joomla
Юридичний вісник
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
101 НАУКОВІ ПАРКИ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ ПОГЛЯД НА ЗАКОН ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗА УЧАСТЮ УНІВЕРСИТЕТІВ (АКАДЕМІЙ)
102 НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПРЕСТУПНОСТИ И МЕХАНИЗМА КРИМИНАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА[2]
103 НОРМАТИВНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЧЛЕНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ЛОКАЛЬНОМУ РІВНІ (НА МАТЕРІАЛАХ МІСТА СУМИ)
104 ОБ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЯХ ТЕОРИИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДЕЯНИЙ
105 ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ НЕВИКОНАННЯ ЧИ НЕНАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ ЩОДО ОХОРОНИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ
106 ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ БЕЗ РЕЄСТРАЦІЇ ЇХ ВИПУСКУ
107 ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА РЕЧІ, В ЯКИХ ВОНИ ВТІЛЕНІ: ДО ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ
108 ОНТОЛОГІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО РІВНЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ
109 ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІЙ (ДУХОВНІЙ) СФЕРІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
110 Особенности осуществления правозащитной функции в основных сферах деятельности прокуратуры Украины
111 ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
112 ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ШЛЮБУ НЕДІЙСНИМ
113 Особливості діяльності ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ із зАБЕзПЕЧЕННЯ права на зверення на шляху інтеграції держави в європейську спільноту
114 Особливості державної реєстрації прав на земельні ділянки
115 ОСОБЛИВОСТІ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ
116 ОСОБЛИВОСТІ ПОРЯДКУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ
117 Особливості процедури взаємодії судів загальної юрисдикції
118 Оформлення речових прав на земельну ділянку, відмінних від права власності
119 ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
120 ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ
121 ПІДСТАВИ ТА СПОСОБИ НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ: РОЗМЕЖУВАННЯ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК
122 ПЕРЕДВИБОРНІ ПРОГРАМИ У ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМАХ ПРОГРАМНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
123 Передумови зародження інституту мирових СУДДІВ У XVIII — першій половині XIX століття на українських землях російської імперії
124 ПЕРЕДУМОВИ ТА УМОВИ ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ПОДІЛУ СПІЛЬНОГО
125 ПЕРШІ ВСЕУКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ З КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА В. П. КОЛМАКОВА
126 ПЕРШИЙ ПІДРУЧНИК ІЗ основ ГЕНДЕРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ[3]
127 ПОНЯТИЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
128 ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ТЕРМІНА «ВИЩІ ПОСАДОВІ ОСОБИ» В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
129 Поняття та сутність міжнародно-правового МОНІТОРИНГУ У КОНТЕКСТІ ПРАВА ради європи
130 ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ВИДИ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ
131 ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПРАВОВОЇ ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
132 ПРАВО АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ ОСОБАМИ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У СПРАВІ
133 ПРАВО И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
134 ПРАВО НА ТЕРИТОРІАЛЬНУ САМООРГАНІЗАЦІЮ НАСЕЛЕННЯ: ПОНЯТТЯ І ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
135 ПРАВО ЧЛЕНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
136 ПРАВО ЯК ПРЕДМЕТ НОРМАТИВНОЇ ЕТИКИ
137 ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЯК ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
138 ПРАВОВІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВОЄННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ
139 ПРАВОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ В ГЕНЕЗИСНІЙ СТРУКТУРІ ПРАВОВИХ СИСТЕМ: ПОНЯТТЯ І ОСНОВНІ ОЗНАКИ
140 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ У РАЗІ НЕМОЖЛИВОСТІ ЇХ ВИКОНАННЯ ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ’Я
141 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ЗАГАЛЬНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ НА ЗЕМЛЯХ ВОДНОГО ФОНДУ
142 Правове становище вантажоодержувача в договорі перевезення вантажу
143 ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ЄС
144 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ЛЕСОВ В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД (Х — НАЧ. XX ВЕКА)
145 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ — ОСНОВА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ
146 ПРАВОВОЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК КАК ОРИЕНТИР РЕГУЛЯТОРНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
147 ПРЕДМЕТ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ
148 ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
149 ПРИЗНАЧЕННЯ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ СКЛАДОВА ВИБОРЧОЇ ІНЖЕНЕРІЇУДК 342.84(477)
150 ПРИНЦИП ВИЧЕРПАННЯ ПРАВА ЯК ПІДСТАВА ОБМЕЖЕННЯ ПРАВОМОЧНОСТІ ВЛАСНИКА ОБ’ЄКТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
151 ПРИНЦИП ГЛАСНОСТІ У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ УКРАЇНИ
152 ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТРЕТЬОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ ЮРИДИЧНІЙ АКАДЕМІЇ 17-19 ЖОВТНЯ 2008 РОКУ
153 Проблематика формування системи еколого-правових способів захисту порушених прав
154 ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
155 ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПАРЛАМЕНТАРІЇВ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: ПОРІВНЯЛЬНО - ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
156 ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РІШЕННЯ СУДУ У СПРАВАХ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ
157 Процесуальна відповідальність при третейському (арбітражному) розгляді господарських справ
158 ПРОЦЕСУАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ НЕПОВНОЛІТНІХ У СПРАВАХ ПРО ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ
159 РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМ ЛОКАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ СТАТУТАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
160 РЕСТАРТ ПОЛІТИЧНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ: НАУКОВО-ПРИКЛАДНІ ПІДСТАВИ ТА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ НАСЛІДКИ
161 РЕФОРМА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ: НАУКОВІ ПІДХОДИ, ОСНОВНІ НАПРЯМКИ
162 РЕФОРМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПОЛІТИЧНЕ ЗАМОВЛЕННЯ ЧИ ВИКЛИК ЧАСУ?
