joomla
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ
Юридичний вісник Причорномор’я

НОВІКОВ Микола Михайлович

Кандидат юридичних наук, завідувач кафедри цивільного і екологічного права Херсонського юридичного інституту ХНУВС

Статтю присвячено аналізу діяльності Центру правової допомоги населенню при Херсонському юридичному інституті.

Ключові слова: правове виховання, громадянське суспільство, розвиток права, правовий нігілізм, правова допомога.

Статья посвящена анализу деятельности Центра правовой помо­щи населению при Херсонском юридическом институте.

Ключевые слова: правовое воспитание, гражданское общество, развитие права, правовой нигилизм, правовая помощь.Постановка проблеми та її зв’язок із провідни­ми науковими та практич­ними завданнями. Пра­вове виховання - багато­манітна діяльність грома­дянського суспільства та демократичної, соціаль­но-правової держави щодо застосування системи ор­ганізаційно-правових, соціокультурних, економіч­них, політичних заходів, спрямованих на формуван­ня у людей сучасної пра­вомірної поведінки за до­помогою поширення юри­дичних знань, вмінь і на­вичок, набутих при вико­ристанні матеріальних і духовних правових цін­ностей, що складають ос­нову високої національно-правової культури суспіль­ства. Ключовою ознакою правовиховної діяльнос­ті є процес формування су­часної суспільно-корисної, правомірної поведінки у людей через знання, вміння та навички щодо реалі­зації законодавчо визна­чених норм права з метою задоволення потреб та ін­тересів фізичних і юри­дичних осіб.

Аналіз останніх дослі­джень і публікацій з цієї проблематики. У нашо­му інституті на науково-педагогічних засадах, ви­роблених ще Ш. О. Амонашвілі, А. С. Макаренком,

І. Г. Песталоцці, В. О. Сухомлинським, впроваджу­ються позитивні здобут­ки науково-прикладних знань у сфері юриспруден­ції шляхом навчання, пе­реконання, стимулюван­ня, компромісів, а іноді й застосування елементів примусовості.

Цілі та завдання стат­ті. На підставі педагогіч­них методик здійснюється навчальна та позанавчальна робота в інституті з ак­тивізацією правовиховання, творчої самостійності курсантів і студентів. Їх інтелектуальний потен­ціал реалізуються у гро­мадській діяльності само­врядних організацій - на­приклад, у Центрі право­вої допомоги населенню та його складовій - “Юри­дичній клініці”.

Виклад основного мате­ріалу. Як правовиховна студентська громадська ор­ганізація Центр почав свою діяльність 19 квітня 1999 року, об’єднуючи майбут­ніх юристів (курсантів і сту­дентів) з метою підвищення рівня правової культури та правосвідомості населення шляхом надання правової допомоги неповнолітнім, безробітним, багатодітним, пенсіонерам похилого віку та інвалідам, зі створенням належних умов для набут­тя ними правових знань, вмінь і навичок щодо за­хисту юридичними засоба­ми власних прав і свобод, а також забезпечення їх кон­ституційного права знати свої права і обов’язки. У зв’яз­ку з цим представниками Центру були розроблені від­повідні цільові юридичні програми роботи з кожною категорією населення. Нап­риклад, старшокласникам і студентам пропонували­ся програми “Профілакти­ка наркоманії, п’янства та алкоголізму”, “Захист сус­пільної моралі”, “Антикорупційна програма бороть­би з адміністративно-право­вим нігілізмом”, “Безпека життєдіяльності у запобі­ганні окремих злочинів”, “Захист конституційних прав у суді”, “Юридичні за­соби протидії насильству в сім’ї”, “Сучасні стратегії по­долання злочинності непов­нолітніх і зміст підготовки фахівців з профілактичної діяльності”, “Молодь Хер­сонщини у подоланні расиз­му та ксенофобії” та бага­то інших. Кожна програма має специфічні завдання, власні юридичні та наукові джерела, опрацьовані при­клади, але їх єднає:

- поповнення обсягу юридичних знань учнівсь­кою та студентською мо­лоддю у конкретній галузі права;

- удосконалення право­свідомості і правової куль­тури цієї категорії грома­дян щодо використання конституційних прав, сво­бод та обов’язків у право­вому полі України;

- ретельне їх ознайом­лення із суб’єктами звер­нення та системою право­вого захисту в українсько­му правовому середовищі ;

- підвищення рівня пра­вової культури, правової свідомості та правової жит­тєвої активності громадян.

