joomla
ВИХОВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КУРСАНТІВ ВНЗ МВС УКРАЇНИ ЯК КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Юридичний вісник Причорномор’я

ВАЙДА Тарас Степанович

Кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри тактико - спеціальної підготовки Херсонського юридичного інституту ХНУВС

Статтю присвячено вирішенню проблем виховання у курсантів вищих навчальних закладах системи МВС України транспортної дисципліни як компоненту їх професійної підготовки.

Ключові слова: професійна діяльність правоохоронця, автомо­більна підготовка, мобільність практичних підрозділів, дорожньо - транспортна пригода, екстремальні умови.

Статья посвящена решению проблем воспитания у курсантов вы­сших учебных заведений системы МВД Украины транспортной дис­циплины как компонента их профессиональной подготовки.

Ключевые слова: профессиональная деятельность юриста, авто­мобильная подготовка, мобильность практических подразделений, дорожно-транспортное происшествие, экстремальные условия.Постановка проблеми та її зв’язок із провідни­ми науковими та прак­тичними завданнями. Ак­туальність та практичне значення автомобільної підготовки у діяльності працівників ОВС ні в кого не викликає сумніву, ос­кільки цим самим забез­печується мобільність та оперативність реагування практичних підрозділів правоохоронних органів на непоодинокі випадки по­рушень правопорядку чи вчинені злочини.

Проведений аналіз ста­тистичних даних свідчить про неналежний рівень підготовленості працівни­ків ОВС до професійних дій в небезпечних ситуаціях, пов’язаних з використан­ням саме транспортних за­собів. Серед надзвичайних


Подій, що призвели до за­гибелі працівників ОВС, перше місце посідають до - рожньо-транспортніприго - ди (ДТП). Протягом остан­ніх чотирьох років за учас­тю працівників ОВС скоєно 1739 ДТП, при цьому заги­нуло понад 500 осіб і понад 2000 поранено. Внаслідок ДТП на особистому і служ­бовому транспорті щоріч­но гине відповідно 46% і

11, 4% від загальної кіль­кості загиблих міліціо­нерів. Встановлено, що у 47% випадків ДТП викли­кані некваліфікованими діями працівників у штат­них або несподіваних ситу­аціях. Отже, актуальності набуває проблема удоско­налення професійної під­готовки (контраварійної та психологічної готов­ності) працівників ОВС до дій в екстремальних ситу­аціях, що підкреслюєть­ся основними положення­ми наказу МВС України від 16.03.07 №81 “Про за­ходи щодо зміцнення дис­ципліни і законності в ОВС та попередження надзви­чайних подій, пов’язаних із загибеллю й травмуван­ням особового складу” [1].

Навчання курсантів во­діння (зокрема й в екстре­мальних умовах) є важ­ливою складовою їх го­товності до професійної діяльності, оскільки вмін­ня швидко і безпомилко­во діяти в критичних си­туаціях є найважливішою умовою успішного вико­нання службово-оператив­них завдань, забезпечує безпеку їх життя [2].

Аналіз останніх дослід­жень і публікацій з цієї проблематики. Аналіз пуб­лікацій з предмета дослід­ження та результати вив­чення організації процесу навчання у ВНЗ МВС Ук­раїни свідчать, що сучас­на система відомчої освіти поряд із позитивним досві­дом, традиціями і наявним педагогічним потенціалом має проблеми і недоліки, які не дозволяють забез­печувати підготовку май­бутнього фахівця з ура­хуванням екстремально­го характеру правоохорон­ної діяльності. Нові стан­дарти освіти, складність оволодіння професією на рівні сучасних вимог, а та­кож великий відсоток по­милкових дій в екстре­мальних умовах висуває перед педагогічними кад­рами системи МВС завдан­ня пошуку шляхів більш якісної фахової освіти. Ак­туалізується переорієнта­ція на якісно нову освітню парадигму, яка передба­чає впровадження іннова­ційних педагогічних тех­нологій, міждисциплінар­ну інтеграцію, оптиміза - цію навчального процесу з орієнтацією на майбут­ню професійну діяльність курсантів.

