joomla
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ШЛЮБУ НЕДІЙСНИМ
Юридичний вісник


УДК 347.615К. Глиняна,

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри циві льного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Частково аналізуючи особливості правового регулювання сімейних відно­син, необхідно окрему увагу приділити питанням визнання шлюбу недійсним. Сучасний аналіз існуючих наукових до­сліджень у галузі сімейного права доз­воляє зробити висновок, що правове регулювання правовідносин стосовно недійсності шлюбу має певні характерні риси та особливості. Проблеми аналізу існуючих наукових досліджень правово­го регулювання зазначених вище понять розглядаються у працях відомих фахівців у галузі сімейного права: Ч. Н. Азимова, С. С. Алексеева, М. В. Антокольської, С. М. Братуся, О. В. Дзери, І. В. Жилін - кової, О. С. Иоффе, О. М. Калітен- ко, М. Н. Малєїної, В. П. Масло­ва, Г. К. Матвеева, А. М. Нечаєвої, 3. В. Ромовської, В. А. Рясенцева, Ю. К. Толстого, Ю. С. Червоного, Я. М. Шевченко, С. Я. Фурси, Л. С. Яви - ча, О. І. Яворської та ін.

Питання про з’ясування підстав виз­нання шлюбу недійсним має свої особ­ливі аспекти, так як на практиці поши­реним є погляд віднесення визнання шлюбу недійсним до підстав його при­пинення. Слід зауважити, що припи­нення шлюбу у навчальній та науковій літературі найчастіше визначається як припинення на майбутнє правовідносин між подружжям, які виникли із зареєст­рованого дійсного шлюбу на підставі певних юридичних фактів [1]. При цьо­му припинення шлюбу слід відрізняти від недійсності шлюбу. У російській та вітчизняній науці сімейного права утвердився погляд про те, що поняття «припинення шлюбу» та «недійсність шлюбу» є самостійними. Так, недійсний шлюб не породжує правових наслідків з моменту його виникнення, в той час як припиняється завжди дійсний шлюб. Правовідносини, які виникли з дійсного шлюбу, припиняються лише на майбут­нє [2].

Але слід зазначити, що деякі вчені обстоюють іншу позицію щодо співвід­ношення припинення та недійсності шлюбу. Наприклад, К. П. Победоносцев виділяв два способи припинення шлю­бу, незалежно від смерті: 1) визнання шлюбів незаконними та недійсними, коли виявляється, що шлюб у саму хви­лину свого укладення був незаконним;

2) розірвання шлюбу внаслідок події, яка слідувала за укладенням, коли вона має руйнівну силу [3]. С. А. Муратова також вважає, що існують аргументи на користь віднесення визнання шлюбу недійсним до підстав його припинення, та наголошує, що недійсний шлюб при­пиняється з моменту вступу в законну силу рішення суду про визнання його та­ким [4]. 3аконодавство деяких зарубіж­них країн також розглядає недійсність шлюбу як один із способів його припи­нення. Наприклад, за Сімейним кодек­сом Болгарії недійсність шлюбу розгля­дається як один із способів припинення шлюбу (поряд з припиненням шлюбу внаслідок смерті одного з подружжя та розірванням шлюбу), а наслідки недій­сності шлюбу є аналогічними наслідкам припинення шлюбу. Дещо інша позиція закріплена в англійському законодавстві та підтримується в англійській правовій науці. Зокрема, відмінність між припи­ненням шлюбу та його недійсністю по­лягає у такому: у випадку припинення шлюб припиняється внаслідок певної поведінки одного або обох з подружжя, а при недійсності шлюб ліквідується через наявність фундаментальних пере­шкод для існування такого шлюбу.

Що ж стосується українського сі­мейного права, слід зазначити що СК України не містить поняття недійсності шлюбу, проте визначає, що підставою недійсності шлюбу є порушення вимог, встановлених ст. ст. 22, 24-26 СК. Крім того ч. 2 ст. 40 СК встановлює, що шлюб визнається недійсним у разі його фіктивності.

При цьому СК України запровадив підхід, який базується на теорії поді­лу правочинів на абсолютно недійсні (нікчемні) та відносно недійсні (оспо­рювані), та, відповідно, закріпив два порядки визнання шлюбу недійсним: адміністративний та судовий. Відповід­но до СК України адміністративний порядок визнання шлюбу недійсним за­стосовується до випадків, коли наявні найбільш серйозні порушення вимог, що встановлені законодавством для ук­ладення шлюбу, а саме: одношлюбність, відсутність близького споріднення та дієздатність осіб. Шлюб, укладений з порушенням зазначених вимог є нікчем­ним, визнання такого шлюбу недійсним судом не вимагається, необхідно лише анулювання запису про шлюб органами РАЦС за заявою заінтересованої осо­би. В інших випадках визнання шлю­бу недійсним відбувається у судовому порядку.

