joomla
ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
Юридичний вісник Причорномор’я

СПІЖОВ Віталій Вікторович

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін

Херсонського юридичного інституту ХНУВС

Статтю присвячено проблемам договору про надання туристич­них послуг за цивільним законодавством України.

Ключові слова: туристичний ринок, туристичні послуги, цивіль­но-правове регулювання туристичних відносин, договір про надання туристичних послуг.

Статья посвящена проблемам договора про предоставление турис­тических услуг по гражданскому законодательству Украины.

Ключевые слова: туристический рынок, туристические услуги, гражданско-правовое регулирование туристических отношений, до­говор про предоставление туристических услуг.Постановка проблеми та її зв’язок із провідними на­уковими та практичними завданнями. У наш час спос­терігається розвиток міжна­родних відносин. Враховую­чи важливість економічно­го значення туризму та йо­го соціальну роль, Україна прагне розвивати туристич­ні зв’язки з іншими держа­вами.

Аналіз стану туристич­ного ринку свідчить про те, що розвиток туризму в Ук­раїні перебуває лише на по­чатковій стадії. Одним із ос­новних стримуючих фак­торів розвитку міжнарод­них туристичних відносин (далі - МТВ) була й зали­шається проблема відповід­ності наявного правового ре­гулювання надання турис­тичних послуг і пов’язаних з ними послуг фактично іс­нуючим відносинам.

Аналіз останніх дослі­джень і публікацій з цієї проблематики. Існуючі не­численні наукові роботи не створюють цілісного науко­вого уявлення про основні проблеми правового регулю­вання МТВ. Деякий вплив на результати даної теми мали наукові дослідження М. І. Брагінського, Д. В. Боб­рової, М. М. Богуславського, К. Г. Борисова, С. М. Братуся,

В. В. Вітрянського, В. І. Воло­шина, В. Г. Гуляєва, В. П. Гри­банова, О. В. Дзери, А. С. Довгерта, В. В. Луця, О. А. Підопригори, М. М. Сібільова, Р. Б. Шишки та інших про­відних вчених.

Цілі та завдання статті. Ми ставимо за мету в цій статті дослідити специфіку договору надання туристич­ної подорожі.

Виклад основного мате­ріалу.

Туристичні відносини є комплексними та склада­ються з міждержавних від­носин, що регулюються нор­мами міжнародного публіч­ного права і цивільно право­вих відносин, які виникають - при туристичних послугах.

Цивільно-правове регу­лювання туристичних від­носин не обмежується ме­жами однієї держави. Вини­кають проблеми, пов’язані із застосуванням іноземного законодавства та різноманіт­ністю туристичних послуг.

Наявність іноземних ту­ристів і велика різноманіт­ність послуг у туристичних відносинах потребує засто­сування договору про надан­ня туристичних послуг.

Такий договір повинен визначати перелік турис­тичних послуг, що надають­ся туристам, умови їх надан­ня, вимоги до якості послуг, порядок оплати та розра­хунків за надані послуги, термін дії договору, права та обов’язки сторін, їх від­повідальність за невиконан­ня або неналежне виконан­ня умов договору, порядок і умови внесення змін до дого­вору або його розірвання.

Договір про надання ту­ристичних послуг укладає­ться в письмовій формі. До укладення договору про на­дання туристичних послуг туроператор або турагент повинен надати туристу ін­формацію про:

1) основні вимоги про­понованих до оформлення виїзних /в’їзних докумен­тів (паспорт, дозвіл (віза) на в’їзд/виїзд до країни тимча­сового перебування), зокре­ма інформацію щодо строків їх оформлення;

2) медичні застереження стосовно здійснення турис­тичної поїздки, зокрема про­типоказання через певні за­хворювання, особливості фі­зичного стану (фізичні вади) і вік туристів;

3) туроператора (турагента), його місцезнаходження та поштові реквізити, наяв­ність ліцензії на здійснення туристичної діяльності, сер­тифікатів відповідності то­що;

4) розмір фінансового за­безпечення туроператора чи турагента на випадок йо­го неплатоспроможності чи банкрутства та кредитну ус­танову, що надала таке за­безпечення.

До початку надання ту­на його вимогу має бути пові­домлена така інформація:

- про загальні умови ти­пового (публічного) договору про надання туристичних послуг (за його наявності);

- програма туристичного обслуговування;

- характеристика транс­портних засобів, що здійс­нюють перевезення, зокрема їх вид і категорія, терміни стикувань (сполучення) рей­сів (якщо перевезення вхо­дить до складу туристично­го обслуговування);

- характеристика готелів, інших місць розміщення ту­ристів, строки та порядок оплати готельного обслу­говування (якщо готельне обслуговування входить до складу послуг з туристично­го обслуговування);

- про звичаї місцевого на­селення, пам’ятки природи, історії, культури та інші об’єкти туристичного пока­зу, що перебувають під особ­ливою охороною, стан нав­колишнього природного се­редовища, санітарну та епі­деміологічну обстановку;

- про правила в’їзду до країни (місця) та перебуван­ня там;

- про види і способи за­безпечення харчування під час туристичної поїздки;

- про дату і час початку та закінчення туристичного обслуговування, його три­валість;

- відомості про страхову організацію, що здійснює страхування ризиків, пов’я­заних із наданням туристич­ного обслуговування, роз­мір страхових відшкодувань, порядок та умови їх виплати;

- про ціну туристично­го обслуговування і порядок здійснення оплати.

