joomla
ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
Форум права

УДК 342.9:351.74

0. 0. ПОПОВА, Державний науково - дослідний інститут МВС України,

А. П. КАЛІНІЧЕНКО, канд. юрид. наук, Державний науково-дослідний інститут МВС України

Ключові слова: державний контроль, громадсь­кий контроль, суб 'єкт контролю, об 'єкт конт­ролю., адміністративна послуга

Однією з умов стабільності в Українській державі є ефективна виконавча влада. Саме ця інституція значною мірою впливає на фо­рмування відповідної громадської думки, ви­конуючи роль своєрідного «посередника» між державою і народом, зокрема, через надання адміністративних послуг.

Механізм адміністративно-правового регу­лювання надання адміністративних послуг органами внутрішніх справ, - це досить скла­дна, розгалужена, система, елементами якої є засоби забезпечень законності, в тому числі в діяльності адміністративних органів з на­дань адміністративних послуг. їх сутність полягає у встановленні відповідності управ­лінських рішень і дій законам та іншим нор- мативно-правовим актам шляхом здійснення контролю.

Проблематика контролю в адміністратив­ній сфері, зокрема, його теоретичні аспекти, розглядалися в працях таких учених, як: Е. А. Афонін, Ю. П. Битяк, В. Б. Авер’янов,

О. М. Клюєв та інші. Проте сьогоднішні події в Україні свідчать про недостатнє практичне використань напрацьованих знань, у тому числі й потенціалу громадського контролю. Тому метою даного досліджень є визначен­ня проблемних аспектів, що негативним чи­ном позначаються на ефективності здійснен­ня громадського контролю в сфері надань адміністративних послуг органами внутріш­ніх справ і вироблення дієвих механізмів під­вищення якості цих послуг.

Основною метою контрольної діяльності, в тому числі у сфері надання адміністративних послуг ОВС, є поліпшення і спрьнь ефек­тивній роботі підконтрольних органів, відпо­відності їх діяльності визначеним суспільним інтересам.

Контроль забезпечує систематичну переві­рку виконань законів України, інших норма­тивних актів, додержань дисципліни і право­порядку та полягає у втручанні контролюючих суб’єктів в оперативну діяльність підконтроль­них органів, надань їм обов’язкових для вико­нань вказівок, припиненні, зміні чи скасуван­ні актів управлінь, вживанні заходів примусу щодо підконтрольних органів [1, с.224].

Отже, зміст контрольної діяльності полягає в тому, що суб’єкт контролю здійснює облік і перевірку того, як контрольований об’єкт (МВС як центральний орган виконавчої вла­ди, структурний підрозділ ОВС тощо) вико­нує покладені на нього завдання та реалізовує свої функції в межах повноважень, зокрема, у сфері надань адміністративних послуг [2, с.525] через проведень планових і позапла­нових заходів, перевірок, ревізій, оглядів, об­стежень тощо (ч.2 ст.1 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контро­лю) у сфері господарської діяльності)» [3].

В юридичній теорії та практиці зустріча­ється ряд класифікацій контролю за діяльніс­тю державних органів, які залежать від вибору критерію, на підставі якого вона здійснюється. Вибір такого критерію багато в чому зумов­лений потребами практики, тому особливості контролю в сфері надань адміністративних послуг ОВС, на наш погляд, доречно було би розглядати відповідно до характеру організа­ційних зв’язків суб’єкта контролю з підконт­рольним об’єктом (ідея використання зазна­ченого критерію належить В. Б. Авер’янову [4]), а саме: зовнішнього, що здійснюється ор­ганами та установами, які не входять до сис­теми органів внутрішніх справ; внутрівідомчо­го - здійснюється органами-координаторами у межах керованої ними системи [5].