Наукове обґрунтування окремих аспектів проблеми підвищення ефективності навчання знайшло своє ві­дображення у досліджен­нях психологів, педаго­гів, соціологів (П. Я. Гальперін, В. М. Галузинський, О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубін - штейн, О. В. Сухомлинська,

Н. Ф. Тализіна та ін.). Ак­тивні методи навчання продуктивно розробляють В. І. Лозова, П. Г. Лузан, М. І. Махмутов, А. Н. Смол - кін. Проблеми і перспек­тиви удосконалення систе­ми професійної підготов­ки у вищих навчальних закладах системи МВС ви­світлені в наукових працях

О. М. Бандурки, В. С. Вене­диктова, А. О. Лігоцько- го, І. А. Малютіна, О. В. Не - годченка, П. І. Орлова та ін. Методи навчання во­діїв керуванню транспор­тними засобами в особли­вих умовах розробляють В. І. Ваганов, С. М. Гусаров,

В. О. Градусов, О. А.Назар - кін, А. А. Пінт, Е. С. Циган- ков, О. Л. Міленін та ін. [3].

Разом із тим у педагогіч­ній теорії недостатньо роз­роблено проблему навчан­ня автомобільної підготов­ки майбутніх працівни­ків ОВС, яка б враховува­ла екстремальний характер правоохоронної діяльнос­ті, сприяла вихованню їх транспортної дисципліни, формуванню і розвитку в них професійно важливих якостей та вмінь швидко й безпомилково діяти в надз­вичайних ситуаціях.

Цілі та завдання стат­ті. У процесі вивчення пе­редового досвіду в даній галузі (ХНУВС, КНУВС, КрЮІ ОДУВС та інших ві­домчих навчальних за­кладів МВС України) зафік­совано об’єктивно існуючі протиріччя, які актуалізу­ють проблему досліджен­ня. Це протиріччя 1) між новими вимогами суспіль­ства до працівника МВС як активної, самостійної та відповідальної особистості й низьким рівнем підготов­леності курсантів до прий­няття самостійних рішень;

2) між потребою в спеціаль­ній підготовці курсантів до адекватних дій в екстре­мальних умовах і відсут­ністю необхідної методики навчання.

Викладені суперечності зумовлюють необхідність розв’язання навчально-ме­тодичного питання: яким чином слід навчати та ви­ховувати курсантів ВНЗ системи МВС щодо безпеч­них дій в критичних си­туаціях при керуванні ав­томобілем, щоб сформу­вати у них стійкі навички без аварійного водіння й уміння приймати адекват­ні конкретній дорожній ситуації рішення на основі норм правил дорожнього руху.

Виклад основного мате­ріалу. За результатами уза­гальнення основних поло - женьвищезазначених робіт фахівців, передового пе­дагогічного досвіду відом­чих ВНЗ МВС України та власних напрацювань [4-7] для успішного формуван­ня особистості сучасного професіонала ОВС необхід­но виховувати перш за все, на нашу думку, транспор­тну дисципліну правоохо­ронця як невід’ємну скла­дову фахової діяльності за складних зовнішніх небез­пек. Розвиток цього інтег­рованого особистісного ут­ворення можливий перш за все за рахунок навчальних і виховних можливостей різних педагогічних форм, які комплексно взаємо­пов’язані між собою:

І. Провідне місце в про­понованій моделі вихован­ня транспортної дисциплі­ни курсантів займає їх навчальна (аудиторна) ро­бота під час вивчення “Ав­томобільної підготовки”, яка передбачає вивчення таких змістовних модулів:

1) будови й основ технічно­го обслуговування легко­вого автомобіля; 2) правил дорожнього руху; 3) ос­нов керування та безпеки дорожнього руху; 4) про­фесійної етики та культу­ри водіння.

Політехнічна спрямо­ваність у навчанні майбут­ніх водіїв-правоохоронців полягає не тільки в тому, щоб вивчити будову основ­них моделей вітчизняних автомобілів, а перш за все у тому, щоб усвідомити ос­новні принципи їхньої ро­боти з точки зору науко­вих засад функціонування автомобільної техніки та її обслуговування.