163 РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЄЮ
164 РОЗВИТОК КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД ПРО ОБОРОНУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
165 РОЗВИТОК ПРАВА ТА МІСЦЕ ЛЮДИНИ У ПОГЛЯДАХ ФУНДАТОРІВ ЮРИДИЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ
166 Роль науково-практичного коментаря в забезпеченні верховенства закону
167 РОЛЬ ОСОБИСТОСТІ У ДЕРЖАВНО-ВЛАДНИХ ВІДНОСИНАХ
168 САМООРГАНІЗАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ У БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКАХ
169 СИСТЕМА КОНСТИТУЦІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ В УКРАЇНІ
170 СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ВЕЛИКИХ МІСТ
171 СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
172 СИСТЕМАТИЗАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ
173 СКЛАД ЗЕМЕЛЬ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАКОНОДАВЧІ ВИМОГИ ЩОДО РЕЖИМУ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ
174 СМЕРТНА КАРА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ США: ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД ТА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ
175 СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ ЮСТИЦИИ В УКРАИНЕ
176 СПІВВІДНОШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ І ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
177 Співвідношення понять «форма ПРАВОЧИНУ» ТА «СПОСОБИ ВОлЕВИЯВлЕННЯ» у цивільному праві України
178 СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
179 СПАДКУВАННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ (ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ)
180 СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ: КОМЕНТАР ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
181 СПЕЦИФІКА ПРОВАДЖЕНЬ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ НА МОРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ
182 Способи узгодження норм національного ПРАВА з НОРМАМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
183 Стан розвитку науки — показник ін­телектуального, економічного, соціаль­ного і технологічного рівня суспільства у будь-якій державі [1]
184 СТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ (ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІИНИ)
185 СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО ПРАВА: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ
186 СТАНОВЛЕННЯ ЮРИДИЧНОГО ПОЗИТИВІЗМУ
187 Страховий медичний фонд у системі фінансування охорони здоров’я в Україні
188 СУБСИДІАРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ
189 СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВЧИНЕННЯМ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ
190 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ВИБОРІВ В УКРАЇНІ
191 СУЧАСНИИ СТАН РОЗВИТКУ ІНСТИТУТІВ МІСЦЕВОЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
192 СУЧАСНИЙ МУНІЦИПАЛІЗМ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (ОНТОЛОГІЧНІ ТА ГНОСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ)
193 СУЧАСНИЙ СТАН СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
194 Теоретичні питання визначення податкового спору як однієї із форм юридичного конфлікту
195 УНІФІКАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРАВОВОМУ ПРОСТОРІ: ГЕРМЕНЕВТИКА ТА АКСІОЛОГІЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО АНАЛІЗУ
196 УРОКИ НЮРНБЕРЗЬКОГО ПРОЦЕСУ
197 ФЕНОМЕН «М’ЯКОГО ПРАВА» В КОНТЕКСТІ ПОЛОЖЕНЬ СТАТТІ 18 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
198 ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА: ПРОБЛЕМЫ КАТЕГОРИАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
199 ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ З УРАХУВАННЯМ ПОЗИЦІЇ ПОТЕРПІЛОГО ЯК ЗАСІБ ОБМЕЖЕННЯ СУДДІВСЬКОГО РОЗСУДУ
200 ФУНКЦІЇ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЦЕВИХ РАД УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
 
« ПерваяПредыдущая123СледующаяПоследняя »
Страница 2 из 3