joomla
ЗАОХОЧЕННЯ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Юридичний вісник


УДК 349.22.331.108.5В. Форманюк,

Аспірантка кафедри трудового права та права соціального забезпечення Національного університету «Одеська юридична академія»

Головною силою, що спонукає люди­ну займатися трудовою діяльністю, є по­треба в одержанні матеріальних ресур­сів для задоволення власних потреб та інтересів. Усвідомлена потреба перетво­рюється у свідому мету, що мотивує по­ведінку працівника, визначає та обумов­лює його трудову активність.

Основними засобами підтримання високої трудової активності працівни­ків є створення сприятливих умов пра­ці, відповідного психологічного кліма­ту в колективі, моральне і матеріальне стимулювання. Ініціатива, творча ді­яльність базуються головним чином на внутрішньому переконанні особи. Ця ініціатива стимулюється заходами морального і матеріального характеру шляхом публічного визнання, схвален­ня, позитивної оцінки успіхів праців­ника.

Роль таких заходів виконує заохо­чення, яке виступає своєрідною фор­мою сприяння сумлінному виконанню працівником своїх трудових обов’язків, є виявом позитивної оцінки результатів праці працівника у процесі виконання ним своєї трудової функції.

Актуальність теми дослідження обу­мовлюється відсутністю комплексного аналізу заохочення як засобу забезпе­чення трудової дисципліни.

Аналіз наукових досліджень і пу­блікацій свідчить, що питання заохо­чення у системі елементів трудових правовідносин досліджувалися у пра­цях вчених-юристів, зокрема, спеціа­лістів з трудового права: Г. Чанишевої [13], В. Венедиктова [9], М. Бойко [7], Ю. Дмитренко [10], В. Теліпко [1і], О. Дутова [11] та інших.

Термін «заохочення» в науковій літе­ратурі має велику кількість понять. Так, заохочення — це публічне визнання за­слуг працівників і надання їм переваг у зв’язку з досягнутими успіхами в роботі [7, с. 206].

На думку Л. А. Чиканової, під заохо­ченням за успіхи в праці як правовою категорією варто розуміти офіційно ви­ражену в наказі (розпорядженні) оцінку результатів праці працівника з боку ро­ботодавця у виді застосування встанов­лених у нормативних актах мір заохо­чення [14, с. 426].

Н. Б. Болотіна під заохоченням по трудовому праву розуміє публічне ви­знання трудових заслуг працівника і за­стосуванням чи роботодавцем уповнова­женим органом держави передбачених чи законодавством колективним догово­ром мір заохочення [8, с.529].

О. В. Смірнов під заохоченням за успіхи в праці як правовою категорі­єю розуміє офіційно виражену в наказі (розпорядженні) оцінку результатів пра­ці працівника з боку роботодавця у виді застосування встановлених у норматив­них актах мір заохочення [15, с. 454].

Деякі вчені вважають, що заохочен­ня — це своєрідна форма позитивної оцінки результатів праці працівника в процесі виконання ним своєї трудової функції [12, с. 353].

Підставою заохочення є високий рі­вень виконання працівником своїх тру­дових обов’язків. У залежності від цього рівня в науковій літературі розрізняють зразкове трудове поводження працівни­ка; трудові заслуги; особливі трудові за­слуги.

Суб’єктом заохочення є працівник, а також, в окремих випадках, трудовий колектив структурного підрозділу, під­приємства. Варто визнати, що й окре­мий роботодавець, у тому числі і робо­тодавець — фізична особа, може бути суб’єктом заохочення.

Як зазначає Ю. П. Дмитренко, зао­хочення бувають:

- моральні (оголошення подяки);

- морально-матеріальні (видача пре­мії, нагородження цінним подарунком тощо) [10, с. 351].

У відповідності зі ст. 143 КЗпП [1] до працівників підприємств, установ, орга­нізацій можуть застосовуватися будь - які заохочення за зразкове виконання трудових обов’язків, підвищення про­дуктивності праці, поліпшення якості продукції, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в роботі і за інші досягнен­ня в роботі, що містяться в затвердже­них трудовими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку. Тобто питання заохочення цілком від­несені до сфери локального правового регулювання.

Пунктом 21 Типових правил вну­трішнього трудового розпорядку для ро­бітників та службовців передбачений перелік мір заохочення, що можуть ви­користовуватися на всіх підприємствах. Зокрема, до них віднесені: оголошення подяки; видача премії; нагородження коштовним подарунком; нагородження Почесною грамотою; занесення в Книгу пошани, на Дошку пошани.

