joomla
ВИЯВЛЕННЯ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАРКОЛАБОРАТОРІЙ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Юридичний вісник Причорномор’я

БуТКЕВИч Сергій Анатолійович

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, начальник науково-дослідної лабораторії проблем службової діяльності органів внутрішніх справ Кримського юридичного інституту Одеського державного університету внутрішніх справ

У статті розглянуті проблемні питання виявлення та припинення діяльності нарколабораторій і запропоновані шляхи їх розв’язання. Також охарактеризовано склад злочину, передбаченого статтею 313 Кримінального кодексу України; запропоновано алгоритм дій пра­цівників органів внутрішніх справ щодо документування діяльності нарколабораторій.

Ключові слова: виявлення, документування, нарколабораторії, наркотичні засоби, незаконний обіг, органи внутрішніх справ, пси­хотропні речовини.

В статье рассмотрены проблемные вопросы выявления и прекра­щения деятельности нарколабораторий и предложены пути их реше­ния. Также охарактеризован состав преступления, предусмотренно­го статьей 313 Уголовного кодекса Украины; предложен алгоритм действий сотрудников органов внутренних дел по документирова­нию деятельности нарколабораторий.

Ключевые слова: выявление, документирование, нарколаборато­рии, наркотические средства, незаконный оборот, органы внутрен­них дел, психотропные вещества.

In article the problem questions of revealing and discontinuance of activity drugs laboratories are considered and ways of its decision are offered. The structure of the crime stipulated by clause 313 of the Criminal Code of Ukraine also is characterized; the algorithm of actions of employees of the Internal Affairs Organs on documenting activity of drugs laboratories is offered.

Keywords: revealing, documenting, drugs laboratories, narcotics, traffic, Internal Affairs Organs, psychotropic substances.


Наркоманія - це многолітня насолода смертю Франсуа Моріак (1885-1970)Вступ. На сьогодні нар­команія завдає значної шкоди не тільки здоров’ю населення та генофонду нації, але також є реаль­ною та серйозною загро­зою для національної без­пеки будь-якої держави. Немедичне вживання нар­котичних засобів і психо­тропних речовин негатив­но впливає на різноманіт­ні сторони життя люди­ни - здоров’я, психіку, сі­мейне життя, добробут, моральність, освіту, куль­туру, економіку, громад­ський порядок тощо.

Заходи, що вживаються на національному та між­народному рівнях з метою скорочення обсягів неза­конного обігу наркотич­них засобів і психотропних речовин, не призводять до помітних результатів. Їх обіг у глобальному масш­табі приносить величезні надприбутки його органі­заторам; картелі та групи наркозбувальників побу­довані таким чином, щоб ефективно функціонувати як у межах національної економіки, так і на між­народному рівні [1, с. 20]. Так, лише за 2010 р. в Ук­раїні з незаконного обігу вилучено понад 14,1 тон наркотичних засобів [2], у наркоділків вилучено майна, готівки, цінних па­перів та іноземної валюти на суму близько 10 млн. грн., накладено арешт на їх майно - на 84,8 млн. грн. [3].

Постановка проблеми. Зазвичай під підпільною лабораторією розумієть­ся будь-яке приміщення, що обладнане виробничим або кустарним устаткуван­ням, за допомогою якого здійснюється хіміко-тех- нологічний процес екстра­гування, перегонки, очи­щення або синтезу нарко­тичної, психотропної си­ровини чи прекурсорів для незаконного отримання готових природних, напів­


Синтетичних або синтетич­них наркотичних засобів чи психотропних речовин з метою їх особистого вжи­вання або збуту іншим осо­бам. Лабораторії можуть бути: промисловими, які працюють на базі виробни­чих цехів хіміко-фармацевтичних підприємств, профілюючих хімічних лабораторій науково-до­слідних установ і закладів освіти, контрольно-аналі­тичних лабораторій під­приємств хімічної і харчо­вої промисловості; кустар­ними, що створюються за допомогою використання житлових або підсобних приміщень, які обладнані промисловим чи кустар­ним устаткуванням.

Разом з цим, зазначені підпільні лабораторії мож­на поділити на такі, що ек­сплуатуються для задово­лення особистих потреб, і такі, що виготовляють наркотичні засоби чи пси­хотропні речовини у ве­ликих або особливо вели­ких розмірах з метою їх подальшої реалізації. Та­кож не виключена мож­ливість класифікації під­пільних нарколабораторій за ознаками кінцевого наркотичного або психо­тропного продукту, який ними виготовляється (на­приклад, із виготовлен­ня ефедрину, кокаїну, ге­роїну, амфетаміну та ін.) [4, с. 1-2].

