joomla
Загальна характеристика провадження у адміністративних справах за участю суб’єктів, які не наділені владними повноваженнями
Юридичний вісник Причорномор’я

КОЩІЙ О. В.

Аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ

Визначено предмет спорів, які виникають за участю суб’єктів не наділених владними повноваженнями, зазначені основні категорії дій вчинюваних такими суб’єктами. Зроблено висновки щодо сут­ності провадження у адміністративних справах за участю суб’єктів, які не наділені владними повноваженнями.

Ключові слова: Кодекс адміністративного судочинства України, адміністративне судочинство, провадження, суб’єкти не наділені владними повноваженнями

Определено предмет споров, которые возникают при участии субъектов не наделенных властными полномочиями, указаны основ­ные категории действий, осуществляемых такими субъектами. Сде­ланы выводы о сущности производства по административным делам при участии субъектов не наделенных властными полномочиями Ключевые слова: Кодекс административного судопроизводства Украины, административное судопроизводство, производство, субъ­екты не наделенные властными полномочиями

The subject of litigation arising with the participation of the subjects having no authoritative powers are determined; the main categories of the actions of these subjects are defined. The conclusions about the essence of the legal proceedings in administrative cases with the participation of the subjects having no authoritative powers are made.

Key words: Code of the administrative legal proceedings of Ukraine, administrative legal proceedings, legal proceedings, subjects having no authoritative powers

Розкриття й наукове довадження у адміністративведення таких правил проних справах за участю суб’єктів, які не наділені владними повноваження­ми забезпечує послідов­ність, законність й обґрун­тованість процесуальних рішень і дій учасників ад­міністративної справи, га­рантує злагоджений і швидкий процес здійснен­ня адміністративного су­дочинства.

Допіру триває розвиток практики здійснення віт­чизняного адміністратив­ного судочинства, вдоско­налення адміністративно­го процесуального права. Чимала кількість науко­вих праць вчених-сучасників свідчить про такий роз­виток, серед яких можна назвати: В. Б. Авер’янова, Ю. П. Битяка, І. П. Голосніченка, І. Б. Коліушка, Р. О. Куйбіди, О. В. Кузь­менко, Р. С. Мельника,

О. М. Пасенюка, В. С. Стефанюка. Втім зміст про­ваджень у адміністратив­них справах за участю суб’єктів, які не наділені владними повноваження­ми не досліджувався, нині відсутні ґрунтовні пра­цю, у яких би викладали­ся особливості здійснення такого провадження.

Тож, у нашому дослід­женні ми ставимо за ме­ту охарактеризувати про­вадження у адміністра­тивних справах за участю суб’єктів, які не наділені владними повноваження­ми. Даний вид проваджен­ня неможливий без участі спеціального суб’єкта - не наділеного владними повноваженнями, однак уповноваженого на вчи­нення публічних повнова­жень. З 13 січня 2011 ро­ку законодавець визна­чив ще одну категорію та­ких суб’єктів - йдеться про те, що Законом Украї­ни “Про доступ до публіч­ної інформації” [1] (ст. 12 Закону) суб’єктами відно­син у сфері доступу до пуб­лічної інформації визна­но: 1) запитувачі інфор­мації - фізичні, юридичні особи, об’єднання грома­дян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів влад­них повноважень; 2) роз­порядники інформації - суб’єкти владних повно­важень, юридичні особи,


Що фінансуються з дер­жавного, місцевих бюд­жетів, бюджету Автоном­ної Республіки Крим, осо­би, якщо вони виконують делеговані повноваження суб’єктів владних повно­важень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоров­чих, соціальних або інших державних послуг, суб’єк­ти господарювання, які займають домінуюче ста­новище на ринку або наді­лені спеціальними чи вик­лючними правами, або є природними монополія­ми; 3) структурний підроз­діл або відповідальна осо­ба з питань запитів на ін­формацію розпорядників інформації.