Крім того, за суб’єктами, що здійснюють такий контроль у системі державного управ­ління, зокрема у системі правоохоронних ор­ганів, відповідно до ст.6 Закону України «Про демократичний цивільний контроль над Во­єнною організацією і правоохоронними орга­нами держави» розрізняють такі види конт­ролю з боку:

-законодавчої влади (парламентський ко­нтроль);

-Президента України та його апарату (президентський контроль);

- Кабінету Міністрів України (урядовий контроль);

- центральних органів виконавчої влади;

- місцевих органів виконавчої влади;

- органів судової влади;

- органів місцевого самоврядування;

- громадськості (громадський контроль) [6].

Як бачимо, існує досить багато суб’єктів

Контрольної діяльності. Особливість більшос­ті з них полягає в тому, що вони належать до системи влади, як і контрольовані об’єкти. Такими суб’єктами є: Верховна Рада, Прези­дент, Кабінет Міністрів, органи виконавчої влади, місцеві органи влади, судові органи тощо. Така специфіка позначається на якості контрольної діяльності та на її соціальних на­слідках. Тому очевидною є необхідність ви­користання альтернативних форм контролю, наприклад соціального.

Громадський контроль є різновидом соціа­льного контролю і хоча він не є основним з точки зору інтенсивності та обсягів здійсню­ваних заходів, набуває дедалі більшого зна­чення в українському суспільстві. Це поясню­ється його характерними особливостями, як - то: неупередженість, незаангажованість су­б’єктів відповідної контрольної діяльності, а також зростанням свідомості та впливовості громадськості, зокрема, її духовними, органі­заційними та іншими ресурсами.

Його основні відмінності від інших видів контролю полягають у тому, що, по-перше, громадський контроль здійснюється саме громадськістю, і, по-друге, що у процесі здій­снення громадського контролю контролюєть­ся виконання саме соціальних завдань, безпо­середньо пов’язаних із захистом і реалізацією прав і свобод громадян, задоволенням та уз­годженням соціальних потреб та інтересів на­селення [7].

Залучення громадськості до здійснення кон­тролю, особливо за діяльністю органів внутрі­шніх справ з надання адміністративних послуг, має ряд позитивних наслідків, серед яких:

- підвищення захищеності населення;

- поліпшення якості надання адміністра­тивних послуг (обслуговування суб’єктів зве­рнення);

- підвищення ефективності діяльності ко­нтрольованого суб’єкта, у тому числі право- застосовної;

- зниження рівня корупції;

- підвищення рівня довіри громадян до влади;

- якісне поліпшення стосунків органів влади і населення;

- позитивне сприйняття громадськістю та сприяння в реалізації ініціатив та реформ, що проводяться у державі й, як наслідок, налаго­дження стабільності в суспільстві.

Громадський контроль за діяльністю органів внутрішніх справ, як складової правоохоронних органів держави, здійснюється, у тому числі на підставі Закону України «Про цивільний конт­роль над Воєнною організацією і правоохо­ронними органами держави», згідно з р. У ст.19 якого громадяни України беруть участь у здійсненні цивільного контролю над Воєнною організацією держави та правоохоронними ор­ганами як через громадські організації, членами яких вони є, через депутатів представницьких органів влади, так і особисто шляхом звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його представника у справах захисту прав військовослужбовців або до іншо­го державного органу в порядку, визначеному Конституцією України та Законом України «Про звернення громадян» [6].

Слід зазначити, що однією з передумов ре­зультативності здійснення громадського кон­тролю є функціонування в структурі органу виконавчої влади підрозділу з питань взаємо­дії з громадськістю.

В системі МВС такий структурний підроз­діл було створено у 1992 році. Сьогодні це Управління зв’язків з громадськістю (далі - Управління), основним завданням якого є ор­ганізація взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації та громадські­стю з метою інформування населення про ре­зультати роботи міліції у боротьбі зі злочин­ністю та підтриманні громадського порядку в державі, профілактики правопорушень, фор­мування позитивного іміджу міліції.

