joomla
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ТА ОВС УКРАЇНИ З ПРИПИНЕННЯ ГРУПОВИХ ПОРУШЕНЬ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
Форум права

УДК 357.758:351.74(477)

М. П. ПИХТІН, Національна академія внут­рішніх справ

Ключові слова: охорона громадського порядку, організація діяльності внутрішніх військ по при­пиненню правопорушень, припинення групових, масових протиправних дій

Проблеми, які існують у правовому адміні­стративно-попереджувальних заходів, пояс­нюється відсутністю спеціальних наукових досліджень, їх системи та видів, підстав і по­рядку застосування. У численних норматив­них актах різної юридичної сили передбачено чимало таких заходів, однак процесуальний порядок їх застосування врегульовано дуже слабо. Наприклад, як зазначають А. Т. Комзюк і Є. О. Безсмертний, «застосування огляду як адміністративно-запобіжного заходу практи­чно нічим не обмежено, не визначено підста­ви його застосування, відмінність від обшуку, не передбачено складення протоколу, що призводить до серйозного порушення прав громадян». Ці проблеми повинні бути вирі­шені з прийняттям Адміністративно-проце­суального кодексу України (необхідність створення якого в процесі реформування ад­міністративного законодавства підтримують багато вчених-адміністративістів, зокрема,

B. Б. Авер’янов, І. П. Голосніченко, Є. В. Додін,

C. В. Ківалов та ін.), а деякі з цих проблем мо­жна зняти вже зараз шляхом внесення змін і доповнень до чинного законодавства [1, с. 121].

На сьогодні правоохоронна система не в повній мірі сформувала емпіричну базу для вироблення загальнонаціональних типових механізмів забезпечення безпеки багатотися­чних аудиторій, на театрі дій яких буде сфо­кусована увага світової спільноти. Усунення недоліків ускладнюється через невідповідність вимогам міжнародним вимогам безпеки пере­важної більшості об’єктів спортивної, транс­портної, інформаційно-телекомунікаційної та соціальної інфраструктури. Існує проблема наявності достатньої кількості фахівців, котрі володіють необхідними професійними знан­нями та досвідом підготовки та проведення великих спортивних міжнародних заходів.

Вивчення зарубіжної і вітчизняної літера­тури, яка розкриває окремі безпекові аспекти забезпечення масових заходів, показало, що серед вітчизняних авторів публікацій найпов­ніше вказану проблему опрацювати В. Ф. Ан - типенко [2], В. В. Крутов [3], B. C. Вознюк [4],

О. О. Дульський [5], В. А. Ліпкан [6], С. В. Ок - сенюк, В. В. Літвін, М. В. Возник, В. М. Зінич, В. А. Стефанишин [7], О. Ю. Шиянь [8],

О. Ф. Долженков [9], С. М. Стороженко [10] та інші. Аналіз літератури свідчить про те, що автори, які досліджували проблему забезпе­чення безпеки масових заходів, не в повній мірі відобразили у своїх дослідженнях вузь­кий напрямок питання яке стосується безпеки міжнародних масових спортивних заходів та ролі у цьому правоохоронних та спеціальних органів України.

Звідси, метою статті є дослідження право­вого регулювання та організації діяльності ОВС, зокрема, внутрішніх військ щодо орга­нізації дій по припиненню масових завору­шень. Новизна роботи полягає в узагальненні норм правових актів і практичного досвіду діяльності правоохоронних органів України та виробленні, на їх основі, рекомендацій працівникам ОВС щодо дій по запобіганню та припинення правопорушень, які залучаються до проведення спеціальних заходів з припи­нення протиправних дій, що можуть виник­нути під час проведення масових заходів.

Зазначимо, що відсутність єдиної загаль­нонаціональної системи забезпечення безпеки міжнародних масових спортивних заходів призводить зокрема до дублювання функцій різними правоохоронними та спеціальними


Органами, а іноді навіть різного концептуаль­ного підходу в реалізації окремих заходів безпеки та правопорядку.

Певна регламентація державної політики в цій сфері відображена у: Кримінальному за­конодавстві України; Законах України: «Про боротьбу з тероризмом», «Про Службу безпе­ки України», «Про міліцію», «Про оператив - но-розшукову діяльність» та ін.