Визнанню шлюбу недійсним в судо­вому порядку присвячені дві статі СК: ст. 40 та ст. 41. Перша регулює випад­ки, коли шлюб визнається недійсним за рішенням суду (шлюб, укладений без вільної згоди, та фіктивний шлюб), а друга — випадки, коли шлюб може бути визнаний недійсним за рішенням суду (шлюб між усиновлювачем та усиновле­ною ним дитиною; двоюрідними братом та сестрою, тіткою, дядьком та племін­ником, племінницею; шлюб з особою, яка приховала тяжку хворобу; шлюб з порушенням вимог відносно шлюбного віку).

Відповідно до ст. 40 СК шлюб виз­нається недійсним, якщо він був зареєс­трований без вільної згоди жінки або чоловіка. Згода особи не вважається вільною тоді, коли в момент реєстрації шлюбу вона страждала тяжким психіч­ним розладом, перебувала у стані ал­когольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, в результаті чого не усві­домлювала сповна значення своїх дій і (або) не могла керувати ними, або якщо шлюб було зареєстровано в результаті фізичного чи психічного насильства.

Підстави недійсності шлюбу, перелічені у ч. 1 ст. 40 СК, свідчать про вади волі осіб, які укладають шлюб. На відміну від цивільного права, де вади волі скла­дають самостійні підстави недійсності правочинів, у сімейному праві вади волі розглядаються як види відсутності віль­ної згоди та розглядаються в рамках од­нієї статті.

Однієї з вад волі, що свідчить про відсутність вільної згоди особи на ук­ладення шлюбу, є тяжкий психічний розлад, що призвів до неусвідомлення такою особою значення своїх дій і (або) неможливості керувати ними. Зако­нодавець не визначає, що розуміється під тяжким психічним розладом. Суд у кожному конкретному випадку повинен вирішити, чи мав місце такий розлад та чи свідчив він про відсутність вільної згоди особи на укладення шлюбу. При визнанні шлюбу недійсним за цією під­ставою окрім показань свідків суд роз­глядає документи, які підтверджують стан особи, а також може призначити судово-психіатричну експертизу.

Іншим випадком наявності вади волі особи на укладання шлюбу є укладення шлюбу особою, яка перебувала у стані алкогольного, наркотичного або токсич­ного сп’яніння. Слід також зазначити, що на практиці встановити наявність стану алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння на момент укла­дення шлюбу є досить важко. З аналі­зу судової практики можна побачити, що вирішуючи питання про недійсність шлюбу за цією підставою суди обмежу­ються витребуванням довідки про те, чи перебуває особа на обліку лікаря-нарколога або психіатра як хронічний алко­голік.

Досить складним є вирішення пи­тання про недійсність шлюбу внаслідок його укладення під впливом фізичного або психічного насильства. Слід та­кож відрізняти шлюби, які укладені під впливом насильства, від так званих «ор­ганізованих шлюбів», тобто шлюбів, які були організовані батьками подружжя. Укладення останніх є поширеним серед представників деяких національностей та релігій та не може вважатися укла­денням шлюбу під впливом насильства, оскільки сторони добровільно висловлю­ють свою згоду на укладення шлюбу.

О. В. Дзера та О. О. Отраднова до­тримуються погляду про те, що для ви­знання правочину недійсним як такого, що вчинений під впливом насильства, не є обов’язковим, щоб контрагент сам здійснював насильство. Необхідно лише, щоб він знав про факт насильства, та використав це на свою користь для при­мушення особи до вчинення правочи­ну [5]. Наприклад, одна особа знала про те, що щодо іншої особи мало місце на­сильство, та повідомила останню про те, що насильство було вчинено нею (хоча насправді це не так), під впливом чого особа, щодо якої мало місце насильство, уклала угоду з особою, яка знала про факт вчинення насильства. Ми повніс­тю поділяємо точку зору О. В. Дзери та О. О. Отраднової та вважаємо, що ана­логічним чином повинно вирішуватися питання про недійсність шлюбів, укла­дених під впливом насильства.

Одним з найскладніших теоретич­них та практичних питань є питання визнання шлюбу недійсним у разі його фіктивності. Відповідно до ч. 2 ст. 40 СК шлюб є фіктивним, якщо його укла­дено жінкою та чоловіком або одним із них без наміру створення сім’ї та набут­тя прав та обов’язків подружжя. Стаття 40 СК прямо визначила, що для визнан­ня шлюбу недійсним достатньою є від­сутність наміру створення сім’ї хоча б у однієї з сторін, які укладають шлюб, поклавши край тривалій науковій дис­кусії з цього приводу.