Законом України від 20 березня 1991 року в ст. 143 КЗпП [1] були внесені зміни. Перелік мір заохочення і підстави для їхнього застосування безпосередньо Кодексом законів про працю України в даний час не встановлюються. Міри за­охочення, підстави для їхнього застосу­вання повинні визначатися локальни­ми правилами внутрішнього трудового розпорядку, затвердженими загальними зборами (конференцією) трудового ко­лективу. Таке категоричне твердження ст. 143 КЗпП дає підставу вважати, що перелік мір заохочення, даний у п. 21 Типових правил, в Україні не діє і може розглядатися тільки як своєрідний орі­єнтир.

Відсутність належно затверджених локальних правил внутрішнього трудо­вого розпорядку, відсутність у них пе­реліку заохочень, що можуть засто­совуватися на підприємствах, узагалі позбавляє власника можливості засто­совувати міри заохочення у відношен­ні працівників. Можливість заохочення працівників може передбачатися в ко­лективному договорі, іншому локаль­ному нормативно-правовому акті. Та й застосування заохочень, не передбаче­них локальними нормативно-правовими актами, у принципі, не виключається. У той же час юридичне значення може бути визнано тільки за такими заохо­ченнями, що передбачені правилами внутрішнього трудового розпорядку і за­стосовані у встановленому порядку. За­пису тільки про такі заохочення повинні бути внесені в трудову книжку.

У локальних правилах внутрішнього трудового розпорядку можуть установ­люватися будь-які заохочення, що тру­довий колектив вважає доцільними.

Так, наприклад, у Типових правилах внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закла­дів системи Міністерства освіти Украї­ни, затверджених наказом Міністерства освіти України від 20 грудня 1993 р. № 455 [6], в розділі VI визначається, що за зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новатор­ство в праці та за інші досягнення в ро­боті можуть застосовуватись заохочен­ня, передбачені правилами внутрішнього розпорядку закладів освіти. За досягнен­ня високих результатів у навчанні й ви­хованні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамо­тами, іншими видами морального та ма­теріального заохочення.

Працівникам, які успішно й сумлін­но виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги та соціальні пільги в межах своїх повнова­жень і за рахунок власних коштів за­кладів освіти. Таким працівникам нада­ється також перевага при просуванні по роботі.

Заохочення оголошується в наказі (розпорядженні), доводиться до відома всього колективу закладу освіти і зано­сяться до трудової книжки працівника.


До працівників, на яких поширюють­ся статути і положення про дисципліну, застосовуються заохочення, передбаче­ні цими статутами і положеннями.

Стаття 143 КЗпП [1] не передбачає встановлення інших видів заохочення статутами і положеннями про дисциплі­ну. Але практика йде саме таким шля­хом. Суперечок із приводу можливості встановлення статутами і положення­ми про дисципліну видів заохочення не виникає, оскільки застосування мір заохочення виключає виникнення кон­фліктів.

Так, наприклад, п. 8 Положення про дисципліну працівників залізнич­ного транспорту, затвердженого по­становою Кабінету Міністрів України від 26 січня 1993 р № 55 [5], визна­чає, що за зразкове виконання службо­вих обов’язків та ініціативність у роботі для працівників залізничного транспор­ту встановлюються такі види заохочен­ня: оголошення подяки; преміювання; нагородження цінним подарунком; наго­родження почесною грамотою; присво­єння звання кращого працівника за фа­хом; нагородження нагрудним значком; нагородження нагрудним значком «По­чесному залізничнику».

Види заохочень, які можуть застосо­вуватися до посадових осіб митної служ­би, визначені в ст. 14 Дисциплінарного статуту митної служби України, який затверджений Законом України від 6 ве­ресня 2005 року № 2805-^ [2].

До осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ Украї­ни можуть застосовуватися види заохо­чень, які визначені у ст. 9 Дисциплінар­ного статуту органів внутрішніх справ України, затвердженого Законом Укра­їни від 22 лютого 2006 року № 3460-^ [3]. Так, за мужність, відвагу, героїзм, розумну ініціативу, старанність, сум­лінне та бездоганне виконання служ­бових обов’язків до осіб рядового і на­чальницького складу органів внутрішніх справ України можуть бути застосовані такі види заохочень: 1) дострокове знят­тя дисциплінарного стягнення; 2) оголо­шення подяки; 3) нагородження гро­шовою винагородою; 4) нагородження цінними подарунком; 5) нагородження почесною грамотою Міністерства вну­трішніх справ України; 6) занесення на Дошку пошани; 7) нагородження від­знаками Міністерства внутрішніх справ України; 8) дострокове присвоєння чер­гового спеціального звання; 9) присво­єння спеціального звання, вищого на один ступінь від звання, передбаченого займаною штатною посадою; 10) наго­родження відзнакою Міністерства вну­трішніх справ «Вогнепальна зброя».