Виховна мета навчаль­ного процесу, яка реалі­зується при вивченні мо­дуля “Будова й основи технічного обслуговуван­ня легкового автомобіля”, спрямована на формуван­ня потреби курсантів у поглибленні своїх полі­технічних та професійних знань у частині автомо­більної підготовки, інтере­су до сучасної техніки, яка використовується в ОВС та інших галузях народно­го господарства. При цьо­му важливо сформувати у курсантів дбайливе став­лення до техніки, прище­пити їм такі якості, як дис­циплінованість, організо­ваність, культуру праці і дбайливе ставлення до ав­тотранспорту.

У даний час у більшості навчальних закладах МВС України робиться наголос на тому, що викладач чи майстер виробничого нав­чання водіння повинен не тільки давати курсантам готові знання, а прищеплю­вати їм навички самостій­ної роботи та критичного мислення, творчого пошу­ку, активності й уважності.

Мета та навчально-ви­ховні завдання змістов­ного модуля “Правила до­рожнього руху” поляга­ють у: 1) роз’ясненні со­ціального значення норм Правил дорожнього руху - єдиного в Україні норма­тивного акта, що регла­ментує порядок руху як на дорогах, так і усіх ін­ших місцях, де можливий рух транспорту чи інших учасників дорожнього ру­ху (поняття і терміни, які застосовуються у ПДР), їх загальних обов’язків, прав і відповідальності за пору­шення ПДР, дій при взає­модії з спеціальним транс­портом чи при дорожньо транспортних пригодах (ДТП).

Завдяки визначеним пе­дагогічним методам здійс­нюється виховання у кур­сантів потреби у поглиб­ленні своїх знань чинного законодавства (правил до­рожнього руху), взаємної ввічливості, дисципліно­ваності та поваги до інших учасників дорожнього ру­ху, почуття відповідаль­ності за життя та здоров’я.

Метою вивчення навча­льного модуля “Основи ке­рування автомобілем і без­пека дорожнього руху” є оволодіння кожним кур­сантом системою понять з безпеки дорожнього ру­ху, формування стійких вмінь, необхідних для швидкого і безпомилково­го прийняття рішень та навичок їх чіткої реаліза­ції при управлінні автомо­білем в будь-якій дорож­ній обстановці.

Виховна мета, яка ста­виться при вивченні даного змістовного модуля, - вихо­вання у курсантів високої транспортної дисципліни, відповідальності за безпе­ку руху та взаємної ввічли­вості, почуття нетерпимості до порушників правил до­рожнього руху; дбайливого ставлення до техніки та ін­ших учасників дорожнього руху, їх здоров’я як найви­щої соціальної цінності, по­чуття відповідальності за життя свого та інших гро­мадян, культури поведінки на дорозі.

Метою вивчення нав­чального модуля “Про­фесійна етика та культу­ра водіння” є оволодіння кожним курсантом систе­мою морально-етичних по­нять й формування стій­ких вмінь, необхідних для безконфліктної взаємодії між учасниками дорож­нього руху та їх чіткої ре­алізації при управлінні ав­томобілем у будь-якій до­рожній обстановці.

Виховна мета цього мо­дуля полягає у вихован­ні в курсантів високої дис­ципліни, взаєморозумін­ня, відповідальності та взаємної ввічливості, фор­муванні почуття нетерпи­мості до порушників пра­вил дорожнього руху, по­важного ставлення до ін­ших учасників дорожньо­го руху та автомобільної техніки.

ІІ. Навчально-методич­не забезпечення навчаль­ного процесу з “Автомо­більної підготовки” від­повідає всім вимогам, які ставляться у вищій школі до викладання навчальної дисципліни. В поточно­му навчальному році онов­лено та затверджено Ме - тодрадою інституту робо­чу навчальну програму. Враховуючи потребу у су­часній спеціальній літера­турі з дисципліни протя­гом навчального року ав­тором статті підготовлено чотири навчально-мето­дичних посібники з мето­дики викладання автомо­більної підготовки: 1) нав­чальний модуль “Будова й основи технічного обслу­говування легкового ав­томобіля” (8,5 др. арк.);

2) змістовний модуль “Пра­вила дорожнього руху” (9,7 др. арк.); 3) змістов­ний модуль “Основи керу­вання автомобілем і безпе­ка дорожнього руху” (13,5 др. арк.); 4) змістовний мо­дуль “Професійна етика та культура водіння” (5,0 др. арк.). Посібники пройшли апробацію і використову­ються у навчальному про­цесі, за якими навчаються курсанти 1 та 2 курсу фа­культету підготовки фах­івців для підрозділів слідс­тва та дізнання інституту.