Різнить провадження за участю суб’єктів, які не наділені владними повно­важеннями від інших про­ваджень адміністративного процесу й особливий пред­мет спору. Таким предметом спору, за участю суб’єктів не наділених владними повно­важеннями є: [2]

- правовідносини що­до оскарження рішень, дій або бездіяльності вибор­чих комісій, комісій з ре­ферендуму, членів цих ко­місій (ст. 172 КАС Украї­ни);

- правовідносини що­до оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядуван­ня, засобів масової інфор­мації, підприємств, уста­нов, організацій, їхніх по­садових та службових осіб, творчих працівників за­собів масової інформації, які порушують законо­давство про вибори та ре­ферендум (ст. 174 КАС Ук­раїни);

- правовідносини щодо оскарження дій або безді­яльності кандидатів, їх­ніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організа­ції партії, їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп рефе­рендуму, інших суб’єктів ініціювання референдуму, офіційних спостерігачів від суб’єктів виборчого проце­су (ст. 175 КАС України);

- правовідносини пов’я­зані із виборами Президен­та України (ст. 176 КАС України);

- правовідносини щодо обмеження права на мирні зібрання (ст. 182 КАС Ук­раїни);

- правовідносини щодо примусового відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого май­на, що на ній розміщені, з мотивів суспільної не­обхідності (ст. 183-1 КАС України);

- правовідносини, котрі виникають у зв’язку із здійснення та забезпечен­ня права кожного на до­ступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повно­важень, інших розпоряд­ників публічної інформа­ції та інформації, що ста­новить суспільний інтерес [1]. Рішення, дії чи без­діяльність розпорядників інформації можуть бути ос­каржені до керівника роз­порядника, вищого орга­ну або суду. Запитувач має право оскаржити: 1) від­мову в задоволенні запи­ту на інформацію; 2) від­строчку задоволення запи­ту на інформацію; 3) ненадання відповіді на запит на інформацію; 4) надання недостовірної або неповної інформації; 5) несвоєчасне надання інформації; 6) не­виконання розпорядника­ми обов’язку оприлюдню­вати інформацію; 7) інші рішення, дії чи бездіяль­ність розпорядників ін­формації, що порушили за­конні права та інтереси за­питувача. Оскарження рі­шень, дій чи бездіяльності розпорядників інформа­ції до суду здійснюється відповідно до КАС Украї­ни (ст. 23 Законом Украї­ни “Про доступ до публіч­ної інформації”) [1].

Крім такого спеціально­го учасника провадження, як суб’єкт не наділений владними повноваження­ми, для проваджень, котрі є предметом нашого до­слідження характерно те, що ці суб’єкти здійснюють особливого роду повнова­ження, вчиняють особливі за змістом дії. Так, участь у мирних зібраннях (зборах, демонстраціях, пікетуван­нях тощо) є невід’ємним і невідчужуваним правом громадян України, а також іноземців та осіб без гро­мадянства, які перебува­ють в Україні на законних підставах, що гарантують­ся Конституцією Украї­ни, закріплені Загальною декларацією прав люди­ни, Міжнародним Пактом про громадянські та полі­тичні права, Конвенцією про захист прав людини і основних свобод, іншими міжнародними актами [3, с. ???].

Розпорядники інформа­ції зобов’язані оприлюд­нювати (ч. 1 ст. 15 Зако­ну України “Про доступ до публічної інформації”):

1) інформацію про ор­ганізаційну структуру, місію, функції, повнова­ження, основні завдання, напрями діяльності та фі­нансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних кош­тів, порядок та механізм їх витрачання тощо);

2) нормативно-правові акти, акти індивідуаль­ної дії (крім внутрішньо-організаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові за­сади діяльності;

3) перелік та умови от­римання послуг, що на­даються цими органами, форми і зразки докумен­тів, правила їх заповнен­ня;

4) порядок складан­ня, подання запиту на ін­формацію, оскарження рі­шень розпорядників ін­формації, дій чи бездіяль­ності;

5) інформацію про сис­тему обліку, види інфор­мації, яку зберігає розпо­рядник;

6) інформацію про ме­ханізми чи процедури, за допомогою яких громадсь­кість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалі­зацію повноважень розпо­рядника інформації;

