joomla
Механізм адміністративно-правового регулювання внутрішньої торгівлі в україні
Юридичний вісник Причорномор’я

ЧЕРНИШ Інна Анатоліївна

Магістр права, здобувач кафедри адміністративного і фінансового права Національного університету біоресурсів і природокористування

Висвітлюються проблеми сучасного розвитку внутрішньої тор­гівлі, механізми державного регулювання та необхідність посилен­ня державного впливу на розвиток внутрішньої торгівлі.

Ключові слова: механізм адміністративно-правового регулювання, внутрішня торгівля, об’єкти внутрішньої торгівлі, засоби регулювання

Раскрываются основные проблемы современного развития внут - риней торговли, механизмы государственного регулирования и не­обходимость усиления государственного воздействия на развитие внутринней торговли.

Ключевые слова: механізм административно-правового регули­рования, внутренняя торговля, объекты внутренней торговли, спо­собы регулирования

Basic problems, inherent modern development of wholesale, light up, mechanisms of government control that necessity of strengthening of state influence on development of wholesale.

Keywords: mechanism administratively legal adjusting, domestic trade, objects of domestic trade, adjusting facilitiesСучасний стан еконо­міки в Україні характе­ризується періодичними кризами, а також відсут­ністю стратегії ринково­го реформування. Отже, надзвичайно актуальною залишається проблема по - шукуновихшляхіввиходу з кризи. Одним з об’єктів державного регулюван­ня, щодо розвитку еко­номіки є внутрішня тор­гівля.


Нині недостатньо роз­роблено законодавчу ба­зу, що регулює процеси демонополізації внутріш­ньої торгівлі, особливо це стосується питань, що пов’язані з недопущенням монополізму між підпри­ємствами, що функціону­ють. Проблеми механізму адміністративно-право­вого регулювання торгів­лі частково досліджува­ли вчені С. В. Ващенко,

А. П. Гаврилішин, О. І. До­рошенко, О. В. Комах,

О. А. Кривенко, В. Кузнє - цов, В. П. Підчибій, О. М. Рої- на, Л. А. Савченко,

А. А Трофімчук, А. В. Цим - балюк. Проте увага ад- міністративістів зосеред­жувалась лише на фраг­ментарному аналізі ме­ханізму адміністративно - правового регулювання сфери торгівлі. Тим самим проблематика адміністра­тивно-правового регулю­вання у сфері торгівлі є та­кою що потребує подаль­шої розробки.

Мета статті поля­гає у пому, щоб на основі аналізу юридичної літе­ратури та новітнього за­конодавства виробити су­часний зміст механізму адміністративно-право­вого регулювання внут­рішньої торгівлі в Україні.

Наукова новизна поля­гає, тому що отримав по­дальшого розвитку меха­нізм адміністративно-пра­вового регулювання тор­гівлі в Україні, зокрема як чинник внутрішньої тор­гівлі, що поєднує економіч­ні інтереси підприємств з соціальними інтересами держави.

В загальноюридичному аспекті під правовим регу­люванням розуміють один з основних засобів держав­ного впливу на суспільні відносини з метою їх упо­рядкування в інтересах людини, суспільства і дер­жави. Воно є різновидом соціального регулювання, має своїм предметом пра­вові, економічні суспіль­ні відносини, впорядку­вання яких неможливе без використання норм пра­ва. Правове регулювання забезпечується за допомо­гою спеціально створено­го державою механізму. Головними складовими цього механізму є: а) нор­ми права, зафіксовані в законах та інших право­вих актах, якими визна­чається модель можливої та необхідної поведінки суб’єктів суспільних від­носин (норми права - ос­нова механізму правового регулювання); б) юридич­ні факти, тобто конкретні життєві обставини, з яки­ми пов’язані виникнення, зміна чи припинення пра­вових відносин; в) власне правові відносини, опосе­редковані нормами пра­ва; г) акти реалізації прав та обов’язків суб’єктів сус­пільних відносин, тобто дії цих суб’єктів у межах при­писів відповідних право­вих норм; д) правові санк­ції щодо порушників норм права. Правове регулю­вання в Україні забезпе­чується системою держав­них органів законодавчої, виконавчої і судової гілок влади, прокуратурою та ін­шими контрольними орга­нами. Цей процес, також, зумовлений рівнем право­свідомості й правової куль­тури громадян [1, с.40 ].