На практиці довести відсутність на­міру створити сім’ю дуже складно та, більш того, майже неможливо у випад­ках, коли намір створити сім’ю відсут­ній лише в одного з подружжя, який намагається ввести іншого з подружжя в оману щодо дійсних причин укладен­ня шлюбу. Як зазначає 3. В. Ромовська, одним із доказів фіктивності шлюбу може бути нетривале спільне прожи­вання, приховання наміру виїхати за кордон, відмова від інтимних стосунків, підтримання інтимних відносин з ін­шими особами тощо. Водночас велика вікова різниця або матеріальний розра­хунок, задля досягнення якого особа од­ружується, чи небажання мати дітей не можуть трактуватися як достатній доказ відсутності наміру створити сім’ю [6]. М. І. Петров підкреслює, що в якості доказів створення сім’ї звичайно висту­пають такі обставини, як спільне про­живання, придбання майна для спільно­го користування, взаємна турбота один про одного, взаємна матеріальна під­тримка, вияв подружніх відносин перед третіми особами, народження дитини або спільне виховання дитини іншого з подружжя, народженої від іншого шлю­бу, та інші характерні для подружжя взаємовідносини [7]. Слід наголосити, що жоден з наведених доказів не може розглядатися в якості єдиного та до­статнього для прийняття судом рішення про визнання шлюбу недійсним з під­став його фіктивності. Так, наприклад, окреме проживання подружжя не може бути однозначним доказом фіктивності шлюбу, оскільки відповідно до діючого законодавства України подружжя не зобов’язане спільно проживати; відмова від інтимних стосунків також не може вважатися доказом фіктивності шлю­бу, оскільки нашому законодавству не відома концепція «консумації шлюбу» (вступу у статеві відносини як умови дійсності шлюбу).

Частина 3 ст. 40 СК передбачає можливість санації шлюбів, укладених з вадами волі та фіктивних шлюбів, визначаючи, що якщо на момент роз­гляду справи судом відпали обставини, які засвідчували відсутність згоди осо­би на шлюб або її небажання створи­ти сім’ю, шлюб не може бути визнаний недійсним.

Судовий порядок визнання шлюбу недійсним застосовується також у ви­падках визнання шлюбу недійсним за підставами, передбаченими ст. 41 СК. На відміну від ст. 40 СК, відповідно до якої у випадку наявності передбачених нею підстав суд повинен визнати шлюб недійсним, за ст. 41 СК суду надано лише право визнати шлюб недійсним у випадку наявності обставин, передба­чених цією статтею. Зокрема, у ст. 41

СК йдеться про наступні випадки, коли шлюб може бути визнаний судом не­дійсним: укладення шлюбу між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною; укладення шлюбу між двоюрідними бра­том та сестрою, між тіткою, дядьком та племінником, племінницею; укладення шлюбу з особою, яка приховала свою тяжку хворобу або хворобу, небезпечну для другого з подружжя і (або) їхніх на­щадків, та укладення шлюбу з особою, яка не досягла шлюбного віку і якій не було надано право на шлюб.

Стаття 41 СК передбачає можливість санації шлюбів, які можуть бути визнані недійсними з підстав, передбачених цією статтею (окрім шлюбів, зареєст­рованих з особою, яка приховала свою тяжку хворобу або хворобу, небезпеч­ну для другого з подружжя і (або) їх­ніх нащадків). Така санація зокрема має місце у випадку вагітності дружини або народження дитини в осіб, зазначених п. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 41 СК, або якщо той, хто не досяг шлюбного віку, досяг його або йому було надано право на шлюб.

Перейдемо до розгляду підстав, за наявності яких шлюб є недійсним. Від­повідно до ст. 39 СК недійсним є шлюб, зареєстрований з особою, яка одночас­но перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі; шлюб, зареєстрований між роди­чами прямої лінії споріднення, а також між рідними братом і сестрою; та шлюб, зареєстрований з особою, яка визнана недієздатною. Розглянемо вищезазна­чені підстави більш детально.

Відповідно до ч. 1 ст. 39 СК недійс­ним є шлюб, зареєстрований з особою, яка одночасно перебуває в іншому за­реєстрованому шлюбі. У такому ви­падку недійсним визнається останній шлюб, оскільки на момент його укла­дення один з подружжя вже перебу­вав у іншому зареєстрованому шлюбі. Порушення принципу одношлюбності є найпоширенішою підставою визнання шлюбу недійсним [8].

Стаття 39 СК встановлює, що по від­ношенню до шлюбів, які зареєстровано з особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі, може бути застосований принцип санації, який полягає в тому, що якщо поперед­ній шлюб було припинено до анулюван­ня актового запису щодо повторного шлюбу, повторний шлюб стає дійсним з моменту припинення попереднього шлюбу. Слід зазначити, що відповідно до ст. 39 СК санація повторного шлю­бу наступає автоматично після припи­нення попереднього шлюбу, тобто без прийняття органом РАЦС або судом будь-яких рішень щодо підтвердження дійсності повторного шлюбу. Такий під­хід щодо санації недійсного шлюбу, з нашої точки зору, є правильним.