Найбільша кількість нарколабораторій у 2010 р. виявлена працівниками міліції Одеської (5З), Лу­ганської (З9), Дніпропет­ровської (З8), Київської (15) і Запорізької (12) об­ластей (див. табл. 1) [б]. Незважаючи на те, що зло­чини, передбачені ознака­ми ст. З1З Кримінального кодексу України, не відно­сяться до кваліфікованих (на відміну від статей З07, З15 і З17), їх виявлення і ліквідація має бути одним

Із пріоритетних завдань для підрозділів правоохо­ронних органів, уповнова­жених запобігати та про­тидіяти незаконному обігу наркотичних засобів, пси­хотропних речовин і пре­курсорів.image036image034Узагальнення матеріа­лів судових рішень і влас­ний досвід роботи в підроз­ділах боротьби з незакон­ним обігом наркотиків свід­чать, що дотепер проблем­ними питаннями виявлен­ня та документування ді­яльності нарколаборато - рій залишаються: по-пер­ше, відсутність розробле­них методик і практично­го досвіду в цій сфері; по­друге, малоефективна взає­модія слідчих, експерт­них підрозділів та органів дізнання; по-третє, став­лення до цього напрямку діяльності як до другоряд­ного (як уже зазначалося, виявлення нарколаборато - рій не є першочерговим за­вданням підрозділів бо­ротьби з незаконним обі­гом наркотиків). Крім то­го, в більшості регіонів Ук­раїни склалася така ганеб­на практика, що при ви­лученні відповідного об­ладнання без самих нар­котичних засобів або пси­хотропних речовин, скла­даються матеріали про відмову у порушенні кри­мінальної справи, навіть не враховуючи висновки експертів, пояснення влас­ника цього обладнання та свідків тощо.

Аналіз останніх дослід­жень і публікацій. Проб­лемним питанням, що по­в’язані з протидією наркобізнесу, присвячені нау­кові праці В. А. Бублейни­ка, О. М. Джужі, А. А. Музикі, Д. Й. Никифорчука,

О. М. Омельчука, А. М. По - ляха, В. Г. Пшеничного, Л. В. Раєцької, В. А. Тимо - шенка, О. В. Юношева та ін. Натомість проблемні пи­тання виявлення та до­кументування діяльності нарколабораторій окремо не вивчались, а в існую­чих працях досліджува­лись фрагментарно, без комплексного підходу або в рамках ширшої пробле­матики.

Формулювання цілей статті. Метою цієї статті є розроблення алгоритму дій працівників органів внутрішніх справ щодо ви­явлення, документування та припинення злочинної діяльності утримувачів нар- колабораторій.

Виклад основного мате­ріалу. Нині відповідаль­ність за викрадення, при­власнення, вимагання об­ладнання, призначеного для виготовлення нарко­тичних засобів, психотроп­них речовин або їх анало­гів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші неза­конні дії з таким обладнан­ням передбачена ст. 313 Кримінального кодексу Ук­раїни [6]. Основним без­посереднім об’єктом цьо­го злочину є встановлений з метою захисту здоров’я населення порядок обі­гу обладнання, яке при­значене для виготовлення наркотичних засобів, пси­хотропних речовин або їх аналогів. Додатковим фа­культативним об’єктом мо­же виступати життя і здо­ров’я особи, власність [7, с. 854].

Предметом такого зло­чину є обладнання, при­значене для виготовлення наркотичних засобів, пси­хотропних речовин або їх аналогів. Під таким облад­нанням потрібно розумі­ти апарати, пристрої, при­лади, призначені для ви­готовлення наркотичних засобів, психотропних ре­човин або їх аналогів (на­приклад, конденсаційна трубка, випарювач, гене­ратор пари, прес, необхід­ні для виготовлення гаши­шу), або окремі вузли, де­талі відповідного агрегату (наприклад, насос для від­смоктування фільтра при перегонці опію).

Використані для виго­товлення наркотичних за­собів, психотропних речо­вин або їх аналогів побу­тові предмети (кухонний посуд, млинок для кави, м’ясорубка тощо) облад­нанням, призначеним для вказаної мети, за змістом закону не визнаються. Не належать до зазначено­го обладнання і такі пред­мети медичного призна­чення, як шприци, стан­дартні флакони для роз­фасування ліків, скляні відвідні трубки та ін. [8, с. 899]. У цьому випадку такі злочини кваліфіку­ються за ознаками ст. 317 Кримінального кодексу Ук­раїни [6].

