joomla
Форум права
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
301 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОПТОВИХ РИНКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
302 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ТА ОВС УКРАЇНИ З ПРИПИНЕННЯ ГРУПОВИХ ПОРУШЕНЬ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
303 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
304 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ ГРОМАДЯН В ОХОРОНІ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
305 ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ПИТАНЬ УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ «ПРО КОНЦЕПЦІЮ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО - ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ»
306 ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ ЗАМІНИ НЕВІДБУТОЇ ЧАСТИНИ ПОКАРАННЯ БІЛЬШ М’ЯКИМ
307 ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОКУРОРА ЯК УЧАСНИКА СЛУЖБОВО-ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
308 ПРАВОВИЙ СТАТУС СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНЬОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ
309 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ПРАВ КРЫМСКИХ ТАТАР В КОНЦЕ XVIII - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВВ
310 ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
311 ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ: СПРОБА АКСІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СПРАВИ ФОН ГАННОВЕР ПРОТИ НІМЕЧЧИНИ)
312 ПРАКТИКА ТА РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ 3 ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ДЖЕРЕЛА ПРАВА В СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ
313 ПРИЗНАЧЕННЯ, РІЗНОВИДИ ТА ПРОЦЕДУРА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ
314 ПРИНЦИПИ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА ЗАКОННОСТІ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
315 ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНО - КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
316 ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ПРАВООХОРОННІЙ СИСТЕМІ
317 ПРИНЦИПИ ЗАОХОЧЕННЯ ЗА ТРУДОВІ ДОСЯГНЕННЯ
318 ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЯК ФОРМА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ
319 ПРИРОДА ТА СУТЬ АДМІНІСТРАТИВНО - ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ
320 ПРОБЛЕМА ЄДНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ її СТРУКТУРИ
321 ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО - ТАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІ В НОВИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ УМОВАХ
322 ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
323 ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
324 ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ ОРГАНІВ ПО БОРОТЬБІ З ТЕРОРИЗМОМ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ XIX - ПОЧАТКУ XX СТ
325 ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ЗДІЙСНЕННЯ НАРОДНОГО ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
326 ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМІНИ ОСІБ У ЗОБОВ’ЯЗАННЯХ
327 ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ОСКАРЖЕННЯ ТА ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ
328 ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРОЦЕСУ ПРАВОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО СТАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В УКРАЇНІ
329 ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В КОНКУРЕНТНЫХ ДЕЛАХ
330 ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ ПІДОЗРЮВАНОГО ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ з НЕВИПЛАТОЮ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
331 ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ОРГАНАМИ ДОСУДЕБНОГО (ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО) РАССЛЕДОВАНИЯ В УКРАИНЕ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ НЭПА (1922 - НАЧАЛО 1929 ГГ.)
332 ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ПРИ ВИКОНАННІ ПОКАРАННЯ У ВИДІ АРЕШТУ
333 ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИНАМ НЕПОВНОЛІТНІХ, ЯК ФОРМА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ
334 ПРОФІЛАКТИКА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИДИ
335 ПРЯМІ ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
336 ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО­ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОТРАСЛИ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ
337 РІВЕНЬ ОПЛАТИ ПРАЦІ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІ СУДДІВ
338 РІВНІСТЬ ЯК ФОРМА ВИРАЖЕННЯ БУТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
339 РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ҐЕНДЕРНУ ІДЕНТИЧНІСТЬ В УКРАЇНІ ТА РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ: НАСЛІДКИ АВТОРИТАРНОЇ ІДЕОЛОГІЇ ЧИ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНСЕРВАТИЗМ?
340 РЕАЛІЗАЦІЯ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ОКРЕМИХ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПІД ЧАС ЗАЛУЧЕННЯ ЕКСПЕРТІВ
341 РЕГІОНАЛЬНА СИСТЕМА ЗЛОЧИННОСТІ: її МІСЦЕ У ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ДЕЯКІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
342 РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ ВЛАДЕНИЯ СУДОВ И МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ СУДОСТРОЕНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ
343 РЕГУЛЯТОРНІ АКТИ ЯК РІЗНОВИД НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ
344 РЕФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ У ФІНЛЯНДІЇ
345 РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ 0.1. ЗОЗУЛІ «КОНСТИТУЦІЙНО - ПРАВОВИЙ СТАТУС АДМІНІСТРАЦІЇ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ»[16]
346 РЕЧОВЕ-ПРАВОВЕ СПІВВІДНОШЕННЯ БУДІВЛІ ТА РОЗТАШОВАНИХ В НІЙ НЕЖИТ Л ОВИХ ПРИМІЩЕНЬ
347 РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДУМКИ щодо поняття І ФОРМ НАСИЛЬСТВА В КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ
348 РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