7) плани проведення та порядок денний своїх від­критих засідань;

8) розташування місць, де надаються необхідні за­питувачам форми і бланки установи;

9) загальні правила ро­боти установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;

10) звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

11) image007Інформацію про ді­яльність суб’єктів владних повноважень, а саме про: їх­ні місцезнаходження, пош­тову адресу, номери засобів зв’язку, адреси офіційно­го веб-сайту та електрон­ної пошти; прізвище, ім’я та по батькові, службові но­мери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керів­ника органу та його заступ­ників, а також керівників структурних та регіональ­них підрозділів, основ­ні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці ві­домості належать до інфор­мації з обмеженим досту­пом; розклад роботи та гра­фік прийому громадян; ва­кансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних по­сад; перелік та умови на­дання послуг, форми і зраз­ки документів, необхідних для надання послуг, пра­вила їх оформлення; пере­лік і службові номери за­собів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх уп­равління, та їх керівни­ків, крім підприємств, ус­танов та організацій, ство­рених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяль­ності; порядок складання, подання запиту на інфор­мацію, оскарження рішень суб’єктів владних повнова­жень, їх дій чи бездіяль­ності; систему обліку, види інформації, якою володіє суб’єкт владних повнова­жень;

12) іншу інформацію про діяльність суб’єктів влад­них повноважень, порядок обов’язкового оприлюднен­ня якої встановлений зако­ном.

Узагальнення провад­жень за участю суб’єктами не наділених владними повноваженнями, дозво­лило нам назвати такі ос­новні вчинювані ними дії:

- оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій. Так, 7 лютого 2010 року позивач звер­нувся до суду з адміністра­тивним позовом до діль­ничної виборчої комісії виборчої дільниці № 155 в селі Насташка виборчо­го округу № 94 щодо уточ­нення списку виборців мо­тивуючи тим, що він про­живає в Інформація_1 і коли прийшов на виборчу дільницю, щоб проголосу­вати за кандидата на пост Президента України йо­го прізвища не виявилося у списку, через що він не може реалізувати своє ви­борче право проголосувати за кандидата на пост Пре­зидента України [4];

- дій або бездіяльності засобів масової інформа­ції, підприємств, установ, організацій, їхніх поса­дових та службових осіб, творчих працівників за­собів масової інформації, які порушують законо­давство про вибори та ре­ферендум. Позивач звер­нувся до Ірпінського місь­кого суду Київської області із адміністративним позо­вом, мотивуючи свої вимо­ги тим, що він є кандида­том на посаду Ірпінського міського голови. Ірпінсь - ка міська Територіальна виборча комісія 12 чер­вня 2007 року прийняла рішення про оголошення йому як кандидату попе­редження у зв’язку із по­рушенням ним п. 8 ст. 52 Закону України “Про ви­бори депутатів Верховної Ради Автономної респуб­ліки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, яке вира­зилося у неподанні ним до Територіальної виборчої комісії примірника дру­кованого агітаційного ма­теріалу, виготовленого з його власного виборчого фонду і опублікованого в газеті “Ірпінський вісник” Номер_1 від 9 червня 2007 року. Оскільки, опубліко­вані в газеті матеріали не є агітаційними, вважав ос­каржуване ним рішення протиправним та просив його скасувати [5];

- дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довіре­них осіб, партії (блоку), міс­цевої організації партії, їх­ніх посадових осіб та упов­новажених осіб, ініціатив­них груп референдуму, інших суб’єктів ініціюван­ня референдуму, офіційних спостерігачів від суб’єктів виборчого процесу;

- виборами Президента України;

- права на мирні зібран­ня;

- примусового відчу­ження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомо­го майна, що на ній роз­міщені, з мотивів суспіль­ної необхідності;

- здійснення та забез­печення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повно­важень, інших розпоряд­ників публічної інформа­ції та інформації, що ста­новить суспільний інте­рес.

