої злочин­ності [1].

Окремим науковим та прикладним про­блемам протидії контрабанді приділяли увагу в своїх роботах такі вчені як К. В. Антонов,

О. М. Бандурка, А. І. Берлач, М. М. Василина,

В. О. Володимиров, В. М. Володько, Д. Д. Даві - тадзе, О. М. Джужа, О. Ф. Долженков, В. М. Дрьо - мін, А. П. Закалюк, B. C. Зел енецький,

В. Ю. Калугін, М. П. Карпушин, М. В. Качев,

В. М. Колаєв, В. П. Корж, Г. В. Кириченко, Ю. І. Ляпунов, О. В. Максимов, В. І. Марко, П. С. Матишевський, О. М. Омельчук, В. Л. Ор - тинський, І. Ю. Потлов, Є. Д. Скулиш, Б. І. Титтт - кевич, Ю. І. Сучков, В. П. Філонов, І. Р. Шин­каренко та ін. Але причини виникнень контрабанди як економічного злочину, який скоюється транснаціональними злочинними формуваньми, та напрямки протидії цьому виду злочинної діяльності в тому числі і опе- ративно-розшуковими засобами потребує окремого розгляду.

У статті буде розглядатися контрабанда як економічний злочин, який скоюється трансна­ціональними угрупуваньми та окреслимо ос­новні напрямків протидії контрабанді опера - тивно-розшуковими засобами в умовах нового кримінально-процесуального законодавства.

Історико-правовий ретроспективний аналіз умов функціонувань суспільства показує, що економічна злочинність охоплює собою всі типи економічних відносин (контрабанду в тому числі), оскільки вона найбільш консер­вативна щодо умов економічного буття, про­блем соціального прогресу і завжди йде по­руч з розвитком економіки, науково-техніч­ним прогресом на всіх етапах розвитку суспільства [2]. І це дозволяє нам говорити про закономірний тісний кореляційний зв’я­зок між економікою і злочинністю. Сутність цього зв’язку полягає в тому, що певний тип економічних відносин породжує і свої різно­види злочинних проявів у сфері економічної діяльності і заходів протидії, а перехід до ін­шого, більш високого типу соціально-еконо- мічних відносин не знищує повністю існую­чих видів злочинних проявів, а, навпаки, вдосконалює, видозмінює їх [3, с.21-34, 61- 64]. Наприклад, контрабандне вивезень «брудних коштів» із країни існувало і декіль­ка десятків років тому, існує воно і зараз. Але засоби і механізми здійснень цього злочину суттєво відрізняються.


Таким чином, еволюція економічної зло­чинності нерозривно пов’язана з розвитком цивілізації і тих соціальних, економічних, по­літичних і правових перетворень, які супро­воджували її поступовий історичний рух [4]. Тому організована злочинність, і вітчизняна в тому числі, наприкінці XX - початку XXI століття має якісно нові риси. Лідери кримі­нального світу активно і планомірно створю­ють більш спаяні злочинні співтовариства з чіткою централізованою побудовою і підпо­рядкованістю членів угрупування, строгою дисципліною, наявністю розвідки і контрроз­відки, збройних загонів бойовиків, сучасною технічною оснащеністю [5, с.4].

З аналізу наукових робіт [1-4, 6] видно, що контрабанда і суміжні з нею злочини мають в основному організовану структуру, але чи мають вони транснаціональний характер ми спробуємо розібратись, надавши визначення транснаціональній організованій злочинності та виділивши її ознаки.

Через розмаїтість форм і проявів транснаці­ональної злочинності єдиного визначення її поняття поки не вироблено. Надалі під транс­національною організованою злочинністю бу­демо розуміти сукупність злочинів, скоєних організованими злочинними групами, які ви­ходять за межі однієї країни, тобто торкаються інтересів, що охороняються кримінальним за­конодавством двох і більш країн. Це визна­чення, ми вважаємо, відповідає ста. З Конвенції 00Н проти транснаціональної організованої злочинності (12-15.12.2000 р., м. Палермо, Іта­лія), відповідно до якої злочин носить транс­національний характер, якщо він скоєний:

А) більш ніж в одній державі;

Б) в одній державі, але суттєва частина йо­го підготовки, планування, керівництва або контролю має місце в іншій державі;

В) в одній державі, але при участі організо­ваної злочинної групи, що здійснює злочинну діяльність більш ніж в одній державі;

Г) в одній державі, але його суттєві наслід­ки мають місце в іншій державі [7, с.42].

Для України з її слабкою захищеністю ко­рдонів особливо значимою є проблема неле­гальної міграції як фактор і як вид трансна­ціональної злочинності. За статистичними даними на території країни знаходиться від 700 тис. до 2 млн нелегальних мігрантів. Біль­шість із них розраховують перебратися в роз­винуті країни Заходу і тому становлять інтерес для організованої злочинності як джерело до­ходів, порівнянних з доходами від незаконної торгівлі наркотиками і зброєю [8, с.32; 9].