Аналіз нормативно-правових актів, які ре­гулюють питання безпеки та правопорядку міжнародних масових спортивних заходів свідчать про неефективність деяких концеп­туальних положень, зокрема, які регламенту­ють систему безпеки як турніру загалом, так і окремих аспектів на стадіонах та в інших офіційних місцях. Складним і невирішеним досі є питання системи управління силами та засобами безпеки та правопорядку.

Діяльність ОВС України із забезпечення охорони громадського порядку має різнобіч­ний, багатогранний характер, тому працівни­ки міліції повинні кваліфіковано діяти як у звичайних, так і нестандартних умовах, зок­рема, під час проведення масових заходів різ­ного характеру.

Таким чином, застосування адміністратив­но-попереджувальних заходів при реалізації громадянами своїх прав на проведення будь - яких масових заходів, є, як правило, вимуше­ним, продиктованим особливими умовами, пов’язаними з потребою забезпечення гро­мадського порядку і безпеки.

Масові заходи характеризуються скупчен­ням значної кількості людей (вболівальників) різних національностей, віку, політичних і релігійних поглядів, що часто супроводжу­ються конфліктами між ними, які, в свою чер­гу, призводять до групових порушень гро­мадського порядку і масових заворушень. Усе це свідчить про те, що діяльність працівників правоохоронних органів не завжди правильно спланована та ефективна.

У зв’язку з цим особливої актуальності на­буває вивчення проблеми удосконалення пра­вового регулювання та організації дій підроз­ділів внутрішніх військ МВС України у разі припинення групових порушень громадсько­го порядку під час проведення спортивних масових заходів.

З огляду на досвід роботи поліції країн Єв - росоюзу, надамо пропозиції лише на деякі елементи організації дій та використання спе­ціальної техніки і спеціальних засобів органа­ми (підрозділами) внутрішніх справ щодо припинення протиправних дій, які можуть ви­никнути під час проведення масових заходів.

Небезпека масових заходів незалежно від їх спрямованості полягає у можливості рап­тового ускладнення оперативної обстановки та їх переростання у групові порушення гро­мадського порядку або масові заворушення.

Групові порушення громадського порядку, це дії значної кількості людей, які спільно по­рушують громадський порядок або виявляють непокору законним представникам влади [10].

Масові заворушення - це дії натовпу лю­дей, що супроводжуються вчиненням насильс­тва, погромів, підпалів, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильни­цьким виселенням громадян, опором предста­вникам влади та інші дії руйнівного характеру, із застосуванням зброї або інших предметів, які використовуються як зброя [11, с. 212].

На нашу думку, виходячи із аналізу норма - тивно-правових актів та досвіду діяльності закордонних правоохоронних органів алго­ритм дій працівників ОВС з припинення гру­пових порушень громадського порядку, що можуть виникнути під час проведення масо­вих заходів може мати такий вигляд.

Організаційні способи дій особового скла­ду органів, підрозділів внутрішніх військ по­винні відповідати принципу необхідної дос­татності. Вони визначаються керівником спеціальної операції, виходячи із оперативної обстановки (характеру й інтенсивності без - ладь; розмірів району, охопленого порушен­нями громадського порядку і масових заво­рушень, а також характером топографічних, тактичних елементів місцевості, де прово­дяться спеціальні заходи та ін.), наявності сил і засобів; пори року й доби; погодних умов, які в ході операції можуть змінюватися.

Проведенню силових заходів щодо припи­нень групових порушень громадського по­рядку і масових заворушень обов’язково по­винні передувати попереджувальні заходи, що проводяться з метою вирішення конфлік­ту без застосування силових методів.

Під час проведень попереджувальних за­ходів одночасно здійснюється оточень району, де виникли масові заворушень, виставлень КІШ. заслонів, ланцюгів, маневрених груп, у місцях найбільш вірогідного притоку осіб, які мають намір взяти участь у масових завору­шеннях, вьвлень та затримань злочинців.