Об’єктивну сторону складають альтернативно зазначені в диспозиції ч. 1 ст. 313 такі дії з обладнан­ням, а саме: 1) викраден­ня; 2) привласнення; 3) ви­магання; 4)заволодіння шляхом шахрайства; 5) ви­готовлення; 6) придбання;

7) зберігання; 8) передача;

9) продаж.

Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. При ць­ому винна особа повинна усвідомлювати призначен­ня обладнання для виго­товлення згаданих засобів і речовин. Якщо винний шляхом збуту обладнання умисно сприяв особі в його виготовленні з метою збуту, скоєне потрібно кваліфіку­вати додатково за стаття­ми 27 і 307 [6]. У випадку вчинення такого діяння у формі розбою обов’язковою є наявність спеціальної ме­ти, а саме мети викрадення обладнання, призначеного для виготовлення нарко­тичних засобів, психот­ропних речовин чи їх ана­логів [8, с. 900].

Суб’єкт злочину загаль­ний - особа, яка досягла 16-річного віку. Суб’єктом цього злочину, вчинено­го шляхом крадіжки, гра­бежу, розбою та вимаган­ня, може бути загальний суб’єкт - особа, яка досягла

14 років, а вчиненого шля­хом зловживання служ - бовою особою своїм служ­бовим становищем спеці­альний суб’єкт - службова особа.

Підставою для проведен­ня оперативно-розшукових заходів у цьому напрям­ку є наявність достатнь­ої інформації про існуван­ня нарколабораторії, яка створюється чи функціо­нує, або про осіб, які готу­ються до скоєння злочинів такого характеру. Завдя­ки узагальненню резуль­татів проведення оператив - но-розшукових заходів у сфері боротьби з наркобіз - несом на території Авто­номної Республіки Крим протягом 2002-2009 рр., нами виділені такі відо­мості, які можуть свідчи­ти про наявність наркола­бораторій у конкретному місці (районі): наявність серед місцевих мешканців споживачів наркотичних засобів і психотропних ре­човин, які вживають на­півсинтетичні або синте­тичні речовини такого ро­ду, але не виготовляють їх самостійно; ступінь по­ширення серед молоді так званих «дискотечних», «тусовочних» і «сексуальних» синтетичних психотроп­них речовин (ефедрин, «ек­стази») та інших засобів на місцевому «чорному» рин­ку; постійне знаходження в незаконному обігу нар­котичних засобів або пси­хотропних речовин за від­сутністю фактів їх спожи­вання; значен збільшення обсягів реалізації у спе­ціалізованих магазинах хіміко-лабораторного об­ладнання (керамічного або скляного посуду, відповід­ної апаратури), прекур­сорів, реагентів або їх роз­крадання з об’єктів вироб­ництва; наявність акціо­нерних хіміко-фармацевтичних і біопромислових товариств, яким було від­мовлено у видачі ліцензії на діяльність, пов’язану з виготовленням наркотич­них засобів і психотропних речовин, а також придбан­ня прекурсорів; вербуван­ня наркоділками високок­валіфікованих фахівців (хі­міків, фармацевтів та ін.) як керівників нарколабораторій.

При отриманні та­кої інформації потрібно: 1) провести розвід-опитування серед осіб, які вжи­вають ефедрин, первитин, «екстази» та інші пси­хотропні речовини, з ме­тою встановлення джерел їх виготовлення; 2)зробити запити до комуналь­них служб на предмет на­явності на території їх об­слуговування квартир, власники яких спожива­ють надмірну кількість во­ди, газу, електроенергії, або з’ясувати звідки ви­никають запахи окислю­вачів, розчинників та ін­ших речовин, що не вико­ристовуються для ремон­ту квартир; 3) обстежити підозрілі мікрорайони на предмет наявності в жит­лових домах і квартирах підсобних приміщень (га­ражів, майстерень та ін.), з метою встановлення на­явності в них вентиляцій­них отворів, хімічного по­суду та частин лаборатор­ного обладнання, монтаж яких дозволить виготов­ляти наркотичні засоби та психотропні речовини;

4) встановити в реєстра­ційній службі Державної автомобільної інспекції власників автотуристич- них причепів і спільно з працівниками цієї служби здійснити оперативні захо­ди з метою перевірки при­чепів на наявність у них лабораторного обладнан­ня; 5) отримати відомості з кадрових підрозділів ор­ганізацій хімічного, фар­мацевтичного профілю або інших підприємств про хіміків-лаборантів і науко­вих співробітників, яких було звільнено за компро­метуючими обставинами або скороченням штатів;

6) за допомогою підроз­ділів Державної служби України з лікарських пре­паратів і контролю за нар­котиками здійснити обсте­ження підприємств різних форм власності, яким бу­ло відмовлено у видачі лі­цензії на право діяльності, пов’язаної з обігом нар­котичних засобів, психо­тропних речовин і прекур­сорів [4, с. 4].