Широке поширення одержав злочинний антикварний бізнес, тобто розкрадання і кон­трабандний збут предметів, що представля­ють історичну, наукову, художню або куль­турну цінність. Щодня у світі викрадають 450-500 творів мистецтва, але тільки 8-10 % з них повертаються власникам. Серед трансна­ціональних злочинів незаконні операції з ан­тикваріатом в Україні займають одне з прові­дних місць. За даними Інтерполу, тільки в країнах Західної Європи (Німеччина, Австрія, Італія, Франція та ін.) діють більш 40 кримі­нальних організацій, зайнятих контрабандни­ми постачаннями зазначених цінностей на світовий ринок. У США, Італії, Ізраїлю, Франції, Англії предметами культури торгу­ють більш ста магазинів, а у Німеччині - 6 тис. таких магазинів [5, с.9].

За останні 7 років число розкрадань худо­жніх і історичних цінностей в Україні вирос­ло в 30 разів. Процеси, що відбуваються в державі, спричинили за собою розвиток тако­го негативного явища, як відтік за рубіж ху­дожніх і історичних цінностей. Вони перет­ворилися на товар, що охоче набувається не тільки дійсними колекціонерами, але і пред­ставниками злочинного світу, прагнучими «відмити» незаконно одержані грошові кошти. Діяльність цього кола осіб сприяє виникнен­ню злочинних структур, які, використовуючи недосконале законодавство і підкупивши чи­новників, спрощено вирішують процедурні питання, обходять митні і прикордонні пра­вила, обмеження щодо в’їзду до України і ви­їзду з неї. ФБР були зафіксовані неофіційні контакти між представниками організованої злочинності двох країн з метою досягнення домовленості про «співпрацю», що підтвер­джує транснаціональний характер цього виду контрабанди.

У числі транснаціональних злочинів та­кож значного поширення набули: контраба­нда зброї, боєприпасів, вибухових речовин, автомобільного транспорту, наркотичних речовин.

Єдиної моделі транснаціонального зло­чинного формування не існує: такі форму­вання, як вірно відзначають окремі дослідни­ки, відрізняються за структурою і розмірами, кримінальною кваліфікацією і спеціалізацією, діють у різних країнах і регіонах, на ринках різних товарів і послуг, використовують різ­номанітні механізми і тактику здійснення злочинів. Транснаціональні злочинні органі­зації, що діють на території України й інших країн СНД, відрізняються досить строгою іє­рархією і використанням терористичних ме­тодів для підтримки дисципліни своїх членів і досягнення цілей, поставлених їхніми лідерами.

Положення наукових робіт [3, 5, 10, 11] і наші дослідження [12, 13] дозволяють зроби­ти висновок, що найбільш характерними ри­сами розвитку транснаціональних злочинних формувань, які займаються контрабандою і суміжними з нею злочинами, в Україні й ін­ших державах СНД є:

1) експансія на території Співдружності закордонної організованої злочинності і її змикання з місцевими злочинними угрупо­ваннями;

2) утворення транснаціональних злочин­них організацій (груп) на етнічній основі, що визначає як їхнє співробітництво, так і ворож­нечу;

3) приховування, переміщення і легалізація («відмивання») доходів від злочинної діяль­ності;

4) укрупнення транснаціональних злочин­них формувань.

Протидія зростаючої експансії транснаціо­нальної організованої злочинності в сфері ко­нтрабанди можлива лише за умови надійного інформаційного забезпечення діяльності під­розділів правоохоронних органів, які здійс­нюють протидію контрабанді та суміжним з нею злочинам, і комплексним використанням сил, засобів і можливостей як самих цих під­розділів, так і взаємодіючих з ними підрозді­лів інших зацікавлених вітчизняних, закор­донних правоохоронних органів, спецслужб і міжнародних організацій.

Насамперед, протидія контрабанді вимагає кардинального удосконалення системи коор­динації діяльності всіх силових структур, зо­крема СБУ, органів внутрішніх справ, Держа­вної прикордонної служби, митної служби, наділених правом здійснення оперативно- розшукової діяльності. Основне в системі ко­ординації - це систематизація, централізація гласної і негласної інформації щодо виявле­них процесів в злочинному світі. На жаль, єдиної системи оперативно-розшукової інфо­рмації щодо організованої, у тому числі тран­снаціональної, злочинності в країні не ство­рено. Відсутній єдиний підхід до створення інформаційних систем оперативно - розшукового призначення навіть у рамках одного відомства. У результаті різні операти­вні підрозділи створюють і використовують замкнені банки і бази даних.

