joomla
Щодо питання професійної підготовки фахівців-аналітиків для підрозділів кримінальної міліції
Юридичний вісник Причорномор’я

БАРАНОВСЬКА Олена Миколаївна

Начальник навчально-методичного відділу Херсонського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ

Стаття присвячена актуальній проблемі підготовки у вищих нав­чальних закладах МВС України фахівців з навиками аналітичної ро­боти, комп’ютеризації навчального процесу.

Ключові слова: аналітична робота, фахівці-аналітики, підготов­ка фахівців в області аналітичної роботи, інформатизація навчаль­ного процесу.


Постановка проблеми.

Ситуація, що складається в оперативно-розшуковій діяльності органів внут­рішніх справ, вимагає но­вих підходів до організа­ції боротьби зі злочинніс­тю. Вони повинні базува­тися на глибокому аналізі різнопланової інформації, котрий дозволить визна­чати тенденції розвитку криміногенних процесів у суспільстві. Важлива роль в цьому процесі належить інформаційно-аналітич­ній роботі, яка є необхід­ним елементом оператив­но-розшукової діяльності органів внутрішніх справ і потребує перебудови, в тому числі створення спе­ціальних суб’єктів такої діяльності - аналітичних підрозділів кримінальної міліції і підготовки фахів - ців-аналітиків для них.

Але навики аналітичної роботи потрібні не тільки співробітникам аналітич­них підрозділівкриміналь - ної міліції, а й всім без ви­нятку суб’єктам оператив - но-розшукової діяльності, які виконують аналітичну роботу як спеціальну опе­ративно-розшукову фун­кцію, що являється осно­вою ОРД. [ 1.с.6]

В своїй більшості про­фесійний рівень співробіт­ників оперативних підроз­ділів не відповідає сучас­ним вимогам, новим ін­формаційним технологіям приділяється незначна ува­га, що в свою чергу нега­тивно впливає на отриман­ня оперативної інформації з використанням нових ін­формаційних технологій.

Елементи аналітичної роботи присутні в усіх уп­равлінських і оперативно - тактичних діях, пов’яза­них з реалізацією на прак­тиці оперативно-розшуко - вого інформаційного про­цесу. Співробітники опе­ративних підрозділів не повинні дублювати фун­кції підрозділів інформа­ційних технологій, так як їхні завдання набага­то ширші по своєму зміс­ту. Вони виходять за рам­ки інформаційного забез­печення ОРД ОВС, транс - формуючись у завдання інформаційно-аналітичної властивості.

Не викликає сумнівів твердження про те, що пред­метно боротися зі злочин­ністю можна лише тоді, ко­ли зібрана і врахована вся необхідна інформація. Пра­цівники підрозділів кримі­нальної міліції покликані аналізувати величезні ма­сиви інформації і вирішува­ти оперативно-тактичні зав­дання по конкретних фак­тах, подіях, що становлять оперативний інтерес. Тому таке важливе значення ін­формаційно-аналітичної ро­боти для оперативних підроз­ділів і необхідність підви­щення якості її результатів, адже ефективно вирішува­ти задачі боротьби зі зло­чинністю можуть лише про­фесіонали - аналітики.

Тільки фахівці широко­го профілю, що мають ком­плексну фундаментальну підготовку в областях ін­форматики, комп’ютерної техніки і права, а також відповідний практичний досвід служби, можуть ви­рішувати завдання в сфері інформаційно-аналітично­го забезпечення правоохо­ронних органів. [2.с.141]

Стан дослідження. Різ­ні аспекти проблеми ін­формаційно-аналітичного забезпечення ОРД дослід­жувались сучасними віт­чизняними науковцями: М. Бандуркою, В.Б. Виш - нею, Е. О. Дідоренком, О. Ф.Дол - женковим, В. П. Євтуш - ком, В. Ю. Журавльовим, В. П. Захаровим, В. Д. Пчол - кіним, М. М. Перепелицею, В. Л. Регульським, І. В. Сер - вецьким, О. П.Снігерьо - вим, І. Р. Шинкаренком, Ф. Хараберюшем та ін­шими, а також багатьма ві­домими російськими вче­ними.

