joomla
Юридичний вісник
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 REGIONAL LEGAL MECHANISM OF REGULATION OF THE PROTECTION OF PET ANIMALS
2 THE EVOLUTION OF DEVELOPMENT THINKING: FUTURE OF THEORY AND PRACTICE
3 V МІЖНАРОДНА ЦИВІЛІСТИЧНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ
4 V Международная научная конференция «КОМПАРАТИВИСТСКИЕ ЧТЕНИЯ» (ОДЕССА, УКРАИНА, 26-28 АПРЕЛЯ 2013 Г.): В ПОИСКЕ ПАРАДИГМАЛЬНЫХ ОРИЕНТИРОВ ИССЛЕДОВАНИЙ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ
5 «БАГАТОКОЛІЙНІСТЬ» ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНО - ПРАВОВОГО ВПЛИВУ — ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ
6 «КРАДІЖКА ПРИВАТНОСТІ» ЯК ПРАВОВИЙ ФЕНОМЕН
7 «КРУГЛЫЙ стол» «ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
8 «ПРОГАЛИНИ» У ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ: ХИБИ ПРАВОТВОРЧОСТІ ЧИ ПРИЙОМ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТЕХНІКИ
9 ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ СУДОЧИНСТВА: ДЕЯКІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАУВАЖЕННЯ
10 ІНФОРМАЦІЙНА ЦІННІСТЬ ПРИНЦИПІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ПОСИЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
11 ІСТОРИЧНЕ ПРАВОРОЗУМІННЯ В КОНТЕКСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ПОСТІЙНОГО ТА ЗМІННОГО В ПРАВІ
12 ІСТОРИЧНИИ РОЗВИТОК ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА УКРАЇНИ
13 Актуальні питання запровадження інституту уповноваженого економічного ОПЕРАТОРА: зАКОРДОННИЙ ДОСВІД
14 АКТУАЛЬНІ ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВОЄННОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
15 АНТРОПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОЗНАЧУЩОЇ ПОВЕДІНКИ
16 В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧЕНЫХ СОВЕТАХ НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА «ОДЕССКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»
17 В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧЕНЫХ СОВЕТАХ ОДЕССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ
18 В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧЕНЫХ СОВЕТАХ ОДЕССКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ
19 ВЗАЄМОДІЯ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ З КОНСТИТУЦІЙНИМ СУДОМ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
20 ВЗАЄМОСТОСУНКИ ПРЕЗИДЕНТА І УРЯДУ У ЗМІШАНІЙ ФОРМІ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
21 ВИБОРЧА ІНЖЕНЕРІЯ: ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ
22 ВИДИ ЛОКАЛЬНИХ НОРМ
23 ВИКОНАВЧА ВЛАДА І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ: ПРОБЛЕМА РОЗМЕЖУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
24 ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
25 ВИКУП ДЕРЖАВОЮ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ — ПІДСТАВА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ В УКРАЇНІ
26 ВНУТРІШНЯ ПОБУДОВА ІНСТИТУТУ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
27 ВПЛИВ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНОГО КОНФЛІКТУ НА ТАКТИКУ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРУПОВНОВАЖЕНОГО
28 Вчення ПРО ЧАС ВІДПОЧИНКУ: концептуальні положення
29 ГАЛУЗЕВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В АНТРОПОЛОГІЇ ПРАВА
30 ГЕНЕЗА РОЗУМІННЯ ПРАВОВОЇ НОРМАТИВНОСТІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОЦІАЛЬНОЇ: СУТНІСНИЙ АНАЛІЗ
31 ГОЛОСУВАННЯ «CONTRA OMNES» ЯК СКЛАДОВА ВИБОРЧОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
32 ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ І НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ: ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ПОРІВНЯННЯ
33 ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ НЕУРЯДОВИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
34 ДЕПУТАТСЬКИЙ МАНДАТ ЯК ФОРМА ВЗАЄМО­ЗВ’ЯЗКУ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА І ВИБОРЦЯ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ
35 ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ — ВАЖЛИВИЙ АТРИБУТ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ
36 ДЕРЖАВНА ВЛАДА В СИСТЕМІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ
37 ДЕРЖАВНА ВЛАДА ТА ЮРИДИЧНА АНТРОПОЛОГІЯ
38 ДЕРЖАВНА НАГОРОДНА ПОЛІТИКА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ
39 ДЕЯКІ ПИТАННЯ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
40 ДЕЯКІ ПИТАННЯ СПАДКУВАННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ
41 ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
42 ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
43 ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ У ЗАГАЛЬНІЙ ТЕОРІЇ ПРАВА І ДЕРЖАВИ
44 ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАЙНОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ПОДРУЖЖЯ
45 ДОГОВОРИ РАДИ ЄВРОПИ У КРИМІНАЛЬНО - ПРАВОВІЙ СФЕРІ: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ
46 Доктринальна концепція модернізації конституційних положень щодо засад конституційного ладу УКРАЇНИ
47 ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ВИЩИХ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЯК ЕЛЕМЕНТ СТРИМУВАНЬ ТА ПРОТИВАГ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ
48 ЕВГЕНИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ ДОДИНУ — 80