Шлюб, зареєстрований між особами, які є родичами прямої лінії споріднення, а також між рідним братом та сестрою визнається недійсним в адміністратив­ному порядку на підставі ч. 2 ст. 39 СК. Наявність заборони на укладення шлю­бу між такими особами продиктована міркуваннями як біологічного, так і мо­рального характеру.

Недійсним відповідно до ч. 3 ст. 39 СК є шлюб, зареєстрований з особою, яка визнана недієздатною. Визнання шлюбу недійсним за цієї підставою може мати місце лише у випадку, коли один з подружжя був визнаний недієздатним на момент укладення шлюбу. Якщо ви­знання такого з подружжя недієздат­ним мало місце після укладення шлюбу, шлюб між ним та іншим з подружжя може бути розірваний в адміністра­тивному порядку відповідно до ст. 107 СК. У випадку ж, якщо на момент ук­ладення шлюбу особа не була визнана недієздатною, проте не усвідомлювала значення своїх дій і (або) не могла керу­вати ними, шлюб визнається недійсним в судовому порядку.

Підсумовуючи вищезазначене, мож­на визначити що, недійсність шлюбу розглядається як припинення правовід­носин між особами, шлюб яких було зареєстровано з порушенням встанов­лених законодавством вимог, з моменту реєстрації шлюбу, та на відміну від цьо­го припинення шлюбу розглядається як припинення на майбутнє правовідносин між подружжям, які виникли із зареєс­трованого дійсного шлюбу на підставі певних юридичних фактів [9].

Ключові слова: сімейне право, шлюб, подружжя, припинення шлюбу, недійсний шлюб, сім’я, підстави, пра­вові наслідки.

У статті дається аналіз та ос­новні положення визнання шлюбу недійсним та його відмінність від припинення шлюбу. Розглядаються правова природа, особливості та під­стави визнання шлюбу недійсним.

В данной статье рассматривают­ся основные положения признания брака недействительным и его отли­чие от прекращения брака. Рассмат­ривается правовая природа, особен­ности и основания признания брака недействительным.

The article analyzes the main pro­visions and annulment of the marriage and its difference from the divorce. Consider the legal nature and basis of annulment of the marriage.

Література

1. Советское семейное право / под ред.

B. А. Рясенцева. — М. : Юрид. лит., 1997.

— С. 115 ; Сімейне право України : підруч­ник / за ред. В. С. Гопанчука. — К. : Істи­на, 2002. — С. 52.

2. Сімейне право України : підруч­ник [для студ. юрид. вузів і ф-тів] / [Т. О. Ариванюк, І. А. Бірюков, В. С. Го - панчук та ін.] ; ред. В. С. Гопанчук. — К. : Істина, 2002. — С. 69—70.

3. Победоносцев К. П. Курс граждан­ского права. Ч. 2. Права семейственные, наследственные и завещательные [Элек­тронный ресурс] / К. П. Победоносцев.

— М. : Статут, 2003. — 800 с.

4. Муратова С. А. Семейное право: учебн. пособие [нормативные акты] /

C. А. Муратова. — М. : Юриспруденция, 2001. — С. 70-71.

5. Дзера О. В. Недійсність правочи - ну (угоди) за новим Цивільним кодексом України / О. В. Дзера, О. О. Отраднова / / Юридична Україна. — 2003. — № 10.

— С. 12.

6. Ромовська 3. В. Сімейний кодекс Ук­раїни : наук.-практ. комент. / 3. В. Ро­мовська. — К. : Ін Юре, 2003. — С. 101-102.


7. Петров М. И. Семейное право : учеб. пособие для вузов / М. И. Петров. — М. : Приориздат, 2005. — С. 76.

8. Ромовсъка 3. В. Сімейний кодекс Ук­раїни : наук.-практ. комент. / 3. В. Ро­мовсъка. — К. : 1н Юре, 2003. — С. 99 ; Со­ветское семейное право : учеб. пособие / К. А. Борзова [и др.] ; под ред. В. Ф. Чигира.

— Минск : Университетское, 1989. — С. 78;

Андреева Л. А. Недействителъностъ брака по семейному праву Российской Федерации : учеб. пособие / Л. А. Андреева, О. М. Мед­ведев. — М. : МГИУ, 1996. — С. 20.

9. Советское семейное право / под ред. В. А. Рясенцева. — М. : Юрид. лит., 1997.

— С. 115 ; Сімейне право України : підруч­ник / за ред. В. С. Гопанчука. — К. : Істи­на, 2002. — С. 52.