Представники Центру правової допомоги насе­ленню (ЦПДН) на семіна­рах - тренінгах, брейн - рингах, вікторинах здійс­нюють перевірку ступеня засвоєння правових знань Конституції України, зміс­ту окремих положень ко­дексів, законів. І вони самі безпосередньо систематич­но готуються до виступів перед окресленими верс­твами населення; вчаться налагоджувати та підтри­мувати зв’язки з присут­ньою аудиторією; відсто­ювати честь інституту на правових змаганнях, на­приклад, при проведенні “Парламентських дебатів” (Молодіжна організація “Нова генерація”).

В інституті святкувалася вже 10 річниця плід­ної праці Центру правової допомоги населенню із за­прошенням представни­ків навчальних закладів, наукових та дослідниць­ких установ Херсонщини, громадських організацій, культурно-просвітниць­ких центрів та випускни­ків, що активно працюва­ли у ЦПДН. Саме цей захід показав потужність сту­дентської молоді інституту у вирішенні завдань правовиховання населення, перспективи подальшого розвитку та консолідації студентства багатьох ВНЗ Херсонщини.

Імпонує сучасний підхід керівництва інституту до концептуальної взаємодії зі студентськими громад­ськими утвореннями че­рез забезпечення останніх приміщенням, обладнан­ням, комп’ютерною тех­нікою, зв’язком та повною свободою громадської праці на користь їх професійно­го становлення як юристів - правоохоронців (курсанти), юристів-правозахисників (студенти). Концептуальність взаємодії між керів­ництвом і студентством проявляється у ретельній розробці науковцями-правниками вищезгаданих про­грам творчої самореалізації викладачів, курсантів і студентів за умов демок­ратизму і вільного волеви­явлення щодо громадсь­кої праці, правовиховання населення та побудови правової державності. Ро­бота у ЦПДН навчає сту­дентів і курсантів вміння об’єднувати людей у пра­цездатний громадський ко­лектив, працювати на себе й суспільство, формувати відповідальність за громад­ську організацію, трудовий колектив, органи місцево­го самоврядування і країну у цілому. Центр працює на принципах студентського самоврядування, єдності та добровільності, безкоштов­ності, правової активності.

Принцип студентсько­го самоврядування сприяє активній участі курсантів і студентів в управлінсь­кій роботі студентською групою, ввіреним секто­ром, юридичною кліні­кою, юридичним клубом тощо. Цей принцип нав­чає відповідальності май­бутніх юристів за наслід­ки своїх професійних дій у сфері юридичного ме­неджменту щодо прийнят­тя юридично правильного рішення. Реалізація цьо­го принципу в практичній діяльності Центру забез­печена створенням ініціа­тивної студентської групи, яка виконує керівні функ­ції студентської громади [1, с. 208]. На наш погляд, правовиховання за при­нципом самоврядування здійснюється у студентсь­ких колах у трьох напря­мах - виховуєш правом се­бе, виховуєш правом під­корених товаришів, спри­яєш вихованню населення правороз’яснювальною ро­ботою.

image044За принципом єдності та добровільності діяльності ЦПДН підвищується заці­кавленість студентів своєю майбутньою професією юриста, створюються ефек­тивні команди, здатні пра­цювати над програмою та поширювати її серед насе­лення (через навчальні за­клади, трудові колективи, громадські організації, юри­дичну клініку інституту). Колективізм і добровіль­не сприйняття громадсько­го тягаря у сфері вихован­ня правом є рушійною си­лою становлення курсантів і студентів на шляху грома­дянськості.

Актуальним у роботі Центру залишається прин­цип безкоштовності в умо­вах світової економіч­ної кризи, яка існує в Ук­раїні та сприяє формуван­ню у майбутніх юристів громадянської зрілості, співчуття своїм громадя­нам за біль і страждання від злочинів, за свавілля чиновників-бюрократів, які руйнують права і сво­боди громадян. Цей при­нцип сприяє реальному прояву патріотизму у сту­дентів і курсантів інститу­ту при здійсненні право­вого виховання громадсь­кості.

Принцип правової ак­тивності забезпечує якість правового виховання шля­хом концентрації професій­них зусиль на розв’язанні суттєвих проблем громадян юридичного характе­ру на основі реалізації за­конів та інших норматив­но-правових актів України, гарантування студентам - майбутнім юристам - про­фесійної самореалізації у юридичних питаннях.

Новітні напрямки діяль­ності студентського Цент­ру передбачають створен­ня на базі студентських та курсантських навчаль­них груп дійові осередки для формування молодіж­них юридичних клубів у загальноосвітніх школах і вищих навчальних за­кладах з метою активно­го захисту молоддю влас­них прав і свобод, прове­дення просвітницької ро­боти шляхом виступів, семінарів-тренінгів, вирі­шенням ситуативних пра­вових, політичних про­блем, проведенням вікто­рин тощо. У зазначених молодіжних юридичних клубах планується вико­ристовувати групи кур­сантів і студентів - реалі - заторів програм комплек­сного правового вихован­ня - у школах, трудових

Колективах щодо тлума­чення основних положень діючих законів, кодексів, інших джерел юридичної інформації.