Ми вважаємо, що діяль­ність оперативних підроз­ділів органів внутрішніх справ з ліквідації наркола- бораторій може здійснюва­тися двома способами.

По-перше, проведенням комплексу заходів (опера­тивних комбінацій) щодо легалізації наявної інфор­мації стосовно функціону­вання нарколабораторії з подальшим порушенням кримінальної справи.

Реалізація оперативних матеріалів для порушення кримінальної справи може бути здійснена як слідчи­ми, так і органами дізнан­ня. Проте в усіх випадках стадії порушення кримі­нальної справи має переду­вати розгляд матеріалів пе­ревірки керівництвом ор­гану дізнання або слідчого підрозділу, розроблення та затвердження плану ско­ординованих слідчих дій і оперативно-розшукових заходів. У такому плані потрібно також передба­чити й організаційні пи­тання, в тому числі: ство­рення умов для легально­го проникнення працівни­ків міліції до приміщення нарколабораторії і затри­мання конкретних осіб, проведення особистого ог­ляду останніх, огляду міс­ця події; організацію пер­шочергових експертних досліджень вилучених за­собів і предметів; проведен­ня обшуків; допит затри­маних, свідків і понятих; шляхи легалізації і залу­чення до матеріалів кримі­нальної справи результатів оперативних (оперативно - технічних) заходів. Крім того, кожний учасник та­кої операції має бути оз­найомлений з покладени­ми на нього обов’язками, проінструктований щодо дотримання заходів осо­бистої безпеки.

По-друге, проведенням процесуальних слідчих дій у процесі розслідуван­ня порушеної криміналь­ної справи. При цьому кримінальна справа попе­редньо має бути порушена за матеріалами проведеної оперативної закупівлі нар­котичних засобів або пси­хотропних речовин, задо­кументованих фактів не­законного обігу виготов­лених у нарколабораторії наркотичних засобів або психотропних речовин, а також виявлених фактів крадіжок обладнання чи прекурсорів для їх виго­товлення.

Разом з тим, працівни­кам оперативних підроз­ділів органів внутрішніх справ необхідно пам’ята­ти, що наркотичні засоби і психотропні речовини мо­жуть знаходитися в одязі, взутті, косметиці, гаман­цях та інших особистих речах наркоділків. Слід також мати на увазі, що сторонні запахи усклад­нюють їх пошук при вико­ристанні службових собак; для нейтралізації запаху злочинці можуть заливати відповідні предмети вос­ком або іншою сумішшю. Огляду підлягають різні дрібні та великі предме­ти, що можуть бути при­стосовані для зберігання (іграшки, продукти харчу­вання, книги та ін.).

image037При проведенні огля­ду місця події слідчий обо­в’язково приймає заяви та пояснення утримува­ча нарколабораторії щодо технології виготовлення наркотичних засобів і пси­хотропних речовин. Де­монтаж обладнання нар - колабораторії здійснюють фахівці після проведення фото - і відеозйомки всіх предметів, пов’язаних з її роботою [4, с. 6].

Слід також мати на увазі, що до речових до­казів безпосередньо від­носяться: вихідна сирови­на (натуральна, хімічна), до якої можуть додавати­ся інші компоненти для отримання кінцевого про­дукту; первинні і вторинні прекурсори та речовини, що за ступенем хімічного оброблення не відповіда­ють кінцевому продукту; кінцевий продукт і відхо­ди технологічного проце­су; обладнання та прила­ди, що використовуються на якоїсь стадії техноло­гічного процесу; техноло­гічні матеріали (залиш­ки речовин або сухий оса­док); література з хімічно­го синтезу, фармакології і фармацевтики, записи з хімічними формулами; краплі і плями кип’ятіння на столах, стенах, засобах вентиляції, вода із систе­ми каналізації; записи, що свідчать про виготовлення та збут наркотичних за­собів і психотропних ре­човин (у зошитах, на ок­ремих листках, клапти­ках паперу); чисті бланки рецептів, кліше печаток, які свідчать про виготов­лення рецептів на право отримання препаратів, що містять наркотичні засоби або психотропні речови­ни; гроші, здобуті від нар - кобізнесу.