З метою удосконалювання нагород­ної справи в Україні, забезпечення її розвитку на засадах демократичності, відкритості, гласності та прозорості, під­вищення соціального значення держав­них нагород, комплексного рішення пра­вових, організаційних і інших проблем у даній сфері Указом Президента Украї­ни від 18 серпня 2005 року затверджена Концепція удосконалювання нагородної справи в Україні [4]. Передбачено удо­сконалення правового регулювання в зазначеній сфері відповідно до принци­пів демократизації українського суспіль­ства, посилення гарантій захисту прав нагороджених державними нагородами України і колишнього Союзу PCP, удо­сконалювання критеріїв оцінки заслуг кандидатів і ін.

Таким чином, заохочення є найефек­тивнішим засобом забезпечення трудо­вої дисципліни та публічним проявом пошани до працівника у формах, що дозволяються і визначаються нормами права, за зразкове виконання трудових обов’язків, поліпшення якості продукції, тривалу безперервну роботу, новатор­ство у праці, підвищення продуктивнос­ті праці та інші досягнення в роботі.

Ключові слова: заохочення, засіб забезпечення трудової дисципліни, тру­дова дисципліна.

В статті аналізуються поняття заохочення як засобу забезпечення трудової дисципліни. Автор статті визначає загальні положення функці­онування інституту заохочення як засобу забезпечення трудової дисци­пліни. Автор висловлює своє бачення поняття заохочення.

В статье анализируется понятие поощрения как средства обеспечения трудовой дисциплины. Автор статьи определяет общие положения функ­ционирования института поощрения как средства обеспечения трудовой дисциплины. Автор высказывает свое видение понятия поощрения.

This article analyzes the concept of promotion as a means of ensuring la­bor discipline. The author sets out the general provisions of the functioning of the institute as a means of ensuring the promotion of labor discipline. The au­thor expresses his vision of the concept of promotion.

Література

1. Кодекс законів про працю України. — X.: Одіссей, 2005.

2. Дисциплінарний статут митної служби України: затвердж. Законом Укра­їни від 6.08.2005 / / Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 42. — Ст. 467.

3. Дисциплінарний статут органів вну­трішніх справ України: затвердж. Законом України від 22.02.2006 / / Відомості Вер­ховної Ради України. — 2006. — № 29. — Ст. 245.

4. Про вдосконалення нагородної спра­ви в Україні: Указ Президента України від 18.08.2005 // Офіційний вісник України. —

2005. — № 34. — Ст. 2030.

5. Про Положення про дисципліну пра­цівників залізничного транспорту: По­станова Кабінету Міністрів України від 26.01.1993 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:/ / zakon. rada. gov. ua

6. Про Типові правила внутрішньо­го трудового розпорядку для працівни­ків навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України: Наказ Мі­ністерства освіти України від 20.12.1993 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:/ / zakon. rada. gov. ua

7. Бойко М. Д. Трудове право України. Навчальний посібник. Курс лекцій / Бой­ко М. Д. — К.: Олан, 2002.

8. Болотіна Н. Б. Трудове право Украї­ни: Підручник / Болотіна Н. Б. — К.: Зна­ння, 2008. — С. 529.

9. Венедиктов В. С. Трудовое право Украины / Венедиктов В. С. — X.: Консум, 2004.

10. Дмитренко Ю. П. Трудове право України / Дмитренко Ю. П. — К.: Юрін - ком Інтер, 2009.

11. Теліпко В. Е, Дутова О. Г. Трудове право України / В. Е. Теліпко, О. Г. Дуто­ва. — К.: Центр учбової літератури, 2009.

12. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. /За ред. П. Д. Пилипенка. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.

13. Трудовое право Украины. — X.: Одис­сей, 2001.

14. Трудовое право России: учеб. / Н. А. Бриллиантова и др.; под ред.

О. В. Смирнова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ТК Велби, Проспект, 2005.

15. Трудовое право: учеб. /Под ред.

О. В. Смирнова, И. О. Снигиревой. — М.: ТК Велби, Проспект, 2007.