При цьому, на офіційному сайті МВС Укра­їни йдеться про позитивні напрацювання Управлінь, зокрема, щодо систематичного інформування населень про діяльність орга­нів внутрішніх справ, плідної співпраці з орга­нами масової інформації ЗМІ, проведень імі - джевих заходів, спрямованих на привернень уваги громадськості до діяльності міліції, по­пуляризацію професії правоохоронця, здійс­нень відповідної видавничої діяльності, про­ведень творчих конкурсів МВС України [8].

Зазначене свідчить про односторонній, ви­бірковий характер такої співпраці, фактичне відсторонень громадськості від безпосеред­ньої діяльності ОВС, що не відповідає у повній мірі значенню поьття «співпраця» та не спри­яє розумінню й адекватному оцінюванню сус­пільством діяльності органів внутрішніх справ.

При цьому, слід зазначити, що існує пози­тивний досвід плідної комунікації МВС і гро­мадськості в забезпеченні прав і свобод людини та громадянина. Прикладом є функціонувань, створених протягом 2005-2010 рр. Міністерс­твом внутрішніх справ України за спрьнь неурядових організацій інституцій, важливих для встановлення громадського контролю над діяльністю міліції та її відповідності міжнаро­дним стандартам в галузі прав людини, серед яких: Громадська рада із забезпечень прав людини при МВС і його регіональних управ - ліньх (з 2005 р.); Управлінь моніторингу дотримань прав людини в діяльності органів внутрішніх справ (далі - УМДПЛ) (з 2008 р.).

Ця інституція була унікальним підрозділом для Україні, який з 2008 по 2010 роки вико­нував, по суті, функції Поліцейського омбуд - смена, за такими напрямками: контроль за дотриманьм прав людини працівниками ОВС; аналіз українського законодавства у сфері захисту прав людини; підготовка аналі­тичних та інформаційних матеріалів, пов’я­заних з проблематикою дотримання прав лю­дини; популяризація знань про права людини серед працівників державних установ; прове­дення опитувань громадської думки, спрямо­ваних на оцінку ефективності роботи міліції; розробка та реалізація форм участі громадсь­кості в цивільному контролі за дотриманням прав людини у правоохоронній діяльності; створень спеціальної мережі моніторів за діяльністю правоохоронців; підготовка періо­дичних аналітичних звітів щодо дотримань прав людини в українській міліції [9].

Наразі УМДПЛ приділяє широку увагу моніторингу якості надання адміністративних послуг ОВС. Так, у 2013 році вийшло друком науково-практичне видання «Адміністративні послуги МВС та ДМС: Аналіз правових засад надань та результати соціологічного дослі­джень» [10].

Слід зазначити, що запорукою успіху УМДПЛ стало те, що ця організація була створена з колишніх працівників правоохо­ронних органів. Як професіонали, вони спро­можні адекватно оцінити ту чи іншу ситуа­цію, специфіку роботи, реальний внесок працівника ОВС, а як громадяни - рівень за­безпечень прав і свобод людини та громадя­нина. На нашу думку, створень такої інсти­туції сприяло би гармонізації відносин між правоохоронними органами і громадськістю.

Слід також зазначити, що негативним чин­ником у забезпеченні контролю за діяльністю органів виконавчої влади є законодавча нев - регульованість і невизначеність, зокрема, процедурних аспектів адміністративно-право - вих відносин в Україні, в тому числі (у сфері контрольної діяльності, діяльності з надань адміністративних послуг взагалі, та адмініст­ративних послуг ОВС зокрема).

Отже, якісне поєднання державного і гро­мадського контролю, конструктивна співпра­ця громадських організацій з органами влади, зокрема і в контрольній діяльності, усвідом­лення того, що саме людина в Україні є най­вищою соціальною цінністю [11] спрьтиме підвищенню ефективності та якості роботи адміністративних органів, у тому числі з на­дання адміністративних послуг.