Всі виявлені наркотичні та сильнодіючі засоби, пси­хотропні та отруйні речо­вини, прекурсори, розчин­ники, реагенти відповід­ним чином вилучаються, упаковуються й опечату­ються для подальшого на­правлення на дослідження або експертизу. Водночас необхідно вилучати і пред - мети-носії, тобто предме­ти, що використовують­ся при виготовленні, збе­реженні і транспортуванні наркотичних засобів, пси­хотропних речовин і пре­курсорів, у тому числі: ви - користовуваніпривиготов - ленні таких речовин пред­мети (м’ясорубки, миски, ножі, ваги, сита, преси і т. д.); різного роду упаков­ки (мішки, сумки, валізи, пакети, пляшки і т. д.); предмети, що використо­вуються при споживан­ні (голки, шприци, тампо­ни, бинти, носові хустин­ки і т. д.) [9, с. 28]. Також треба мати на увазі, що певні наркотичні засоби або психотропні речовини (наприклад, ефедрон) під дією світла та кисню ду­же швидко розкладають­ся, що унеможливлює їхнє визначення в подальшо­му, тому такі речові дока­зи слід негайно направля­ти на дослідження, вжива­ючи при цьому необхідних заходів (у темному закри­тому флаконі тощо). Забо­ронено змішувати матеріа­ли та речовини, які вияв­лені в різних місцях.

За необхідністю можуть відбиратися обрізки во­лосся, змиви з рук, а та­кож одяг, в якому були за­тримані наркоділки під час виготовлення нарко­тичних засобів або психо­тропних речовин. При ць­ому в протоколі огляду місця події слід указувати повний перелік усіх вилу­чених предметів.

Висновки. Такимчином, виявлення та документу­вання діяльності наркола - бораторій має бути відне­сені до пріоритетних за­вдань підрозділів боротьби з незаконним обігом нар­котиків. Діяльність нар- колабораторії сприяє не тільки незаконному зба­гаченню її власника, але й втягненню до вживання наркотичних засобів і пси­хотропних речовин нових верств населення та, як наслідок, збільшенню зло­чинів корисливо-насиль­ницької спрямованості в конкретному мікрорайоні. Саме тому відповідні опе- ративно-розшукові захо­ди мають здійснюватися системно й комплексно, в поєднанні з діями слідчих та експертних підрозділів і профілактичними захо­дами дільничних інспек­торів міліції. Належним чином організована робо­та в цьому напрямку доз­волить виявляти не тіль­ки злочини, передбачені ознаками ст. 313, але і ста­тей 306, 307, 309, 311, 315 і 317 Кримінального ко­дексу України.Список літератури:

1. Буткевич С. А. Удосконалення організаційної структу­ри підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків / С. А. Буткевич // тези доп. круглого столу [«Актуальні проблеми оперативно-службової діяльності органів внут­рішніх справ»] (м. Київ, 3 берез. 2010 р.). - К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. - С. 20-22.

2. Вилучення наркотичних засобів (оперативні дані форми 2-О) за 12 місяців 2010 року : Довідка ДІТ МВС України. - К. : МВС України, 2011. - 2 с.

3. Відомості про матеріальні збитки та їх відшкодування (за закінченими розслідуванням кримінальними справами)

За 12 місяців 2010 року : Довідка ДІТ МВС України. - К. : МВС України, 2011. - 2 с.

4. План-конспект проведения занятий по функциональной подготовке с начальниками горрайорганов ГУМВД Украи­ны в АР Крым. - Симферополь : УБНОН ГУМВД Украины в АР Крым, 2006. - 8 с.

5. Злочинність пов’язана з наркотиками (за 12 місяців 2010 р.) : Довідка ДБНОН МВС України. - К. : МВС Украї­ни, 2011. - 4 с.

6. Кримінальний кодекс України від 5 квіт. 2001 р. № 2341- ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 25. - Ст. 131.

7. Научно-практический комментарий Уголовного кодекса Украины от 5 июля 2001 года / Под ред. Н. И. Мельника, Н. И. Хавронюка. - К. : Каннон ; А. С.К., 2002. - 1216 с.

8. Кримінальний кодекс України : наук.-практ. коментар. - Вид. 4-е, доповн. / [Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гав- риш та ін.] ; за заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - Х. : ТОВ «Одіссей», 2008. - 1208 с.

9. Виявлення та попередження злочинів і правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, працівниками органів внутрішніх справ : метод. реком. / [А. В. Наумен­ко, А. Г. Скибінський, В. А. Волощук]. - К. : ДБНОН МВС України, 2004. - 36 с.