У разі подальшого розвитку безладь осно­вними способами дій сил внутрішніх військ і засобів, задіяних у спеціальній операції, є: локалізація масових безладь, оточень району, охопленого ними, розосередження (витис­нень) їхніх учасників, ізоляція організаторів (активних учасників), рейдові дії маневрених груп на певних маршрутах та заборона скуп­чення порушників протиправних дій.

Своєчасному і повному забезпеченню си­лових заходів обов’язково повинні передува­ти заходи, спрямовані на виведення з району проведень операції громадян, які там опини­лися випадково, шляхом оголошення усім присутнім через гучномовці, про наміри спів­робітників міліції, зокрема, внутрішніх військ застосовувати силові методи стосовно осіб, котрі спричиняють масові безпорядки або ін­ші групові протиправні дії.

У цей момент чітко визначаються маршру­ти переміщень громадян, які добровільно залишають територію проведень операції, їм надається допомога у безперешкодному ви­ході за межі оточення через спеціально підго­товлені коридори, припиьються можливі спроби з боку організаторів і активних учас­ників масових безпорядків протидіяти цьому.

Якщо попереджувальні заходи не досягай своєї мети, керівником операції приймається рішення на застосування силових дій, спря­мованих на ліквідацію групових порушень громадського порядку, масових заворушень.

У разі застосування організаторами і акти­вними учасниками групових порушень гро­мадського порядку, масових заворушень проти особового складу груп оперативного шику­вань ємностей із запалювальною сумішшю необхідно організувати:

- гасінь одягу, споряджень, що загорілося;

- захист особового складу щитами;

- надань екстреної медичної допомоги потерпілим і їх евакуацію;.

- підвищення темпу руху груп блокування і розосереджень, використовуючи для цього бойову техніку, спеціальні засоби, у тому чи­слі водомети;

- ізоляцію й затримань осіб, які застосо­вують запалювальну суміш проти особового склад) груп оперативного шикувань, силами резервів цих груп чи резерву командира (ке­рівника операції).

У разі застосувань правопорушниками предметів, які можуть бути використані як зброя (каміння, скляні пляшки, металевий дріт, цвяхи тощо):

- організувати захист особового складу від ураження цими предметами, використо­вуючи при цьому захисні особливості місце­вості, будівель і споруд, спеціальні засоби захисту, після чого продовжити виконання завдань;

- позбавити нападників можливості попа­дання цими предметами, для чого організува­ти придушення нападу світло-шумовими та іншими спеціальними засобами;

- із резерву створити групи захоплення, посилені бойовою технікою, і організувати їх стрімке висувань до місця розташувань правопорушників, вжити різних заходів щодо їх затримання та вилучення цих предметів;

- організувати надання медичної допомо­ги пораненим, евакуацію їх до медичних за­кладів.

Якщо частина організаторів і активних учасників групових порушень громадського порядку, масових заворушень увірвалася на об’єкт, що охороьється, і почала погроми, знищень майна та інші протиправні дії: ор­ганізувати виведення затриманих осіб у тил об’єкта, вилучення в них засобів нападу, з по­дальшим конвоюванням на фільтраційний пункт відновити (створити) другу лінію охо­рони об’єкта, організувати надань необхід­ної допомоги потерпілим.

Таким чином, за результатами огляду про­блем забезпечень громадського порядку мо­жна навести такі рекомендації працівникам ОВС, які залучаються до проведень спеціа­льних заходів з припинення протиправних дій, що можуть виникнути під час проведень масових заходів.

Рухаючись вулицями, особливу увагу звер­тати на вікна, балкони верхніх поверхів, про­хідні двори.

Щоб запобігти захопленню або знищенню техніки, вона повинна рухатися позаду бойо­вого порядку.

Про всі скупчень людей, їх переміщень, помічену зброю, а також предмети, які можуть бути використані як зброя або для створень загороджень, укріплень, негайно доповідати безпосередньому командирові (начальнику).

Вести спостережень за можливою появою неформальних лідерів натовпу. У випадку ви­явлень таких негайно доповідати безпосере­дньому командирові (начальнику).

У жодному разі не допускати розривів смуги бойового порядку.

Забороьється використовувати несправні засоби індивідуального захисту і активної оборони.