В Росії даному питанню давно приділяється значна увага. В Академії управ­ління МВС була створена робоча група для розроб­ки єдиної концепції по­дальшого вдосконалення інформаційно-аналітич­ного забезпечення кримі­нальної міліції, типового положення про підрозді­ли кримінальної інформа­ції та тимчасової інструк­ції з організації їх діяль­ності. В результаті її ро­боти з’явилася додаткова нормативна правова база, що регламентує організа­ційну основу інформацій­но-аналітичної діяльності. Уряд РФ 6 лютого 2003 ро­ку прийняв постанову №60 «Про внесення змін у струк­туру кримінальної міліції», яка надала легітимний ста­тус аналітичним структу­рам оперативних підрозді­лів, що в подальшому знайшло своє відбиття у ві­домчій нормативній пра­вовій базі МВС Росії.

Основна частина: Під­готовка фахівців в області аналітичної роботи обумо­влена значним зростанням кількості автоматизова­них обліків, інформацій­но-аналітичних систем, впровадженням сучасних засобів комп’ютерної тех­ніки і технологій обробки інформації в ОВС.

Здобуття професійної освіти в галузі інформацій­ної діяльності через систе­му навчальних закладів та створення навчальних за­кладів інформаційного на­пряму, передбачені від­повідним законодавством України [3]

Стрімкий розвиток ін­форматизації діяльності міліції вимагає враховува­ти три важливих напрям­ки професійної підготов­ки майбутніх співробітни­ків ОВС:

- обслуговування ком­п’ютерних систем, мереж, інтегрованих інформацій­но-пошукових систем та об­ліків, впровадження сучас­них засобів комп’ютерної техніки і технологій оброб­ки інформації;

- отримання, тими хто навчається, навиків та умінь з ефективного вико­ристання інформаційних систем в практичній діяль­ності ОВС;

- оволодіння ними про­гресивними методами аналізу оперативно значи­мої інформації.

Практика свідчить, що гострою проблемою зали­шається неналежна про­фесійна підготовка май­бутніх співробітників кри­мінальної міліції навикам аналітичної діяльності. Її можна вирішити шляхом оптимального використан­ня всіх наявних форм нав­чання, досягнень сучасних інформаційних і телеко­мунікаційних технологій у системі вищих навчаль­них закладів МВС Украї- ни.[4.с.179]

Інформатизація нав­чального процесу є запору­кою підвищення ефектив­ності функціонування ви­щих навчальних закладів, в тому числі системи МВС України, щодо підготов­ки висококваліфікованих фахівців.

Базовим напрямком про­фесійної підготовки фах­івців цього профілю, з метою підвищення йо­го ефективності, повинні стати комп’ютерні техно­логії, використання яких розглядається з приклад­ної точки зору відповід­но специфіки сфери їхньої діяльності, що обумовле­но стрімким розвитком су­часних інформаційно-по­шукових та інтегрованих інформаційно-аналітич­них систем.

Інформаційно-аналітич­ною роботою повинні зай­матися професійно гра­мотні люди, навчені від­повідним правилам індек­сування інформації і ві­дображення необхідних відомостей у документах. Функціонування склад­них інформаційно-пошу­кових, ідентифікаційних і логіко-аналітичних сис­тем вимагає від них спе­ціальної оперативно-так­тичної, криміналістичної і кримінологічної підго­товки. Їм необхідні знання по психології сприйняття, запам’ятовування та пере­дачі інформації, способам її обробки за допомогою ав­томатизованих засобів. Від якості вирішення всіх цих інтелектуальних завдань багато в чому буде залежа­ти ефективність діяльності відповідних інформаційних систем. [5. с.122]

Як і будь-який ін­ший вид навчання, ком­п’ютерне навчання є інс­трументом формування не­обхідних навичок, в тому числі - аналітичної діяль­ності.

В основу навчального процесу необхідно заклас­ти важливу педагогічну ідею - використання твор­чого потенціалу курсан­тів, перетворюючи їх з па­сивних слухачів в актив­них творців, які опанову­ють не тільки професійні знання, але і навики та уміння, необхідні для ус­пішного рішення постав­лених завдань. Для цього навчання повинне ґрунту­ватися не на трансляції го­тових знань, а на створен­ні умов для творчої актив­ності слухачів.[6. с.24]

Широке використан­ня в ході професійної під­готовки аналітиків прак­тичних форм навчання, в тому числі ситуаційних ігр, дозволяє активізувати процес навчання, закріп­лення знань, формування вмінь і навичок.