Процес вивчення “Авто - підготовки” супроводжу­ється на практичних занят­тях демонстрацією різних наочних засобів, макетів, відпрацювання вправ з їх використанням. Зокрема, використовуються сучас­ні ТЗН: діафільми, слай­ди, комп’ютерні програми (“Екзаменатор” для рубіж­ного контролю знань, ти­пові програми перевірки знань з ПДР) й інші посіб­ники для програмовано­го навчання; при органі­зації фронтальної роботи при вивченні тем модуля “Будови й основ технічного обслуговування легкового автомобіля” застосовують­ся комплекти натуральних деталей вітчизняних авто­мобілів для безпосередньо­го ознайомлення з ними курсантів під час занять, а також тести до кожної з тем для контролю рівня за­своєного навчального ма­теріалу.

З метою удосконален­ня навчального процесу з автопідготовки створено такі презентації: 1) зі зміс­товного модуля “Будова та основи технічного обслу­говування легкового авто­мобіля” - “Ретроколекція та сучасні моделі автомо­білів”; 2) зі змістовного мо­дуля “Правила дорожньо­го руху” - “Засоби органі­зації дорожнього руху” та змонтовані авторські міні- фільми “Проїзд перех­ресть” (“Бережись автомо­біля”), відеоролики з тем “Початок руху, зміна на­прямку руху”, “Дистан­ція, інтервал, зустрічний роз’їзд”, “Проїзд перех­ресть”, “Швидкість руху”, “Розворот, обгін”, “Рух заднім ходом”, “Рух в тем­ну пору доби”, “Пішохід­ні переходи”, “Розташу­вання транспортних за­собів”, відеопосібник “100 аргументів проти штрафів ДАІ” та ін.

Для контролю знань кур­сантів з правил дорожнього руху в навчальному процесі використовуються чоти­ри варіанти комп’ютерних програм, зокрема й 2010 року. До кожної з тем зміс­товних модулів розроблено тести на основі затвердже­них ДАІ варіантів стандар­тних ситуацій (380 варіан­тів тестів з правил дорож­нього руху та 52 тести з будови та експлуатації ав­томобілів).

ІІІ. Позааудиторна робо­та курсантів з “Автомобіль­ної підготовки” передбачає такі види роботи: самостій­на робота з навчальною та нормативною літературою (підручниками, посібни­ками, правилами дорож­нього руху) під час занять, передбачених згідно з роз­кладом, у закріплених класах та бібліотеці інсти­туту; конспектування ос­новних положень навчаль­ного матеріалу при підго­товці до наступних прак­тичних занять.

На окрему увагу заслу­говують екскурсії на ав- товиставки та відвідуван­ня автосалонів, де можна ознайомитися з останніми моделями вітчизняного та закордонного автомобіле­будування.

Ці види роботи дають можливість курсанту кра­ще підготуватись до ус­ної або письмової відповіді (фронтального програмо­ваного контролю).