З урахуванням цього потрібно, в першу чергу, прийняти конкретні і за можливістю вичерпні заходи щодо забезпечення централі­зованого накопичення, систематизації і своє­часного використання оперативно-розшуко - вої, а також іншої інформації щодо злочинних формування, що діють на території (об’єктах) оперативного обслуговування і займаються в тому числі і контрабандою. Прикладом тако­го напрямку роботи може бути створення ін­формаційно-пошукової системи «Скорпіон» Головного управління по боротьбі з організо­ваною злочинністю МВС України [14]. Така система повинна бути впроваджена, ми впев­нені, і для всього блоку правоохоронних ор­ганів - суб’єктів ОРД.

Значний інформаційний і інший потенціал у протидії транснаціональним злочинними формуванням має Національне центральне бюро (НЦБ) Інтерполу в Україні. У процесі розслідування економічних злочинів (в тому числі контрабанди та суміжних з нею злочи­нів) за каналами Інтерполу може бути отри­мана наступна інформація: офіційні назви юридичних осіб, зареєстрованих за кордоном; їхня юридична адреса, номер, дата реєстрації; прізвища й імена фізичних осіб-керівників (в окремих випадках - засновників, акціонерів); напрямок діяльності; розмір статутного капі­талу; зведення про поточний фінансовий стан юридичної особи; зведень кримінального характеру про діяльності юридичних і фізич­них осіб.

Стосовно конкретного виду контрабанди, наприклад, предметів, що мають особливу історичну, наукову, художню або культурну цінність, правоохоронні органи одержують за каналами Інтерполу інформацію про:

- культурні цінності, що знаходяться в мі­жнародному розшуку;

- наявність і юридичну адресу фірм (орга­нізацій), магазинів, що спеціалізуються на торгівлі культурними цінностями в закордон­них державах;

- виставляння конкретних творів мистецт­ва на аукціонах.

Важливу роль у протидії транснаціональ­ним злочинним формуваннями, якими скою­ється контрабанда і суміжні з нею злочини, відіграє оперативно-розшукова діяльність на об’єктах, пов’язаних з потенційною загрозою їхнього виникнення.

Попереджень і припинень діяльності транснаціональних злочинних формувань, які займаються контрабандою і скоюють суміжні з нею злочини, припускає проведення опера- тивно-розшукових заходів та негласних слід­чих (розшукових) дій.

У протидії транснаціональним злочинним формуваньм можуть використовуватися всі оперативно-розшукові заходи, передбачені Законом України «Про оперативно-розшу- кову діяльність» (сг.8 [15]), і негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені новим Криміна­льним процесуальним кодексом (гл.21 [16]), при дотриманні встановлених ними загальних умов, вимог і обмежень, а також з урахуван­ням дипломатичного імунітету деяких кате­горій іноземних громадян.

Особливо ретельного підходу до підготов­ки і проведення вимагають такі негласні слід­чі (розшукові) дії, як виконань спеціального завдань з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, спеціальний слідчий експеримент, імітувань обстановки злочину і контрольована поставка (статті 271, 272 [17]).

Підводячи підсумок, можна констатувати, що тенденція зрощування загальнокриміна - льної й економічної, організованої і профе­сійної злочинності потребує розвитку форм і методів взаємодії оперативних підрозділів у протидії національним і транснаціональним злочинним організаціям і групам, які за­ймаються контрабандою і суміжними з нею злочинами. У цьому зв’язку регулярними повинні бути: створення міжвідомчих інфо­рмаційних систем та взаємний обмін опера­тивною інформацією; проведення ретельно підготовлених погоджених і цілеспрямова­них оперативно-розшукових заходів і негла­сних слідчих (розшукових) дій; залучення багатопрофільних джерел оперативної інфо­рмації, здатних висвітлювати визначені об‘єкти або оперативні контингенти в інте­ресах усіх підрозділів і служб, що беруть участь у протидії контрабанді і суміжним з нею злочинам; впровадження в криміноген­но-кримінальне середовище або на відповід­ні об‘єкти конфідентів або штатних співробі­тників, що виконують завдання двох і більш зацікавлених оперативних підрозділів; ство­рення й організацію роботи спільних опера - тивних груп у місцях масового перебування і переміщення іноземців.

ЛІТЕРАТУРА

1. Квашне В. Преступность и правосудне: ответы на вызовы XXI века / В. Квашне // Российская юстиция. - 2000. - № 9. - С. 34—37.

2. Глобализация общей, организованной и коррупционной преступности (материалы «круглого стола») // Государство и право. - 2001.-№ 12.-С. 80-107.

3. Кальман О. Г. Злочинність у сфері еко­номіки України: теоретичні та прикладні про­блеми попередження: дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.08 / Кальман Олександр Григоро­вич. - X., 2004.-431 с.

