joomla
МІЖНАРОДНА КОНФРЕНЦІЯ ПАМ’ЯТІ П. О. НЕДБАЙЛА, О. В. СУРІЛОВА ТА В. В. КОПЄЙЧИКОВА — ЗНАКОВА ПОДІЯ У СТУДЕНТСЬКОМУ ЖИТТІ
Юридичний вісник


К. Горобець,

Студент 5-го курсу Національного університету «Одеська юридична академія»

З-проміж безлічі студентських на­укових заходів, що організовуються в різних містах України, досить важко об­рати конференцію, після якої відчуваєш задоволення від спілкування та обміну думками. Часто студентські наукові конференції відрізняються одноманітніс­тю, браком цікавих ідей, нових поглядів, свіжих думок.

Приємним винятком серед різно­маніття наукових заходів є конферен­ція, що давно закріпилася у свідомості студентства як конференція «Львів Одеса». Така назва Міжнародної щорічної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, присвя­ченої пам’яті видатних вчених-юристів П. О. Недбайла, О. В. Сурілова, В. В. Копєйчикова «Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і де­ржави», не є випадковою. З іменами цих видатних вчених-юристів пов’язано не тільки становлення вітчизняної традиції історико-правової та теоретико-правової науки, вони зробили значний внесок у розбудову демократії, захисту прав та свобод людини. Починаючи з 2001 року цей неординарний науковий фо­рум організовується спільно Національ­ним університетом «Одеська юридична академія» та юридичним факультетом Львівського національного університе­ту імені Івана Франка, відповідно, два університети чередують організацію конференції. 2010 року конференція від­бувалася на базі нашого вузу.

Слід зазначити, що конференція «Львів — Одеса» вже давно цікавить не лише представників цих двох цент­рів юридичної науки та освіти України. Цього разу на конференцію приїхали студенти та молоді вчень з Києва, Хар­кова, Сімферополя, Запоріжжя, Донецька, а також з Кубані та Мінська. Такий широкий контингент учасників неабияк сприяє конструктивній дискусії. Окрім цього, неординарний підхід до організа­ції конференції дозволив залучити до її участі представників юридичної науки різного віку - від студентів-першокурсників до кандидатів юридичних наук.

Уже традиційно, конференція є вузь­ко спрямованою, в її рамках діє лише чотири секції: «Історичні дослідження держави і права», «Теоретичні дослі­дження держави і права», «Дослідження у загальній теорії прав людини» та «Фі­лософські основи права». Такий підхід дозволяє учасникам безперешкодно об­мінюватися думками щодо генези права і держави, становлення інститутів гро­мадянського суспільства, захисту прав людини.

Фахівці з історії держави і права цього року зверталися до проблематики кримінального права та процесу у Вели­кому князівстві Литовьскому (В. Миш­ко, В. Грачов), становлення судового процесу в УРСР (М. Буга, В. Шершенькова, А. Кобець, В. Кедик), розвитку цивільного права (Р. Еннан, О. Мацкевич, І. Розуменко) тощо. Особливу ці­кавість учасників конференції виклика­ла доповідь М. Кожухаренка «Поняття репарацій та контрибуцій в міжнародно­му праві на початку ХХ століття».

Найбільша за кількістю учасників теоретична секція присвятила свою ува­гу питанням теорії сучасної держави (О. Джураєва, Н. Павловська, Д. Савенко, О. Вознесенська, В. Унгурян), методологічним аспектам тлумачення права (С. Цебенко, Л. Цвігун, А. Уласевич, О. Луців, Т. Полянський, В. Гон­чаров, Є. Звєрєв, О. Ковалишин), ка­тегоріальній проблематиці теорії права (А. Битов, О. Джабурія, Ю. Коробко, В. Личко, В. Кубинець, Р. Авдюгін, М. Лоджук, А. Денисова, О. Сібірцева, К. Горобець, О. Лавренова). Най­більш активно обговорювався виступ Ю. Кругляк «Юридический аспект «Пилатова греха»: между властью и правом (по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»)», у якому було розкрито значення художньої літератури у дослі­дженні правової культури суспільства, запропоновано оригінальну концепцію тлумачення процесуальних норм судо­чинства у Римській імперії.

Об’єднані секції з досліджень у за­гальній теорії прав людини та філософії права своє засідання присвятили міжна­родному аспекту захисту прав людини (Ю. Матвеева, К. Лапутько, Ю. Зай­ченко), проблематиці природно-правової теорії (В. Підпалий, Т. Краснопольська, Ю. Чистякова, А. Деменко, М. Мар­чук), а також окремим напрямам захис­ту прав людини в Україні та світі (І. Сахарук, Є. Данильченко, О. Чугуєнко, С. Берко, О. Хлопчик, Н. Богаченко).

Приємно констатувати, що конфе­ренція «Львів — Одеса» сьогодні ста­ла знаковою подією у студентському житті, а її рівень зростає кожного року. Об’єднання зусиль двох університетів

— центрів юридичної освіти у справі пропаганди новітніх правових ідей се­ред студентства та наукової молоді, безумовно, стане зразком для майбут­ніх наукових заходів по всій Україні, а львівська та одеська школи права надо­вго зарекомендують себе як провідні, зі своїми традиціями, поглядами та міцни­ми зв’язками.