Пропонований алгоритм дій, чинні норма­тивні документи МВС України дають лише певні відповіді на деякі питань вибору так­тики дій працівниками ОВС під час припи­нень групових порушень громадського по­рядку, що можуть виникнути під час проведення масових заходів. У кожному но­вому випадку порушень правопорядку необ­хідна детальна оцінка обстановки, розумна ініціатива й пошук найбільш безпечних спо­собів тактики дій.

ЛІТЕРАТУРА

1. Комзюк А. Т. Деякі проблеми розвитку законодавства про адміністративний примус. Концепція розвитку законодавства України / Комзюк А. Т., Безсмертний Є. О. // Матеріа­ли науково-практичної конференції (травень 1996). - К. : Дніпропетровськ, 1996. - 325 с.

2. Антипенко В. Ф. Борьба с современным терроризмом; международно-правовые под­ходы / Антипенко В. Ф. - К: НБУВ; Юнона - М, 2002. - 723 с.

3. Крутов В. В. Політичний екстремізм і тероризму сучасних умовах// Тероризм і бо­ротьба з ним. Аналітичні розробки, пропози­ції наукових та практичних працівників / Крутов В. В. ; під ред. А. І. Комарової, Ю. В. Землянського, О. Євдокімова та ін. - К, 2000.-Т. 19.-С. 150.

4. Вознюк В. С. Міжнародний тероризм в сучасних глобалізаційних стратегіях: дис. ... кандидата юрид. наук / Вознюк В. С. - К, 2005.

5. Дульський О. О. Організаційно-правові основи діяльності спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю МВС України: дис. ... кандидата юрид. наук / Дульсь­кий О. О. - К., 2003.

6. Ліпкан В. Тероризм і національна безпе­ка України / Ліпкан В. - К. : Знань, 2000. - 184 с.

7. Возник М. В. Актуальні питань забез­печень громадського порядку під час масо­вих заходів в Україні / М. В. Возник,

В. М. Зінич, В. А. Стефанишин // Науковий вісник НАВСУ. - 2004. - № 1. - С. 125.

8. Шьнь О. Ю. Причини та умови масових заворушень в АР Крим / Шьнь О. Ю. // Нау­ковий вісник НА СБУ. - 2007. - № 27. - С. 70.

9. Долженков О. Ф. Ефективна стратегія боротьби з інфраструктурою організованої злочинності / Долженков О. Ф. // Вісник Оде­ського ІСВ. - 1999. - № 4. - С. 78-79.

10. Популярна юридична енциклопедія / кол. авт.: В. К. Гіжевський, В. В. Головченко,


В. С. Ковальський (кер.) та ін. - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 528 с.

11. Еропкин М. И. Управление в области

Охраны общественного порядка / Ероп­кин М. И. - М. : Юрид. лит., 1965. - 142 с.Пихтін М. П. Правове регулювання та організація діяльності внутрішніх військ та ОВС України з припинення групових порушень громадського порядку /М. П. Пихтін // Форум права. — 2013. — № 4. — С. 295—299 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: Http://nbuv. gov. ua/j-pdf/FP_index. htm_2013_4_51.pdf

Узагальнено норми правових актів і практичний досвід діяльності правоохоронних ор­ганів України з вироблення рекомендацій працівникам ОВС щодо дій по запобіганню та припинення правопорушень, які залучаються до проведення спеціальних заходів з при­пинення протиправних дій, що можуть виникнути під час проведення масових заходів.

Пыхтин М. П. Правовое регулирование и организация деятельности внутренних войск и ОВД Украины по прекращению групповых нарушений общественного порядка

Обобщены нормы правовых актов и опыт деятельности правоохранительных органов Украины по выработке рекомендаций сотрудникам ОВД о действиях по предотвраще­нию и пресечению правонарушений, которые привлекаются к проведению специаль­ных мероприятий по пресечению противоправных действий, которые могут возник­нуть во время проведения массовых мероприятий.

Pihtin М. Р. Legal Regulation and Organization of Law Enforcement Bodies of Ukraine and the Internal Troops of Ukraine Cessation Group Violations of Public Order

There summarizes the provisions of the legal acts and experience of law-enforcement agencies to make recommendations to employees of the internal affairs of the action for the prevention and suppression of offenses that are engaged in special events to prevent unlawful activities that may occur during mass events.