IV. Науково-дослідна робота з автомобільної під­готовки спрямована на пог - либлення знань правоохо­ронців передбаченого ро­бочою навчальною програ­мою матеріалу. Основними видами залучення курсан­тів до самостійних пошу­кових робіт, які активно використовують виклада­чі кафедри, є: 1) підготов­ка реферативних повідом­лень з історії виникнення вітчизняних і закордонних марок автомобілів, основ­ні етапи розвитку автомо­білебудування у світі; су­часного оснащення транс­портних засобів різними видами енергетичних ус­тановок (автомобілі, що працюють на альтернатив­них видах палива, автомо­біль і екологічна безпека); сучасний стан автопарку та види транспортних за­собів, які використовують­ся в ОВС (криміналістич­на лабораторія на базі ГазЕль, УАЗ “Патріот”), їх тактико-технічної характе­ристики; права та обов’яз­ки водіїв транспортних засобів ОВС, які облад­нані спецсигналами; при­стрій “Візир”: ТТХ та пра­вові проблеми щодо йо­го використання при фік­сації порушень ПДР; змінидозаконодавстващодо адміністративної відпові­дальності за порушення ПДР; вимоги до особис­тості водія (надійність во­дія); вплив алкоголю, нар­котиків та їх дія на пра­цездатність водія; перша долікарська допомога при ДТП; способи транспорту­вання потерпілих з авто­мобіля; етика поведінки водія та інших учасників дорожнього руху; сучас­ні стандарти щодо номер­них знаків та чинна кла­сифікація автотранспор­ту (нові категорії); види дорожньо-транспортних пригод та дорожньо-транс­портні злочини; сучасні засоби безпеки автомобі­ля (безпечний автомобіль і режим безпеки); активна, пасивна, післяаварійна і екологічна безпека доро­ги; види адміністративної та кримінальна відпові­дальність за автотранспор­тні злочини тощо; 2) фун­кціонування на кафедрі тактико-спеціальної під­готовки наукового гурт­ка “Сучасний правоохоро­нець: безпека та мобіль­ність” (для поглиблено­го вивчення автомобільної підготовки). Метою його створення та функціону­вання є привернення ува­ги курсантів до автомо­більної підготовки міліціо­нерів, розвиток інтересу до експлуатації транспор­тних засобів (в тому чис­лі в практичній діяльності міліції), обмін досвідом курсантів інституту щодо удосконалення професій­ної (автомобільної) підго­товки правоохоронців, по­пуляризація інноваційних методів навчання з вказа­них дисциплін, залучен­ня курсантської молоді до проведення теоретичних та прикладних наукових досліджень, формування умінь та навичок організа­ції самостійної пізнаваль­ної діяльності. До складу гуртка входить 15 курсан­тів 1 та 2 курсів факуль­тету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання.

Вихованню транспортної дисципліни сприяє й про­ведення щорічного конкур­су на краще знання Пра­вил дорожнього руху се­ред перемінного та постій­ного складу інституту. Так, у 2009/2010 навчальному році в Херсонському юри­дичному інституті ХНУВС до Дня автомобіліста та до­рожника, який за Указом Президента України від 13 жовтня 1993 року №452/93 у державі відзначається в останню неділю жовтня, було вперше проведено кон­курс серед перемінного та постійного складу на кра­ще знання правил дорож­нього руху. Метою творчого конкурсу є: 1) привернен­ня уваги до професії водія, яка є невід’ємною складо­вою професійної діяльності підрозділів ОВС; 2) підви­щення інтересу курсантів та співробітників навчаль­ного закладу до вивчення законодавчої бази безпеки дорожнього руху і, зокре­ма, сучасних змін до Пра­вил дорожнього руху; 3) ви­ховання в особового складу ОВС культури поведінки на дорозі та транспортної дис­ципліни; 4) виявлення кра­щих курсантів і співробіт­ників та їх заохочення за належне ставлення до вив­чення правил дорожнього руху та з нагоди святкуван­ня Дня автомобіліста та до­рожника.

Реалізації моделі вихо­вання транспортної дисцип­ліни сприяє й організація та проведення щорічної науко­во-практичної конференції кафедри тактико-спеціаль - ної підготовки “Удоскона­лення професійної підготов­ки майбутніх правоохорон­ців”, на якій члени гуртка та інші курсанти знайом­лять товаришів зі своїми до­слідженнями актуальних проблем у галузі автопідготовки, зокрема з демонстра­цією електронних презен­тацій. Така форма роботи дає можливість для відбору кращих доповідей і участі курсантів у звітній науко­во-практичній конференції ХЮІ ХНУВС.

V. Факультативнізанят- тя з практичного водіння автомобіля. На виконання навчального плану підго­товки фахівців для підроз­ділів слідства та дізнання у 1 та 2 семестрах поточ­ного навчального року ка­федрою ТСП організова­но практичне водіння на базі Херсонської обласної автошколи Всеукраїнсь­кої спілки автомобілістів, що дає можливість пов­ністю виконати програму підготовки водіїв транс­портних засобів категорії “В” та складати курсанта­ми іспити на отримання посвідчення водія. Варто зазначити, що тільки в ць­ому році близько 70 кур­сантів отримали відповід­ні посвідчення на право керування автомобілем.