349 РОЗМЕЖУВАННЯ ЮРИСДИКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
350 РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА У ТРУДОВОМУ ПРАВІ
351 РОЛЬ І МІСЦЕ СПЕЦІАЛЬНИХ ЧАСТИН І ПІДРОЗДІЛІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ
352 РОЛЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ВІДНОСИН, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПЕРСОНАЛЬНИМИ ДАНИМИ
353 РОЛЬ ОХОРОННИХ І ОРГАНІЗАЦІЙНО - УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН У ТРУДОВОМУ ПРАВІ
354 РОЛЬ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА ТА ОСОБИСТОСТІ В МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВОВИХ ТРАНСФЕРІВ
355 РОЛЬ ПРИНЦИПІВ ПРАВА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В ПРАКТИЦІ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
356 РОЛЬ ПРОФЕСОРА А. АНТОНОВИЧА У СТАНОВЛЕННІ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ М. ЦИТОВИЧА НА НАУКУ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПРАВА
357 РОЛЬ, МІСЦЕ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВИЩОЇ РАДИ ЮСТИЦІЇ В УПРАВЛІННІ ГОСПОДАРСЬКИМИ СУДАМИ УКРАЇНИ
358 САНКЦІЇ СТАТТІ 299 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
359 СИСТЕМА ГАРАНТІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН У ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ
360 СИСТЕМА ГАРАНТІЙ ПРАВ ПІДОЗРЮВАНОГО ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ
361 СИСТЕМА ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ВІД ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї
362 СИСТЕМА ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ЗАКОРДОННИМИ СПРАВАМИ УКРАЇНИ
363 СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ
364 СИСТЕМА ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ
365 СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДИСЦИПЛІНУ ПРАЦІ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ
366 СКЛАДЕННЯ ПРИСЯГИ ЯК УМОВА ВИНИКНЕННЯ ВІДНОСИН НАЙМАНОЇ ПРАЦІ З ДЕРЖАВНИМ СЛУЖБОВЦЕМ У НОВОМУ ЗАКОНІ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ»
367 СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ КОНСТИТУЦІЙНО - ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЧЛЕНІВ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
368 СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ
369 СПІВВІДНОШЕННЯ ДОГОВОРУ ПРОКАТУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ТА ДОГОВОРУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
370 СПІВВІДНОШЕННЯ КОДИФІКАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА З ІНШИМИ ФОРМАМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ПРАВА
371 СПІВВІДНОШЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ВЛАДНИХ ОРГАНІВ ТА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОСТІ БЮДЖЕТНИХ ІНТЕРЕСІВ
372 СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ СЛУЖБОВОЇ ТАЄМНИЦІ ТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
373 СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИВАТНИХ І ПУБЛІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ: ДОСВІД УКРАЇНИ
374 СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПІВ ВІТЧИЗНЯНОГО ПРАВА ТА ЗАСАД (ПРИНЦИПІВ) ВИБОРІВ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ
375 СПІВВІДНОШЕННЯ СТРОКІВ СПЛАТИ ПОДАТКУ ТА СТРОКІВ СПЛАТИ ПОДАТКОВОГО БОРГУ
376 СПІВРОБІТНИЦТВО ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЩОДО ПРОТИДІЇ МОЛОДІЖНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ
377 СПАДКУВАННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ТВІР
378 СПЕЦІАЛЬНІ КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
379 СПЕЦІАЛЬНІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВА НА КОМЕРЦІЙНЕ (ФІРМОВЕ) НАЙМЕНУВАННЯ
380 СПОСОБИ ФІКСАЦІЇ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ СТОРІН ПРИ УКЛАДЕННІ ДОГОВОРУ ЗБЕРІГАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
381 СТАН НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЛАТЕНТНИХ ЗҐВАЛТУВАНЬ
382 СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТСМЕНІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ТРУДОВОГО ПРАВА В УКРАЇНІ
383 СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ОПЕКИ В ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНИИ
384 СТАНОВЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТА СХІДНІЙ УКРАЇНІ У ДВАДЦЯТІ РОКИ XX СТОЛІТТЯ
385 СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН
386 СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНО - ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРИ
387 СТРУКТУРА МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ ЯК ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ
388 СТРУКТУРА ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
389 СУБ’ЄКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
390 СУБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ МІЛІЦІЄЮ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇХ ПРАВОВИЙ СТАТУС
391 СУДОВИЙ ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ ДВС
392 СУМІСНИЦТВО ТА СУМІЩЕННЯ ПРОФЕСІЙ (ПОСАД) ЯК ПРАВОВІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ
393 СУСПІЛЬНЕ МОВЛЕННЯ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ПАРАДИГМІ «ТРЕТЬОЇ ХВИЛІ»: ПОРІВНЯЛЬНО - ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
394 СУТНІСНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ
395 СУТНІСТЬ І види ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
396 СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО - ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ТА СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВА ГРОМАДЯН НА СВОБОДУ СЛОВА
397 СУТНІСТЬ, СТАН ТА ОЗНАКИ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ
398 СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КАДРОВОГО РЕСУРСУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
399 СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА РОЗУМІННЯ КОНЦЕПЦІЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ
400 СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОЇ МІЛІЦІЇ В УКРАЇНІ
 
« ПерваяПредыдущая12345СледующаяПоследняя »
Страница 4 из 5