joomla
КОНЦЕПЦІЯ «НОВОЇ МОДЕЛІ» АДМІНІСТРАТИВНО - ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ
Юридичний вісник


УДК 342.26(477) 001.11

М. Павлова,

Студентка 4-го курсу соціально-правового факультету Національного університету «Одеська юридична академія»

Останнім часом спеціалісти з держа­вотворення та інші науковці все часті­ше підіймають питання про реформу­вання адміністративно-територіального устрою України, а саме реформування структури адміністративного управління в Україні, яке потребує створення якіс­но нової моделі реконструювання тери­торіального устрою держави. Такою для українського конституціоналізму є полі­тика регіоналізації держави, основною ідеєю якої є створення адміністративно-територіальної одиниці під назвою «ре­гіон».

Реалізація запропонованих змін уск­ладнюється рядом невирішених питань: по-перше, це пов’язано з тим, що досі у науковому середовищі не існує одно­стайного тлумачення поняття «регіон», по-друге, той факт, що безпосереднє від­ношення до регіону має поняття «авто­номія» як одна з найважливіших ознак у конституційній дійсності зарубіжних країн, констатує можливість модифіка­ції державного устрою в цілому як на­слідок адміністративно-територіальної реформи.

У регіонознавчій літературі най­частіше зустрічаються два підходи до розуміння даного поняття. В широкому розумінні регіон визначається як части­на території, яка відрізняється від інших територій за низкою ознак. У вузькому розумінні, регіон визначається як ад­міністративно-територіальна одиниця поділу країни, яка повинна забезпечу­вати ефективність надання адміністра­тивних послуг та повну доступність для населення всіх видів управлінських послуг своєї території. Тобто регіоналізація взаємопов’язана з особливостями системи влади та адміністративно-тери­торіального устрою.

Найбільш обґрунтованим в даному ви­падку є визначення, запропоноване ви­датним конституціоналістом М. П. Орзіхом, відповідно до якого «регіон — це основна складова частина територіаль-