Характерним для про­вадження у адміністра­тивних справах за участю суб’єктів, які не наділені владними повноваження­ми є скорочені, порівняно із загальним проваджен­ням, процесуальні строки подання позовної заяви, розгляду й вирішення ад­міністративної справи. На обчислення строків, вста­новлених ст. ст. 172-177 КАС України, не поширю­ються правила ч. ч. 2-10 ст. 103 КАС України. Стро­ки, встановлені ст. ст. 172­177 КАС України, обчис­люються календарними днями і годинами (ч. ч. 1, 2 ст. 179 КАС України) [2].

Наприклад, позовні за­яви щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої ко­місії, комісії з референду­му, членів цих комісій мо­же бути подано до адмініст­ративного суду у п’яти­денний строк з дня при­йняття рішення, вчинен­ня дії або допущення без­діяльності (ч. 6 ст. 172 КАС України). Суд вирі­шує адміністративні спра­ви, визначені ст. 172 КАС, у дводенний строк піс­ля надходження позов­ної заяви. Адміністратив­ні справи за позовними за­явами, що надійшли до дня голосування, вирішуються судом у дводенний строк, але не пізніше ніж за дві години до початку голосування. Адміністра­тивні справи за позовними заявами, що надійшли у день голосування вирішу­ються судом до закінчення голосування. Адміністра­тивні справи за позовни­ми заявами, що надійшли у день голосування, але після закінчення голосу­вання, вирішуються судом у дводенний строк після надходження позовної за­яви (ч. 11 ст. 172 КАС Ук­раїни) [2].

Скорочені строки оскар­ження рішень, дій, без­діяльності суб’єктів не на­ділених владними повно­важеннями, обумовлені, по-перше, необхідністю за­безпечення здійснення фі­зичними особами їх кон­ституційних прав, а саме виборчого права, права на мирне зібрання (ст. ст. 172, 174, 175, 182, 183 КАС Ук­раїни), по-друге, швидкоп­линністю процедур здійс­нення конституційних прав, свобод. Тож, наразі мова йде про, так звані, полі­тичні права і свободи - права, котрі належать лю­дині як члену політично­го співтовариства, коли він виступає насамперед громадянин держави. Ці права і свободи пов’язані з участю в суспільному жит­ті, в управлінні державою. До політичних прав і сво­бод, зокрема, належать право брати участь у все­українському та місце­вих референдумах, обира­ти і бути обраним до ор­ганів державної влади та місцевого самоврядуван­ня право збиратися мирно без зброї і проводити збо­ри, мітинги, походи і де­монстрації [6, с. 147, 148; 7, с. 204-210].

Отже, після досліджен­ня характеристики про­вадження у адміністра­тивних справах за участю суб’єктів, які не наділені владними повноваження­ми, у підсумку про ці про­вадження можемо сказати таке:

- здійснення, змістйосо- бливості цього виду про­ваджень урегульовані нор­мами КАС України, а са­
ме - ст. ст. 172-175, 178, 182, 183, 183-1 Глава 6 “Особливості проваджен­ня в окремих категоріях адміністративних справ” Розділ III “Провадження в суді першої інстанції” вка­заного кодексу;

- image008В цілому провадження у адміністративних спра­вах за участю суб’єктів, які не наділені владними повноваженнями, здійс­нюється за загальними правилами провадження у адміністративних спра­вах, якими (тобто, пра­вилами) є: строк розгля­ду адміністративної спра­ви визначений ст. 122 КАС України; місцем роз­гляду адміністративної справи відповідно до ч. 3 ст. 122 КАС України є спе­ціально обладнане при­міщення - зал судових за­сідань; учасниками роз­гляду адміністративної справи є чітко передбачені адміністративним проце­суальним законодавством суб’єкти; учасники ад­міністративного процесу звертаються до судді “Ва­ша честь”; перебігом судо­вого засідання керує суд­дя, який здійснював підго­товче провадження; право­суддя в адміністративних судах здійснюється гласно і відкрито (ст. 12 КАС Ук­раїни); суд відкладає роз­гляд справи у випадках, встановлених КАС Украї­ни, а також у разі немож­ливості розгляду справи у зв’язку з необхідністю за­міни судді (в результаті за­доволення заяви про відвід чи з інших причин) або за­лучення до участі у справі інших осіб (ч. 1 ст. 150 КАС України);