Значною й опосередко­ваною роботою правового виховання названих верств населення є участь пред­ставників Центру у радіо­передачах та телетранс - ляціях з метою пропаган­ди законів України що­до захисту основних прав і свобод громадян. Тільки протягом 2008-2009 нав­чального року здійснено 7 виступів по телебачен­ню. Доцільним залишаєть­ся випуск інформаційно - правових листів для зга­даних юридичних клубів, Інтернет-сайту “Херсонсь­кий юридичний інститут Харківського національ­ного університету внут­рішніх справ”. Їх зміст - роз’яснення різним верст­вам населення правил за­хисту від злочинних пося­гань та інших правопору­шень тощо [2, с. 38].

У системі перспектив розвитку діяльності ЦПДН на 2009-2010 н. р. є: Програмне забезпе­чення правового вихован­ня підростаючого поколін­ня та формування високо­го рівня загальної й право­вої культури, яку доцільно впроваджувати у свідомість через знання, вміння та на­вички за допомогою вище - окреслених принципів правовиховної діяльності Цен­тру та його складових.

1. У контексті існую­чої Національної програми правової освіти населення вважаємо за доцільне ство­рити модульне забезпечен­ня правовиховання молоді загальноосвітніх шкіл, ко­леджів, ВНЗ шляхом ство­рення на їх базі молодіжних юридичних клубів з ком­плексним поданням юри­дичних знань у векторно­му співвідношенні “викладач-старшокурсник-стар - шокласник” по вертикалі, а по горизонталі - “ровесник-ровесникові”.

2. image045Продовження обміну досвідом профілактично - правової роботи з молод­дю між курсантами, сту­дентами, громадськими ор­ганізаціями, органами дер­жавної влади та місцевого самоврядування для прове­дення цільових акцій правовиховного характеру у Херсоні та Херсонській об­ласті; заохочення ініціати­ви та активності курсан­тів і студентів юридичних факультетів та інститутів з удосконалення форм пра- вовиховної роботи.

3. Поліпшення коорди­нації зусиль органів дер­жавної влади, місцевого са­моврядування та громадсь­ких організацій у частині реалізації державної мо­лодіжної політики, яка сто­сується правовиховної та правороз’яснювальної ро­боти з профілактики зло­чинності серед неповноліт­ніх.

4. Очікуваним результа­том діяльності Центру пра­вової допомоги населенню є концептуально-програм­не впровадження заходів профілактики злочинності серед неповнолітніх, які базуються на трирівневій моделі.

5. image046Первинна профілак­тика полягає у сприянні розвитку у середовищі сту­дентської молоді юридич­них клубів та їх конструк­тивної співпраці щодо цін­нісно-орієнтовного правово­го навчання та виховання.

6. Вторинна профілакти­ка передбачає правовихов - ну та правороз’яснювальну роботу з особами схильни­ми до правопорушень.

7. Основним інструмен­том третинної профілактики є концептуальна програма розвитку молодіжно-право­вого руху із захисту суспіль­ної моралі, антикорупцій- них заходів, профілакти­ки наркоманії, алкоголізму, суїциду, торгівлі людьми та здійснення гендерної полі­тики при тісній взаємодії громадськості Херсонщини та її організацій зі студент­ською молоддю.

8. Доцільним є побудова обласної студентської асо­ціації з правовиховання для загального керівниц­тва та контролю за діяль­ністю центрів “правової до­помоги населенню”, “юри­дичних клінік” та юридич­них молодіжних клубів.

Висновки. Вважаємо, що ґрунтовним питанням пра - вовиховання населення та особливо молоді у наступні роки є реалізація Загаль­нодержавної програми за­безпечення профілакти­ки ВІЛ-інфекції, лікуван­ня, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 ро­ки, яка оголошена Законом України від 19.02. 2009 ро­ку № 1026-УІ. Програма ви­магає від всього населення здорового способу життя та відповідальної поведінки, а від правоохоронців і пра­возахисників - забезпечен­ня прав ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.Література:

1. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник / За ред. В. В. Копейчикова. - К., Юрінком Інтер, 1998. - 320 с.;

2. Іщук В. Україна: проблема престижності та ідентичності (ма­сова свідомість і культура як суб’єкти формування громадської та національної свідомості). - К.: Смолоскип, 2000. - 92 с.