ЛІТЕРАТУРА

1. Адміністративне право України : підру­чник для юрид. вузів і фак. / [Ю. П. Битяк,

В. В. Богуцький, В. М. Гаращук та ін.] ; за ред. Ю. П. Битяка. - X. : Право, 2001. - 528.

2. Адміністративне право України : підру­чник / Колпаков В. К., Кузьменко О. В. - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 539 с.

3. Закон України «Про основні засади дер­жавного нагляду (контролю) у сфері госпо­дарської діяльності» від 05.04.2007 р., № 877-V // Офіційний вісник України. - 2007. - №44.-Ст. 1771.

4. Адміністративне право України. Акаде­мічний курс : підручник : у 2 т. / ред. кол.:

В. Б. Авер’янов (голова). - К. : Вид-во «Юри­дична думка», 2004- . - Т. 1. Загальна части­на. - 2004. - 584 с.

5. Клюев О. М. Поняття та сутність конт­ролю, що здійснюється правоохоронними ор­ганами / О. М. Клюєв // Юридична наука і практика. - 2011. - № 1. - С. 52-56.

6. Закон України «Про демократичний ци­вільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави» : від

19.06.2003 р., № 975-IV // Офіційний вісник України. - 2003. - № 29. - Ст. 1440.

7. Крупник А. С. Громадський контроль : сутність та механізми здійснення / А. С. Кру­пник // Теоретичні та прикладні питання дер­жавотворення. - 2007. - Вип. 1 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: ЬПр://поууі - віхуі. at. ua/ gromkontrol/ЫШPNYK_A_pro_gro m_kontrol. pdf.

8. Про підрозділ / Управління зв’язків з громадськістю МВС України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Http://mvs. gov. ua/ ту в/соЩго1таіп/ик/риЬ1І8Ь/агііс1е/543 561.

9. Асоціація українських моніторів дотри­мання прав людини в діяльності правоохорон­них органів [Електронний ресурс]. - Режим до­ступу: ЬПр://шпёр1лп! Ъ/ги8/тёех, рЬр9г=2,1.

10. Адміністративні послуги ДМС та МВС: Аналіз правових засад надання та результати соціологічного дослідження / під заг. ред. Бе­лоусова Ю. Л, Батчаєва В. К. - К. : 2013. - 92 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Http://khisr. kharkov. ua/files/docs/1392045336.pdf.

11. Конституція України : від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // ВВР України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.Попова О. О. Громадський контроль у сфері надання адміністративних послуг орга­нами внутрішніх справ: проблемні питання / О. О. Попова, А. П. Калініченко // Фо­рум права. — 2014. — № 1. — С. 418—421 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: Http://nbuv. gov. ua/j-pdf/FP_index. htm_2014 1 _ 73.pdf

Розкрито зміст контрольної діяльності як елементу механізму адміністративно - правового регулювання надання адміністративних послуг органами внутрішніх справ. Наголошено на актуальності поширення та розвитку в Україні такої форми соціально­го контролю як громадський контроль на засадах порозуміння та конструктивного співробітництва.

Попова Е. А., Калініченко А. П. Гражданский контроль в сфере предоставления адми­нистративных услуг органами внутренних дел: проблемные вопросы

Раскрыто содержание контрольной деятельности как элемента механизма администра - тивно-правового регулирования предоставления административных услуг органами внутренних дел. Акцентировано внимание на актуальности распространения и разви­тия на Украине такой формы социального контроля как гражданский контроль на ос­нове взаимопонимания и конструктивного сотрудничества.

Popova О. A., Kalinichenko А. Р. Civilian Control in the Administrative Sendees of Law - Enforcement Bodies: Problematic Issues

The contents of the control activities as an element of the mechanism of the administrative and legal regulation of the rendering of administrative services by the organs of internal affairs are revealed. The topicality of spreading and development in Ukraine of such a form of a social control as public one on the basis of mutual understanding and constructive cooperation is considered.