- для провадження у адміністративних справах за участю суб’єктів, які не наділені владними пов­новаженнями характер­ний особливий учасник - суб’єкт, не наділений влад­ними повноваженнями;

- різнить провадження за участю суб’єктів, які не наділені владними повно­важеннями від інших про­ваджень адміністратив­ного процесу й особливий предмет спору, а саме - різного роду правовідноси­ни, котрі виникають щодо здійснення: виборчого права й права брати участь у всеукраїнських та міс­цевих референдумах, пра­ва на мирні зібрання, при­мусового відчуження зе­мельної ділянки, інших об’єктів нерухомого май­на, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необ­хідності, права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володін­ні розпорядників публіч­ної інформації;

- учасники-суб’єкти не наділені владними повно­важеннями здійснюють особливого роду повнова­ження, вчиняють особливі за змістом дії, ухвалюють рішення, допускають фак­ти бездіяльності - дії та рі­шення з організації й про­ведення референдуму, рі­шення про проведення референдуму, відмова за­реєструвати ініціативну групу місцевого референ­думу, заборона організації та проведення зібрань, від­мова надати публічну ін­формацію тощо;

- провадження у адмі­ністративних справах за участю суб’єктів, які не наділені владними повно­важеннями порушуєть­ся й триває упродовж ско­рочених процесуальних строків, які обраховують­ся днями й годинами;

- під час провадження у адміністративних справах за участю суб’єктів, які не наділені владними повно­важеннями застосовують­ся норми матеріального й процесуального права - Кодексу адміністративно­го судочинства України, Земельного кодексу Украї­ни, Законів України “Про всеукраїнський і місцеві референдуми”, “Про виб­ори депутатів Верховної Ради Автономної Респуб­ліки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, “Про вибо­ри народних депутатів України”, “ Про вибори Пре­зидента України”.

image009Здійснивши таким чи­ном, загальну характерис­тику провадження у ад­міністративних справах за участю суб’єктів, які не наділені владними повно­важеннями, однак нерозв’язаними лишаються, зок­рема, питання судового розгляду адміністратив­них справ за участю суб’єк­тів, які не наділені влад­ними повноваженнями, адміністративні процесу­альні засоби захисту прав та інтересів суб’єктів, які не наділені владними пов­новаженнями


image010


ЛІТЕРАТУРА

1. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13 січня 2011 року // Офіційний вісник України. - 2011. - № 10. - Ст. 446.

2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 лип­ня 2005 року № 2747-IV // Відомості Верховної Ради Украї­ни. - 2005. - № 35-36. - Ст. 446; Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 37. - Ст. 446.

3. Комзюк А. Т. Адміністративний процес України : Навч. посіб. / Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. - Київ : Прецедент, 2007. - 531 с..

4. Постанова Рокитнянського районного суду Київської облас­ті від 7 лютого 2010 року у справі № 2-а-384/10 // http:// Www. reyestr. court. gov. ua/Review/8043702.

5. Постанова Ірпінського міського суду від 15 червня 2007 ро­ку у справі № 2-а-175 // Http://www. reyestr. court. gov. ua/ Review/2318079.

6. Конституційне право України : Підручник для студентів ви­щих навчальних закладів / [Байрачна Л. К., Журавський В. С., Колісник В. П. та ін.] / За ред. академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора Ю. М. Тодики, докто­ра юридичних і політичних наук, професора В. С. Журавсь - кого. - К. : Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. - 544 с.

7. Конституція України : Науково-практичний коментар / [В. Б. Авер’янов, О. В. Батанов, Ю. В. Баулін та ін. ] ; ред. кол. В. Я. Тацій, Ю. П. Битяк, Ю. М. Грошевой та ін. - Хар­ків : Видавництво “Право” ; К. : Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. - 808 с.