Як туроператор або турагент, так і турист можуть вимагати внесення змін у договір або розірвання дого­вору у зв’язку з істотними змінами обставин, з яких во­ни виходили при укладенні договору. До істотних змін обставин належать: 1) погір­шення умов подорожі, зміна термінів подорожі; 2) непере­дбачене підвищення транспортних тарифів;3) введення нових або підвищення чин­них ставок податків, зборів та інших обов’язкових пла­тежів; 4) різка зміна курсу національних валют; 5) ін­ші підстави - за домовленіс­тю сторін.

Турист має право відмо­витися від виконання дого­вору до початку подорожі за умови оплати туроператору або турагенту фактично по­несених ними витрат за пос­луги, надані до цього пові­домлення. Туроператор або турагент має право відмови­тися від виконання договору лише за умови повного від­шкодування туристові збит­ків, заподіяних внаслідок розірвання договору, крім випадку, коли це відбулося з вини туриста. Наявність понесених збитків має бути підтверджена туристом.

Зміна ціни туристичного продукту, погоджена сторо­нами, можлива лише у ви­падках, передбачених дого­вором, і тільки при істотній зміні обставин, перелічених вище, але не пізніше ніж за 10 днів до початку турис­тичної подорожі у випад­ку, якщо її тривалість ста­новить понад 10 днів, за 5 днів - від 2 до 10 днів, за 48 годин - один день. При цьо­му збільшення ціни турис­тичного продукту не мо­же перевищувати 5 відсо­тків його первинної ціни. У разі перевищення ціни ту­ристичного продукту більш ніж на 5 відсотків первинної ціни турист має право від­мовитися від виконання до­говору, а туроператор (турагент) зобов’язаний поверну­ти йому всі раніше сплачені кошти.

Туроператор і турагент можуть у договорі з турис­том обмежити свою відпові­дальність розміром подвій­ної плати вартості туристич­ного продукту (туристичних послуг), якщо вони несуть перед туристом одноособову відповідальність за шкоду, що може виникнути внаслі­док дій (бездіяльності) одно­го з виконавців обумовле­них договором послуг.

Договір на екскурсійне обслуговування є договором, згідно з яким суб’єкт турис­тичної діяльності за встанов­лену плату надає екскурсан­ту обслуговування, істотною частиною якого є послуги екскурсовода (гіда-перекла - дача) загальною триваліс­тю понад 24 години. Такі послуги не включають у се­бе послуги з розміщенням. Договір на екскурсійне об­слуговування також може укладатися шляхом видачі ваучера.

Особа, що надає екс­курсійні послуги, зобов’я­зана до укладення договору на екскурсійне обслугову­вання надати екскурсанту всю необхідну й достовірну інформацію щодо екскур­сійного обслуговування, йо­го видів та особливостей, ква­ліфікації екскурсовода, про порядок і строки оплати ек­скурсійних послуг, а також надати екскурсанту на йо­го прохання будь-яку іншу інформацію з питань екс­курсійного обслуговування.

Договором на готельне об­слуговування є договір, від­повідно до якого одна сто­рона (готель або інший суб’­єкт, що надає послуги з роз­міщення) надає за доручен­ням іншої сторони (прожи­ваючого) оплатні послуги по тимчасовому проживан­ню (ночівлі) у спеціально об­ладнаному житловому при­міщенні (номері), а також ви­конує або організовує вико­нання інших визначених до­говором послуг, пов’язаних із тимчасовим проживан­ням. До послуг, пов’язаних із тимчасовим розміщенням, належать послуги з обслу­говування житлового при­міщення (номера), харчуван­ня (ресторанного обслугову­вання), зі збереження майна та багажу проживаючого, а також інші послуги, що на­даються залежно від кате­горії готелю.

Готель або інший суб’єкт, що надає послуги з розмі­щення, зобов’язаний до ук­ладення договору надати всю необхідну та достовірну ін­формацію про послуги з го­тельного обслуговування, їх види та особливості, про по­рядок і терміни оплати пос­луг та надати проживаючо­му на його прохання інші пов’язані з договором та від­повідним готельним обслу­говуванням відомості.

image058Договір на готельне об­слуговування укладається як шляхом створення пись­мового договору, так і шля­хом прийняття готелем за­явки на бронювання за допо­могою поштового, телефон­ного чи іншого зв’язку, що дозволяє достовірно встано­вити особу, від якої надхо­дить заявка. У разі прий­няття заявки договір на го­тельне обслуговування вва­жається укладеним з мо­менту отримання підтверд­ження готелю про прийнят­тя замовлення та вказівки можливого початку надан­ня готельного обслуговуван­ня з визначеного часу.

До договору на туристич­не обслуговування застосо­вуються загальні положен­ня договору про надання послуг, передбачені Цивіль­ним кодексом України, з урахуванням особливостей, встановлених Законом Ук­раїни “Про туризм”.

Висновок. Отже, за дого­вором надання туристичної подорожі одна сторона, яка організує подорож (туропе­ратор), зобов’язується нада­ти іншій стороні (туристу) на вибір заздалегідь підго­товлені для продажу турис­тичні послуги, які включа­ють не менше двох з таких елементів: (1) перевезення; (2) розміщення; (3) інші пос­луги, які за природою не є супутніми перевезенню чи розміщенню, а інша сторона приймає та зобов’язується сплатити встановлену пла­ту, якщо інше не передбаче­но договором.