Наочним прикладом рів­ня майстерності водіння ав­томобіля для правоохорон­ців є відвідування спортив­них змагань авторалі, пе­регони яких проходять на трасі Таврійського мікро­району м. Херсона та піща­них дюнах херсонських (ка­ховських) степів.

VI. Вплив засобів масо­вої інформації на формуван­ня транспортної дисциплі­ни курсантів. Сприятли­вою умовою для виховання транспортної дисципліни мі­ліціонерів є їх ознайомлен­ня з новинами світу автомо­більної техніки через ЗМІ. Цікаві аспекти розгляда­ються в програмах “Автопі - лот-Новини”, “Технопарк” (5 канал), “АвтоПарк” та “Сайт Автомобільного періо­ду” (телеканал ІС^), “Екі­паж” (Перший національ­ний телеканал), “Головна дорога” та “Свідок” (телека­нал НТВ).

Регулярно освітлюють до­рожньо-транспортні при­годи, аналізують їх та при­чини їх скоєння, а також інформують про досягнен­ня підрозділів ДАІ, ДПС рубрики відомчої (“Іме­нем закону”, “Міліція Ук­раїни” та ін.) та місцевої преси (“Гривна”, “Новий день” та ін.).

Важливу інформацію міс­тять Інтернет-сайти відо­мих автомобільних марок (заводів-виготівників), ав­токлубів, а також перегляд курсантами художніх кі­но - та відеофільмів, де важ­ливою умовою перемоги го­ловного героя є потужний транспортний засіб (“Пе­ревізник”, “Таксі”, серіали “Агент 007” та ін.) тощо.

Висновки. Отже, реалі­зована на основі комплекс­ного підходу в навчальному та виховному процесі мо­дель виховання транспор­тної дисципліни працівни­ків ОВС (курсантів відом­чого ВНЗ МВС України) дає змогу ґрунтовно забезпечи­ти формування складових компонентів цього важли­вого особистісного утворен­ня майбутніх міліціонерів. Таким чином, випускники ВНЗ МВС України - май­бутні слідчі - мають дос­татньо потенційних фахо­вих можливостей для мо­більного та оперативного реагування під час несен­ня служби в практичних підрозділах правоохорон­них органів України на не­поодинокі випадки пору­шень правопорядку чи вчи­нені злочини.Література:

1. Про заходи щодо зміцнення дисципліни і законності в ОВС та попередження надзвичайних подій, пов’язаних із загибел­лю й травмуванням особового складу: Наказ МВС України від 16.03.07 №81;

2. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 року (із змі­нами та доповненнями). - К.: Парламентське видання, 2002. - 28 с.;

3. Назаркін О. А. Методика навчання спеціальної автомобіль­ної підготовки курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 - “Теорія та методика навчання (тех­нічні дисципліни)” / О. А.Назаркін. - Харків, 2006. - 19 с.;

4. Вайда Т. С. Методика проведення занять з автомобільної під­готовки: Навчальний модуль “Будова й основи технічного об­слуговування легкового автомобіля” [навчально-методичний посібник] / Вайда Т. С. - Херсон: ХЮІ ХНУВС, 2010. - 152 с.;

5. Вайда Т. С. Методика проведення занять з автомобільної під­готовки. Змістовний модуль “Правила дорожнього руху” [нав­чально-методичний посібник] / Вайда Т. С. - Херсон: ХЮІ ХНУВС, 2010. - 184 с.;

6. Вайда Т. С. Методика проведення занять з “Автомобільної під­готовки”. Змістовний модуль “Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху” [навчально-методичний посібник] / Вайда Т. С. - Херсон: ХЮІ ХНУВС, 2010. - 224 с.;

7. Вайда Т. С. Методика проведення занять з “Автомобільної під­готовки”. Змістовний модуль “Професійна етика та культура водіння” [навчально-методичний посібник] / Вайда Т. С. - Хер­сон: ХЮІ ХНУВС, 2010. - 80 с.