49 ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗБУДОВИ В СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІЙ (ДУХОВНІЙ) СФЕРІ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ: ПІДСУМКИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
50 ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У КРАЇНАХ — ЧЛЕНАХ ЄС ТА МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЦЬОГО ДОСВІДУ В УКРАЇНІ
51 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВАНИЙ ОТЛОЖЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА СУДОМ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ В НОВОМ УПК УКРАИНЫ
52 ЗАОХОЧЕННЯ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
53 ЗАСТОСУВАННЯ СМЕРТНОЇ КАРИ ТА ПРОБЛЕМА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В ІНСТИТУТІ ЕКСТРАДИЦІЇ
54 Захист корпоративних ПРАВ: співвідношення категорій «форми захисту», «способи захисту» та «засоби захисту» (сучасні погляди та концепції)
55 ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ
56 ЗМІСТ ТА ЗАВДАННЯ ПІДГОТОВЧОЇ ЧАСТИНИ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ
57 ЗМІСТ ТА СТРОК ЧИННОСТІ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ
58 ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ З ПИТАНЬ ЧЕСТІ І ГІДНОСТІ ЛЮДИНИ (ЩОДО ПРАВ ЗМІ)
59 ИНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
60 ИСТОРИЗМ КАК ПРИНЦИП И МЕТОД В ИССЛЕДОВАНИИ ИНСТИТУТА АДВОКАТУРЫ
61 К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ В ГЕРМАНИИ, ФРАНЦИИ И УКРАИНЕ
62 КАТЕГОРІЯ «ДОГОВІР» ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ ПРАВОВОЇ НОРМИ. КОНЦЕПТУАЛЬНІ РИСИ
63 КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ
64 КЛАССИФИКАЦИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ СИСТЕМ: КРИТЕРИИ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
65 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
66 КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЛАД УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
67 КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРАВОПОРЯДОК У СИСТЕМІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ
68 КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
69 КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ
70 КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ СОЮЗУ (НА ПРИКЛАДІ
71 КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ
72 КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО НАУКУ У КРАЇНАХ — НОВИХ ЧЛЕНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (НА МАТЕРІАЛАХ ЛАТВІЇ, ЛИТВИ, ЕСТОНІЇ)
73 КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ПРАКТИКА УЧАСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ У МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ В УКРАЇНІ
74 КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗМІ В УКРАЇНІ
75 КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ
76 КОНСТИТУЦИЯ УКРАИНЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
77 КОНТРОЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В СИСТЕМЕ ВЛАСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА
78 КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ В УКРАЇНІ
79 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
80 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІЙ (ДУХОВНІЙ) СФЕРІ
81 КОНЦЕПЦІЯ «НОВОЇ МОДЕЛІ» АДМІНІСТРАТИВНО - ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ
82 КОНЦЕПЦІЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАГОРОДНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ
83 КОНЦЕПЦІЯ МАРГІНАЛЬНОСТІ В КРИМІНОЛОГІЇ: МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
84 КРИМІНАЛЬНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: ВІД ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО ЗЛОЧИНУ ДО ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
85 КРИМІНАЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО ЯК СФЕРА ЗАХИСТУ ПУБЛІЧНИХ ТА ПРИВАТНИХ ІНТЕРЕСІВ
86 КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ЗАКОНОТВОРЧОСТІ
87 ЛАТЕНТНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ ЯК ЗАГРОЗА ІНСТИТУТУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВИКОРИСТАННЯ НАДР
88 ЛЕГАЛИЗАЦИЯ КАК ФЕНОМЕН ПРАВОВОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
89 ЛОКАЛЬНІ АКТИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ПРАВА
90 ЛЮДСЬКИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
91 МІЖНАРОДНА КОНФРЕНЦІЯ ПАМ’ЯТІ П. О. НЕДБАЙЛА, О. В. СУРІЛОВА ТА В. В. КОПЄЙЧИКОВА — ЗНАКОВА ПОДІЯ У СТУДЕНТСЬКОМУ ЖИТТІ
92 Міжнародний комерційний арбітраж: причини популярності
93 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ УКРАИНЫ
94 МЕТАФОРА ПРАВОВОЇ ЦІННОСТІ
95 Методологічні правила визначення порівнюваності правових об’єктів
96 МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ИСЛАМСКОГО ПРАВА: КОМПАРАТИВИСТСКИЙ ПОДХОД
97 МИФ КАК ИСТОЧНИК ПРАВА
98 МУНІЦИПАЛЬНА ВЛАДА У СИСТЕМІ СУЧАСНОГО МУНІЦИПАЛІЗМУ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ
99 МУНІЦИПАЛЬНА СТАТУТНА НОРМОТВОРЧІСТЬ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
100 НА ЗАХИСТ ЦІЛІСНОСТІ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
 
« ПерваяПредыдущая123СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 3