Для успішної реаліза­ції навчального процесу, з метою підвищення його ефективності, необхідна розробка прикладних нав­чальних програм, які доз­волять майбутнім аналіти­кам чітко засвоїти подаль­ші шляхи реалізації отри­маних відомостей у рамках оперативно-розшукового процесу, опанувати нави­ками та методиками опе - ративно-розшукового про­гнозування.

Важливу роль у забез­печенні аналітичної діяль­ності грають інтегровані банки даних оперативно - розшукового призначен­ня. Тому майбутні спе­ціалісти повинні чітко знати напрямки пошуку необхідної інформації та способи її інтеграції для вирішення поставлених задач, придбати навички отримання різнорідної ін­формації із застосуванням сучасних інформаційних технологій. Основою для реалізації оперативно-роз - шукового інформаційного процесу на сучасному ета­пі є автоматизовані інфор­маційно-пошукові систе­ми, які використовують­ся як для наведення дові­док так і для проведення складних аналітичних до­сліджень, тобто вирішен­ня аналітичних завдань у практичній діяльності.

image075

Інформаційні техноло­гії в сучасних умовах пос- тійнозмінюєтьсятаудоско - налюються. Тому голов­ною умовою успішної про­фесійної діяльності стає уміння швидко реагувати на зміни в технологіях та системах інформаційного забезпечення [ 7. с.18]

Висновки. Для вирішен­ня проблем якісної підго­товки майбутніх фахівців - аналітиків необхідне:

• Оптимальне викорис­тання всіх наявних форм навчання з урахуванням останніх досягнень сучас­них інформаційних і теле­комунікаційних техноло­гій, а також передової пе­дагогічної думки.

• Безпосереднє викорис­тання в навчальному про­цесі сучасної комп'ютерної техніки, сучасних програм та технологій, розроблених на їх основі нових інформа­ційно-аналітичних та по­шукових систем, з метою підвищення його ефектив­ності.

• Поступовий перехід до індивідуалізації навчання майбутніх аналітиків.

image076
Вирішення фунда­ментальних проблем фор­мування інноваційних пе­дагогічних прийомів нав­чання та виховання на ос­нові нових інформаційних технологій.

• Наявність та вико­ристання методико-дидак - тичної бази, що враховує специфіку процесів прий­няття рішень в ОВС.

• Вирішення складних, але відтворених в умовах тренування завдань.

• Створення відповідних робочих місць викладача та осіб, які навчаються.

• Підбір викладачів з необхідними професійни­ми навиками по всіх ос­новних напрямках аналі­тичної роботи.

Результатом професій­ної підготовки майбут­ніх співробітників підроз­ділів кримінальної міліції органів внутрішніх справ України повинне стати уміння чітко уявляти собі напрями пошуку необхід­ної інформації, одержан­ня різнорідної інформа­ції із застосуванням сучас­них інформаційних техно­логій, способи її інтеграції для вирішення поставле­них завдань, а особливо використання прогресив­них методів аналізу опе­ративно значимої інфор­мації.Література

1. Овчинский А. С. «Информация и оперативно-розыскная де­ятельность :Монография - М., 2002. - с.6

2. Орлов П. И., Яковлев С. В. «Об интегрированной подготов­ке специалистов информационно-аналитических подразде­лений правоохранительних органов.» // Информатизация правоохранительных систем. - М., 2001. - с.141.

3. Закон України «Про інформацію» від 2.10. 1992р..

4. Яковец Я. Н. Проблемы аналитической работы в оператив­но-розыскной деятельности органов внутренних дел: Моно - графия.-М.2005. - с179

5. Овчинский С. С. «Оперативно-розыскная информация». М.,2000.-с.122.

6. Майдыков А. Ф. «Проблемы научно-технического обеспе­чения организации и проведения оперативных игр и комп-


Лексных учений в Академии МВД СССР»// Совершенство­вание методики подготовки и проведение игр и учений в ус­ловиях перестройки учебного процесса в Академии МВД СССР.- М.,1989. - с.24.

7. Ключерева С. К., Самсонов В. С. «Проблемы создания ин­формационно-образовательной среды в современном уни­верситете.» Материалы научно-практической конферен - ции.-Улан-Удэ,2002.-с.18