4. Сандарчук М. В. От парцеллярной бо­рьбы к защите экономической безопасности государства: экономико-синергетический анализ кримгенеза / М. В. Сандарчук // Науч­ные труды Академии налоговой полиции. -

2001. -№ 1. - С. 58-74.

5. Исиченко А. П. Противодействие тран­снациональным преступным формированиям : метод, реком. / А. П. Исиченко. - М. : ВНИИ МВД России, 2003. - 40 с.

6. Батнишев О. Ф. Контрабанда, скоювана організованими злочинними угрупуваннями, і суміжні з нею злочини навч. посіб. /

О. Ф. Батнишев, К. Г. Фетисенко. - К. : Вид - во Академії СБУ, 1999. - 32 с.

7. Овчинский В. С. XXI век против ма­фии. Криминальная глобализация и Конвен­ция ООН против транснациональной органи­зованной преступности / В. С. Овчинский. - М. : ИНФРА-М, 2002. - 186 с.

8. Хараберюш О. I. Нелегальна міграція як дестабілізуючий чинник інтеграційних про­цесів у суспільстві / О. І. Хараберюш // Розви­ток господарсько-правового забезпечення су­часної економіки : матеріали міжнар. наук,- практ. конф.. Ч. 1. (м. Донецьк, 27.10.2006 р.). - Донецьк : ДЮІ ЛДУВС, 2006. - С. 31-33.

9. Олефір В. І. Державна міграційна полі­тика України : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право» / В. І. Олефір. - К., 2005.-21 с.

10. Калугін В. Ю. Виявлення та особливо­сті розслідування контрабанди, що вчинена на морському кордоні: монографія /

В. Ю. Калугін. - О. : ОЮУ ХНУВС, 2007. - 202 с.

11. Овчинский С. С. Основы борьбы с ор­ганизованной преступностью : монография / под ред. В. С. Овчинского, В. Е. Эминова,

Н. П. Яблокова. - М. : ИНФРА-М, 2002. - 427 с.

12. Хараберюш О. І. Взаємодія правоохо­ронних органів щодо протидії організованим злочинним угрупованням у сфері нелегальної міграції: оперативно-розшуковий аспект (за матеріалами діяльності Служби безпеки України): дис. ... кандидата юрид. наук : 21.07.04 / Хараберюш Олександр Іванович. - Львів, 2009. - 266 с.

13. Хараберюш О. І. Нелегальна міграція: проблеми координації протидії : монографія /

О. І. Хараберюш, І. Р. Шинкаренко, І. Ф. Ха­раберюш ; під заг. наук. ред. проф. І. Р. Шин­каренка. - Донецьк : НД та РВВ ДЮІ, 2009. - 335 с.

14. Наказ МВС України «Про затверджен­ня Положення про інформаційно-пошукову систему «Скорпіон» Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України» : від 12.10.2012 р., № 1726/22038.

15. Закон України «Про оперативно-роз - шукову діяльність» від 18.02.1992 р., № 2135-ХП // ВВР України. - 1992. - № 22. - Ст. 304.

16. Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям КПК України» станом на 02.07.2012 р. - К. : Алерта, 2012. - 304 с.


17. Інструкція про організацію проведень негласних слідчих (розшукових) дій та вико­ристання їх результатів у кримінальному про­вадженні: наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ

України, Служби безпеки України, Міністер­ства фінансів України, Адміністрації Держав­ної прикордонної служби України, Міністерс­тва юстиції України від 16.11.2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5.Хараберюш О. І. Окремі напрямки протидії контрабанді як транснаціональному ор­ганізованому злочину оперативно-розшуковими засобами / О. І. Хараберюш // Форум права. — 2014. — № 1. — С. 510—515 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: Http://nbuv. gov. ua/j-pdf/FP_index. htm_2014_l_89.pdf

На основі аналізу наукових видань, думок науковців, особистого досвіду визначено причини виникнення контрабанди як економічного злочину, який скоюється трансна­ціональними злочинними формуваннями, та окреслюються напрямки протидії.

Хараберюш А. И. Некоторые направления противодействия контрабанде как транс­национальному организованному преступлению оперативно-розыскными средствами

На основе анализа научных изданий, мыслей научных работников, личного опыта определены причины возникновения контрабанды как экономического преступления, которое совершается транснациональными преступными формированиями, и обозна­чаются направления противодействия.

Haraberjush A. I. Some Directions of Counteraction to Contraband as to the Transnational Organized Crime Operatively-Search Means

In article on base of the analysis of the scientific publishing, the thoughts scientific work­man, the first experience are defined reasons of the arising the contraband as economic crime, which is made by transnational criminal shaping, and are marked directions of the reluctance.