В академічному курсі з теорії держави і пра­ва за редакцією О. В. Зай - чук, Н. М. Оніщенко виз­начено, що юридичний ме­ханізм реалізації права залежить від типу та особ­ливостей правової системи тієї чи іншої держави. У романо-германській пра­вовій системі процес реалі­зації права відбувається на певних етапах. На першо­му етапі відбувається про­цес закріплення природ­них прав, даних людині від народження позитив­ним правом. Права люди­ни є складовим елементом природного права. Для ре­алізації цих прав необхід­но визнання їх державою. Тобто, необхідно надати правам людини форми за­кону, щовідбувається шля­хом їх конституційного за­кріплення та деталізації у поточному законодавстві. На другому етапі закон че­рез певні механізми набу­ває певної форми, яка за­кріплює суб’єктивні пра­ва та юридичні обов’язки суб’єктів. Такими механіз­мами є конкретизація за­кону в підзаконних ак­тах; пояснення норм права у актах офіційного тлума­чення; наявність процесу­альних норм, які регулю­ють порядок прийняття, застосування та виконан­ня закону; наявність різ­номанітних актів застосу­вання права. На третьому етапі відбувається влас­не реалізація права, без­посереднє втілення пра­вової норми в діяльності суб’єктів права [2, с. 450­452].

Таким чином, механізм правового регулювання, як вихідне положення ме­ханізм адміністративно - правового регулювання внутрішньої торгівлі - це засоби єдиної системи ад­міністративно-правового регулювання діяльності суб’єктів та об’єктів внут­рішньої торгівлі та форму­вання правового порядку їх функціонування.

В юридичній літературі з адміністративного пра­ва на природу механізму адміністративно-правово­го регулювання домінують схожі погляди: В. К. Шка - рупа вважав, що адмі­ністративно - правовий словник дає визначення механізму адміністратив­но-правового регулюван­ня - це система юридич­них засобів, за допомогою яких здійснюється право­вий вплив на суспільні від­носини [4, с. 90]; С. В. Кі - валов зазначає, що провід­ними обов’язковими еле­ментами механізму ад­міністративно-правового регулювання виступають адміністративно-правові норми та адміністративно - правові відносини [3, с. 14];

С. Т. Гончарук визначає механізм адміністративно- правового регулювання, як такий що складається з: адміністративно - пра­вових норм, актів тлума­чення та актів реалізації адміністративно - право­вих норм, адміністратив­но - правових відносин [5, с. 23].

Отже, механізм адмі­ністративно-правового ре­гулювання як вихідне по­ложення адміністратив­
но - правового механізму регулювання внутрішньої торгівлі - це сукупність правових засобів, за допо­могою яких здійснюєть­ся регулювання суспіль­них відносин у галузях та сферах адміністративно­го права. До складу зазна­ченого механізму доціль­но віднести: 1) адміністра­тивно - правові норми;

2) юридичні факти; 3) пра­вові відносини; 4) акти ре­алізації прав та обов’язків суб’єктів торгівельних від­носин; 5) правові санкції щодо порушників норм права.

image077

Так як адміністратив­но-правове регулювання внутрішньої торгівлі - це заснована на адміністра­тивно-правових нормах, діяльність уповноважених державою суб’єктів пуб­лічного адміністрування з метою забезпечення прав і законних інтересів фізич­них і юридичних осіб, які займаються торгівельною діяльністю, а також захис­ту прав споживачів, що здійснюється адміністра­тивними методами у виз­начених законодавством формах. До провідних оз­нак торгівельна діяльність як об’єкт адміністратив­но-правового регулюван­ня зокрема відноситься: це різновид господарської діяльності самостійної діяльності юридичних осіб всіх форм власності, гро­мадян України, іноземних громадян та осіб без гро­мадянства, не обмежених у правоздатності і дієздат­ності згідно із законодавс­твом України, які зареєст­ровані як суб’єкти підпри­ємницької діяльності, що­до здійснення угод купівлі та продажу товарів у га­лузі оптової та роздрібної торгівлі, а також торго­вельно-виробничій сфері з метою отримання прибут­ку; торгівельна діяльність, як об’єкт адміністратив­но-правового регулюван­ня базується на положе - нях ст. 42 Конституції Ук­раїни, що кожен має право на підприємницьку діяль­ність, яка не заборонена законом та ст. 263 ГК Ук­раїни, що однією із форм господарсько-торгівельної діяльності, яка здійс­нюються суб’єктами гос­подарювання є роздрібна торгівля; суспільних від­носин між суб’єктами гос­подарювання та публіч­ними органами, які здійс­нюють дозвільно-контро - люючі державні функції є предметом адміністратив­ного права; основою нової адміністративно-правової доктрини є людино цент­ристська ідеологія, згід­но з нею держава повинна найповніше задовольняти і захищати інтереси грома­дян, тобто діяти на благо людини - шляхом всебіч­ного забезпечення пріори­тету прав і законних ін­тересів суб’єктів господа­рювання, які здійснюють торгівельну діяльність та захисту прав споживачів у сфері діяльності публічної адміністрації; адміністра­тивно-правовими засоба­ми торгівельної діяльності є: способи забезпечення суб’єктами публічного ад­міністрування прав і за­конних інтересів субєктів, які займаються торгівель - тною діяльністю, а також, захист права спожива­чів, засобами контролю за якістю і безпечністю про­дукції та усіх видів послуг і робіт, сприяння діяль­ності громадських органі­зацій споживачів; гос - подарсько-торгівельна діяльності здійснюється у формах реалізації продук­ції виробничо-технічно­го призначення і виробів народного споживання, а також допоміжної діяль­ності, яка забезпечує їх ре­алізацію шляхом надання відповідних послуг.

Висновки, механізм ад­міністративно-правового регулювання внутрішньої торгівлі в Україні харак­теризується наступними рисами:

1) він має свій предмет і сферу правового впливу, які мають важливе значен­ня для осіб котрі займають­ся підприємницькою діяль­ністю; 2) має стадії, що пе­редбачають правову регла­ментацію відносин у сфері торгівельної діяльності;

3) він має упорядкований та цілеспрямований харак­тер, тобто здійснюється за допомогою певних впоряд­кованих адміністративно - правових засобів.

image078

Отже механізм адміні­стративно-правового регу­лювання торгівельної ді­яльності характеризуєть­ся наявністю специфічно­го предмета, методів видів впливу на суспільні відно­сини з метою їх врегулю­вання.Список використаних джерел:

1. Юридична енциклопедія : [у 6 т.] / [укладачі Ю. С. Шемшу - ченко, М. П. Зюблюк, В. П. Горбатенко та ін.]. - К.: Вид - во «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана.- Т. 5: П-С, 1998. - 744 с.

2. Зайчук О. В., Оніщенко Н. М. Теорія держави і права : ака­демічний курс / [Зайчук О. В., Оніщенко. Н. М. ]. - К.: Юрін - ком Інтер, 2006. - 450 с.

3. Ківалов С. В., Біла Л. Р. Адміністративне право України : навчально - методичний посібник. - Одеса: Юридична лі­тература, 2002. - 312 с.

4. Коваль М. В., Савчук О. П. Адміністративне право України: Словник довідник / [уклад.: В. К. Шкарупа, Ю. А. Ведєрні - ков, В. П. Підчибій]. - Дніпропетровськ: Юрид. акад. МВС України, 2001. - 196 с.

5. Адміністративне право України : навчальний посібник /

С. Т. Гончарук. - Київ, 2000. - 240 с.

6. Черниш І. А Межі адміністративно-правового регулювання торгівельної діяльності / І. А. Черниш // матеріали міжна­родної науково-практичної конференції «Науковий потен­ціал сучасної юриспруденції». - : [15 грудня 2009р]. - Тер­нопіль.- Ч. ІІІ. - С.90 - 93.